główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 90/04

Z a r z ą d z e n i e nr  90/04

Wójta Gminy  Imielno

z dnia  30 listopada  2004 roku

 

 

w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentacją nie archiwalną z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Okręgu nr 6 w Sobowicach zarządzonego na dzień  01 lutego 2004 roku

 

 

  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 3 czerwca 2003 r w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego (Dz. U. Nr 102, poz. 951) oraz wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach, znak: DW-0124/5/03 zarządzam co następuje:

 

§ 1

Spis dokumentacji z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Okręgu nr 6 w Sobowicach proponowanej do zniszczenia oraz protokół oceny dokumentacji nie archiwalnej i spis akt zakwalifikowanych do zniszczenia należy sporządzić w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje organ który był depozytariuszem dokumentów, drugi należy przekazać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, trzeci komplet przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach.

 

§ 2

Powołana Komisja sprawuje nadzór nad przekazaniem na makulaturę oraz zniszczenie dokumentacji tak zakwalifikowanej.

 

§ 3

W celu wykonanie powyższych zadań powołuję komisję w następującym składzie:

1. Stanisław Grymbosz - Sekretarz Gminy - przewodniczący

2. Ewa Seweryn   - Inspektor - członek

3. Elżbieta Jagusińska - Inspektor - członek

 

§ 4

Przeglądu i spisu tej dokumentacji należy dokonać w terminie do 15 grudnia  2004 roku

§ 5

Powołana Komisja zapewni bieżące wykonawstwo postanowień niniejszego zarządzenia, a Sekretarz Gminy zapewni nadzór nad realizacją całości zadań.

Wójt Gminy

 Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 89/04

Zarządzenie Nr 89/04

Wójta Gminy Imielno

z dnia 29 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Imielno na 2004 rok

 

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1, ust.2 pkt.1 ustawy z dnia ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148; zm. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851;  z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135/ z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/76/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 12 marca 2004 roku   w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały:

Zwiększa się dochody budżetowe

  w dziale 801 rozdz.80101 § 2033 o kwotę   24.115 zł

w dziale 852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę   43.640 zł

w dziale 852 rozdz.85219 § 2030 o kwotę   2.450 zł

  w dziale 852 rozdz.85295 § 2030 o kwotę   5.000 zł

w dziale 900 rozdz.90015 § 2010 o kwotę   6.394 zł

Zmniejsza się dochody budżetowe

w dziale 852 rozdz.85214 § 2010 o kwotę   27.235 zł

  2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:

Zwiększa się wydatki budżetowe

w dziale 801 rozdz.80101 § 4270 o kwotę     24.115 zł

w dziale 852 rozdz.85212 § 3110 o kwotę   42.768 zł

w dziale 852 rozdz.85212 § 4010 o kwotę   500 zł

w dziale 852 rozdz.85212 § 4110 o kwotę   100 zł

w dziale 852 rozdz.85212 § 4120 o kwotę   35 zł

w dziale 852 rozdz.85212 § 4210 o kwotę   237 zł

w dziale 852 rozdz.85219 § 4010 o kwotę 2.100 zł

w dziale 852 rozdz.85219 § 4110 o kwotę   350 zł

w dziale 852 rozdz.85295 § 3110 o kwotę 5.000 zł

w dziale 900 rozdz.90015 § 4260 o kwotę    6.394 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe

w dziale 852 rozdz.85214 § 3110 o kwotę   27.235 zł

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  Zygmunt Brzeziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 88/04

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  88/04

 

Wójta Gminy Imielno

z dnia  15 listopada 2004 roku

 

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy stolarki okiennej PCV wraz z jej montażem w budynku SP w Motkowicach  i SP w Mierzwinie

 

  Na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami/ z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Powołuję Komisje do przeprowadzenia odbioru dostawy stolarki okiennej PCV wraz z jej montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Motkowicach i Szkoły Podstawowej w Mierzwinie.

§ 2

 

W skład Komisji w Motkowicach wchodzą :

1. Grażyna Żytniewska  

2. Andrzej Spetel

3. Henryk Majdanik

4. Przedstawiciel wykonawcy

5.  

W skład Komisji w Mierzwinie wchodzą :

1. Barbara Derdaś

2. Stanisław Grymbosz

3. Henryk Majdanik

4. Przedstawiciel wykonawcy

§ 3

 

Z prac Komisje sporządzą stosowne protokoły odbioru.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

        Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 87/04

Zarządzenie  Nr 87/04

Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 15 listopada 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie przekazania projektu budżetu Gminy w Imielnie na 2005 rok

 

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

Przekazuję Radzie Gminy w Imielnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt budżetu na 2005 rok  wraz z objaśnieniami projektu oraz informacją o stanie mienia komunalnego celem zaopiniowania.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 86/04

Zarządzenie Nr 86/04

Wójta Gminy Imielno

z dnia 20 października 2004 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy

 

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia  29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami/  z a r z ą d z a m,

co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację w kasie Urzędu Gminy.

 

§ 2

 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam:

- Panią Halinę Faryna – Skarbnik Gminy

- Pana Stanisława Grymbosza – Sekretarza Gminy.

 

§ 3

 

Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 20 października 2004 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Zygmunt Brzeziński