Protokół Nr III/10

 

Protokół Nr III/10
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr II/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2011 rok,
6. Dyskusja,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr III/15/10,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok Nr III/16/10,
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr II/10 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią planu pracy Rady Gminy na 2011 rok, informując jednocześnie, że zarówno plan pracy Rady Gminy jak i Komisji stałych jest planem otwartym, sprawy będą rozpatrywane według bieżących potrzeb.   Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem planu pracy Rady Gminy w Imielnie na 2011 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Plan pracy Rady Gminy w Imielnie na 2011 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych  z treścią planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych  z treścią planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych  z treścią planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2011 rok.    Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2011 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2011 rok stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych  z treścią planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2011 rok.    Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2011 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2011 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.7. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr III/15/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok  - wprowadzane zmiany omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Maria Koźmińska.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwałyNr III/16/ 10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.8.  W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który poinformował, że odśnieżamy drogi gminne i staramy się utrzymać przejezdność tych dróg na bieżąco. Przejezdność dróg powiatowych zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. Wójt Gminy prosił   o wyrozumiałość, gdy podczas obfitych opadów śniegu nieprzejezdność drogi występuje w bardzo krótkim okresie czasu, jest to kwestia czasu przejazdu samochodu odśnieżającego.
Pan Dariusz Cebulski rany wsi Borszowice zwrócił się z pytaniem kiedy otrzymamy budżet Gminy na 2011 rok.
Wójt Gminy wyjaśnił, że prace nad budżetem Gminy odbywają się m.in. na posiedzeniach Komisji stałych, gdzie wypracowywany jest szczegółowy zakres prac inwestycyjnych, a tym samym szczegółowa analiza dochodów i wydatków w poszczególnych działach.
Pan Daniel Biernacki pytał, na jakim etapie są prace związane z projektowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wójt Gminy wyjaśnił, że dotychczas firma wykonująca dokumentację wykonała około 100 projektów, które zostały przekazane do uzgodnienia do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Wystąpiły utrudnienia pogodowe, ale firma wykonująca dokumentację ma ją wykonać w terminie do końca marca 2011 roku.
Pan Stanisław Domagała radny wsi Sobowice pytał natomiast czy będzie kontynuowane odwodnienie przy drodze powiatowej i co dalej z budynkiem szkoły w Sobowicach?
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że w miesiącach wiosennych temat dalszego odwodnienia będzie omawiany, natomiast temat wydzierżawienia budynku po byłej szkole w Sobowicach jest ciągle aktualny, czekamy na możliwość wydzierżawienia, choć przedstawiciel stowarzyszenia, które zamierzało wydzierżawić ten budynek wycofał się, nie zgłosił się na kolejne umówione spotkanie w tej sprawie. Jeżeli będzie taka możliwość, to wspólnie podejmiemy decyzję dotyczącą dalszych losów tego budynku.
 
Ad.p.9. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk rozpoczął uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli księża  z terenu gminy tj: ksiądz Parafii Imielno ksiądz Krzysztof Leśniak oraz Parafii Motkowice ksiądz Eugeniusz Durnaś.
„Jasełka” wystawiła młodzież Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie.
Po „jasełkach” podczas wspólnego śpiewania kolęd, uczestnicy połamali się opłatkiem.
 
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn
    Stanisław Kukuryk
 

Protokół Nr II/10

 

Protokół Nr II/10
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 grudnia 2010 roku
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 11 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr I/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przedstawienie Wójta Gminy,
5. Objęcie mandatu przez Wójta Gminy,
6. Powołanie Komisji Rady Gminy i składów osobowych,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Nr II/4/10,
  - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Nr II/5/10,
- w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania
Nr II/6/10,
- w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
 Socjalnych i określenia przedmiotu działania Nr II/7/10,
  - w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
  Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia
  przedmiotu działania Nr II/8/10,
  - w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Nr II/9/10,
  - w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
  Nr II/10/10,
 - w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Nr II/11/10,
  - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno Nr II/12/10,
  - w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
terenie Gminy Imielno Nr II/13/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr II/14/10.
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr I/10 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji, wprowadzając do porządku dodatkowe uchwały Rady Gminy, tj. uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy oraz uchwałę   w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad już po wprowadzonych zmianach głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.4. Przedstawienia Wójta Gminy oraz wręczenia Zaświadczenia o Wyborze Pana Zygmunta Brzezińskiego na Wójta Gminy Imielno dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie Pani Ewa Seweryn.
Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.5. W punkcie tym, Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński osobiście odczytał rotę ślubowania Wójta Gminy – załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu, po czym wypowiedział słowo „ślubuję” dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński zabrał głos na temat rozpoczynającej się kolejnej kadencji informując o zamierzeniach na ten okres, oferując współpracę ze wszystkimi radnymi – bez żadnych podziałów,
a wykonywana praca ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy i dla jej mieszkańców.
 
Ad.p.6. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk poinformował, że na podstawie art.21 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Zgodnie z § 54Statutu Gminy ImielnoRadni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.
W przypadku, gdy deklaracje członkostwa w komisji złoży większa liczba radnych, niż maksymalna liczba członków komisji ustalona przez radę,   rada dokonuje wyboru spośród deklarujących.
W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji nie przekracza maksymalnego składu określonego przez radę, rada zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy złożyli deklarację.
Deklaracja przynależności do poszczególnych Komisji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy – z treścią uchwały po uprzednim omówieniu zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, a następnie zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Nr II/4/10 głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – po uprzednim zadeklarowaniu przynależności do Komisji przez samych radnych, uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, Komisję Rewizyjną powołano w następującym 3 osobowym składzie:
1. Pan Węglowski Zbigniew Mirosław
2. Pan Domagała Stanisław
3. Pan Biernacki Daniel Edward
Po zapoznaniu z treścią uchwały, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr II/5/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Komisja w w/w składzie podjęła uchwałę Nr 1/10 w sprawie wyłonienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczącym został Pan Zbigniew Węglowski (uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
- w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa – po uprzednim zadeklarowaniu przynależności do Komisji przez samych radnych, uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa powołano w następującym 9 osobowym składzie:
1. Pani Błaszkiewicz Elżbieta Helena
2. Pan Domagała Adam Leszek
3. Pan Domagała Stanisław
4. Pan Świetlik Józef
5. Pan Tutaj Jan
6. Pan Szczepański Bogumił Jan
7. Pan Zygan Zdzisław
8. Pan Krążek Michał Antoni
9. Pan Antas Ryszard
Po zapoznaniu z treścią uchwały, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr II/6/10 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Komisja w w/w składzie podjęła uchwałę Nr 1/10 w sprawie wyłonienia Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa – Przewodniczącym został Pan Adam Leszek Domagała (uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).
- w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
 Socjalnych i określenia przedmiotu działania – po uprzednim zadeklarowaniu przynależności do Komisji przez samych radnych, uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych powołano w następującym 8 osobowym składzie:
1. Pan Biernacki Daniel
2. Pani Błaszkiewicz Elżbieta
3. Pan Lniak Jerzy
4. Pan Szczepański Bogumił
5. Pan Zygan Zdzisław
6. Pan Cebulski Dariusz
7. Pan Antas Ryszard
8. Pan Krakowski Michał
„Za” podjęciem uchwały Nr II/7/10 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Komisja w w/w składzie podjęła uchwałę Nr 1/10 w sprawie wyłonienia Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
 – Przewodniczącym został Pan Bogumił Szczepański (uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).
- w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania – po uprzednim zadeklarowaniu przynależności do Komisji przez samych radnych, uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska powołano w następującym 8 osobowym składzie:
1. Pan Węglowski Zbigniew Mirosław
2. Pan Świetlik Józef
3. Pan Lniak Jerzy Marian
4. Pan Domagała Adam Leszek
5. Pan Tutaj Jan
6. Pan Krążek Michał Antoni
7. Pan Cebulski Dariusz
8. Pan Krakowski Michał Paweł
„Za” podjęciem uchwały Nr II/8/10 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Komisja w w/w składzie podjęła uchwałę w sprawie wyłonienia Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska – Przewodniczącym został wybrany Pan Jerzy Marian Lniak (uchwała stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu).
- w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy – projekt uchwały uwzględniający podwyżkę diet dla radnych omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, dotychczas za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji radni otrzymywali 170 zł. Propozycja Wójta   i Skarbnika Gminy jest taka, aby podwyższyć dietę do 200 zł, podkreślając, że   w budżecie Gminy środki takie są zabezpieczone.
W poruszonym temacie zabrał głos Pan Zdzisław Zygan, który powiedział, że jego zdaniem uchwała dotycząca podwyżki diet dla radnych powinna być podejmowana po jakimś czasie, dopiero po wykazaniu się w pracy jako radni.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie, „za” podjęciem uchwały Nr II/9/10 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy głosowało 10 radnych, przeciwnych było 4 radnych.
Biorąc pod uwagę wyniki głosowania jawnego Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk stwierdził, że w/w uchwała podjęta, a tym samym dieta za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji została uchwalona w wysokości 200 zł.
- w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – projekt uchwały omówił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Józef Świetlik, informując, że proponuje się przyznaje Przewodniczącemu Rady Gminy  w Imielnie tytułem diety miesięczny ryczałt w wysokości 1200 zł tj. w niezmienionej wysokości w stosunku do wysokości ryczałtu poprzedniej kadencji.
Nikt z zebranych w poruszonym temacie nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Józef Świetlik zapoznał zebranych  z treścią uchwały Nr II/10/10.
„Za” podjęciem uchwały Nr II/10/10 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
- w sprawie ustalenia diety dla sołtysów – z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczącego Rady Gminy, informując, że proponuje się dla sołtysów diety za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 70 zł, dotychczas sołtysi otrzymywali kwotę 50 zł.
Nikt z zebranych w poruszonym temacie nie zabrał głosu.
„Za” podjęciem uchwały Nr II/11/10 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno – z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, informując, że proponuje się podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego Wójtowi Gminy z kwoty 4.500 zł do kwoty 5.000 zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 1.500 zł, dodatek stażowy - w kwocie 1.000 zł, dodatek specjalny 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.950 zł.
Ponadto Wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Pan Zdzisław Zygan zwrócił się z pytaniem, czy nie rozważa się możliwości pozostawienia wynagrodzenia Wójta Gminy na dotychczasowym poziomie.
Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane kwoty podwyżki są kwotami brutto, a następnie wymieniła kwotę „do ręki” po odliczeniu podatku.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
Uchwała Nr II/12/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
- w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
terenie Gminy Imielno – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, informując, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno proponuje się pozostawić na poziomie z 2009 roku tj:
dla gospodarstw domowych – 2,30 zł + VAT za 1 m3 wody, dla przedsiębiorców – 3,00 zł +VAT za 1 m3 wody, dla odbiorców pozostałych – 2,50 zł +VAT za  1 m3 wody.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr II/13/10 w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr II/14/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.8. W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który poinformował o planowanym spotkaniu opłatkowym dla osób starszych, samotnych oraz wszystkich chętnych. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół w Motkowicach, gdzie w razie potrzeby po wcześniejszym zgłoszeniu chętne osoby będą dowożone przez gminne samochody.
Ponadto Wójt Gminy powiedział, że na koniec bieżącego roku planowana jest również sesja rady Gminy połączona ze spotkaniem opłatkowym.
Kolejnym tematem poruszonym przez Wójta był temat bieżącego odśnieżania dróg gminnych na terenie naszej Gminy, prosił w tym miejscu o cierpliwość i wyrozumiałość, bo przy obfitych opadach śniegu, pomimo sukcesywnego odśnieżania są trudności w utrzymaniu przejezdności dróg, wprawdzie krótkotrwałe, ale takie występują. Wójt Gminy zwrócił się tym samym do radnych z prośbą o zgłaszanie pilnych potrzeb związanych np.: z odśnieżaniem, do urzędu do odpowiedzialnych pracowników w tym zakresie Pana Chrzanowskiego lub Pana Faryny, jak również i bezpośrednio do Wójta Gminy, wówczas podejmiemy odpowiednie działania w kierunku rozwiązania ewentualnego problemu.
Wójt Gminy powiedział, że odcinki (wymienił wszystkie odcinki dróg powiatowych) dróg powiatowych odśnieżane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie i jest również możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeb w zakresie odśnieżania tych odcinków do ZDP.
Pan Zbigniew Węglowski jako pracownik Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie obsługuje drogi powiatowe na terenie Gminy Imielno i Sobków oraz część dróg Gminy Jędrzejów, stąd też niewielkie opóźnienia w odśnieżaniu, wystarczy przeliczyć tylko czas przejazdu sprzętu, ponadto nie możemy liczyć na czarne drogi ze względów finansowych, posypywane są i będą jedynie łuki dróg oraz miejsca przystankowe.
Pan Zygan zwrócił się z pytaniem, czy może liczyć na dowiezienie kamienia na przystanki autobusowe w Jakubowie.
Wójt Gminy powiedział, że kamień może być dowieziony dopiero w miesiącach wiosennych i letnich, przy obecnych warunkach pogodowych nie ma takiej możliwości.
 
Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn
    Stanisław Kukuryk

Protokół Nr I/10

 

 

Protokół Nr I/10
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 1 grudnia 2010 roku
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie radnych,
3. Ślubowanie radnych,
4. Ustalenie quorum,
5. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/10,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Wybór komisji skrutacyjnej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Wyboru Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nr I/1/06,
9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy,
10.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
11.Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie
  Nr I/2/10,
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Imielnie
 Nr I/3/10,
12.Sprawy różne,
13.Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji Pan Stanisław Kukuryk, przekazując następnie prowadzenie najstarszemu wiekiem radnemu.
Najstarszym wiekiem radnym był Pan Józef Świetlik, który dziękując za powierzenie przewodnictwa przejął prowadzenie obrad.
 
Ad.p.2. Przedstawienia radnych dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Imielnie Pani Ewa Seweryn.
 
Ad.p.3. Rotę ślubowania odczytał Pan Józef Świetlik (treść roty ślubowania radnego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Ślubowanie radnych odbyło się w pozycji stojącej, po uprzednim wywołaniu nazwiska radnego przez Przewodniczącego obrad Pana Józefa Świetlika – radni wypowiadali słowo „ślubuję”.
Wszyscy radni obecni na sali obrad w składzie 15 osób złożyli ślubowanie.
 
Ad.p.4. Przewodniczący obrad Pan Józef Świetlik na podstawie listy obecności i obecnych na sali radnych stwierdził, że w sesji rady gminy bierze udział 15 radnych na ogólną liczbę 15 ustawowego składu rady, czyli 100% - quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Ad.p.5. Protokół Nr XXXIV/10 z ostatniej sesji poprzedniej kadencji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu Nr XXXIV/10 z ostatniej sesji rady Gminy głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.6. Przewodniczący obrad Pan Józef Świetlik odczytał proponowany porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił innych uwag do przedstawionego porządku obrad.
W związku z powyższym Pan Józef Świetlik prosił o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.8. Przewodniczący obrad prosił o podanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.
Pan Kukuryk Stanisław zgłosił kandydaturę Pana Węglowskiego Zbigniewa
Pan Szczepański Bogumił zgłosił kandydaturę Pana Domagały Stanisława
Pan Tutaj Jan zgłosił kandydaturę Pana Domagały Adama
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Za w/w składem komisji skrutacyjnej głosowali jednogłośnie obecni radni.
Po ukonstytuowaniu się, przewodniczącym komisji skrutacyjnej został
Pan Węglowski Zbigniew.
 
Ad.p.7. Przewodniczący obrad Pan Świetlik Józef prosił Pana Zbigniewa Węglowskiego o zapoznanie radnych z Regulaminem Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Pan Zbigniew Węglowski odczytał Regulamin Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionych Regulaminów.
Przewodniczący obrad zaproponował podjecie uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr I/1/10 w sprawie Regulaminów Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.8. Przewodniczący obrad Pan Jan Józef Świetlik prosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Domagała Adam zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Kukuryk
Pan Stanisław Kukuryk wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Domagała Stanisław zgłosił kandydaturę Pana Bogumiła Szczepańskiego
Pan Bogumił Szczepański wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Pan Zbigniew Węglowski zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń.
„Za” przyjęciem wniosku o zamknięcie listy głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Komisja skrutacyjna przygotowała i opieczętowała 15 kart do głosowania, a następnie rozdano karty do głosowania radnym – po oddaniu głosu karty wrzucano do urny po wyczytywaniu nazwisk radnych w porządku alfabetycznym.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Kukuryk Stanisław Leszek uzyskał 10 głosów ważnych,
Pan Szczepański Bogumił Jan uzyskał 5głosów ważnych.
Głosów przeciwnych nie było.
Biorąc pod uwagę wyniki tajnego głosowania Przewodniczący obrad poinformował, że Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Kukuryk Stanisław Leszek.
Podejmując uchwałę Nr I/2/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie.
Przewodniczący obrad przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Stanisławowi Kukuryk.
Pan Stanisław Kukuryk w tym miejscu podziękował za udzielone poparcie, zapewniając jednocześnie, że zrobi wszystko aby zaufanie wyborców nie zostało zawiedzione.
 
Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił
o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Pan Biernacki Daniel zgłosił kandydaturę Pana Józefa Świetlik
Pan Józef Świetlik wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Cebulski Dariusz zgłosił kandydaturę Pana Zdzisława Zygan
Pan Zygan Zdzisław, dziękując nie wyraził zgody na kandydowanie.
Pan Kukuryk Stanisław zgłosił wniosek o zamknięcie listy.
„Za” przyjęciem wniosku o zamkniecie listy głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kukuryk Stanisław zwrócił się z pytaniem do radnych, czy powołana dotychczas komisja skrutacyjna będzie dalej pracować, czy też należy zdaniem radnych powołać komisję skrutacyjną w innym składzie osobowym.
Biorąc pod uwagę fakt, że członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę, Przewodniczący Rady Gminy prosił o przegłosowanie.
 „Za” w/w składem komisji skrutacyjnej głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczącym komisji skrutacyjnej pozostał Pan Węglowski Zbigniew.
Komisja skrutacyjna przygotowała i opieczętowała 15 kart do głosowania,  a następnie rozdano karty do głosowania radnym – po oddaniu głosu karty wrzucano do urny po wyczytywaniu nazwisk radnych w porządku alfabetycznym.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Świetlik Józef uzyskał 9 głosów ważnych oraz 6 głosów nieważnych.
Biorąc pod uwagę wyniki tajnego głosowania Przewodniczący Rady Gminy Pan Kukuryk Stanisław poinformował, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Pan Świetlik Józef podejmując uchwałę Nr I/3/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Imielnie.
Pan Świetlik Józef podziękował radnym za udzielone poparcie, zajmując miejsce za stołem prezydialnym.
 
Ad.p.10. W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który wszystkim obecnym radnym złożył gratulacje, wyrażając jednocześnie nadzieję na dobrą i owocną współpracę, którą sam oferuje w stosunku do radnych obecnej kadencji.
Następnie Pani Grażyna Żytniewska Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach wspólnie z przedstawicielem grona pedagogicznego złożyła na ręce Wójta Gminy Imielno Pana Zygmunta Brzezińskiego gratulacje wręczając bukiet kwiatów dla Wójta jak również gratulowała wybranym radnym i nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stanisława Kukuryka   i Wiceprzewodniczącego Pana Józefa Świetlika.
 
 
Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Kukuryk Stanisław uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: PrzewodniczącyRadyGminy
Ewa Seweryn
Stanisław Kukuryk
 
 
 

Protokół Nr XXXIV/10

 

Protokół Nr XXXIV/10
 z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 10 listopada 2010 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych w kadencji
2006 – 2010,
6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
8. Dyskusja,
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
  Nr XXXIV/173/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
  Nr XXXIV/174/10,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego w 2011 roku Nr XXXIV/175/10,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr XXXIV/176/10,
  - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Imielno na
rzecz użytkownika wieczystego Nr XXXIV/177/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
  bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy
  telekomunikacyjnej wraz z przyłączem Nr XXXIV/178/10.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XXXIII/10 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedłożonego protokołu.
Po przegłosowaniu, protokół został przyjęty jednogłośnie.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych w kadencji
2006 – 2010 przedstawił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji    Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych w kadencji 2006 – 2010.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych w kadencji 2006 – 2010 głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych w kadencji 2006 – 2010 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Informację Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.8. Nikt w dyskusji nie zabrał głosu.
 
Ad.p.9. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła   i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIV/173/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła   i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIV/174/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego w 2011 roku – Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński poinformował, że cena skupu żyta ogłoszona przez GUS wynosi 37,64 zł. Na bieżący 2010 rok przyjęliśmy cenę żyta w wysokości 34,10 zł. Biorąc pod uwagę utrzymującą się niesprzyjającą sytuację w rolnictwie, po wstępnych rozmowach   i przeliczeniach, wspólnie ze Skarbnikiem Gminy proponujemy pozostawić cenę skupu żyta na poziomie ubiegłego roku tj. 34, 10 zł.
Propozycja Wójta Gminy została zaaprobowana przez radnych bez zastrzeżeń, podkreślając, że faktycznie czas w rolnictwie od wielu już lat nie napawa optymizmem, dlatego też wskazanym jest pozostawienie wysokości podatku rolnego na dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIV/175/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości –   z propozycją niewielkich podwyżek stawek podatku od nieruchomości zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna, a następnie odczytała treść uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIV/176/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Imielno na rzecz użytkownika wieczystego - uchwałę omówił i z treścią zapoznał Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIV/177/10 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Imielno na rzecz użytkownika wieczystego głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy
telekomunikacyjnej wraz z przyłączem - uchwałę omówił i z treścią zapoznał Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIV/178/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej wraz z przyłączem głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
 
Ad.p.10. W punkcie tym nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.11. W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który poinformował, że w najbliższym czasie zorganizowane będą spotkania z mieszkańcami wszystkich miejscowości dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualnie po przetargu został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie. W spotkaniach weźmie udział wyłoniony w drodze przetargu wykonawca. Wójt Gminy zachęcał do udziału w spotkaniach zainteresowane osoby.
Kolejnym tematem poruszonym przez Wójta Gminy był temat podłączenia starej kotłowni szkoły podstawowej w Imielnie do nowej kotłowni nowo wybudowanego budynku.
Koszt wykonania tych prac to około 35.000 zł. Aby móc wykonać te prace, należałoby zrezygnować z wcześniej zaplanowanego zakupu agregatu prądotwórczego, który w razie konieczności będziemy zmuszeni wypożyczyć.
Wójt Gminy prosił o wypowiedzi w tym temacie.
Po przeanalizowaniu tego tematu, radni uznali, że w sytuacji możliwości przesunięcia środków finansowych, z zakupu agregatu prądotwórczego na połączenie dwóch kotłowni w szkole w Imielnie jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” wykonaniem prac związanych z podłączeniem ogrzewania do nowego budynku szkoły w Imielnie głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński poinformował następnie, że firma EKOM obniżyła cenę odbioru nieczystości stałych na terenie naszej Gminy. Powodem obniżenia ceny jest najprawdopodobniej konkurencyjna firma wyrażająca chęć wejścia ze swoimi usługami na teren naszej Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych   z pismem Pana Stanisława Radziejewskiego zam. Sobowice, otrzymanego ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącego działalności Wójta Gminy.
Pan Kukuryk w tym miejscu zapoznał zebranych z treścią przygotowanej odpowiedzi.
Po przedstawieniu tej dokumentacji, radni jednogłośnie uznali, że nie dopatrują się zaniedbań Wójta Gminy w poruszonej sprawie.
Pismo Pana Stanisława Radziejewskiego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Po wyczerpaniu tematów, Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, z uwagi na kończącą się kadencję Rady Gminy w dniu 12 listopada 2010 roku, wręczył wszystkim radnym i sołtysom wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Kukurykiem pamiątkowe podziękowania życząc wszelkiej pomyślności na dalsze lata, a osobom kandydującym w wyborach osiągnięcia pomyślnych wyników. Podziękował za cyt.” spędzone mile dobre i złe chwile”, które były mobilizacją do dalszej pracy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk wręczył podziękowanie dla Wójta Gminy Imielno, życząc wygranej w wyborach na stanowisko Wójta na kolejną kadencję.
 
Ad.p.12. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn  
  Stanisław Kukuryk
 
 

Protokół Nr XXXIII/10

 

