Skład osobowy Komisji Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa

Kadencja 2018-2023

Komisja Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa w następującym składzie osobowym:

1. Kukuryk Stanisław - przewodniczący Komisji

2. Domagała Stanisław

3. Świetlik Józef

4. Zygan Zdzisław

5. Misztal Michał

6. Zawada Jan

7. Deka Gabriela

 

Załączniki
Załącznik   105.468 KB
Załącznik   152.081 KB

Uchwała Nr 1.2014

Uchwała Nr 1.2014Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwaz dnia 29 grudnia 2014 rokuw sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa
Załączniki
Uchwała Nr 1.2014   158.529 KB

Uchwała Nr II.6.2014

 

Uchwała Nr II.6.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania
Załączniki
Uchwała Nr II.6.2014   650.038 KB

Uchwała Nr II/6/10

 

Uchwała Nr II/6/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 grudnia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,   Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,   poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.   Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr106, poz.675) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje ze swojego grona 9 – osobową stałą Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa w następującym składzie osobowym:
1. Pani Błaszkiewicz Elżbieta Helena
2. Pan Domagała Adam Leszek
3. Pan Domagała Stanisław
4. Pan Świetlik Józef
5. Pan Tutaj Jan
6. Pan Szczepański Bogumił Jan
7. Pan Zygan Zdzisław
8. Pan Krążek Michał Antoni
9. Pan Antas Ryszard
§ 2
Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

Zmiana - funkcji w składzie osobowym

 

Uchwała Nr XXVI/132/09
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 sierpnia 2009 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr I/5/06 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa   przez Pana Mariusz Dąbek, powołuje się Pana Kazimierz Stachurski  na przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Skład osobowy

Uchwała Nr I/5/06

Rady Gminy w Imielnie

 

z dnia 23 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania

 

  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje ze swojego grona 9 – osobową stałą Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa w następującym składzie osobowym:

1. Pan Dąbek Mariusz   -  członek

2. Pan Krzystek Tomasz Paweł   -   członek

3. Pan Zarzycki Rafał   -   członek

4. Pan Tutaj Jan -   członek

5. Pan Stachurski Kazimierz - przewodniczący

6. Pani Pietras Irena Mirosława   -   członek

7. Pan Woliński Bogusław -   członek

8. Pan Fiuk Artur -   członek

9. Pan Zieliński Grzegorz Ryszard   -   członek

§ 2

Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Przewodniczący Rady Gminy

  Stanisław Kukuryk

 

 

Skład osobowy

1. Skład Osobowy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa:- Jan Sowula (Przewodniczący Komisji)- Witold Prusicki- Jan Domagała- Jan Kielesiński- Mirosław Drad- Adam Żur- Henryk Kowalczyk- Artur Fiuk- Franciszka Sutowicz