główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr IX/12

 

Protokół Nr IX/11
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej do 10 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr VIII/11,   3.   Przyjęcie porządku obrad,   4.   Interpelacje i zapytania radnych,   5.   Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2012 rok, 6.   Dyskusja,   7.   Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr IX/68/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr IX/69/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok Nr IX/70/11,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno   Nr IX/71/11.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   9. Sprawy różne, 10. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
Ad.p.2. Protokół Nr VIII/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
Ad.p.3. W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk rozszerzył porządek obrad o punkt podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr IX/71/11, poddając pod głosowanie.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do zmienionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
Ad.p.5. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował radnych, że zarówno plan pracy Rady Gminy jaki i komisji stałych były przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji stałych poprzedzających dzisiejszą sesję, w związku z powyższym zwrócił się do radnych czy plany pracy (które wszyscy radni otrzymali z materiałami na sesję) mają być czytane.
W swoich wypowiedziach radni uznali, że nie ma potrzeby czytania planów pracy rady gminy i komisji stałych na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił następnie do propozycji głosowania nad planami pracy.
Plan Pracy Rady Gminy w Imielnie na 2012 rok – Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że plan Pracy Rady Gminy w Imielnie na 2012 rok jest planem otwartym, Rada Gminy będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy w Imielnie na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Rady Gminy na 2012 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska – Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2012 rok jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2012 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa – Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że plan Pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Komisji Rewizyjnej na 2012 rok – Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  
Ad.p.6. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
Ad.p.7. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok- uchwałę szczegółowo omówiła,   a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr IX/68/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr IX/69/11 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok - uchwałę szczegółowo omówiła Pani Maria Koźmińska.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr IX/70/11 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr IX/71/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.  
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.9. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaprosił na dalszą część obrad sesji, która jest przewidziana jako sesja uroczysta, z wystawieniem „Jasełek”.
Po części uroczystej, poprzedzonej wystawieniem „Jasełek”, Modlitwą odprawioną przez Księdza Kanonika miejscowej Parafii Krzysztofa Leśniaka oraz wspólnym łamaniem się opłatkiem, Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku, do życzeń dołączył również Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński oraz radny powiatu jędrzejowskiego Stanisław Kowalczyk.
Sesję Rady Gminy zakończył Przewodniczący ok. godziny 10 –tej.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
Protokołowała: Ewa Seweryn  
artykuł nr 2

Protokół Nr VIII/11

 

Protokół Nr VIII/11
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej do 12 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.   Przyjęcie protokołu Nr VII/11,
3.   Przyjęcie porządku obrad,
4.   Interpelacje i zapytania radnych,
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr VIII/53/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok Nr VIII/54/11,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr VIII/55/11,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku Nr VIII/56/11,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr VIII/57/11,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr VIII/58/11,
- w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów Nr VIII/59/11,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny Nr VIII/60/11,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny Nr VIII/61/11,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości Nr VIII/62/11,
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego Nr VIII/63/11,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno Nr VIII/64/11,
- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa Nr VIII/65/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy Nr VIII/66/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep ogólno-spożywczy i punkt sprzedaży prasy codziennej Nr VIII/67/11.
7.  Dyskusja,   8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 9.   Sprawy różne,   10. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
Ad.p.2. Protokół Nr VII/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Ad.p.4. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk w punkcie tym udzielił głosu obecnej na sesji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Krystynie Czekajskiej-Bem.
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Pani Krystyna Czekajska-Bem, poinformowała zebranych, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koniecznością prywatyzacji stomatologii w naszym ośrodku, Pani Bem prosiła o ustosunkowanie się do poruszonego tematu, wyjaśniając szczegółowo procedury podpisania kontraktu z lekarzem stomatologii, z uwzględnieniem finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pani Bem podkreśliła, że zmiany dotyczące formy podpisania umowy z lekarzem stomatologii nie wpływają w żaden sposób na jakiekolwiek zmiany dla pacjenta.
Pan Daniel Biernacki pytał, czy w związku z planowanymi zmianami, GOZ zyska czy straci, oraz co z zatrudnioną obecnie pomocą stomatologiczną?
Pani Bem wyjaśniła, że dla GOZ nie ma ani zysków ani strat, a pomoc stomatologiczna będzie zatrudniona na takich zasadach jak dotychczas.
W/w informację potwierdziła obecna również na posiedzeniu dr stomatologii Pani Sylwia Sarnecka- Konarska, dodając że z obecną pomocą stomatologiczną pracuje się bez zarzutu, toteż nie planuje się żadnych zmian personalnych. Pani Sylwia Sarnecka- Konarska powiedziała, że jeżeli zostanie podjęta decyzja o prywatyzacji stomatologii w ośrodku zdrowia w Imielnie, to nosi się z zamiarem doposażenia gabinetu z nowoczesny sprzęt (we własnym zakresie).
Nikt z zebranych nie zabrał głosu w poruszonym temacie, natomiast Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że nie możemy doprowadzić do sytuacji, żeby nie było stomatologa na terenie naszej gminy, dlatego też podejmujemy temat prywatyzacji stomatologii do dalszego rozważania.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński podkreślił, że dzisiejsza informacja dotycząca prywatyzacji stomatologii nie jest w żaden sposób wiążąca, nie podejmujemy w dniu dzisiejszym żadnych decyzji, a jedynie informacyjnie – do dalszych przemyśleń.
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, że zarówno sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, jak i inne dokumenty radni otrzymali przed sesją, toteż jak są pytania w omawianym temacie, to prosił o wypowiedzi.
Pan Zdzisław Zygan zabierając głos zwrócił się z pytaniem, dlaczego opał kupowany jest od firmy z Kielc, a nie cyt. „od Pani ze Staw – z naszego terenu”, przecież należy wspierać miejscowych przedsiębiorców.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński wyjaśnił, że obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych, którą musimy przestrzegać, a przedsiębiorca ze Staw nie przystąpił do przetargu. Kryteria oceny ofert to najniższa cena oraz pozostałe warunki spełnione i określone w specyfikacji, a nie kryteria związane z miejscem prowadzenia działalności, z naszego terenu czy też nie.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/53/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/54/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok, głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/55/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,  
Przed przystąpieniem do omówienia kolejnej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku, Pan Bogumił Szczepański zgłosił wniosek o obniżenie ceny żyta za 1dt (ceny ustalonej wstępnie na posiedzeniach komisji stałych) do kwoty 45,00 zł za 1 dt, uzasadniając zgłoszony wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poddał wniosek pod głosowanie.
„Za” przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński powiedział, że Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku informuje, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 dt.
Biorąc pod uwagę zgłoszony wniosek uzasadniony trudną sytuacją w rolnictwie oraz ciągle rosnącymi kosztami utrzymania w gospodarstwach, a tym samym ustalenie ceny 1q żyta w wysokości 45,00 zł – mówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, , musimy mieć również świadomość, że zmniejszone dochody gminy zarówno z wpływów z podatku rolnego jak również i obniżonej subwencji w związku z nieściągnięciem dochodów własnych będzie miało znaczący wpływ na zakres planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych przy uchwalaniu budżetu gminy na 2012 rok. Istotnie zaproponowana i przegłosowana większością głosów cena żyta na posiedzeniach komisji stałych przez większość radnych to kwota 50,00 zł, ale dzisiejsza dyskusja wokół uchwały,   to podejmowanie konkretnych decyzji, które będą obowiązywać w 2012 roku.
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku – z treścią uchwały obniżającej cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969)z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
Uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku, została podjęta. „Za” podjęciem uchwały głosowało 11 – tu radnych, 3 – ech radnych „wstrzymało się” od głosu.
Przed przystąpieniem do omówienia kolejnej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Pan Stanisław Domagała zgłosił wniosek o obniżenie stawki podatku od budynków mieszkalnych do kwoty 0,30 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej (stawki ustalonej wstępnie na posiedzeniach komisji stałych) z wyłączeniem powierzchni użytkowej o wysokości od 1,40 do 2,20m - uzasadniając zgłoszony wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poddał wniosek pod głosowanie.
„Za” przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Pan Bogumił Szczepański zgłosił wniosek o uwzględnienie zwolnień budynków mieszkalnych z podatku od nieruchomości dla wszystkich emerytów.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poddał wniosek pod głosowanie.
„Za” przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Skarbnik Gminy Halina Faryna wywnioskowała, że zwolnienia podatku od budynków mieszkalnych i gospodarczych mają dotyczyć rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa, po czym zwróciła się z pytaniem do Pana Szczepańskiego, czy o takie zwolnienia wnosił w zgłoszonym wniosku.
Pan Bogumił Szczepański potwierdził, że chodziło mu o zwolnienie od podatku budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
Uchwała Nr VIII/57/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, została podjęta. „Za” podjęciem uchwały głosowało 11 – tu radnych, 3 – ech radnych „wstrzymało się” od głosu.  
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - uchwałę szczegółowo omówiła, podkreślając, że o 10% w stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie, podwyższa się stawki podatku od środków transportowych, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.  
Uchwała Nr VIII/58/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, została podjęta. „Za” podjęciem uchwały głosowało 11 – tu radnych, 3 – ech radnych „wstrzymało się” od głosu.
- w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie, informując jednocześnie, że Pan Daniel Biernacki ponieważ dotyczy to jego interesu prawnego winien być wyłączony z głosowania.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/59/11 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów głosowało 12 – tu radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 1 radny był wyłączony z głosowania.
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/60/11 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny , głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych, 
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/61/11 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny,  głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych, 
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości,
W sprawie w/w uchwały zabrał głos Pan Zbigniew Węglowski zwracając uwagę na fakt, że we wzorze deklaracji zamieszczone są również powierzchnie użytkowe o wysokości od 1,40 do 2,20m budynków mieszkalnych, o wyłączenie których wnioskował radny Stanisław Domagała.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zarządził 15 –minutową przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad zabrała głos radca prawny Pani Izabela Bilewicz, która wyjaśniła radnym, że wniosek o zwolnienia powierzchni użytkowej o wysokości od 1,40 do 2,20m o jakie wnioskował Pan Stanisław Domagała nie zostały przyjęte do sentencji uchwały, ponieważ jest to obowiązek ustawowy nie podlegający zwolnieniom.
Po wnikliwym dalszym wyjaśnieniu, radca prawny Pani Izabela Bilewicz powiedziała, że dopuszcza się możliwość reasumpcji głosowania i doprecyzowanie postanowień dotyczących uchwały Nr VIII/57/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przystępując do ponownego omówienia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Pan Stanisław Domagała zgłosił wniosek o ustalenie stawki 0,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, przy jednoczesnym cofnięciu wniosku zgłoszonego poprzednio- dotyczącego tej uchwaly.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poddał wniosek pod głosowanie.
„Za” przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Przystąpiono do reasumpcji głosowania uchwały Nr VIII/57/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Z treścią uchwały Nr VIII/57/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zapoznał zebranych Skarbnik, Gminy Pani Halina Faryna.
Przewodniczący Rady Gminy po odczytaniu uchwały Nr VIII/57/11, zwrócił się z pytaniem do radnych, czy wszystkie zapisy uchwały są zgodne z wnioskami zgłoszonymi i przegłosowanymi przez radnych.
Zarówno Pan Bogumił Szczepański jak i Stanisław Domagała potwierdzili zgłoszenie wniosków, które są w przedstawionej przez Skarbnika Gminy uchwale uwzględnione i zapisane.
Nikt z zebranych nie zgłosił już uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował reasumpcję głosowania nad uchwałą Nr VIII/57/11.
Uchwała Nr VIII/57/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, została podjęta. „Za” podjęciem uchwały głosowało 12 – tu radnych, 1 radny był „przeciw” 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.  
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/62/11 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/63/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego, głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Następnie po odczytaniu treści uchwały, zabrał głos Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński wyjaśniając zebranym, powód zaproponowanej podwyżki ceny 1m3 wody oraz wprowadzenie opłaty abonamentowej.
Po tej wypowiedzi zabrał głos Pan Zdzisław Zygan, który zaproponował rozważenie możliwości obniżenia (w stosunku do stawki ujętej w przedstawionej uchwale opłaty abonamentowej do 1 zł + VAT).
Nikt z zebranych nie zabrał głosu w poruszonej sprawie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/64/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno, głosowało 11 – tu radnych, 3 –ech radnych „wstrzymało się” od głosu.
- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa - uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna, zwracając uwagę na fakt, że w przesłanych radnym projektach uchwał w § 3 ust.3 wykreśla się wyraz „roboczych”.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/65/11 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,  głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy – uchwałę szczegółowo omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/66/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy, głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep ogólno-spożywczy i punkt sprzedaży prasy codziennej – uchwałę szczegółowo omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, zwracając uwagę zebranym na fakt, że na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy w treści podania Pani Jolanta Szwedo zwróciła się z prośbą o wynajem lokalu na okres 3 –ech lat, a kolejnym pismem zwróciła się z podaniem o wynajem lokalu na okres 4 lat.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VIII/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep ogólno-spożywczy i punkt sprzedaży prasy codziennej, głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Ad.p.7. W dyskusji głos zabrali:
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński w swojej wypowiedzi poinformował, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie zajmuje się Pan Adam Żur. Informując o powyższym Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość dotyczącą ewentualnej zwłoki w odśnieżaniu dróg, ponieważ związane jest to z trwaniem czasu przejazdu sprzętu odśnieżającego.
Natomiast zimowe odśnieżanie dróg gminnych należy do nas samych - kontynuował wypowiedź Wójt Gminy i będziemy odśnieżanie wykonywać we własnym zakresie (swoim samochodem do tego przystosowanym), w awaryjnych sytuacjach będziemy zmuszani do wynajęcia sprzętu z zewnątrz. Może okaże się, że aura będzie sprzyjająca i takich potrzeb nie będzie, bo wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem zarówno własnym sprzętem jak i wynajętym, to znaczne koszty i obciążenie dla naszego budżetu.
Pan Wiesław Adamus – sołtys wsi Dalechowy pytał, czy jest możliwość montażu wodomierzy o większym przekroju. Duży jednorazowo pobór wody, który przepływa przez wodomierz o małym przekroju jest dużym utrudnieniem dla rolników (np.: pobierających wodę do opryskiwaczy).
Będąc przy głosie Pan Wiesław Adamus prosił o umożliwienie odbioru przez firmę odbierającą nieczystości stałe worków foliowych (po nawozie), są to zdarzenia zachodzące zaledwie kilka razy w roku.
Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Adamusa był temat wyremontowania remizy wiejskiej w Dalechowach i w jakim to będzie terminie?
Wójt Gminy wyjaśnił w poruszonej sprawie, że kwestia montażu wodomierzy o większym przekroju jest możliwa, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby u osoby prowadzącej inwestycje.
Odbiór worków foliowych przez firmę „Ekom” – sprawę pozostawiam do wyjaśnienia, mówił Wójt Gminy - przez pracownika zajmującego się ochroną środowiska i na kolejnym spotkaniu informacja zostanie przekazana do wiadomości osobom zainteresowanym.
Sprawa przeprowadzenia remontu remizy wiejskiej, to sprawa dotycząca wydatkowania środków, które przy ustalaniu budżetu gminy na 2012 rok będą skrupulatnie dzielone i przeznaczone do wydatkowania. Wójt Gminy prosił o wskazanie źródła, skąd pozyskać środki na ten lub inny cel, skoro środki te są ograniczone, tym bardziej nie mogę podać nawet przybliżonego terminu realizacji przeprowadzenia wskazanych prac przez Pana Adamusa. My jako Gmina wiemy o potrzebach inwestycyjnych każdej miejscowości, ale przy ograniczonych możliwościach finansowych nie możemy wykonać wszystkiego. Jak będą pieniądze wówczas rada podejmie decyzję o zakresie i kolejności prac – to temat na sesję budżetową.
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.9. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

Protokołowała: Ewa Seweryn

artykuł nr 3

Protokół Nr VII/11

 

Protokół Nr VII/11
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 21 września 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej do 11 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.   Przyjęcie protokołu Nr VI/11,
3.   Przyjęcie porządku obrad,
4.   Interpelacje i zapytania radnych,
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6.   Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za I półrocze 2011 roku,
7.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku,
8.   Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012,
9.   Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
10.   Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
11.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
12.   Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
 
13.   Podjęcie uchwał: 
 - w sprawie wyboru ławników Nr VII/43/11,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr VII/44/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok Nr VII/45/11,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno Nr VII/46/11,
- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Nr VII/47/11,
- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze Nr VII/48/11,
- w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno Nr VII/49/11,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VII/50/11,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VII/51/11,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VII/52/11,
14.   Dyskusja,
15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
16.   Sprawy różne,
17.   Zamknięcie posiedzenia.
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
Ad.p.2. Protokół Nr VI/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, że zarówno sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, jak i inne dokumenty radni otrzymali przed sesją, toteż jak są pytania w omawianym temacie, to prosił o wypowiedzi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za I półrocze 2011 roku, omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, że zarówno sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych, jak i inne dokumenty radni otrzymali przed sesją, toteż jak są pytania w omawianym temacie, to prosił o wypowiedzi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.p.7. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za   I półrocze 2011 roku omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, że również Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku radni otrzymali przed sesją, toteż jak są pytania w omawianym temacie, to prosił o zabranie głosu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował, że Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za   I półrocze 2011 roku, Informację o przebiegu z wykonanie budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku, Informację o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za I półrocze 2011 roku i Informację o przebiegu planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2011 roku otrzymałem od Wójta Gminy Imielno w dniu 18 sierpnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem Informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.p.8. Informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 przedstawił i omówił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Andrzej Spetel.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.p.9. Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, że w związku z otrzymaniem informacji przez radnych, prosił o ewentualne pytania do obecnego Kierownika Posterunku Policji.
Sołtys wsi Borszowice Podsiadło Grzegorz zwrócił się z prośbą do Kierownika Posterunku Policji o omijanie niektórych przepisów, dotyczy to spraw brudzenia dróg przez krowy.
Kierownik Posterunku Policji w Imielnie Jacek Marcinkowski poinformował, że żadnej interwencji nie można bagatelizować, dlatego też reakcja funkcjonariuszy musi nastąpić.
Kierownik Posterunku Policji w Imielnie Jacek Marcinkowski będąc przy głosie poinformował, że z roku na rok interwencji jest coraz więcej. Przy niepełnej obsadzie kadrowej, na brak pracy nie narzekamy powiedział Pan Marcinkowski, ale skuteczność pracy jest zadawalająca. Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.p.10. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych – przedstawił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.p.11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych – przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.p.12. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
Przed przystąpieniem do powołania komisji skrutacyjnej, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z Informacją o pracy Zespołu ds. wyboru ławników.
Informacja o pracy Zespołu ds. wyboru ławników stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Następnie przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o oddawanie kandydatur na członków komisji.
Pan Daniel Biernacki zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Węglowskiego.
Pan Zbigniew Węglowski wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Pan Stanisław Domagała zgłosił kandydaturę Pana Adama Domagały.
Pan Adam Domagała wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Pan Jan Tutaj zgłosił kandydaturę Pani Elżbiety Błaszkiewicz.
Pani Elżbieta Błaszkiewicz wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Innych kandydatur do komisji skrutacyjnej nie zgłoszono.
Po ukonstytuowaniu się komisji, komisja po zapoznaniu zebranych z zasadami głosowania przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania.
Po oddaniu głosu przez radnych poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny oraz przeliczeniu głosów, Przewodniczący komisji skrutacyjnej Pan Zbigniew Węglowski odczytał protokół komisji ogłaszając wyniki głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, ławnikami do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie uzyskując zwykłą większość głosów zostali wybrani Pani Joanna Karasek i Pani Edyta Marzec.
Na tym komisja skrutacyjna zakończyła pracę.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.p.13. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie wyboru ławników Nr VII/43/11 – biorąc pod uwagę wyniki tajnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/43/11 w sprawie wyboru ławników głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/44/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok - projekt uchwały szczegółowo omówiła jednocześnie podkreślając, że zmiana dotyczy m.in. błędu pisarskiego w poprzedniej uchwale w sprawie zmian w budżecie był wpisany dział 750 zamiast działu 720 (na piknik),   a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/45/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/46/11 w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - Skarbnik Gminy zabierając głos wyjaśniła, że uchwała obecnie podejmowana różni się w treści od uchwały przesłanej   z materiałami do radnych, dlatego też szczegółowo wyjaśniła zapisy uchwały i z treścią uchwały zapoznała radnych.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/47/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,  
- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze - uchwałę omówił i z jej treścią zapoznał zebranych Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/48/11 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych   i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,  
- w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno - uchwałę omówił i z jej treścią zapoznał zebranych Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/49/11 w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- uchwałę omówił i z jej treścią zapoznał zebranych Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/50/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
Wniosek o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.  
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwałę omówił i z jej treścią zapoznał zebranych Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/51/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,  
Wniosek o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.  
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- uchwałę omówił i z jej treścią zapoznał zebranych Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VII/52/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Wniosek o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.  
Ad.p.14. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią pisma Państwa Świetlik z prośbą o udzielenie wszechstronnej pomocy dla tej rodziny, która została poszkodowana w wyniku pożaru stodoły i sprzętu rolniczego (pismo stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu).
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował zebranych o udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie dotychczas pomocy finansowej dla tej rodziny, ponadto oprócz pomocy finansowej w okresie wakacyjnym dzieci tych państwa korzystały z wyjazdu na „zieloną szkołę” i kolonie.
Cały czas rodzina ta objęta jest pomocą z opieki społecznej.
Nie mamy możliwości przekazania innych środków finansowych.
W tym miejscu Wójt Gminy zwrócił się z prośbą i apelem głównie do sołtysów o przeprowadzenie w miarę możliwości w swoich miejscowościach zbiórki rzeczowej w postaci płodów rolnych jako pomoc dla tej rodziny.
Radny wsi Imielnica Józef Świetlik i sołtys tej wsi Stanisław Latkowski poinformowali zebranych, że przeprowadzili w Imielnicy już zbiórkę płodów rolnych dla tej rodziny i zebrane płody im przekazali.
Pan Cebulski Dariusz zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy co dalej z drogą do „Matni” i co z wykonaniem dodatkowych punktów świetlnych w Borszowicach.
Wójt Gminy w odpowiedzi powiedział, że tak jak informował na posiedzeniu komisji, żaden z geodetów nie wyraził zgody na wykonanie rozgraniczenia spornego odcinka drogi. Jak znajdziemy chętnego, wówczas zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani.
Natomiast temat wykonania dodatkowych punktów świetlnych w Borszowicach może być poruszony przy opracowywaniu budżetu gminy na 2012 rok, na ten moment nie posiadamy środków finansowych na ten cel, niemniej jednak sytuację dogłębnie przeanalizujemy co do potrzeb i kosztów.
Sołtys wsi Jakubów prosił o dowiezienie kamienia na drogę od Jakubowa do Wygody oraz o wymianę żarówek oświetlenia ulicznego.
Wójt Gminy poinformował, że ze względu na ograniczone możliwości finansowe najprawdopodobniej nie będziemy dowozić już kamienia, jeżeli środki będą wystarczające, wówczas kamień będzie dowieziony, natomiast   w najbliższym czasie prześlemy zlecenie na wymianę żarówek oświetlenia ulicznego w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców.
Pani Ewa Felis zwróciła się z pytaniem dotyczącym dowozu dzieci do szkół.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który poinformował, że dzieci do szkół są dowożone tak jak dotychczas, w niektórych przypadkach dzieci nie powinny być dowożone ze względu na odległość tj. miejsca zamieszkania do szkoły, ale w sytuacji, gdzie jest miejsce w autobusie, a dzieci stoją na przystankach   w różnych przecież warunkach pogodowych, to nie mijamy tych dzieci tylko ich zabieramy i dowozimy.
Będąc przy tym temacie Wójt Gminy zapewnił, że nie planuje się zmian   w dowożeniu dzieci, tak jak dotychczas będą one dowożone.
Ad.p.15. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
Ad.p.16. W punkcie tym zabrał głos przedstawiciel firmy P.P.H.U. „Tamax’   z Sędziszowa, przedstawiając ofertę na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru i sprzętu. W celu zainteresowania tematem, rozdane zostały ulotki ofertowe z konkurencyjnymi cenami za świadczone usługi.
Następnie zabrała głos przedstawicielka Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Biura w Jędrzejowie, chcąca zainteresować zebranych programami dla rolników z możliwością pozyskania środków unijnych. W tym celu po szczegółowym omówieniu tematu przekazała zainteresowanym ulotki informacyjne z prośbą o dalsze rozpropagowanie wśród rolników.
Następnie zabrał głos Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, który poinformował zebranych o sytuacji, gdzie Prezes Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Gminy Imielno zwraca się o udzielenie informacji publicznej, gdzie zgodnie z ustawą   o udzielenie informacji publicznej jesteśmy zobowiązani do udzielania takich odpowiedzi.
W tym miejscu Wójt Gminy zacytował kilka pism, które otrzymaliśmy i na które musieliśmy odpowiedzieć, pisma dotyczyły danych np.: od 2000 bądź też 2004 lub 2006 roku, gdzie do bieżącego roku wyciągane są dane różnej treści. Przytaczając treść niektórych pism, Wójt Gminy podkreślił, że władze Stowarzyszenia zwracając się o takie informacje częściowo dezorganizuje prace urzędu. Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy powiedział, że jeżeli sytuacja będzie się nadal utrzymywać, to będę zmuszony zatrudnić dodatkowe osoby do pracy. Zwiększa się ciągle ilość zadań, a pracowników nie mamy dużo, a zdarza się, że pracownicy są na zwolnieniach chorobowych czy też muszą wykorzystywać urlopy wypoczynkowe.
Pan Adam Domagała pytał, czy jest konieczność odpowiadania na pisma.
Obecna na posiedzeniu radca prawny Izabela Bilewicz poinformowała, że bezwzględnie tak, jest taka konieczność.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w dniu 9 października 2011 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP.
Ad.p.17. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
Protokołowała:   Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn Stanisław Kukuryk
artykuł nr 4

Protokół Nr VI/11

 

Protokół Nr VI/11
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej do 11 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.   Przyjęcie protokołu Nr V/11,
3.   Przyjęcie porządku obrad,
4.   Interpelacje i zapytania radnych,
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6.   Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie za 2010 rok,
7.   Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2010 rok,
8.   Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu    z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
9.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej,
10.   Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok VI/33/11,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno Nr VI/34/11,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr VI/35/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
  2011 rok Nr VI/36/11,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno
Nr VI/37/11,
- w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia i zaopiniowania
  Radzie Gminy zgłoszonych kandydatów na ławników Nr VI/38/11,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowania w sprawach
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Nr VI/39/11,
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Imielno
Nr VI/40/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Nr VI/41/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie kontenera z centralą
telefoniczną Nr VI/42/11.
11. Dyskusja,
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
13. Sprawy różne,
14. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2. Protokół Nr V/11 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, że zarówno sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, jak i inne dokumenty radni otrzymali przed sesją, toteż jak są pytania w omawianym temacie, to prosił o wypowiedzi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował, że w Plebiscycie EURO-GMINA 2010/2011, Gmina Imielno otrzymała wyróżnienie w dziedzinie Gospodarka i Przedsiębiorczość.
Plebiscyt „Euro-Gmina” to coroczne podsumowanie dokonań najlepszych gmin województwa świętokrzyskiego. Laureatów konkursu wyłania Kapituła, w skład której wchodzą poza marszałkiem i wojewodą przedstawiciele organizacji samorządowych.
Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy, to zasługa nas wszystkich pracujących na rzecz rozwoju samorządności.
Ad.p.6. Informację o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie za 2010 rok, radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat w/w informacji.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie za 2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.p.7. Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2010 rok przedstawił i omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat w/w sprawozdania.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2010 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.p.8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2010 rok   z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Węglowski.
Następnie Pan Zbigniew Węglowski zapoznał zebranych z treścią uchwały   Nr 1826/2011 II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy   w Imielnie w sprawie absolutorium.
Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska Jerzy Lniak wnioskował w imieniu komisji o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa Adam Domagała wnioskował w imieniu komisji o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Bogumił Szczepański wnioskował w imieniu komisji o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Ad.p.9. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach   z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok odczytała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach   z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.p.10. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok – projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/33/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok głosowało jednogłośnie 14-tu radnych,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno – projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk, proponując jednocześnie głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/34/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14-tu radnych,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/35/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok głosowało jednogłośnie 14-tu radnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/36/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/37/11 w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia i zaopiniowania Radzie Gminy zgłoszonych kandydatów na ławników – projekt uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.   Powołując się na zapisy ustawy art.163 §2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, Wójt Gminy poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych zaproponowano następujący skład zespołu: Pan Kukuryk Stanisław, Węglowski Zbigniew i Seweryn Ewa.   Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o zgłaszanie innych kandydatur, niż te zaproponowane na posiedzeniach komisji.
Nikt z zebranych nie zgłosił innej kandydatury.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy, informując jednocześnie, że po jawnym przegłosowaniu w skład zespołu wchodzą:   Kukuryk Stanisław – przewodniczący, Węglowski Zbigniew – członek i Seweryn Ewa – członek.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/38/11 w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia i zaopiniowania Radzie Gminy zgłoszonych kandydatów na ławników głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/39/11 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Imielno – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/40/11 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/41/11 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie kontenera z centralą telefoniczną– projekt uchwały omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr VI/42/1 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie kontenera z centralą telefoniczną głosowało jednogłośnie   14 – tu radnych.
