główna zawartość
artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 84/12

 

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 84/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 08 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Imielno.
 
  Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Budowa placów zabaw na terenie Gminy Imielno.
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
 
1.   Henryk Majdanik - Przewodniczący
2.   Włodzimierz Węglowski - Sekretarz
3.   Ewa Seweryn - Członek
4.   Elżbieta Jagusińska - Członek
5.   Michał Sobczyk   - Członek
 
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
 Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 83/12

 

 
 
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 6 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
”Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mierzwinie w roku szkolnym 2012/2013”
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
”Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mierzwinie w roku szkolnym 2012/2013”
 
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
 
1.   Andrzej Spetel  - Przewodniczący
2.   Michał Sobczyk   - Sekretarz
3.   Krystyna Kokosińska   - Członek
4.   Henryk Majdanik   - Członek
 
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 80/12

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 80/12
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 maja 2012 roku
 
w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. oszacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Gminy Imielno powstałych w związku z wystąpieniem suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
 
  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia Nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję stałą Gminną Komisję ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Gminy Imielno powstałych
w związku z wystąpieniem suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
§ 2
W skład Gminnej Komisji wchodzą:
1.   Sławomir Chrzanowski   - Przewodniczący / pracownik UG /
2.   Włodzimierz Węglowski   - Członek Komisji / pracownik UG /
3.   Elżbieta Jagusińska   - Członek Komisji / pracownik UG /
4.   Wiesław Faryna - Członek Komisji / pracownik UG /
5.   Mirosława Banaś    - Członek Komisji / pracownik UG /
6.   Michał Sobczyk - Członek Komisji / pracownik UG /
7.   Iwona Błońska - Członek Komisji / pracownik UG /
8.   Barbara Cebulska   - Członek Komisji / pracownik UG /
9.   Szymon Pustułka - Członek Komisji / ŚODR Jędrzejów /
 
§ 3
Regulamin pracy Gminnej Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Po zakończeniu prac Gminna Komisja przedłoży protokół szacowania strat
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
Załączniki:
Załącznik Nr 1 28 KB
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 79/12

 

Zarządzenie Nr 79/12
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 30 maja 2012 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie
 
Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 63/12 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 1 lutego 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 w ust.1 dodaje się następujące zdania: „Sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę i podległe jednostki organizacyjne.
Sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”.
2. W § 32 dodaje się ust. 44 w następującym brzmieniu:   „44. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 77/12

 

 
  Zarządzenie Nr 77 / 12
Wójta Gminy Imielno
 
   z dnia 17 maja 2012 roku.
 
 
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2011 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póż. zm), art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 )   zarządzam,   co następuje :
 
  § 1
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, którym w roku 2011 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Imielnie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2
   
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Imielno.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki:
Załącznik Nr 1 38 KB