Nowa Piątka - Programy Rządowe

Nowa Piątka - Programy Rządowe

Ogłoszenie - wydawanie paczek żywnościowych

 O G Ł O S Z E N I E

==================

 Wydawanie paczek żywnościowych /III cia tura/ dla osób objętych programem pomocy żywnościowej Caritas, skierowanych przez GOPS IMIELNO oraz MGOPS  JĘDRZEJÓW odbędzie się w dniu 02.04.2019r./wtorek/ w godz. od 13-tej do 17-tej z magazynu na terenie tut. parafii.

 

Jasionna 21.03.2019 r.   Zespół CARITAS

Apel "Stop wypalaniu traw"

 

APEL
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych !!!

 

OGŁOSZENIE - Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon od samochodów osobowych

OGŁOSZENIE

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon od samochodów osobowych odbędzie się w dniach:

Data

Miejscowości

18 marca 2019r. ( poniedziałek )

Motkowice, Borszowice, Stawy, Wygoda

19 marca 2019r. ( wtorek )

Bełk, Grudzyny, Imielno, Kawęczyn, Mierzwin, Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, Zegartowice,

20 marca 2019r. (środa)

Dalechowy, Dzierszyn, Helenówka, Imielnica, Karczunek, Rajchotka, Sobowice, Jakubów

 W/w. przedmioty należy wystawić przed teren posesji w dniu wywozu do godziny 700

UWAGA!!! Nie zbieramy odpadów z rozbiórki i demontażu pojazdów, bieżących odpadów komunalnych oraz gruzu!!!
Natomiast zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie całej Gminy Imielno odbędzie się w dniu 20 marca 2019r. ( środa )
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 38 512 10 w. 43
lub w Urzędzie Gminy w Imielnie pok. 12

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

 

Załączniki
OGŁOSZENIE - zbiórka   191.053 KB

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert dot. przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Imielno

Załączniki
Protokół otwarcia ofert   296.732 KB

GŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU ŻUK

 

OGŁOSZENIE

 

 

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

 

Wójt Gminy Imielno ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:

 

Samochodu - specjalnego do 3,5 t marki Żuk FS-LUBLIN 2.1 o numerze rejestracyjnym TJE E312  rok produkcji 1990.

 

Nazwa i siedziba:

Urząd Gminy Imielno ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno Telefon – 41 385 12 10

Fax – 41 385 12 10 wewn. 47

e-mail:   kancelaria@imielno.pl

 

Samochód można oglądać: parking UG Imielno, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – od dnia 25 lutego 2019 roku do dnia 4 marca 2019 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 w dni robocze.

Osobą w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji dotyczącej stanu technicznego jest Pan Wiesław Faryna.

Przedmiot sprzedaży Żuk FS-LUBLIN 2.1 benzyna:

marka, typ pojazdu – Żuk FS-LUBLIN 2.1 benzyna

numer rejestracyjny – TJE E312

właściciel pojazdu - Gmina Imielno

rok produkcji - 1990

odczytany stan licznika – 16 762 km

 

pojemność silnika – 2120,00 cm3

 

kolor nadwozia: czerwony,

minimalna cena sprzedaży: 1 600,00

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, w Sekretariacie - pok. Nr 16 do dnia 5 marca 2019 r. do godz. 09.00 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU- MARKI ………………. nr rej. …………..…".

 

Pisemna oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 09.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie przu ul. Cmentarnej 7, pokój Nr 19.

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%.

Jedynym kryterium przetargu jest cena.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

200,00 zł (słownie: dwieście złotych)  na konto Urzędu Gminy w Imielnie nr 40 8490 0007 0001 0100 0143 0017 przed upływem terminu składania ofert  tj. przed godziną 9.00 w dniu 5.03.2019r., tytułem: “Wadium – sprzedaż samochodu marki ……………….…. Nr rej. ……………..…..”.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić jednorazowo cenę nabycia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Należność powinna zostać wniesiona na konto Urzędu Gminy w Imielnie nr 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę całej kwoty nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu.

Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Imielnie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Imielnie. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnieniu go bez podania przyczyny.

Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 15.2019   791.859 KB
Załącznik Nr 1   69.352 KB
Załącznik Nr 2   47.983 KB

Protokół otwarcia ofert

Protokół otwarcia ofert

Załączniki
Protokół otwarcia ofert   341.197 KB

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne

  Imielno, dnia 12.02.2019

 

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne 

Serdecznie  zapraszam Państwa  na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 26.02.2019 o godz. 11.00 (wtorek) w budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru dzieci na rok szkolny 2019/2020 do Punktu Przedszkolnego w Stawach  (dzieci urodzone w roku 2015 i 2016).

Rekrutacja dzieci potrwa od dnia  05.03.2019 do 19.03.2019 r.

  Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego można pobrać u dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie.

 

  V-ce Dyrektor  SSP  w  Imielnie

  mgr Barbara Baran

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW


 

Wójt Gminy Imielno ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:

Samochodu osobowego marki Nissan Primera P12, 1.6 o numerze rejestracyjnym TJE S998 rok produkcji 2002.

Samochodu - specjalnego do 3,5 t marki Żuk FS-LUBLIN 2.1 o numerze rejestracyjnym TJE E312  rok produkcji 1990.

 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM W 2019 ROKU

POWIAT JĘDRZEJOWSKI  - WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM W 2019 ROKU

 

Turniej tenisa stołowego

ZAPROSZENIE

NA TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Imielno do udziału w turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Imielno. Turniej odbędzie się 17 lutego (niedziela) w sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. Rozpoczęcie o godz. 14.00. Zapisy na listę uczestników odbędą się bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju. Rywalizacja odbędzie się  w następujących grupach:

· Mężczyźni: 4 grupy wiekowe: szkoła podstawowa, szkoła średnia, 20-35 lat, powyżej 35 lat

· Kobiety  - 1 grupa bez ograniczeń wiekowych

Na zawody należy zabrać strój i obuwie sportowe oraz własną rakietkę tenisową. Obowiązuje pucharowy system rozgrywek - do dwóch porażek.

W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Imielno.

Więcej informacji na temat turnieju można uzyskać telefonicznie pod numerem 41 3851210 wew. 43, lub osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie, pok. nr 12.

Wójt Gminy Imielno

Zbigniew Huk

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Jędrzejów, dnia 28.01.2019r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro - pokój nr 9 w godzinach od 7.15 do 15.15 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2018r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2018r.  

 

Z poważaniem

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Maciej Tomczyk

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów

tel. 41 380-23-74 fax 41 386-38-93

e-mail: kije@praca.gov.pl

  http://jedrzejow.praca.gov.pl

 

Pieski do adopcji

Pieski do adopcji
Załączniki
Pieski do adopcji   415.827 KB

Zarządzenie Nr 2.2019 - WYBORY SOŁTYSA

Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2019   99.613 KB
Załącznik   271.809 KB

Konkurs Wybieram wybory 2019.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję wersję elektroniczną plakatu informacyjnego o III edycji Konkursu wraz z informacją /wersja skrócona poniżej/ z prośbą o umieszczenie ich na Państwa stronie internetowej.

 

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem Konkursu, analogicznie jak w latach ubiegłych, jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Konkursu dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://www.pkw.gov.pl oraz Krajowego Biura Wyborczego: http://kielce.kbw.gov.pl

.

 

 

 Pozdrawiam

Anna Szymkiewicz-Cieślak

Główny Specjalista

 

Delegatura w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  bud. C, pok. 420

tel. (41) 26-08-125, (41) 342-12-35 fax (41) 34-47-587

 

Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"

Informacja o konkursie ekologicznym pod patronatem honorowym Marszałka Województwa

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych: szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic itp., informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.

Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce gry edukacyjne.

Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Informację nt konkursu i plakat do ewentualnej publikacji przesyłamy w załączeniu, regulamin konkursu, baner oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl
Pozostaję do dyspozycji w kwestii pytań, 

Agnieszka Oleszkiewicz
koordynator konkursu
tel. 608 633 593


Załączniki
Informacja prasowa   886.148 KB
Pismo "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"   882.120 KB
Plakat   2.106 MB

Szkolenie dla każdego mieszkańca Państwa gminy - realizowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzień dobry

 Rozpoczynamy realizację bezpłatnego szkolenia skierowanego  do każdego mieszkańca Państwa gminy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenia na Państwa stronie internetowej ulotki z załącznika wraz z podaniem linku do formularza zgłoszeniowego.

 https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3

 Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), oraz zakwaterowanie w hotelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny ! 

Pozdrawiam

JolantaKrzak

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

Tel/fax 84 62 71 429  / 84 638 70 08

 

Kom. 500 177 049

 

 

Załączniki
Plakat   3.051 MB

OGŁOSZENIE - dotyczy zwrotu akcyzy paliwowej

OGŁOSZENIE - dotyczy zwrotu akcyzy paliwowej

Urząd Gminy w Imielnie informuje, że w terminie: od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkacji rolnej.

 


Dostępne podkategorie:
2018 rok
2019 rok