Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach - wyniki wyborów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego - wyniki wyborów

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Imielno

 

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Kielcach III

z dnia 01 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Imielno

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach III postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Kielcach III oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w  Imielnie.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Kielcach III

 

/-/ Elżbieta FREJOWSKA

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Imielnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy w Imielnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Imielnie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Imielnie, przyznano następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM” 2018

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

(-) Ewa Bożena Seweryn

 

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do OKW i losowaniu

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do OKW i losowaniu

Obwieszczenie - Obwody

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

 

z dnia 21 września 2018 roku

 

 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Imielno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Załączniki
Obwieszczenie - obwody   211.394 KB

OBWIESZCZENIE wezwanie do dodatkowych zgłoszeń

OBWIESZCZENIE

z dnia 18 września 2018 r.

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W IMIELNIE

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego
w wyborach do Rady Gminy w Imielnie

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Działając na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym:

Nr 7   - obejmującym Sołectwo Helenówka,

Nr 11    - obejmującym Sołectwo Stawy.

Gminna Komisja Wyborcza w Imielnie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach.

Termin zgłoszenia przedłuża się o 5 dni tj. do dnia 24 września 2018 r. do godz.15:00.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie tj.                   w Urzędzie Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, pok. nr 19, II piętro,

w dniach: 18, 19, 20, 21 i 24 września w godzinach od 8:00 do 15:00.

    Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie

      (-) Ewa Seweryn

 

 

Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

w Imielnie

 

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Załączniki
Zgłoszenie członka komisji tkw   120.118 KB
Zgłoszenie członka komisji tkw   115.500 KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 24 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 24 sierpnia 2018 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie w wyborach do Rady Gminy w Imielnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 40.2018

Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 40.2018   148.934 KB

Wzory dokumentów dotyczące zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 r.

 

(WZORY)

Pomocnicze wzory dokumentów dotyczące zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych w 2018 r.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego składa się właściwemu komisarzowi wyborczemu.

 
Komitet Wyborczy Wymagane druki
Komitet wyborczy stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej Dokumenty do pobrania
Komitet wyborczy wyborców tylko w jednym województwie Dokumenty do pobrania
Komitet wyborczy wyborców tylko w jednej gminie liczącej do 20.000 mieszkańców Dokumenty do pobrania
============================================================
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI W SPRAWIE UTWORZENIA KOMITETÓW WYBORCZYCH I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

DOKUMENTY

Informacja

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl  dostępne są akty prawne, informacje, druki wyborcze, wyjaśnienia oraz komunikaty związane z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz  z wyborami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis wybory2018.pkw.gov.pl.

 

Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Uchwała Nr XLIV/623/2018 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 roku

Uchwała Nr XLIV/623/2018 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podziału obszaru województwa Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Wykaz Urzędników Wyborczych

Wykaz osób powołanych na urzędnika wyborczego w poszczególnych gminach na obszarze województwa świętokrzyskiego

Załączniki
Wykaz Urzędników Wyborczych   373.707 KB

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomościtreści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Załączniki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego   138.653 KB

Nabór na Urzędników Wyborczych