Ad.p.11. W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński informując, że w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy zaszły zmiany organizacyjne w tutejszym Urzędzie polegające na tym, że z dniem 30 kwietnia 2011 roku, odszedł na emeryturę dotychczasowy Sekretarz Gminy Pan Stanisław Grymbosz. Dlatego też z dniem 1 maja 2011 roku powierzyłem na okres 3 miesięcy (t. j. od 1 maja 2011 do 31 lipca 2011 roku) obowiązki Sekretarza Gminy Pani Ewie Seweryn, która jest pracownikiem urzędu od listopada 1990 roku. Biorąc pod uwagę zaangażowanie w długoletniej pracy oraz sumienne wykonywanie swoich obowiązków, po upływie tego okresu   z dniem 1 sierpnia 2011 roku powierzę stanowisko Sekretarza Gminy Pani Ewie Seweryn na czas nieokreślony.
Wójt Gminy mówił dalej, że powierzenie stanowiska Sekretarza Gminy na czas nieokreślony nastąpi w drodze awansu wewnętrznego, bez ogłaszania konkursu na to stanowisko.
Informując o powyższym, zwrócił się do wszystkich biorących udział   w posiedzeniu o ewentualne zgłaszanie uwag, bądź zastrzeżeń do osoby Ewy Seweryn.
O powyższym zostali poinformowani również radni na posiedzeniach komisji stałych. Nikt z uczestniczących w pracach komisji nie wniósł zastrzeżeń co do przeniesienia Ewy Seweryn na stanowisko Sekretarza Gminy.
Wójt Gminy poinformował następnie, że nadal w obowiązkach Pani Ewy Seweryn pozostaje obsługa organów rady gminy i komisji stałych.
Po tej wypowiedzi, nikt z zebranych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do powierzenia Pani Ewie Seweryn stanowiska Sekretarza Gminy.
Kolejnym tematem poruszonym przez Wójta Gminy był temat zorganizowania rozgrywek sportowych w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy – szczegółowe ustalenia będą podjęte na spotkaniu w dniu 29 czerwca 2011 roku o godz.   19 –tej. Zorganizowanie rozgrywek ma na celu uaktywnienie młodzieży oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego.
3 lipca odbędą się zawody strażackie w miejscowości Stawy. Wójt Gminy powiedział, że w roku bieżącym nie kupujemy nagród rzeczowych dla zwycięskich drużyn. Planuje się natomiast zorganizowanie poczęstunku dla uczestników oraz zakup medali i pucharów – ze środków pozyskanych od sponsorów.
24 lipca br. Od godz. 15 –tej odbędzie się przy Zespole Szkół W Motkowicach IV Piknik Rodzinny, na który Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Radny powiatu jędrzejowskiego Stanisław Kowalczyk poinformował, że w ostatnim czasie wykonano remont mostu w miejscowości Borszowice.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński powiedział, że w najbliższym czasie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostanie wyremontowania droga do Tura.
Sołtys wsi Wygoda Pelagia Kasza zwróciła się z prośbą o wykonanie drogi do Fiuka.
Wójt Gminy wyjaśnił, że przetarg na w/w drogę oraz na drogę Dalechowy - Jasionna odbędzie się w dniu 1 lipca br. Po tym terminie i wyłonieniu wykonawcy, prace remontowe będą wykonywane.
Sołtys wsi Opatkowice Murowane January Greń zgłosił potrzebę wykonania prac równiarką na odcinku drogi do Zagaja.
Wójt Gminy powiedział, że planowaliśmy wyrównanie wspomnianego odcinka drogi i zostanie to w najbliższym czasie wykonane.
Następnie radny Michał Krążek pytał, czy w bieżącym roku jest planowany remont drogi do Karczunku? Zły stan nawierzchni tej drogi wymaga przeprowadzenia remontu w trybie pilnym.
Wójt Gminy powiedział, że ponieważ jest to droga powiatowa, w planie prac na rok bieżący ta droga nie jest ujęta, natomiast, możemy jedynie zabiegać   o przeprowadzenie uzupełnienia ubytków na tym odcinku drogi.
Rady wsi Helenówka Adam Domagała również zgłaszał potrzebę remontu drogi powiatowej przez wieś Helenówka.
Sołtys wsi Dalechowy Adamus Wiesław powiedział, że zachodzi potrzeba ponownego uporządkowania dzikiego wysypiska śmieci w Dalechowach   (w kierunku Karczunku), a uporządkowany wówczas plac można dostosować   i wykonać tam boisko do gry w piłkę siatkową, tym samym młodzież będzie miała miejsce spotkań.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, zabierając głos powiedział, że przy ustalaniu zakresu prac inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych na dany rok budżetowy, uwzględniane są najpilniejsze potrzeby wszystkich miejscowości   i na tej podstawie planujemy wykonywanie zadań, każde dodatkowe zadanie są związane z wydatkowaniem kolejnych środków, których nie posiadamy. Śmieci dowożone są najprawdopodobniej przez osoby z innego terenu,    a w najbliższym czasie wejdzie w życie nowa ustawa tzw. ”śmieciowa”, która będzie miała na celu uregulowanie wszystkich spraw z utrzymaniem czystości   i porządku w gminie.
Biorąc pod uwagę fakt, że drogi o których była mowa są drogami powiatowymi, radny powiatowy Zbigniew Huk zabierając głos powiedział, że na ostatniej sesji rady powiatu zgłosił interpelację dotyczącą złego stanu drogi Stawy – Wygoda oraz Helenówka (przez wieś), gdzie chce spowodować, że w/w zadania będą ujęte w planie na 2012 rok do dalszej realizacji.
Rady wsi Sobowice Stanisław Domagała pytał, czy w bieżącym roku będzie kontynuowana budowa chodnika, która była rozpoczęta wzdłuż drogi powiatowej w 2010 roku.
Radny powiatu jędrzejowskiego Stanisław Kowalczyk powiedział, że w bieżącym roku budżetowym nie ma najmniejszej szansy na dokończenie budowy chodnika w miejscowości Sobowice ze względu na ograniczone możliwości finansowe.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zwrócił się z pytaniem do obecnych na sali dyrektorów szkół, czy szkoły są przygotowane na przyjęcie od nowego roku szkolnego 5 –latków.
Pan Zbigniew Huk powiedział, że na ten moment szkoły nie są przygotowane na przyjęcie 5 –latków, ale obecna koalicja rządząca nie wzięła pod uwagę głosów przeciwnych wprowadzenia takiego obowiązku, dlatego jesteśmy zmuszeni do przygotowania szkół zgodnie z zapisami ustawy i pewnie do końca wakacji szkoły będą przygotowane.
Ad.p.12. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
Ad.p.13. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
Ad.p.14. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
Protokołowała:   Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn
  Stanisław Kukuryk
 
