główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 126/12

 

Zarządzenie Nr 126/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok

 

Załączniki:
Załącznik 83 KB
Zarządzenie 127 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 125/12

 

ZARZĄDZENIE   NR 125/2012
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152 póz. 1223 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeprowadzić czynności inwentaryzacyjne UG Imielno:
l. Środków pieniężnych w kasie.
  2.   Druków ścisłego zarachowania.
3.   Opału w budynkach UG Imielno.
4.   Materiałów w magazynie UG.
5.   Środków trwałych w budowie.
6.   Gruntów stanowiących mienie komunalne.
 
§ 2
 
Do składu Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję osoby w następującym składzie:
 
Seweryn Ewa   - Przewodniczący Komisji
Majdanik Henryk   - Z-ca Przewodniczącego
Węglowski Włodzimierz - Członek
Cebulska Barbara   - Członek
Sobczyk Urszula   - Członek  
Jagusińska Elżbieta - Członek
Gil Ewa   - Członek  
Sobczyk Michał   - Członek
Adamus Joanna   - Członek  
§ 3
 
W celu ustalenia stanów rzeczywistych (spisu z natury) materiałów i zapasów powołuje się Zespoły w składzie: wg załącznika nr l.
 
§ 4
Do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy wyznaczam Komisję w składzie:
1.   Seweryn Ewa    - Przewodniczący
2.   Faryna Halina - Członek
3.   Majdanik Henryk   - Członek
Protokół z inwentaryzacji kasy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 5
 
Osoby na członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 6
 
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.   w terminie do 15 stycznia 2013 roku.
 
§ 7
 
Arkusze spisowe do przeprowadzenia spisu z naturyzapasów i materiałów wydaje przewodniczącym Zespołów spisowych Skarbnik Gminy, za pokwitowaniem.
§ 8
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków Komisji i Zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie, do poinformowania o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
 
§ 9
 
Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 125/2012
  z dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
Wykaz członków Zespołów spisowych
 
 

Lp.
Pole spisu
Skład Zespołu
spisowego
1.
Druki ścisłego zarachowania
Gil Ewa
Adamus Joanna
- Przewodniczący
- Członek
2.
Opał
Majdanik Henryk
Sobczyk Michał
- Przewodniczący
- Członek
3.
Materiały w magazynie
Jagusińska Elżbieta Cebulska Barbara
- Przewodniczący
- Członek
4.
Środki trwałe w budowie
Majdanik Henryk Węglowski Włodzimierz
Sobczyk Michał
- Przewodniczący
- Członek
- Członek
 
5.
Grunty stanowiące mienie komunalne
Jagusińska Elżbieta
Sobczyk Urszula
- Przewodniczący
- Członek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 125/2012
  z dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
Protokół nr ……………………
 
z inwentaryzacji gotówki w kasie...........................................................................
przeprowadzonej w dniu................................20............roku od godz. .................
do godz. ........................... przez zespół spisowy powołany zarządzeniem
Wójta Gminy nr....................z dnia....................w składzie:
1) przewodniczący......................................................................
2) członek....................................................................................
3) członek ....................................................................................
Inwentaryzację   przeprowadzono   w   obecności   osoby   materialnie   odpowiedzialnej
W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:
1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie:   ..........................zł
Saldo raportu kasowego Nr........z dnia.........    ..........................zł
Nadwyżka - niedobór    ..........................zł
Różnica zapisu w raporcie kasowym nr.............z dnia.........................
pod pozycją nr............na podstawie dowodu KP/K.W* nr................
Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:
KP nr.................. z dnia.........................
KW nr................. z dnia.........................
RK nr.................. z dnia.........................
Czek gotówkowy nr..................z dnia.......................
2. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność   (bądź niezgodność) z ewidencją:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, z których jeden
pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń / wniosła następujące zastrzeżenia*
…………………………………………………………………………………………………
 
Zespół spisowy: Osoba materialnie
1) ..............................................    odpowiedzialna
2)..............................................
3)..............................................   ......................................................  
___________________________    
* niepotrzebne skreślić
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 124/12

 

Zarządzenie Nr 124/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej i określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustalam się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie, dla której organizatorem  
jest Gmina Imielno, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego  
zarządzenia.
2. Określam  wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, stanowiący załącznik  
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/12
  Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia  2012 roku
 
 
Zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
§ 1
Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
 
§ 2
1. Nagroda roczna może być przyznana kierownikowi, który pełnił funkcję przez cały rok
kalendarzowy.
2.   Kierownik, który nie przepracował u pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo
do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem,
że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
3.   Wniosek o przyznanie nagrody składa się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
§ 3
Nagroda roczna może być przyznana kierownikowi jeżeli:
1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
2) efektywnie zrealizował plan merytoryczny i finansowy,
3) efektywnie i terminowo realizował powierzone zadania;
§ 4
Nagrody nie przyznaje się, jeżeli Kierownik naruszył swoje obowiązki w sposób stanowiący
podstawę do:
1) wymierzenia kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
2) wymierzenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
5) odwołania z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania
  umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 5
1.   Nagrodę roczną Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej przyznaje Wójt Gminy Imielno na
pisemny wniosek Sekretarza Gminy.
2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/12 Wójta Gminy Imielno
z  dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 6
 
Wniosek o przyznanie nagrody składa się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
 
WNIOSEK
o przyznanie nagrody rocznej za rok ….............
 
 
 
Sekretarz Gminy Imielno
 
….....................................................
 
 
Wójt Gminy Imielno
 
 
 
1. Imię i nazwisko uprawnionego kierownika
 
…................................................................................................................................................
 
2. Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku
 
…................................................................................................................................................
 
3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto kierownika za rok poprzedzający przyznanie
nagrody
 
…................................................................................................................................................
 
4. Proponowana wysokość nagrody
 
…................................................................................................................................................
 
 
 
  …...................................................
  Podpis wnioskodawcy
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 123/12

 

Zarządzenie Nr 123/12
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie
Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 63/12 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 1 lutego 2012 roku, zmienionego zarządzeniem Nr 79/12 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 30 maja 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1.   W § 8 ust. I: 
1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) z-ca skarbnika gminy”, 2.w pkt 7 po wyrazie „opłat” kropkę zastępuje się przecinkiem,
3.dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:  
 „ 8) ds. ewidencji opłat za wodę i odpadów komunalnych”.  
2.   W § 8 w ust. III dodaje się:
1. pkt 1. „kierownik USC”   2. pkt 2. „z-ca kierownika USC”.
3.   W § 10 dodaje się: 1. pkt.5 otrzymuje brzmienie:  
 „5 Z-ca skarbnika gminy”, dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 6,  
2. dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu: „7) Z-ca kierownika USC”, dotychczasowy pkt 6 oznacza się jako pkt 8.
4.   W § 26: 
 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:   „2) Z-ca skarbnika gminy”,
2. dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu: „ 8) ds. ewidencji opłat za wodę i odpadów komunalnych”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 122/12

 

  Zarządzenie Nr 122/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 18 grudnia 2012 roku
 
 
w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
 
 
Na podstawie art.30 z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.8 ust3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz §7 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie, przyjętego uchwałą Nr XVI/137/05 przez Radę Gminy w Imielnie z dnia 22 kwietnia 2005 r zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Powołuję Panią Ewa Powałka na Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
2. Powołanie następuje z dniem 18 grudnia 2012 roku  do dnia 31 grudnia 2017 roku.
3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnej Bibliotece Publicznej na okres oznaczony w pkt 2. 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Imielno

Zygmunt Brzeziński