główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:

Kadencja 2018-2023

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:

1.  Szczepański Bogumił - przewodniczący Komisji

2. Zygan Zdzisław

3. Antas Ryszard

4. Kanarek Zdzisław

5. Domagała Grażyna

6. Węglowski Zbigniew

7. Cebulski Dariusz

 

Załączniki:
Załącznik 127 KB
Uchwała Nr II.7.2018 103 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 1.2014

Uchwała Nr 1.2014Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnychz dnia 29 grudnia 2014 rokuw sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Załączniki:
Uchwała Nr 1.2014 148 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr II.7.2014

 

Uchwała Nr II.7.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
Załączniki:
Uchwała Nr II.7.2014 588 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr II/7/10

 

Uchwała Nr II/7/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 grudnia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,   Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,   poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.   Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr106, poz.675) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje ze swojego grona 8 –osobową stałą Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym:
1. Pan Biernacki Daniel Edward
2. Pani Błaszkiewicz Elżbieta Helena
3. Pan Lniak Jerzy Marian
4. Pan Szczepański Bogumił Jan
5. Pan Zygan Zdzisław
6. Pan Cebulski Dariusz
7. Pan Antas Ryszard
8. Pan Krakowski Michał Paweł
 
§ 2
Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
artykuł nr 5

Zmiana funkcji w składzie osobowym

 

Uchwała Nr XVI/84/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr I/6/06 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przez Pana Tomasz Paweł Krzystek, powołuje się Panią Irenę Pietras na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.