Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki
Plan pracy na 2018 rok   400.676 KB

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki
Plan pracy na 2017 rok   382.501 KB

Plan pracy na 2016 rok

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2016 rok

 

Załączniki
Plan pracy   125.162 KB

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2014 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2014 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 2.
Marzec
- Analiza wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,
- Analiza realizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znowelizowana obowiązuje od 1 lipca 2013r.,
 
 4.
Sierpień
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku,
 
 5.
Grudzień
- Ocena wykonania dochodów i wydatków  w 2014 roku,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2015 rok.
 

 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________
 
 

Plan pracy na 2013 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2013 rok
 
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2013 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 
 2.
Marzec
- Analiza wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,
- Analiza realizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 
 4.
Sierpień
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku,
 
 5.
Grudzień
- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2014 rok (przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2014 rok),
 

 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

Plan pracy na 2012 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2012 rok
 
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2012 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 
 2.
Marzec
- Analiza wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,
- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,
 
 4.
Sierpień
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
 
 5.
Grudzień
- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2013 rok (przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2013 rok),
 

 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 
 

Plan pracy na 2011 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2011 rok
 
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2011 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 
 2.
Marzec
- Analiza wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,
- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,
 
 4.
Sierpień
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
 
 5.
Listopad
- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2012 rok (przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2012 rok),
 

 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2010 rok

 

 
P L A N   P R A C Y
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2010 rok
 
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2010 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 
 2.
Kwiecień
- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,
- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,
 
 4.
Czerwiec
- Analiza wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 4.
Sierpień
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
 
 5.
Listopad
- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2011 rok (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2011 rok),
 

 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 
 
 
 

Plan pracy na 2009 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2009 rok
 
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Marzec
- Budżet Gminy Imielno na 2009 rok – omówienie,
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok,
 
2.
Kwiecień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2008 rok - analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 
 3.
Maj
- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,
- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy   za I półrocze 2009 roku,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
 
 5.
Listopad
- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2010 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2010 rok),
 

 
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan Pracy na 2008 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,

Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2008 rok

 

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

 1.

Marzec

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok – analiza,

 

 

 2.

Maj

- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,

- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,

 

 3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy   za I półrocze 2008 roku,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

 

 4.

Listopad

- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2009 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy  na 2009 rok),

 

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy na 2007 rok

        Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/7/06

                                                                                          Rady Gminy w Imielnie z dnia

                                                                                          23 listopada 2006 roku

 

 

Przedmiot działania komisji:

1.     Kontrola warunków niezbędnych do ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości,

2.     Kontrola zakazu wyprowadzania ścieków,

3.     Współdziałanie z organami ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony,

4.     Nadzór nad budową i konserwacją,

5.     Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii,

6.     Nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,

7.     Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (wodociągiem) oraz obiektów administracyjnych gminy,

8.     Opiniowanie nazewnictwa ulic, numerów porządkowych nieruchomości,

9.     Współdziałanie z organami sprawiedliwości i ścigania na rzecz utrzymania porządku publicznego,

10. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,

11. Rozwiązywanie spraw związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w tym współpraca z komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

12. Podejmowanie przedsięwzięć z zakresem ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną w obiektach takich jak: park krajobrazowy, park zabytkowy.

 

Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy. Działanie komisji ma charakter opiniodawczy i służy do wypracowania wniosków i stanowienia dla Wójta Gminy i Rady Gminy.

Oznacza to w szczególności przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.

Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.

 

 

Plan pracy na 2006 rok

 

P L A N    P R A C Y

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,

Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2006 rok

 

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

 1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok – analiza,

 

 2.

Maj

- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,

- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,

 

 3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy          za I półrocze 2006 roku,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

 

 4.

Listopad

- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2007 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy  na 2007 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok,

 

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy na 2005 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,

Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2005 rok

 

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

 1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok – analiza,

 

 2.

Maj

- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,

- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,

 

 3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy   za I półrocze 2005 roku,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

 

 4.

Listopad

- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2005 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy  na 2006 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006 rok,

 

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy

P L A N P R A C YKomisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2003 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok – analiza, 2.Maj- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2003 rok, 3.Sierpień- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku,- Informacja o działalności Komisariatu Policji w zakresie zwalczania przestępczości, 4.Listopad- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2003 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2004 rok).Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________P L A N P R A C YKomisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2004 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok – analiza, 2.Maj- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 rok, 3.Sierpień- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku,- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości, 4.Listopad- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2004 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2005 rok).Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________