Protokół Nr XXXIII/10
 z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 sierpnia 2010 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2010 roku,
7. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011,
8. Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
9. Dyskusja,
10.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
 Nr XXXIII/166/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
 Nr XXXIII/167/10,
- w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w dacie uchwały
  Nr XXXII/162/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Nr XXXIII/168/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej
  Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o.
  w Jędrzejowie Nr XXXIII/169/10,
- w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia
   nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009 Nr XXXIII/170/10,
  - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Imielno
  do realizacji zadania dofinansowanego z Narodowego Programu
  Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Nr XXXIII/171/10,
  - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz
  Gminy Imielno Nr XXXIII/172/10.
   11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XXXII/10 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedłożonego protokołu.
Po przegłosowaniu, protokół został przyjęty jednogłośnie.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami przedstawił   i omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Wójt Gminy powiedział, że aktualnie wykonana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mierzwinie, termin zakończenia prac określony jest na dzień 27 sierpnia br., ale ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (obfite opady deszczu) termin ten zostanie nieznacznie przedłużony, ale wykonywane prace nie zakłócą normalnego funkcjonowania placówki.
Ponadto, mówił dalej Wójt Gminy, w związku ze złym stanem sali gimnastycznej w tej szkole (spadające tynki) zagrażającej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, korzystając z okresu wakacyjnego podjąłem decyzję  o przeprowadzeniu remontu tej sali poprzez uzupełnienie tynków i malowanie - ogólna kwota wykonanych prac to 11.000 zł, powiedział Wójt Gminy.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat przedstawionego sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Sprawozdania z działalności Wójta Gminy między sesjami oraz zaakceptowaniem dodatkowego wydatkowania środków na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mierzwinie głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za   I półrocze 2010 roku, przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2010 roku głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011, przedstawił i omówił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Pan Andrzej Spetel.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 „Za” przyjęciemInformacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu zabrał głos dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie Pan Mirosław Grad, który podziękował za podjęcie decyzji o wykonaniu prac termomodernizacyjnych tej szkoły, podkreślając, że prace inwestycyjne przynoszą wymierne oszczędności, jako przykład Pan Grad podał wykonanie oczyszczalni ścieków, gdzie przy dużym zużyciu wody np. przy płukaniu grzejników obyło się bez wywożenia szamba, czyli przerób oczyszczalni daje 100% rezultaty, gdzie przy jednorazowym nakładzie finansowym następuje sukcesywny zwrot kosztów. Przytoczony przykład, co do oszczędności podczas eksploatacji prowadzonych inwestycji mam nadzieję przełoży się
w oszczędności kosztów opałowych na kolejne sezony grzewcze.
 
Ad.p.8. Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk powiedział, że w/w informacja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, na których nie zgłoszono żadnych uwag przy 100% udziale radnych.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o zabieranie głosu w sprawie w/w informacji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Będąc przy omawianiu spraw związanych z bezpieczeństwem obywateli
i działań Posterunku w tym zakresie, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zgłosił wniosek o zwiększenie obsady kadrowej na miejscowym Posterunku Policji, podkreślając, że jeden z funkcjonariuszy odszedł w roku ubiegłym i na jego miejsce nikt nie został skierowany. Moim zdaniem mówił dalej Pan Kukuryk, aby Posterunek funkcjonował prawidłowo, obsada kadrowa powinna być niezwłocznie uzupełniona.
 
Ad.p.9. Nikt w dyskusji nie zabrał głosu.
 
Ad.p.10. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok– uchwałę omówiła   i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXXIII/166/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła   i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXIII/167/10głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w dacie uchwały Nr XXXII/162/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w dacie uchwały Nr XXXII/162/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Nr XXXIII/168/10głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie - uchwałę omówił i z treścią zapoznał Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie Nr XXXIII/169/10głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009 – uchwałę szczegółowo omówił i z treścią jej zapoznał Kierownik GZOEAS Pan Andrzej Spetel.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009 Nr XXXIII/170/10głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Imielno do realizacji zadania dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- uchwałę omówił i z treścią jej zapoznał inspektor ds. obrotu ziemią Pan Sławomir Chrzanowski.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Imielno do realizacji zadania dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011Nr XXXIII/171/10głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno - uchwałę omówił i z treścią zapoznał Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno Nr XXXIII/172/10głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
 
Ad.p.11. W punkcie tym nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.12. W punkcie tym zabrał głos radny wsi Borszowice Pan Stachurski Kazimierz, który mówił o konieczności dowiezienia kamienia na drogę w stronę Brzeźnicy.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który stwierdził, że na omawianym odcinku drogi prace winny być rozpoczęte od jej wytyczenia, a następnie można utwardzić ją kamieniem (prace te mogą być rozpoczęte w roku przyszłym ze względu na brak możliwości finansowych).
Pan Jan Czarnecki sołtys wsi Jakubów prosił o wywiezienie kamienia do Faryny Jerzego.
Pan Grzegorz Zieliński radny wsi Imielnica prosił o wykonanie rowu odpływowego w kierunku Choin oraz likwidację ubytku w jezdni i dowiezienie kamienia na drogę dojazdową do łąk.
Następnie Pan Zieliński pytał, co dalej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, bo środki Unijne na dopłaty do tego typu inwestycji są ograniczone oraz stwierdził, że Gmina nie może dopłacać do przydomowych oczyszczalni odbiorcom indywidualnym np. poprzez wykonywanie dokumentacji.
Po tej wypowiedzi zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który stwierdził, że kamień będzie uzupełniany sukcesywnie w miarę posiadanych możliwości finansowych gminy.
Sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus zapoznał zebranych z treścią protestu mieszkańców wsi Dalechowy przeciwko planowanej budowie biogazowi, zwracając się jednocześnie z prośbą do Wójta Gminy o nie wydawanie decyzji pozytywnej na tego typu budowle.
Pan Chrzanowski – pracownik zajmujący się ochroną środowiska poinformował, że Powiatowy Inspektor Sanitarny poproszony o wydanie opinii o w/w inwestycji nie widzi przeciwwskazań dla powstającej biogazowi.
Przedłożony protest wraz z podpisami mieszkańców wsi zostanie skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie decyzji środowiskowej oraz skierowany został również do Polskiej Grupy Biogazowej wraz z postanowieniem o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji.
Wójt Gminy ze swej strony zapewnił, że jeżeli mieszkańcy wsi Dalechowy nie wyrażą zgody na budowę biogazowi, to decyzja pozytywna nie zostanie podpisana.
 
Ad.p.14. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn  
  Stanisław Kukuryk
 

Protokół Nr XXXII/10

 

Protokół Nr XXXII/10
 z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 czerwca 2010 roku
 
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 11 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Dyskusja,
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXII/161/10,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Nr XXXII/162/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr XXXII/163/10,
- zmieniająca uchwałę Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXII/164/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok  Nr XXXII/165/10.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,  8. Sprawy różne,  9. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XXXI/10 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński uzasadniając potrzebę zwołania dzisiejszej sesji.
Na wstępie powiedział, że w związku z obfitymi opadami deszczu zostało zalanych bądź podtopionych wiele łąk i pól, toteż z naszej strony po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu przez rolników poszkodowanych do tutejszego urzędu powołana komisja przystąpi niezwłocznie do szacowania strat na terenach zalanych i podtopionych.
W związku z sytuacją powodziową, jaka dotknęła wiele miejscowości naszego województwa, Wójt Gminy prosił o zorganizowanie zbiórki zboża dla powodzian z terenów najbardziej dotkniętych. W tym miejscu Wójt poinformował, że planuje się zorganizowanie spotkania sołtysów, na którym zapadną decyzje dotyczące czasu i miejsca przeprowadzenia zbiórki zboża, a następnie zboże to zostanie przetransportowane dla najbardziej potrzebujących.
Kolejną informacją przekazaną przez Wójta była informacja, że 700 osób wyraziło chęć podłączenia do przydomowych oczyszczalni ścieków, toteż na opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków musimy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości około 200.000 zł.
Wójt Gminy poinformował dalej, że zachodzi potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Stawy, zarówno osoby które rozpoczęły budowę domków jednorodzinnych jak i przedsiębiorca Pan Podolski zgłosili taką potrzebę.
Ogólny koszt rozbudowy sieci wodociągowej w Stawach to kwota około  10.000 zł.
Następnie widzimy potrzebę wykonania modernizacji agronomówki w Imielnie, gdzie mieści się mieszkanie, biuro gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz wynajęty lokal pod działalność gospodarczą. Modernizacja polegałaby na wymianie okien oraz wykonanie termomodernizacji całego budynku. Szacowany koszt to kwota około 30.000 zł. Wykonanie modernizacji budynku spowoduje w przyszłości oszczędność opału oraz poprawimy tym samym estetykę otoczenia.
W związku z odmową dofinansowania rozbudowy ośrodka zdrowia  w Opatkowicach Murowanych, środki zaplanowane na ten cel w budżecie Gminy na rok bieżący zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostaną przesunięte na wykonanie budynku termomodernizacji Zespołu Szkół w Mierzwinie. Dlatego też zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w kwocie 250.000 zł.
Pożyczka oprocentowana jest na 1% w stosunku rocznym i zaciągana zostaje na okres 10 lat.
Po tych wypowiedziach radni jednogłośnie stwierdzili, że jak jest możliwość wykonywania kolejnych prac, to należy to wykorzystać i robić.
Pan Jerzy Lniak zasygnalizował, że w budynku mieszczącym obecnie Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Stawach przecieka dach.
Wójt Gminy powiedział, że obecnie wykonywane są już prace remontowe na dachu w Stawach.
Pan Zarzycki prosił o wymianę dwóch okien w remizie strażackiej w Opatkowicach Murowanych.
Wójt Gminy powiedział, że zgodnie z ustaleniami z zarządem OSP   w Opatkowicach Murowanych, okna miały być wymienione we własnym zakresie, a rachunek na zakup winien być przedłożony do tutejszego urzędu, wówczas za okna zostanie zapłacone.
Pan Zenon Pak zwrócił się z pytaniem, czy za malowanie remizy strażackiej   w Jakubowie zostało zapłacone wykonawcy, bo jakość wykonanych prac pozostawia wiele do życzenia.
Wójt Gminy powiedział, że nie zostało wypłacone i do czasu doprowadzenia rozpoczętych prac do zakończenia zgodnie z oczekiwaniami, pieniądze nie zostaną wypłacone.
 
Ad.p.6. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok  – uchwałę omówiła   i z jej treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXII/161/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – uchwałę omówiła   i z jej treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Nr XXXII/162/10, głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – uchwałę omówiła   i z jej treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Nr XXXII/163/10, głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych
- zmieniająca uchwałę Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia  29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła i z jej treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwałyzmieniającej uchwałę Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXII/164/10, głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła i z jej treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok  Nr XXXII/165/10, głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna przy omawianiu uchwał zapoznała zebranych z ich szczegółowymi uzasadnieniami.
 
Ad.p.7. Nikt z zebranych w tym punkcie nie zabrał głosu.
 
Ad.p.8. Nikt z zebranych w tym punkcie nie zabrał głosu.
 
Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn  
  Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
 

Protokół Nr XXXI/10

 

Protokół Nr XXXI/10
 z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
 
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.  Przyjęcie protokołu Nr XXX/10,
3.  Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
7. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie,
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2009 rok,
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej   o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej,
11.Dyskusja,
12.Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno
  Nr XXXI/152/10,
  - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Motkowice
Nr XXXI/153/10,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XXXI/154/10,
  - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szczery Bór”
  Nr XXXI/155/10,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szczery Bór 1”
  Nr XXXI/156/10,
- w sprawie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Imielno Nr XXXI/157/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
Nr XXXI/158/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
Nr XXXI/159/10,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2011 roku Nr XXXI/160/10.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,  14. Sprawy różne, 15. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XXXI/10 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami przedstawił  i omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Będąc przy głosie w tym miejscu Wójt Gminy zapoznał zebranych z treścią pisma, z którego wynika, że złożony wniosek do Urzędu Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2010 roku pn. „ Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych” nie został objęty dofinansowaniem (pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
W związku z powyższym, Wójt Gminy zaproponował ewentualne przeniesienie środków przewidzianych na w/w cel w budżecie Gminy na 2010 rok, na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Mierzwinie, uzasadniając taką potrzebę.
W tym temacie zabrał również głos dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie Pan Mirosław Grad, który potwierdził fakt złego stanu obecnej elewacji zewnętrznej, a tym samym prosił o rozważenie możliwości wykonania termomodernizacji całego budynku, ponieważ częściowo prace remontowe były wykonywane w 2009 roku, ale ogólny wygląd zewnętrzny budynku jest fatalny.
Następnie w poruszonym temacie zabrał głos radny wsi Mierzwin Pan Tomasz Krzystek, który potwierdził zły stan zewnętrzny budynku i tym samym zwrócił się do radnych z prośbą, że jeżeli rysuje się taka możliwość, to prosił   o wyrażenie zgody na wykonanie prac termomodernizacyjnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie, które będzie jednoznaczną wskazówką na podjęcie działań w kierunku ewentualnego wykonywania omawianej termomodernizacji budynku szkoły w Mierzwinie w zamian za odmowę dofinansowania zadania rozbudowy ośrodka w Opatkowicach Murowanych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wykonywaniem termomodernizacji szkoły w Mierzwinie.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat przedstawionego sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Sprawozdania z działalności Wójta Gminy między sesjami głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że Informacja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji stałych, nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat tej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7.Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że Informacja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji stałych, nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat tej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 „Za” przyjęciem Informacji o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie głosowało jednogłośnie   14 –tu radnych.
Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.8. Przedstawienia sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2009 rok dokonał Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat przedstawionego sprawozdania   z wykonania zadań gospodarczych za 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2009 rokgłosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2009 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.9. Przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Pak.
Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej zabrali głos przewodniczący poszczególnych komisji stałych rady Gminy.
Pani Irena Pietras zabrała głos w imieniu członków komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych, gdzie komisja wnioskuje jednogłośnie za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Pan Kazimierz Stachurski zabrał głos w imieniu komisji rozwoju społeczno-gospodarczego, budżetu, finansów i rolnictwa, gdzie komisja wnioskuje jednogłośnie za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Pan Zbigniew Węglowski w imieniu komisji bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska również wnioskował o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej   o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej – opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach   z wykonania budżetu Gminy oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki Nr 10 i Nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.11. Nikt w dyskusji nie zabrał głosu.
 
 
 
 
Ad.p.12. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno – z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, proponując głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno Nr XXXI/152/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który podziękował za udzielone absolutorium, a tym samym za zaufanie, którym obdarzany jest nieprzerwanie przez 20 lat.
Następnie radny powiatu jędrzejowskiego Pan Stanisław Kowalczyk pogratulował, tak jednomyślnej rady, podkreślając, że z taką radą można wykonać wiele zadań w myśl zasady, że zgodna buduje, a niezgoda rujnuje.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zarządził 10 minutową przerwę w obradach.
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Motkowice – uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Motkowice Nr XXXI/153/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie – jako, że w/w sprawozdanie było przedmiotem wnikliwej analizy na posiedzeniach komisji stałych rady Gminy – Wójt Gminy zapoznał zebranych jej z treścią i uchwałę omówił.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XXXI/154/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szczery Bór” – uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szczery Bór” Nr XXXI/155/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
Pismo w tej sprawie stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szczery Bór 1” ” – uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szczery Bór 1” Nr XXXI/156/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
Pismo w tej sprawie stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
- w sprawie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Imielno – przystępując do omówienia tej uchwały Wójt Gminy powiedział, że zainteresowanie podłączenia przydomowych oczyszczalni ścieków przeszło nasze najskrytsze oczekiwania, bieżąca liczba chętnych to710 odbiorców. Podejmowana uchwała reguluje wstępnie temat finansowania inwestycji, bez określenia udziału własnego kwotowo, a jedynie procentowo. Podjęcie tej uchwały to krok naprzód w kierunku zastąpienia kanalizacji w trosce o ochronę środowiska naturalnego. Po zasięgnięciu fachowej opinii w tym zakresie oraz na przykładzie wykonanej biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków przy zespole szkół w Mierzwinie, mamy pełne rozeznanie, co do prawidłowości działania tych urządzeń.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Imielno Nr XXXI/157/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła   i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXI/158/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok – uchwałę omówiła   i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXI/159/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – uchwałę omówiła i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Nr XXXI/160/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.  
 
Ad.p.13. W punkcie tym nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.14. W sprawach różnych zabrał głos radny wsi Imielnica Pan Grzegorz Zieliński i w tym samym temacie radny wsi Imielno Pan Bogdan Woliński, którzy prosili o wywiezienie celem wyrównania nawierzchni drogi dojazdowej do łąk kamienia pochodzącego z wykopów przy szkole podstawowej  w Imielnie.
Wójt Gminy udzielił następującej odpowiedzi, że jest to rumosz wapienny, który po długotrwałym składowaniu ulega rozpadowi, dlatego też nie spełnia wymagań do materiału kamiennego do budowy i remontów dróg. Wykonawca robót budowlanych przy szkole w Imielnie zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy. Tylko w momencie wywozu tego materiału będzie nadawał się na utwardzenie drogi, ale na prośbę Panów rumosz zostanie wywieziony.
Pan Jan Czarnecki sołtys wsi Jakubów prosił o zamontowanie przystanku autobusowego w miejscowości Jakubów.
Wójt Gminy zapewnił, że w ramach posiadanych środków przystanek będzie zakupiony najprawdopodobniej jeszcze w roku bieżącym.
 
Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn  
  Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół Nr XXX/10

 

Protokół Nr XXX/10
 z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/09,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie za 2009 rok,
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok,
7. Dyskusja,
8. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz
  rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
  projektowi budżetu Nr XXX/145/10,
- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
 restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
 rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Imielno na 2010
 rok Nr XXX/146/10,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
 Nr XXX/147/10,
- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Imielno dla Parafii
 Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Imielnie
 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy organach w kościele
 parafialnym przewidziane do realizacji w roku 2010 Nr XXX/148/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
 bezprzetargowej gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
 gospodarczej Nr XXX/149/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej
 lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
 Nr XXX/150/10,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych na 2010 rok Nr XXX/151/10,
 
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   10. Sprawy różne, 11. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XXIX/09 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. W punkcie tym Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński zaapelował o zgłaszanie potrzeb związanych z opieką osób starszych bądź samotnych potrzebujących pomocy ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Sytuacja ludzi jest nam znana, ale przy niskich temperaturach czy nadmiernych opadach śniegu, może zachodzić potrzeba jednorazowej pomocy, a ponieważ są to ludzie z najbliższego waszego otoczenia, prosimy o sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie, a my jako urząd nikogo nie zostawimy bez pomocy.
 
Ad.p.5. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie za 2009 rok, radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że Informacja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji stałych, nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat tej informacji.
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie za 2009 rok głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie za 2009 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok, radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że Informacja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji stałych, nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat tej informacji.
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Nikt w dyskusji nie zabrał głosu.
 
