Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:

Kadencja 2018-2023

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:

1.  Szczepański Bogumił - przewodniczący Komisji

2. Zygan Zdzisław

3. Antas Ryszard

4. Kanarek Zdzisław

5. Domagała Grażyna

6. Węglowski Zbigniew

7. Cebulski Dariusz

 

Załączniki
Uchwała Nr II.7.2018   103.377 KB
Załącznik   126.582 KB

Uchwała Nr 1.2014

Uchwała Nr 1.2014Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnychz dnia 29 grudnia 2014 rokuw sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Załączniki
Uchwała Nr 1.2014   147.787 KB

Uchwała Nr II.7.2014

 

Uchwała Nr II.7.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
Załączniki
Uchwała Nr II.7.2014   587.654 KB

Uchwała Nr II/7/10

 

Uchwała Nr II/7/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 grudnia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,   Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,   poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.   Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr106, poz.675) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje ze swojego grona 8 –osobową stałą Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:
1. Pan Biernacki Daniel Edward
2. Pani Błaszkiewicz Elżbieta Helena
3. Pan Lniak Jerzy Marian
4. Pan Szczepański Bogumił Jan
5. Pan Zygan Zdzisław
6. Pan Cebulski Dariusz
7. Pan Antas Ryszard
8. Pan Krakowski Michał Paweł
 
§ 2
Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

Zmiana funkcji w składzie osobowym

 

Uchwała Nr XVI/84/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr I/6/06 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przez Pana Tomasz Paweł Krzystek, powołuje się Panią Irenę Pietras na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skład osobowy

Uchwała Nr I/6/06

Rady Gminy w Imielnie

 

z dnia 23 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania

 

 

  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Powołuje ze swojego grona 8 –osobową stałą Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:

1. Pan Krzystek Tomasz Paweł -  członek

2. Pani Pietras Irena Mirosława   -   przewodniczący

3. Pan Winkler Zdzisław   -   członek

4. Pan Zarzycki Rafał   -   członek

5. Pan Stachurski Kazimierz   -   członek

6. Pan Węglowski Zbigniew Mirosław -   członek

7. Pan Tutaj Jan   -   członek

8. Pan Domagała Adam Leszek -   członek

 

 

 

§ 2

Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 

 

 

 

 

 


Skład osobowy

1. Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:- Franciszka Sutowicz (Przewodnicząca Komisji)- Jan Domagała- Józef Świetlik- Zdzisław Winkler- Henryk Kowalczyk- Zbigniew Węglowski- Mirosław Grad- Artur Fiuk