główna zawartość
artykuł nr 11

INFORMACJA - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 
Właściciele nieruchomości zainteresowani bezpłatnym demontażem i usunięciem wyrobów zawierających azbest z powierzchni dachowych (pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) proszeni są o składanie stosownych wniosków (Wniosek o dofinansowanie zadania związanego z  unieszkodliwianiem  odpadów zawierających azbest).
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Imielnie, pok. nr 12 do dnia 30 czerwca 2020 roku.
O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w 2020 r. decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu. 
Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Imielnie, bądź ze strony internetowej http://www.bip.imielno.akcessnet.net zakładka Prawo lokalne - Ochrona Środowiska – Program usuwania wyrobów zawierających azbest.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, nr tel. 41 3851210 wew. 43 bądź osobiście w Urzędzie Gminy  w Imielnie pok. nr 12. 
 
Wójt Gminy
(-) Zbigniew Huk
artykuł nr 12

Informacja - Zdalna szkoła

Gmina Imielno otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. “Zdalna szkoła”. Umowa została zawarta w dniu 24 kwietnia 2020r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Imielno
o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu “Zdalna szkoła” jest wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający uczniom udział w zdalnych lekcjach.
W ramach projektu zostały zakupione 24 laptopy 15,6” Lenovo IdeaPad 340 8GB/256 Hold SSD Windows 10 Prof. 64Bit Office 2019 Home and Business Ret., które zostały przekazane do szkół, a następnie nauczycielom i potrzebującym uczniom.
                                                                                                      Wójt Gminy Imielno
                                                                                                          (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 13

Informacja dot. pracy Urzędu Gminy

Informacja dot. pracy Urzędu Gminy
Od dnia 25 maja 2020 roku Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałki - od 8.00 do 16.00
pozostałe dni tygodnia -  od 7.15 do 15.15
  Wójt Gminy Imielno
  (-) Zbigniew Huk
artykuł nr 14

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego.
Pozdrawiam
Urszula Stefańska
Inspektor
Biura Rady i Zarządu Powiatu
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
41/ 386 37 41 wew. 37
 
artykuł nr 15

Wybory sołtysa i rady sołeckiej - Imielno

ZARZĄDZENIE Nr 26.2020
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 13 maja 2020 r.
 
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
 Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz § 7 i § 8 Statutów sołectw przyjętych uchwałą  Nr V/32/03 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2003 roku, z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1. Zwołuję zebranie wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Imielno,  które odbędzie się  na sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie na dzień 20 maja 2020 roku  o godz.18 -tej.
§ 2. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Imielno.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Imielno.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Zbigniew Huk
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
Zarządzenie Nr 26.2020 100 KB
Dostępne kategorie:
2020 rok