Ad.p.7. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu – uchwałę omówiła i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Nr XXX/145/10 głosowało jednogłośnie   14 – tu radnych,
- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Imielno na 2010
rok – uchwałę omówiła i z treścią zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXX/146/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z założeniami do budżetu omówili i przedstawili zarówno Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński jak i Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Wójt Gminy mówił o planowanym zakresie prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy, a ważniejsze z nich to:
- dalsza realizacja rozbudowy szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Imielnie,
- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych – koszt ogólny 260.000 zł, z tego, środki własne 130.000 zł i dofinansowanie ze środków UE 130.000 zł,
- zagospodarowanie centrum wsi Motkowice,
- remont mostu na rzece Nidzie w Stawach,
- częściowa modernizacja oświetlenia ulicznego,
- dokończenie budowy dróg ze środków popowodziowych Rajchotka  – Dzierszyn i Jakubów – Dalachowy,
- zakup agregatu prądotwórczego (na ujęcia wody wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej koszt ok.50.000 zł),
- budowa dróg powiatowych Mogiły – Sobowice wraz z budową chodników w miejscowościach Imielno, Imielnica i Sobowice,
- realizacja programu e-świętokrzyskie,
- dofinansowanie remontu kapitalnego organów w kościele w Imielnie.
Szczegółowy zakres prac inwestycyjnych określają załączniki do budżetu.
Następnie Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna zapoznała zebranych z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej tj. o projekcie budżetu Gminy Imielno oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.
Wójt Gminy podkreślił, że na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku musi być zaciągnięty kredyt w wysokości 1.500.000 zł.
Będąc przy głosie Wójt Gminy mówił dalej, że ciągle rosną koszty utrzymania szkół. W ostatnim czasie zostały wypłacone ustawowe wyrównania podwyżek dla nauczycieli w wysokości ok.188.000 zł.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego budżetu Gminy Imielno na 2010 rok.
Z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXX/147/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
W tym miejscu zabrał głos radny powiatu jędrzejowskiego Pan Stanisław Kowalczyk, który pogratulował jednogłośnego uchwalenia budżetu, życząc pełnej realizacji w 2010 roku.
- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Imielno dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Imielnie
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy organach w kościele
parafialnym przewidziane do realizacji w roku 2010 – z treścią wniosku Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Imielnie Księdza Krzysztofa Leśniaka oraz pozostałymi dokumentami tj. decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zezwalającej na przeprowadzenie prac konserwatorskich, kosztorys i program prac oraz umową Województwa Świętokrzyskiego Nr 22/DN/09 na przyznanie dotacji w kwocie 22.000 zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich organów zapoznał zebranych Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński .
Wniosek wraz z w/w dokumentami stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Na posiedzeniach komisji stałych po wnikliwej dyskusji radni podjęli decyzję o przekazaniu na ten cel kwoty 20.000 zł.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, proponując głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Imielno dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Imielnie
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy organach w kościele
parafialnym przewidziane do realizacji w roku 2010 Nr XXX/148/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
W tym miejscu zabrał głos sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki, który wyraził swoje obawy, co do przekazywania takiej kwoty na „odkurzanie organów”, to zbyt wysoka cena za taką pracę.
Wójt Gminy raz jeszcze odczytał program prac konserwatorskich zaplanowanych do wykonania, powołując się jednocześnie na zapis ustawy zobowiązującej samorządy o należyte dbanie o zabytki.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej – uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, wyjaśniając, że nastąpiła zmiana właściciela baru w Imielnie, dlatego też obecny właściciel tego lokalu zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie na okres 5 –ciu lat gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, proponując głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  w drodze bezprzetargowej gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej Nr XXX/149/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej
lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, wyjaśniając, że dotychczasowy najemca części budynku szkoły w Jakubowie, który wykorzystuje lokal na szwalnię, prowadząc dalej tą działalność zwrócił się z prośbą o dalsze wydzierżawienie na okres 5 –ciu lat tego lokalu.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, proponując głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej Nr XXX/150/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok – uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat uchwały.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk, proponując głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok Nr XXX/151/10 głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
 
Ad.p.9. W punkcie tym nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.10. Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński zapoznał zebranych z treścią pisma lokatorów bloku Motkowice, w którym zwracają się z prośbą o wzięcie bloku w Motkowicach w administrację (pismo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).
Wójt Gminy poinformował, że temat ewentualnego przejęcia bloku w Motkowicach w administrację był przedmiotem obrad komisji stałych rady gminy i po wnikliwej analizie tej sprawy radni w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie nie wyrazili zgody na przejęcie bloku Motkowice w administrację.
Sołtys wsi Dalachowy Pan Wiesław Adamus, zabierając głos prosił o próbę wygospodarowania środków na budowę chodnika w Dalachowach, to nie jest długi odcinek drogi, a znaczna część mieszkańców naszej wsi zamieszkuje przy niej, a biorąc pod uwagę wzmożony ruch samochodów, budowa chodnika staje się zasadna.
Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński zapewnił, że będą prowadzone rozmowy w poruszonym temacie z Zarządem Dróg Powiatowych w Jędrzejowie i jak tylko będzie możliwość, to postaramy się aby chodnik wybudować, ale to nie jest 100% obietnica, podkreślił Wójt.
Czarnecki Jan sołtys wsi Jakubów prosił o rozważenie zorganizowania przedszkola na terenie naszej gminy dla dzieci najmłodszych dofinansowywanych ze środków UE. Obecnie takie przedszkole funkcjonuje w Jasionnie, gdzie dzieci z naszej gminy dowożą sami rodzice.
Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że rozważymy taką możliwość zorganizowania przedszkola na naszym terenie, po przeprowadzeniu wywiadu, co do ilości osób chętnych chcących dowozić osobiście dzieci do przedszkola.
Radna Pani Pietras powiedziała, że taką informację zbierzemy od zainteresowanych i przedstawimy tutejszej radzie.
Taką próbę ewentualnego uruchomienia przedszkola możemy podjąć od września 2010 roku.
Radny wsi Imielnica prosił o wykonanie oświetlenia ulicznego oraz odcinka drogi do Latkowskiego w Imielnicy.
Pan Fiuk Artur prosił o zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego.
Wójt Gminy odnosząc się do tych wypowiedzi stwierdził, że wszystkie drobne prace będą wykonywane na terenie gminy sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.
Pan Adam Koziński sołtys wsi Dzierszyn powiedział, że jeżeli jest odśnieżanie, to nie wybiórczo ale na każdym odcinku drogi jednakowo.
Radny powiatowy Pan Stanisław Kowalczyk zapewnił, że odśnieżanie będzie prowadzone na bieżąco i jednakowo na wszystkich drogach powiatowych.
Ponownie zabrał głos sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki, który prosił o wyjaśnienie dlaczego w innych szkołach w klasach pierwszych uczą pisania    i poznawania literek, a w naszych szkołach prowadzą nauczanie nie ucząc pisania literek.
Po tej wypowiedzi zabrał głos dyrektor SSP w Imielnie Pan Zbigniew Huk, który powiedział, że od bieżącego roku szkolnego obowiązuje nowa podstawa programowa, według której w klasach pierwszych nauczanie literek jest znacznie ograniczone. Ale zapewnił, że nauka pisania i czytania jest w szkołach prowadzona, pomimo podstawy programowej.
Pan Mirosław Grad dyrektor ZS w Mierzwinie potwierdził, że nauczycielom nie podoba się ta nowa podstawa programowa, toteż realizując nowy program, oprócz tego nauczają pisania i czytania tak jak w poprzedniej podstawie programowej.
Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński poinformował, że w dniu 11 lutego br. planowane jest odbycie wycieczki do gmachu Sejmu RP, chętnych prosił   o zapisywanie się w biurze rady.
Koszt przejazdu autokaru, pokryje urząd, natomiast pozostałe sprawy typu wyżywienia należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Jeżeli ilość osób będzie wystarczająca, to taki wyjazd zorganizujemy.
 
Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn  
  Stanisław Kukuryk