główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działania

 

Przedmiot działania komisji:
1. Opiniowanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,
2. Opiniowanie projektu rocznego budżetu gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie wniosków w obowiązującym trybie dla Wójta Gminy,
3. Kontrola realizacji budżetu gminy oraz składanie informacji organom gminy o przebiegu jej realizacji,
4. Opiniowanie projektów uchwał organów gminy w sprawach majątkowych,
5. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej   w ramach gminy,
6. Wnioskowanie godzin otwarcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
7. Współdziałanie z organami finansowymi, bankowymi i pozostałymi komisjami rady,
8. Dokonywanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz opracowywanie   z nich wniosków,
9. Proponowanie wysokości stawek podatków lokalnych,
10.Nadzór nad gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,
11.Wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, sprzedaży gruntów, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zarząd, wydzierżawienia gruntów i nieruchomości, wywłaszczenia, wyłączenia gruntów z produkcji,
12.Wydawanie opinii o przeznaczeniu gruntów lub nieużytku do zalesienia,
13.Opiniowanie decyzji wyznaczających miejsca pobierania piasku,
14.Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
15.Opiniowanie i przyjmowanie lub odrzucenie spadków i zapisów,
16.Opiniowanie uchwał,
17.Wypracowanie i przedstawienie gminnych planów rozwoju rolnictwa,
18.Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,
19.Nadzór nad realizacją uchwał Rady Gminy o ochronie zwierząt,
20.Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,
21.Współdziałanie ze służbą weterynaryjną,
22.Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania   i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie.
Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy.
Oznacza to w szczególności przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.
Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.
 
artykuł nr 2

Przedmiot działalnia

            Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/5/06

                                                                                  Rady Gminy w Imielnie z dnia

                                                                                  23 listopada 2006 roku.

 

Przedmiot działania komisji:

1.     Opiniowanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,

2.     Opiniowanie projektu rocznego budżetu gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie wniosków w obowiązującym trybie dla Wójta Gminy,

3.     Kontrola realizacji budżetu gminy oraz składanie informacji organom gminy o przebiegu jej realizacji,

4.     Opiniowanie projektów uchwał organów gminy w sprawach majątkowych,

5.     Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach gminy,

6.     Wnioskowanie godzin otwarcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,

7.     Współdziałanie z organami finansowymi, bankowymi i pozostałymi komisjami rady,

8.     Dokonywanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz opracowywanie z nich wniosków,

9.     Proponowanie wysokości stawek podatków lokalnych,

10. Nadzór nad gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,

11. Wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, sprzedaży gruntów, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zarząd, wydzierżawienia gruntów i nieruchomości, wywłaszczenia, wyłączenia gruntów z produkcji,

12. Wydawanie opinii o przeznaczeniu gruntów lub nieużytku do zalesienia,

13. Nadzorowanie spółek wodnych,

14. Orzekanie w sprawach spornych o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach,

15. Opiniowanie decyzji wyznaczających miejsca pobierania piasku,

16. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

17. Opiniowanie i przyjmowanie lub odrzucenie spadków i zapisów,

18. Opiniowanie uchwał,

19. Wypracowanie i przedstawienie gminnych planów rozwoju rolnictwa,

20. Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

21. Koordynacja gospodarki nasiennej,

22. Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,

23. Współdziałanie ze służbą weterynaryjną,

24. Koordynacja materiału hodowlanego na terenie gminy,

25. Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania          i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie.

 

                   Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy. Działanie komisji ma charakter opiniodawczy i służy do wypracowania wniosków i stanowienia dla Wójta Gminy i Rady Gminy.

Oznacza to w szczególności przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.

Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Przedmiot działania

Uchwała Nr I/5/02Rady Gminy w Imielniez dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działaniaNa podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1Powołuje ze swojego grona stałą Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa w następującym składzie osobowym:1. Pan Sowula Jan Antoni-przewodniczący2. Pan Prusicki Witold Waldemar-członek3. Pan Domagała Jan-członek4. Pan Kielesiński Jan Tadeusz-członek5. Pan Żur Adam-członek6. Pan Grad Mirosław Adam-członek7. Pan Kowalczyk Henryk-członek8. Pan Fiuk Artur-członek9. Pani Sutowicz Franciszka Wanda-członek§ 2Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady GminyEdward MiśkiewiczZałącznik Nr 1 do uchwały Nr I/5/02 Rady Gminy w Imielnie z dnia 19 listopada 2002 roku.Przedmiot działania komisji:1.Opiniowanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,2.Opiniowanie projektu rocznego budżetu gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie wniosków w obowiązującym trybie dla Wójta Gminy,3.Kontrola realizacji budżetu gminy oraz składanie informacji organom gminy o przebiegu jej realizacji,4.Opiniowanie projektów uchwał organów gminy w sprawach majątkowych,5.Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach gminy,6.Wnioskowanie godzin otwarcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,7.Współdziałanie z organami finansowymi, bankowymi i pozostałymi komisjami rady,8.Dokonywanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz opracowywanie z nich wniosków,9.Proponowanie wysokości stawek podatków lokalnych,10.Nadzór nad gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,11.Wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, sprzedaży gruntów, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zarząd, wydzierżawienia gruntów i nieruchomości, wywłaszczenia, wyłączenia gruntów z produkcji,12.Wydawanie opinii o przeznaczeniu gruntów lub nieużytku do zalesienia,13.Nadzorowanie spółek wodnych,14.Orzekanie w sprawach spornych o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach,15.Opiniowanie decyzji wyznaczających miejsca pobierania piasku,16.Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,17.Opiniowanie i przyjmowanie lub odrzucenie spadków i zapisów,18.Opiniowanie uchwał,19.Wypracowanie i przedstawienie gminnych planów rozwoju rolnictwa,20.Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,21.Koordynacja gospodarki nasiennej,22.Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,23.Współdziałanie ze służbą weterynaryjną,24.Koordynacja materiału hodowlanego na terenie gminy,25.Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie.Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy. Działanie komisji ma charakter opiniodawczy i służy do wypracowania wniosków i stanowienia dla Wójta Gminy i Rady Gminy.Oznacza to w szczególności przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.