 
 
artykuł nr 5

Protokół Nr V/11

 

Protokół Nr V/11
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku
 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 11 –tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr IV/11,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie za 2010 rok,
7. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w 2010 roku,
8. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
  2011 rok Nr V/26/11,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr V/27/11,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok V/28/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej
  Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie
  Nr V/29/11,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr V/30/11,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
 w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata
 2011-2014 Nr V/31/11,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno
Nr V/32/11.
9. Dyskusja,
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  11. Sprawy różne,
  12. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr IV/11 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk powiedział, zarówno sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, jak i inne dokumenty radni otrzymali przed sesją, toteż jak są pytania w omawianym temacie, to prosił o wypowiedzi.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie za 2010 rok, radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Imielnie za 2010 rok.
 Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie za 2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Informację o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w 2010 roku, radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat informacji o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował, że na posiedzeniach Komisji stałych rady Gminy, radni sygnalizowali zbyt wygórowane ich zdaniem cen za usługi stomatologiczne w miejscowym ośrodku zdrowia, i tym samym prosił o wyjaśnienie tego tematu przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Panią Krystynę Czekajską-Bem.
Kierownik GOZ Krystyna Czekajska-Bem wyjaśniła, że tak jak na terenie całego kraju tak i w miejscowym ośrodku zdrowia obowiązuje katalog usług medycznych, w którym wyszczególnione są usługi stomatologiczne świadczone bezpłatnie oraz usługi stomatologiczne świadczone odpłatnie.
Najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów jest uzgadnianie przed wykonaniem usługi konkretnej wysokości odpłatności, wówczas unikniemy nieporozumień   z tym związanych.
Cena usługi jest uzależniona w dużej mierze od jakości materiałów, czym lepsze materiały, tym cena jest wyższa.
Pani Krystyna Bem będąc przy głosie prosiła o wyrozumiałość w temacie niektórych usług stomatologicznych, podkreślając ze pacjenci z ostrym bólem są przyjmowanie poza kolejnością, natomiast pozostali pacjenci są przyjmowani po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Stosowanie tej zasady ułatwia pracę oraz nie powoduje zbyt długiego oczekiwania na wizytę.
Pani Bem powiedziała, że ceny za usługi w naszym ośrodku są porównywalne z ceną usług w innych ościennych gminnych ośrodkach zdrowia.
Pani Bem odniosła się również do długiego oczekiwania na usługi protetyczne refundowane przez NFZ.
Po tych wyjaśnieniach nikt z zebranych nie zgłosił uwag zarówno do Informacji o pracy GOZ w 2010 roku jak i do wyjaśnień udzielonych przez Kierownika GOZ.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w 2010 roku
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.8. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
2011 rok - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwałyNr V/26/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok - projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr V/27/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwałyV/28/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr V/29/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie – projekt uchwały omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr V/30/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata
2011-2014 – projekt uchwały omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Koźmińska.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr V/31/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2011-2014, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno- projekt uchwały szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr V/32/11 w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.9. W dyskusji zabrał głos sołtys wsi Dalechowy Adamus Wiesław, który powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie środków
w wysokości przysługującego funduszu sołeckiego na wykonanie konkretnych zadań w tym sołectwie.
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, zabierając głos powiedział, że przy ustalaniu zakresu prac inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych na dany rok budżetowy, uwzględniane są najpilniejsze potrzeby wszystkich miejscowości
i na tej podstawie planujemy wykonywanie zadań.
Sołtys wsi Wygoda Pelagia Kasza zwróciła się z prośbą o wykonanie barierek w tej miejscowości.
Radny wsi Imielnica Józef Świetlik również prosił o należyte wykonanie barierek w Imielnicy.
Biorąc pod uwagę fakt, że drogi o których była mowa są drogami powiatowymi, radny powiatowy Zbigniew Huk zabierając głos zapewnił, że w najbliższym tygodniu odbywać się będą posiedzenia Komisji stałych w powiecie oraz sesja rady powiatu, gdzie temat ten zostanie przekazany do dalszej realizacji.
 
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zwracając się do wszystkich obecnych na Sali obrad złożył najlepsze życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, po czym uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn
    Stanisław Kukuryk