Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Komunikat Komisarza Wyborczego

 

W załączeniu przekazuję Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Kielcacho miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
  Informuję, że aktualnie obowiązujące druki sprawozdań finansowych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) w zakładce:

Wybory samorządowe

 
Ponadto, w związku z dużą ilością pytań informuję, że:
- okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez organ wyborczy postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, do dnia przedłożenia sprawozdania finansowego,
-  pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, którego zarówno kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jak też lista kandydatów na radnych zostały zarejestrowane, sporządza łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze (art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).


 

Załączniki
Komunikat   47.480 KB

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KIELCACH I

z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa świętokrzyskiego
Załączniki
Obwieszczenie   32.271 KB

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Imielno

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Imielno

Ponowne głosowanie

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
w KIELCACH I
z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa świętokrzyskiego
Załączniki
Obwieszczenie   34.914 KB

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
w KIELCACH I
z dnia 22 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

 

Załączniki
Obwieszczenie   35.333 KB

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. DOTYCZĄCE ZWOŁYWANIA PIERWSZEJ SESJI

 

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. DOTYCZĄCE ZWOŁYWANIA PIERWSZEJ SESJI
ZPOW-703-1457/14
Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r.

 
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-1457/14
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, wyjaśnia, co następuje.
1. Ustalenie przez komisarza wyborczego porządku obrad pierwszej sesji rady powinno nastąpić po konsultacji z biurem rady danego urzędu gminy, starostwa lub urzędu marszałkowskiego. W opinii Państwowej Komisji Wyborczej w porządku obrad, poza złożeniem ślubowania przez radnych i ewentualnie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w pierwszym głosowaniu, musi znaleźć się wybór przewodniczącego rady (sejmiku) oraz ewentualnie wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących).
2. Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w przypadku konieczności zwołania sesji w celu złożenia ślubowania przez wójta wybranego w ponownym głosowaniu, czynność ta dokonywana jest przez komisarza wyborczego. Nie ma przy tym znaczenia czy rada dokonała już wyboru przewodniczącego.
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

 

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie
z dnia 20 listopada 2014 roku
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
WÓJTA GMINY IMIELNO
w dniu 30 listopada 2014 roku
 
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Imielnie stwierdza, co następuje:
§ 1.
1.   W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Imielno, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2.   W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3.   Kandydatami na Wójta Gminy Imielno w ponownym głosowaniu są:
 
1)   BRZEZIŃSKI Zygmunt Feliks
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 
2)   HUK Zbigniew Stanisław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 
4.   Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Imielno.
 
Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej
 w Imielnie   (-)Ewa Seweryn
 

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Imielno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Imielno
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Imielno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Imielno
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Uchwała Nr 5.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Imielnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 Uchwała Nr 5.2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Imielnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie dla pełnomocników Komitetów Wyborczych w sprawie nadania numeru listom kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Imielnie zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.

 

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie
dla pełnomocników Komitetów Wyborczych
w sprawie nadania numeru listom kandydatów
zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Imielnie
zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.
Załączniki
Informacja   178.514 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 15 października 2014 roku

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Imielno
z dnia 15 października 2014 roku
Załączniki
Obwieszczenie   255.700 KB

Zarządzenie Nr 233.2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 233.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki
Zarządzenie Nr 233.2014   263.412 KB

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

 

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
w Imielnie
 
 
W związku z zarządzonymi wyborami samorządowymi na dzień 16 listopada 2014 roku Gminna Komisja Wyborcza w Imielnie podaje do publicznej wiadomości informację o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
 
 
Gminna Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący: - Seweryn Ewa
Zastępca Przewodniczącego:  - Pietras Irena 
Członkowie:    - Cieśla Izabela
  - Domagała Jan 
   - Hendel Monika
- Syposz Agnieszka
   - Śladkowski Marian
 
 
 
Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej
 (-) Ewa Seweryn
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I

Zarządzenie Nr 228.2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 228.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 4 września 2014 roku
 
w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki
Zarządzenie Nr 228.2014   174.508 KB

Zarządzenie Nr 227.2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 227.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów   i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.
Załączniki
Zarządzenie Nr 227.2014   307.960 KB

Informacja

 

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl dostępne są akty prawne, informacje, druki wyborcze, wyjaśnienia oraz komunikaty związane z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz z wyborami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 
Więcej informacji  również na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

 

  OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 4 września 2014 roku
Załączniki
Obwieszczenie   304.670 KB

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załączniki
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów   267.679 KB