Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska

Kadencja 2018-2023

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska w następującym składzie osobowym:

1. Węglowski Zbigniew - przewodniczący Komisji

2. Cebulski Dariusz

3. Antas Ryszard

4. Kanarek Zdzisław

5. Kukuryk Stanisław

6. Misztal Michał

7.  Deka Gabriela

8. Krążek Michał

 

Załączniki
Uchwała Nr II.8.2018   108.639 KB
Załącznik   118.395 KB

Uchwała Nr 1.2014

Uchwała Nr 1.2014Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiskaz dnia 29 grudnia 2014 rokuw sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska
Załączniki
Uchwała Nr 1.2014   168.759 KB

Uchwała Nr II.8.2014

 

Uchwała Nr II.8.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania
Załączniki
Uchwała Nr II.8.2014   558.099 KB

Uchwała Nr II/8/10

 

Uchwała Nr II/8/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 grudnia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania
 
  Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,   Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,   poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.   Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr106, poz.675) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje ze swojego grona 8 – osobową stałą Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska   w następującym składzie osobowym:
1. Pan Węglowski Zbigniew Mirosław
2. Pan Świetlik Józef
3. Pan Lniak Jerzy Marian
4. Pan Domagała Adam Leszek
5. Pan Tutaj Jan
6. Pan Krążek Michał Antoni
7. Pan Cebulski Dariusz
8. Pan Krakowski Michał Paweł
§ 2
Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr I/7/06

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 23 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania

 

            Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,             Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje ze swojego grona 8 – osobową stałą Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska w następującym składzie osobowym:

1. Pan Węglowski Zbigniew Mirosław         -        przewodniczący

2. Pan Dąbek Mariusz                                 -        członek

3. Pan Fiuk Artur                                        -        członek

4. Pan Domagała Adam Leszek                   -        członek

5. Pan Pak Zenon                                       -        członek

6. Pan Lniak Jerzy                                       -        członek

7. Pan Zieliński Grzegorz                            -        członek

8. Pan Woliński Bogusław                           -        członek

§ 2

Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Stanisław Kukuryk

Skład osobowy

Uchwała Nr I/5/06

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 23 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania

 

            Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,             Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje ze swojego grona 9 – osobową stałą Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa w następującym składzie osobowym:

1. Pan Dąbek Mariusz                        -                  przewodniczący

2. Pan Krzystek Tomasz Paweł          -                  członek

3. Pan Zarzycki Rafał                        -                  członek

4. Pan Tutaj Jan                                 -                  członek

5. Pan Stachurski Kazimierz               -                  członek

6. Pani Pietras Irena Mirosława          -                  członek

7. Pan Woliński Bogusław                 -                  członek

8. Pan Fiuk Artur                               -                  członek

9. Pan Zieliński Grzegorz Ryszard      -                  członek

§ 2

Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                        Stanisław Kukuryk

Skład osobowy

1. Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska:- Zbigniew Węglowski (Przewodniczący Komisji)- Jan Kielesiński- Marian Czarnecki- Adam Żur- Jan Sowula- Zenon Pak- Witold Prusicki- Józef Świetlik