główna zawartość
artykuł nr 1

Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok

artykuł nr 2

Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki:
Plan pracy na 2018 rok 401 KB
artykuł nr 3

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki:
Plan pracy na 2017 rok 383 KB
artykuł nr 4

Plan pracy na 2016 rok

Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok

Załączniki:
Plan pracy 72 KB
artykuł nr 5

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2014 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2014 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2013 roku,
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
- Kierownik GOPS,
 
 
- Kierownik GOPS,
2.
Marzec
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach i Mierzwinie, 
- Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok,    
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 2.
Czerwiec
 - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
4.
Sierpień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku,
- Zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
- Analiza oświadczeń majątkowych,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
- Kierownik GZOEAS,
 
 
5.
Listopad/Grudzień
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2015 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy  i Komisji na 2015 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
 

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk