główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 120/12

 

  Zarządzenie Nr 120/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240z późn. zm. / oraz § 11 pkt.1 uchwały Nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) W załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
 
 Zwiększa się dochody budżetowe    o kwotę: 2.589.00zł
w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę - 273.00 zł
w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę - 600.00 zł
w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę -   1.716.00 zł
 
 
 
2) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
  Zwiększa się wydatki budżetowe    o kwotę: 2.589.00zł
w dziale 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę -   200.00 zł
w dziale 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę -  73.00 zł
w dziale 852 rozdz. 85219 § 3030 o kwotę -   600.00 zł
w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę - 1.716.00 zł
 
 
3) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały
 

Dz.
Rozdz.
 
§
Zmniejszenie
Zwiększenie
400
40002
3020
1.500,00
 
400
40002
4430
 
1.200,00
400
40002
4440
 
300,00
750
75023
4270
5.200,00
 
750
75023
4440
 
5.200,00
754
75412
4430
2.500,00
754
75412
4440
 
2.200,00
754
75412
4280
 
 300,00
853
85395
4217
 
20.000,00
853
85395
4277
15.000,00
 
853
85395
4307
5.000,00
 
900
90002
4300
7.000,00
 
900
90095
4110
5.000,00
 
900
90095
4440
 
10.000,00
900
90095
4120
 
2.000,00
Ogółem:
41.200,00
41.200,00

 
§ 2
 
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej p.n. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” objętych:
1. Zarządzeniem Nr 109/12 Wójta Gminy Imielno z dnia 31 października 2012 roku zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzeniem Nr 114/12 Wójta Gminy Imielno z dnia 20 listopada 2012 roku zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki:
Załącznik Nr 3 83 KB
Załącznik Nr 2 89 KB
Załącznik Nr 1 83 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 121/12

 

ZARZĄDZENIE Nr 121/12
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 11 grudnia 2012 roku
 
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych
  Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatku funkcyjnego dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Imielno

L.p.
Stanowisko
Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze
Maksymalna kwota dodatku funkcyjnego
1.
Kierownik jednostki budżetowej
do kwoty 5.000,00
do kwoty 1.000,00
2.
Zastępca kierownika jednostki budżetowej
do kwoty 4.000,00
do kwoty 900,00

 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 119/12

 

Zarządzenie Nr 119/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 listopada 2012 roku
 
 w sprawie upoważnienia inspektora do spraw ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 
Na podstawie art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) z a r z ą d z a m , co następuje :
§ 1
Upoważniam Panią Barbara Cebulska – inspektora do spraw ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2
Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy należące do właściwości zajmowanego stanowiska do spraw ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr.
§ 3
Upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 118/12

 

Zarządzenie Nr 118/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 listopada 2012 roku
 
 w sprawie upoważnienia inspektora do spraw obrotu ziemią i ewidencji działalności gospodarczej, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
 
Na podstawie art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) z a r z ą d z a m , co następuje :
§ 1
Upoważniam Panią Elżbieta Jagusińska – inspektora do spraw obrotu ziemią i ewidencji działalności gospodarczej, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2
Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy należące do właściwości zajmowanego stanowiska do spraw obrotu ziemią i ewidencji działalności gospodarczej.
§ 3
Upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 112/09 Wójta Gminy Imielno z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Panią Elżbietę Jagusińską inspektora do spraw obrotu ziemią i ewidencji działalności gospodarczej do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy.
 WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 117/12

 

Zarządzenie Nr 117/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 listopada 2012 roku
 
 w sprawie upoważnienia inspektora do spraw inwestycji drogowych i komunalnych, ochrony środowiska, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
 
  Na podstawie art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) z a r z ą d z a m , co następuje :
§ 1
Upoważniam Pana Sławomira Chrzanowskiego – inspektora do spraw inwestycji drogowych i komunalnych, ochrony środowiska, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2
Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy należące do właściwości zajmowanego stanowiska do spraw inwestycji drogowych i komunalnych, ochrony środowiska.
§ 3
Upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 113/09 Wójta Gminy Imielno z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Pana Sławomira Chrzanowskiego - inspektora do spraw inwestycji komunalnych i drogowych do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy.
 
 
 WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński