Protokół Nr XVIII/12

 

Protokół Nr XVIII/12
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 1045.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/12,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2013 rok,
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVIII/122/12,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
 Nr XVIII/123/12,
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno Nr XVIII/124/12,
7. Dyskusja,
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
 
Ad.p.2. Protokół Nr XVII/12 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad informując, że sesja odbędzie się w dwóch częściach. Pierwsza to obrady a druga to spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem „Jasełek” przez uczniów Zespołu Szkół w Mierzwinie.
 Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt z radnych w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował radnych, że zarówno plan pracy Rady Gminy jak  i komisji stałych jest planem otwartym, (radni plany pracy otrzymali wraz z materiałami na sesję) i jeśli są jakieś uwagi to prosił o wypowiedzi dotyczące tych planów.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił następnie do głosowania nad planami pracy, informując jednocześnie, że są to plany otwarte i Rada Gminy oraz Komisje będą rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
„Za” przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy w Imielnie na 2013 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska – przedstawił, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
„Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2013 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2013 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa – przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
 „Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa na 2013 rok stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
„Za” przyjęciem Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVIII/122/12, Skarbnik Gminy – Pani Halina Faryna, wyjaśniła, że  w związku z otrzymaną subwencją nastąpiła zmiana (zwiększenie) dochodów budżetowych o kwotę 6.314,00 zł w dziale 758 rozdz. 75802 § 2750 oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 6.314,00 zł w dziale 801 rozdz. 80103 § 4210. Następnie zapoznała z treścią uchwały.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XVIII/122/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
 Nr XVIII/123/12, z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy – Pani Faryna Halina.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XVIII/123/12 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie
15 – tu radnych,
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno Nr XVIII/124/12, uchwałę omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, który wyjaśnił, że wszystkie przystanki będą teraz w zarządzie Gminy i Rada Gminy ustala stawkę opłaty dla operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, która to opłata zostanie przeznaczona na utrzymanie tych przystanków.
Następnie głos zabrał Pan Sławomir Chrzanowski, który wyjaśnił, że ustawa określa górną stawkę opłaty za jedno zatrzymanie się i stawka ta wynosi 5 gr.
Radny Pan Zdzisław Zygan pytał, czy w związku z wprowadzeniem opłaty wzrosną ceny biletów?
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest duża liczba przewoźników i ze względu na konkurencyjność ceny nie powinny wzrosnąć, jednak gmina nie może ustalać ceny biletów.
Pan Cebulski Dariusz –Radny wsi Borszowice pytał, czy przystanki wcześniej należały do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
Pan Sławomir Chrzanowski wyjaśnił, że  ustawa określa szczegółowo zasady utrzymania i korzystania z przystanków na drogach bez względu na ich kategorię. Na terenie Gminy będziemy zarządzali przystankami na drodze krajowej, powiatowych i gminnych.
Pan Bogumił Szczepański pytał, czy problemem jest usytuowanie nowego przystanku, ponieważ większość mieszkańców z Opatkowice Pojałowskich wysiada w pobliżu jego domu.
Wójt Gminy wyjaśnił, ze jest taka możliwość aby tam powstał przystanek.
Pan Sławomir Chrzanowski poinformował, że jeśli mieszkańcy wystąpią z tą sprawą do Urzędu Gminy, a sprawa będzie uzgadniana z organami zarządzania ruchem, zarządcą drogi i policją.
Pan Bogumił Szczepański pytał również, czy autobus może zatrzymywać się koło szkoły i czy jest to zgodne z prawem.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zatrzymywanie się na drodze przed szkołą, gdzie nie ma oznakowanego przystanku jest nie zgodne z prawem. Jeżeli autobus wjedzie na plac szkolny i tam się zatrzyma nie ma takich ograniczeń.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XVIII/124/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno, głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych, 1 radny „wstrzymał” się od głosu.
Będąc przy temacie omawiania uchwał, zabrał głos Wójt Gminy, który poinformował, że w dniu 27.12.2012 roku otrzymaliśmy uchwałę Nr 77/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/109/12 z dnia 30 listopada 2012r. Rady Gminy w Imielnie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu Kolegium RIO czytamy, że rada gminy zróżnicowała stawkę podatku od gruntów poprzez określenie podmiotu – będących w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych, co jest niezgodne z art. 5 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gdyż organ stanowiący może zróżnicować wysokość stawek w odniesieniu tylko do rodzajów przedmiotów opodatkowania bez względu na podmiot który posiada grunt.
Następnie Skarbik Gminy Pani Halina Faryna zapoznała z treścią uchwały
Nr 77/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 77/2012 stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.p.7. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  
Ad.p.8.W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.9. W punkcie tym Pan Zygan Zdzisław zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o interwencję do kierowców, aby busy były na przystankach o umówionej godzinie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że przewoźnicy powinni przestrzegać rozkładu jazdy, jednak mogą wyniknąć nieprzewidziane sytuacje, które powodują opóźnienia na które my i przewoźnicy nie możemy mieć wpływu.
Radny wsi Borszowice Pan Dariusz Cebulski prosił o sprawdzenie założonej lampy, ponieważ drzewa przysłaniają całe światło.
Wójt Gminy poinformował, że lampa zostanie przeniesiona w inne miejsce.
Następnie głos zabrał Pan Bogumił Szczepański, który informował, że kierowcy z autobusów narzekają na drogę w miejscowości „Kwasków”, ponieważ jest tam ślisko i niebezpiecznie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że temat jest już nam znany i będziemy interweniować.
Ad.p.10.Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaprosił na dalszą część obrad sesji, która jest przewidziana jako sesja uroczysta połączona ze spotkaniem opłatkowym oraz wystawieniem „Jasełek”.
Po części uroczystej, poprzedzonej wystawieniem „Jasełek”, Modlitwą odprawioną przez Księdza Kanonika Eugeniusza Durnasia oraz wspólnym łamaniem się opłatkiem, Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku, do życzeń dołączył się również Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył Sesję ok. godziny 1045.
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach
Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XVII/12

 

Protokół Nr XVII/12
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 10- tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiących załączniki  Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/12,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Podjęcie uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVII/106/12
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
  Nr XVII/107/12,
 -  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
 rolnego na obszarze Gminy Imielno Nr XVII/108/12
 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Nr XVII/109/12,
- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości, leśny, rolny jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Nr XVII/110/12,
  - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani na 2012 rok Nr XVII/111/12,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno Nr XVII/112/12,
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego Nr XVII/113/12,
  - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno Nr XVII/114/12,
  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Nr XVII/115/12,
  - w sprawie odbierania odpadów komunalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Nr XVII/116/12,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XVII/117/12,
 - w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XVII/118/12,
 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Nr XVII/119/12,
 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nr XVII/120/12,
 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony w rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2013-2016
Nr XVII/121/12,
7. Dyskusja,
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XVI/12 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt z radnych w punkcie tym nie zabrał głosu,
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami głosowało jednogłośnie 14 –tu członków Komisji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Przed przystąpieniem do omawiania projektów uchwał Wójt Gminy poinformował, że Ministerstwo Finansów obniżyło o 350 tys. zł. subwencję ogólną w związku z nie ściągnięciem tych dochodów, dlatego też stawki podatków i opłat winny być przyjmowane rozważnie, bo nie ściągnięcie dochodów własnych gminy skutkuje obniżeniem subwencji.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok - uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Halina Faryna, wyjaśniając poszczególne pozycje wprowadzanych zmian.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/106/12 głosowało jednogłośnie 14 - tu członków Komisji.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno - uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Halina Faryna,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/107/12 głosowało jednogłośnie
14 – tu członków Komisji.
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno, uchwałę omówił Wójt Gminy, informując, że średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS wynosi 75,86 zł za 1 dt., natomiast aktualna średnia rynkowa cena żyta wynosi 60 zł za 1 dt. Biorąc pod uwagę trudną sytuację w rolnictwie spowodowaną spadkiem dochodów rolników ze względu na drożejące środki do produkcji rolnej i niskie ceny produktów wytworzonych przez rolników, proponujemy pozostawienie stawki podatku rolnego na poziomie 2012 roku, czyli kwotę 45,00 zł za 1dt.
Wójt Gminy poinformował dalej, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 „Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/108/12 głosowało 14-tu członków Komisji.
Opinia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwałę omówił Wójt Gminy – Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/109/12 głosowało jednogłośnie 14-tu członków Komisji.
- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/110/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, uchwałę omówiła Kierownik GOPS - Maria Koźmińska.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/111/12 głosowało jednogłośnie 14-tu członków Komisji.
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno, uchwałę omówił Wójt Gminy proponując aby pozostawić wodę w tej samej cenie co w roku bieżącym.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/112/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego, uchwałę omówiła Skarbnik Gminy – Halina Faryna .
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/113/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno, uchwałę omówił Wójt Gminy wyjaśniając iż zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /jednolity tekst Dz. U. z 2012 roku poz. 391/ nakłada obowiązek dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dlatego też mamy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu celem dostosowania jego zapisów do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie.
Następnie Wójt Gminy informował, że jeżeli Regulamin zostanie przyjęty to będziemy organizować spotkania z mieszkańcami.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/114/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, uchwałę omówił Wójt Gminy wyjaśniając, że
Rada Gminy musi dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty jak również ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, gmina ustala stawkę opłaty w obniżonej wysokości. Odbiór odpadów będzie się odbywał przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
Poinformował również, że radni na posiedzeniach Komisji ustalili stawkę opłaty za odbierane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zbieranych w sposób zmieszany 7,00 zł brutto, natomiast stawkę opłaty za odbierane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zbieranych w sposób selektywny 4,00 zł. brutto. Następnie wyjaśnił, że system ma się samofinansować, co oznacza, że koszty powinny być pokrywane z pobieranych opłat a gmina nie może dopłacać z budżetu Gminy, ponieważ będziemy pod kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pan Stanisław Kowalczyk Radny Powiatowy  pytał, czy SKR jako osobna instytucja będzie płacić do EKOMU czy też będzie płacić jak mieszkańcy.
Pan Sławomir Chrzanowski pracownik ds. Ochrony Środowiska wyjaśnił, że instytucje takie również wytwarzają odpady komunalne i będą mieć pojemniki, za które będą uiszczać opłatę.
Sołtys wsi Dalechowy Pan Adamus Wiesław, pytał, co z osobami które studiują lub pracują za granicą a są zameldowane jako mieszkańcy naszej Gminy, czy od nich też będzie naliczana opłata?
Wójt Gminy wyjaśnił, że będziemy składać deklaracje ile osób zamieszkuje w danym gospodarstwie domowym, ponieważ ktoś kto studiuje i mieszka w internacie bądź przebywa w innym miejscu, to  nie ma konieczności wykazywania takiej osoby w deklaracji. Natomiast w czasie przebywania w miejscu zamieszkania należy złożyć korektę deklaracji.
Pan Adamus Wiesław pytał, czy do kolorowych worków zbieramy wszystkie odpady?
Wójt Gminy wyjaśnił, że tylko odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym np. oleje, opony worki po nawozach już nie zaliczają się do takich odpadów.
Następnie poinformował, że w najbliższych dniach będzie organizowana zbiórka opon na ternie Gminy.
Sołtys wsi Helenówka Pan Bronisław Strojecki pytał, czy musimy wypowiadać umowy z firmą EKOM na 3 miesiące wcześniej.
Wójt Gminy poinformował, że będzie negocjować aby sołtysi zbierali podpisy
 i wszystkie umowy wypowiedzieć razem już pod koniec marca.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 „Za” przyjęciem projektu uchwały Nr XVII/115/12 głosowało 13-tu członków Komisji, jeden radny „wstrzymał się” od głosu.
- w sprawie odbierania odpadów komunalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uchwałę omówił Pan Sławomir Chrzanowski.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/116/12 głosowało jednogłośnie 14-tu członków Komisji.
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałę omówił Pan  Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/117/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 „Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/118/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, uchwałę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Kukuryk Stanisław.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/119/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, uchwałę omówił Pan Sławomir Chrzanowski, wyjaśniając, że mieszkańcy muszą posiadać faktury za opróżniane zbiorniki na nieczystości ciekłe, lub posiadać przydomową oczyszczalnię ścieków.
Następnie Wójt Gminy, informował, że osoby które posiadają przydomową oczyszczalnię ścieków nie muszą się obawiać kontroli, a takie z pewnością będą.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/120/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
- w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2013-2016 Nr XVII/121/12, projekt uchwały omówiła Kierownik GOPS Pani Maria Koźmińska informując, że program został uzupełniony o Harmonogram zadań związanych z realizacją Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2013 – 2016. Następnie przekazała broszury informacyjno-edukacyjne „Stop przemocy w rodzinie” jak również ulotki dotyczące osób długotrwale bezrobotnych stanowiące załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszego protokołu.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem uchwały Nr XVII/121/12 głosowało jednogłośnie
14-tu członków Komisji.
Ad.p.7. W dyskusji nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad.p.9. W punkcie tym głos zabrali:
Pan Adamus Wiesław informował o podniesionych cenach przez firmę EKOM oraz o problemie z firmą TAMAX , gdzie ludzie podpisali umowy ze względu na niższą cenę, a EKOM umowy odesłał z powrotem i mieszkańcy otrzymują podwójne faktury do zapłaty.
Wójt Gminy wyjaśnił, że firmy działające na naszym terenie są zobowiązane odwozić odpady do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych we Włoszczowe i ze względu na zwiększone koszty dojazdu do oddalonego punktu podnoszą ceny. W sprawie umów zawartych z firmą TAMAX , gmina nie ma nic wspólnego, gdyż są to umowy zawarte przez indywidualne osoby.
Pan Grzegorz Podsiadło pytał, czy będą organizowane spotkania wiejskie dotyczące ustawy śmieciowej.
Wójt Gminy poinformował, że będą organizowane spotkania z mieszkańcami
i będziemy udzielać stosownych informacji, min. będziemy namawiać do segregacji odpadów, wówczas cena będzie zawsze niższa.
 Sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki obawia się reakcji mieszkańców dotyczącej ceny za wywóz śmieci, a radni się na wszystko zgadzają.
Wójt Gminy wyjaśnił, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca i jesteśmy zobowiązani podjąć stosowne uchwały.
Pan Podsiadło Grzegorz pytał, czy będą zamontowane dodatkowe lampy oświetleniowe w Borszowicach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że obecnie na istniejącej infrastrukturze jest możliwość zamontowania jednej lampy.
Pan Daniel Biernacki prosił o przedłużenie nitki głównej wodociągu na ulicy Wesołej w Imielnie.
Wójt Gminy poinformował, że będziemy starać się o pozyskanie środków na ten cel.
Pan Dariusz Cebulski zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatowego Pana Stanisława Kowalczyka o zabezpieczenie rowu na łuku drogi w Borszowicach.
Pan Stanisław Kowalczyk poinformował, że zgłosi zabezpieczenie rowu na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu.
Pani Kasza Pelagia sołtys wsi Wygoda prosiła o sprawdzenie lamp oświetleniowych na Wygodzie.
Wójt Gminy, poinformował, że Pani Radna już zgłaszała problemy z oświetleniem. Od stycznia 2013 roku, za oświetlenie naszym terenie będzie odpowiedzialny Pan Edward Miśkiewicz i wówczas usterki będziemy sukcesywnie usuwać.
 
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach
Stanisław Kukuryk
 

Protokół Nr XIV/12

 

Protokół Nr XIV/12
z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 sierpnia 2012 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 10- tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XIII/12,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIV/93/12,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
  Nr XIV/94/12, 
   - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na  
2012 rok Nr XIV/95/12,
6. Dyskusja
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XIII/12 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt z radnych w punkcie tym nie zabrał głosu,
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński zabierając głos, poinformował,
z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy zwiększone dodatkowo dofinansowanie o kwotę 800 000,00 zł, jako wkład własny do „Rozbudowy budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy SSP
w Imielnie”, obecnie trwają prace wykończeniowe.
Następnie poinformował o trwających pracach przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o zbyt małej liczbie wpłacających w stosunku do liczby osób chętnych zapisanych uprzednio na listach. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane 93 sztuki a do końca bieżącego roku w harmonogramie założono wykonanie 280 sztuk.
Wójt Gminy poinformował również, że pod koniec sierpnia rozpocznie się budowa placów zabaw dla dzieci w 9- ciu miejscowościach naszej Gminy.
Następnie wyjaśnił, że mieszkańcy wsi Opatkowice Murowane i Zagaje przekazali aktami notarialnymi swoje grunty na rzecz Gminy Imielno
z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 326004T Opatkowice – Zagaje. Przetarg na remont w/w odcinka drogi wygrało Przedsiębiorstwo Drogowe
„ WOJTRANS” - Henryk Wojda z Jędrzejowa.
Dalej Wójt Gminy informował, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1. „ Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” pt. „ LEPSZY START”, otwarcie nastąpi  jeszcze w tym roku.
 Otrzymano również dofinansowanie na indywidualizację nauczania w klasach
 I – III, gdzie zagwarantowana kwota to  30 000,00 zł na szkołę.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że zachodzi potrzeba zwiększenia środków na zakup samochodu, wyjaśnił ze ceny są wysokie, a samochód
 w dobrym stanie technicznym to koszt około 70 tyś. zł. wybór nie jest łatwy, pomimo dużej ilości takich samochodów na rynku, szukamy samochodu bezwypadkowego z możliwie małym przebiegiem.
Ponadto Wójt Gminy zgłosił potrzebę wykonania  remontu komina
w agronomówce w Motkowicach jak również naprawę ogrodzenia, podkreślając, że budynek w którym mieszka znajduje się również biblioteka wymaga sukcesywnych remontów.
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionych informacji.
 
Ad.p.5.  Przystąpiono do podejmowania uchwał.
 
 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok, uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna wyjaśniając że, dokonano zmian w planie wydatków zabezpieczając wykonanie niezbędnych do realizacji zadań tj.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- droga do Brzeźnicy,
-podział geodezyjny oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych na odcinek drogi do Zagaja,
- remont dachu i ogrodzenia w budynku szkoły w Sobowicach,
- remont dachu budynku ZS w Motkowicach,
- remont komina i ogrodzenia w agronomówce w Motkowicach,
- zakup samochodu,
- zakup sprzętu komputerowego do urzędu,
- rozbudowa świetlicy w Dalachowach i Jakubowie poprzez wymianę okien
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIV/93/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIV/94/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok - uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem  zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIV/95/12 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
Ad.p.6. Radni w punkcie tym zgłaszali wiele potrzeb związanych z wymianą, lub naprawą lamp oświetleniowych.
Wójt Gminy podkreślił, że po przejściu w ostatnich dniach przez teren naszej Gminy nawałnic, wystąpiło szereg uszkodzeń i awarii energii. Zapewnił, że dotychczasowe zgłoszenia awarii są już przekazane do wykonania przez Zakład Usług Elektroenergetycznych „Elgór” w Jędrzejowie. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość co do terminu usuwania awarii lub wymiany żarówek, ze względu na dużą ilość zgłoszeń. Wszystkie pozostałe zgłoszenia dot. awarii oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do pracownika ds. rolnictwa Michała Sobczyka.
 
Ad.p.7. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach Stanisław Kukuryk
 
 
 
 

Protokół Nr XV/12

 

Protokół Nr XV/12
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 września 2012 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 10- tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiących załączniki  Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XIV/12,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 
  2012 roku,
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 
   Imielno za I półrocze 2012 roku,
  8. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imielnie za I półrocze 2012 roku,
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia
  w Imielnie za I półrocze 2012 roku,
 10. Informacja oświatowa na rok szkolny 2012/2013,
 11. Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania 
   przestępczości
12. Podjęcie uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XV/96/12
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
Nr XV/97/12,
-  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
 2012 rok Nr XV/98/12,
- w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady Społecznej
  Gminnego Ośrodka Zdrowia Nr XV/99/12,
- w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym Nr XV/100/12,
 - w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowania , ustalenia  
  ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
  Nr XV/101/12
 13. Dyskusja
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 15. Sprawy różne,
 16. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 15 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XIV/12 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt z radnych w punkcie tym nie zabrał głosu,
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Po przedstawieniu sprawozdania Wójt Gminy poinformował , że w dniu dzisiejszym tj. 26 września 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Następnie zwrócił się z prośbą do Kierownika Posterunku Policji w Imielnie
o zwracanie uwagi rolnikom, którzy przy okazji wykonywania prac polowych niejednokrotnie zaorują pas drogowy , co w rezultacie powoduje załamywanie się nawierzchni asfaltowej, a w dalszej konsekwencji niszczenie drogi..
 
Ad.p.6. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Następnie Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku, została omówiona na posiedzeniach komisji.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.8 Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki publicznej w Imielnie za I półrocze 2012 roku, radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
 
„Za” przyjęciem informacji  głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.
 
Informacja, o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki publicznej w Imielnie za I półrocze 2012 roku, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.9 Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2012 roku, radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
 
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
„Za” przyjęciem informacji  głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.
Informacja, o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2012 roku, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.10 Informację oświatową na rok szkolny 2012/2013, omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, zwracając szczególną uwagę, na potrzebę przeprowadzenia w przyszłym roku remontu dachu Zespołu Szkół w Motkowicach.
Będąc przy głosie Wójt Gminy poinformował, że na okres 10 m-cy (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), powierzył obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach Pani Dorocie Nowak.
 
„Za” przyjęciem informacji oświatowej na rok szkolny 2012/2013  , głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.
 
Informacja oświatowa na rok szkolny 2012/2013 , stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.11. Informację o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości, przedstawił Wójt Gminy, informując jednocześnie o spotkaniu
w Komendzie Wojewódzkiej , gdzie rozważano zamknięcie Posterunku Policji w Imielnie z dniem 1 listopada 2012 roku, i w tym temacie poprosił o wypowiedź obecnego Kierownika Posterunku Policji Pana Jarosława Strzeleckiego.
Pan Jarosław Strzelecki poinformował, że posterunek będzie zamknięty, a obecni Policjanci będą dojeżdżać z Jędrzejowa na nasz teren, jednak wiążących decyzji w tym zakresie KWP jeszcze nie podjął.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.12. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok, uchwałę omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna,
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XV/96/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno uchwałę szczegółowo omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XV/97/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno, głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok - uchwałę omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr XV/98/12 głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
- w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia – uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński wyjaśniając, że w związku z kończącą się kadencją Rady Społecznej GOZ zachodzi konieczność wyboru nowego składu osobowego. Obowiązkiem ustawowym jest aby Wójt Gminy wchodził w skład Rady Społecznej GOZ jako przewodniczący, natomiast Przedstawiciel Wojewody wchodzi w skład jako Czlonek Rady Społecznej GOZ.
Pismo Wojewody Świętokrzyskiego wskazujące swojego przedstawiciela w osobie Pani Danuty Tkaczyk do składu Rady Społecznej stanowi załącznik
Nr 12 do niniejszego protokołu.
Do składu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia radni zgłosili kandydatury z sali spośród radnych:
Radny Antas Ryszard, zaproponował  Pana Świetlik Józef,
Radny Tutaj Jan, zaproponował Pana Domagała Stanisław,
Radny Kukuryk Stanisław, zaproponował Panią Błaszkiewicz Elżbietę,
Radny Lniak Jerzy, zaproponował Pana Antas Ryszard,
Radny Świetlik Józef, zaproponował Pana Domagała Adam,
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Nikt nie zgłosił uwag do w/w składu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia.
 
Zgłoszeni w/w radni wyrazili chęć pracy w Radzie Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„ Za” podjęciem uchwały w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia Nr XV/99/12 głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
- w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – uchwałę omówił Wójt Gminy wyjaśniając wprowadzane zmiany, które były również przedmiotem szczegółowej dyskusji na posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Nr XV/100/12 głosowało 14- tu radnych, a 1 głos był „przeciw”.
 
- w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych uchwałę omówił Wójt Gminy, wyjaśniając iż obwody głosowania pozostają bez zmian.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych Nr XV/101/12 głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
 
Ad.p.13. W dyskusji nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.14. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad.p.15. W punkcie tym głos zabrali:
Pan Podsiadło Grzegorz – sołtys wsi Borszowice poruszył temat braku kursu busa z Borszowic do Imielna, wyjaśniając że kursy są tylko do Jędrzejowa i Kielc.
 
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński zabierając głos prosił, aby potrzebę dodatkowego kursu zgłosić do firmy przewozowej, gdyż nie jest to zadaniem gminy.
 
Pan Czarnecki Jan – sołtys wsi Jakubów, podziękował za remont drogi do Jędrzejowa w miejscowości Jakubów- Kolonie.
 
Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 

Protokół Nr XVI/12

 

Protokół Nr XVI/12
z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 października 2012 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 10- tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1, do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XV/12,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno za 2011 rok,
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Imielno za 2011 rok,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVI/102/12,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
  Nr XVI/103/12, 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 
2012 rok Nr XVI/104/12,
  - w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Imielnie Nr XVI/105/12
8. Dyskusja
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XV/12 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. Nikt z radnych w punkcie tym nie zabrał głosu,
Wójt Gminy zabierając głos poinformował, o odbytym przetargu na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1. „ Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” pt. „ LEPSZY START”, otwarcie punktu przedszkolnego nastąpi 5 listopada, w związku z czym, musimy wprowadzić zmiany do budżetu Gminy na finansowanie w/w zadania.
 
Ad.p.5. Informację Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno za 2011 rok, omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, który poinformował, że nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono.
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno za 2011 rok, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Informację Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Imielno za 2011 rok – przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Imielno za 2011 rok, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Przystąpiono do podejmowania uchwał.
 
 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok, uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XVI/102/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XVI/103/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok - uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVI/104/12 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
- w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Imielnie – uchwałę omówił Wójt Gminy - Zygmunt Brzeziński,
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Imielnie Nr XVI/105/12 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.9. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.10. W punkcie tym zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że do Urzędu wpłynął wniosek Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno, Stowarzyszenie Zwykłe znak: SKOMGI/70/2012 o zapoznanie z jego treścią na posiedzeniu Rady Gminy. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy
o odczytanie wniosku.
Wójt Gminy zapoznał obecnych radnych z treścią wniosku.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat odczytanego wniosku.
 
Pismo SKOMGI/70/2012 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Radny wsi Jakubów Pan Zdzisław Zygan zgłosił brak dwóch zjazdów przy nowo wyremontowanej drodze w Jakubowie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa, a sygnalizacja wykonania zjazdów została przekazana do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
Pan Bogumił Szczepański pytał czy w powstałym punkcie przedszkolnym  dzieci będą miały wyżywienie?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w ramach projektu przewidziane jest całodzienne wyżywienie.
Pan Dariusz Cebulski zgłosił potrzebę dokończenia kamieniem drogi  w Borszowicach oraz pytał ile wykonano już przydomowych oczyszczalni ścieków?
Wójt Gminy poinformował, że wykonano ponad 200 sztuk i na bieżący rok kończymy już inwestycje, prosił również o interwencje w sprawie wpłat, ponieważ jest bardzo duża liczba osób, która wpłat nie dokonała co burzy harmonogram realizacji inwestycji. Natomiast w sprawie kamienia na drogę Wójt Gminy prosił aby w potrzebach inwestycyjnych wsi Borszowice zamieścić zapis dotyczący takiej potrzeby na 2013 rok, wówczas przy uchwalaniu budżetu Gminy na 2013 rok, potrzeby te będą analizowane.
Pan Zdzisław Zygan zwrócił się z pytaniem, czy istnieje możliwość wypłaty diet dla członków rady sołeckiej wsi  Jakubów, za udział w posiedzeniach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że takiej możliwości nie ma, nie ma też podstaw prawnych do wypłaty diet dla mieszkańców wsi - członków rady sołeckiej.
Bogumił Szczepański zwrócił się z prośbą o wykonanie ogrodzenia nowo powstałych placów zabaw, ponieważ kręcą się tam psy, a w piasku są psie odchody.
Wójt Gminy wyjaśnił, ze place na których znajdują się urządzenia placów zabaw w większości posiadają ogrodzenia, należy jedynie zadbać o zamykanie bram wjazdowych oraz wejściowych. W miejscowościach takich jak Borszowice do tematu powrócimy w przyszłym 2013 roku, przy opracowywaniu budżetu Gminy.
Wójt Gminy prosił aby wszelkie potrzeby inwestycyjne zgłaszać do odpowiedzialnych pracowników Urzędu Gminy, a będziemy je uwzględniać przy opracowaniu budżetu na 2013 rok.
 
 
Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała:   Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach Stanisław Kukuryk
 
 

Protokół Nr XIII/12

 

Protokół Nr XIII/12
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 1030.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XII/12,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o pracy gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2011 rok,
7. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
8. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie,
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2011 rok,
10.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Imielnie,
11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok,
13.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
 sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok Nr XIII/82/12,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
  budżetu za 2011 rok Nr XIII/83/12,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIII/84/12,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
Nr XIII/85/12, 
  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012
rok Nr XIII/86/12,
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego 
  Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XIII/87/12,  
  - w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie Nr XIII/88/12,
- w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Imielnie Nr XIII/89/12,
  - w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Nr XIII/90/12,
- w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na
  terenie Gminy Imielno Nr XIII/91/12,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach
PROW 20-07-2013 Nr XIII/92/12,
  14. Dyskusja
  15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  16. Sprawy różne,
  17. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XII/12 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 
Ad.4. Nikt w punkcie tym nie zabrał głosu.
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, który poinformował również
o stopniu zaawansowania robót przy rozbudowie budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w SSP w Imielnie oraz o rozpoczęciu I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ( Imielno, Imielnica, Sobowice, Stawy, Helenówka, Motkowice).
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk prosił o ewentualne pytania w omawianym temacie.
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 –tu  radnych.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Informację o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2011 rok, radni otrzymali przed sesją.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na  temat w/w informacji.
 
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
 
Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2011 rok,
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Informację o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie radni otrzymali przed sesją.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat w/w informacji.
 
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
 
Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
 
Ad.p.8. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie, radni otrzymali przed sesją.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat w/w informacji.
 
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
 
Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.9. Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2011 rok przedstawił i omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
 
Po przedstawieniu sprawozdania Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu w tym temacie.
 
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
 
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
 
Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2011 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Węglowski.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.11. Z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Węglowski.
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego wniosku.
 
 
Ad.p.12. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach
z wykonania budżetu za 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Po przedstawieniu opinii zabrali głos przewodniczący poszczególnych Komisji stałych rady Gminy.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa Adam Domagała wnioskował w imieniu komisji
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska Jerzy Lniak wnioskował w imieniu komisji o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Bogumił Szczepański wnioskował w imieniu komisji o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.13. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu za 2011 rok, uchwałę szczegółowo omówiła
a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr  XIII/82/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok – biorąc pod uwagę stanowisko radnych, uchwałę odczytał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk,
 
„ Za” podjęciem uchwały Nr XIII/83/12, w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok , głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.
 
W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który podziękował za udzielone absolutorium, a tym samym za zaufanie którym obdarzany jest nieprzerwanie przez ponad 20 lat.
 
 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok, uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/84/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/85/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok - uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/86/12 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Imielnie z treścią uchwały zapoznała Sekretarz Gminy Ewa Seweryn.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/87/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
- w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie z treścią uchwały zapoznała Sekretarz Gminy Ewa Seweryn.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
 „Za” podjęciem uchwały Nr XIII/88/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie z treścią uchwały zapoznała Sekretarz Gminy Ewa Seweryn.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/89/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych
 
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej z treścią uchwały zapoznała Sekretarz Gminy Ewa Seweryn.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/90/12 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
- w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Imielno z treścią uchwały zapoznał Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/91/12 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 - uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
 
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 
„Za” podjęciem uchwały Nr XIII/92/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 
Ad.p.9. W punkcie tym, sołtys wsi Jakubów Pan Czarnecki Jan zabierając głos podziękował Panu Wójtowi Gminy za zorganizowaną zbiórkę zużytego oleju silnikowego oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Następnie prosił o zorganizowanie zbiórki zużytych opon na terenie Gminy.
  Radny Powiatu Jędrzejowskiego Stanisław Kowalczyk wyjaśnił, że jest problem z zorganizowaniem zbiórki ponieważ nie ma odbiorcy bądź są wymagania co do miejsca składowania , wielkości i ilości opon, poinformował również że na kolejnej sesji Rady Powiatu wróci do tematu zbiórki opon.
Wójt Gminy poinformował ze swej strony, że będziemy czynić starania w celu zorganizowania zbiórki opon, o czym zostaną radni i mieszkańcy gminy poinformowani.
Pan Grzegorz Podsiadło z Borszowic, pytał kiedy mieszkańcy dowiedzą się
w  jakiej wysokości będą wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w odpowiednim czasie będą organizowane zebrania
z mieszkańcami gminy i wszyscy zostaną poinformowani, wyjaśnił również, że różnica w kwotach wynika z wielkości, usytuowania i sposobu wykonania indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, w każdej jednak chwili informacji co do wysokości wpłat można uzyskać w tut. Urzędzie pok. Nr 10.
Pan Greń Andrzej pytał o drogę na Zagaje.
Wójt Gminy wyjaśnił że jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentacji
i umawiania terminów aktów notarialnych gdzie grunt jako darowizna jest przekazany na rzecz Gminy Imielno.
Sołtys wsi Wygoda Pelagia Kasza prosiła o wykonanie drogi od „Krzyża” do Kuleczki.
Sołtys wsi Opatkowice Pojałowskie i Cysterskie Tadeusz Gabryś prosił
o kamień na drogę w kierunku Pana Krakowskiego.
Wójt Gminy poinformował, że najpilniejsze potrzeby w zakresie dowiezienia kamienia, czy też prac równiarką na drogach gminnych dojazdowych do pól proszę zgłaszać do pracownika ds. dróg Pana Sławomira Chrzanowskiego, po zebraniu zapotrzebowania, podejmiemy decyzję o dowiezieniu kamienia oraz  prac równiarką w ramach posiadanych środków finansowych.
Radny wsi Dalechowy Pan Michał Krążek pytał czy jest możliwość aby na pikniku rodzinnym dzieci miały darmowe bilety na korzystanie z atrakcji.
Wójt Gminy poinformował że rozważy sprawę darmowych biletów.
Mieszkaniec wsi Imielnica Pan Marzec Bolesław zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o wyjaśnienie różnicy
w kosztach i projektach w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków?
 Pan Wójt Gminy poinformował, że prace projektowe wykonywane
i uzgadniane były z właścicielami gruntów co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem właściciela. Wykonawca projektu po w/w uzgodnieniach nie przewidział zmian projektowych.
Wójt Gminy powiedział następnie, zwracając się do Pana Marca, że zainteresowany miał już kilkakrotnie wyjaśniany ten temat przez pracowników tutejszego Urzędu.
 
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała:
Katarzyna Banach   Przewodniczący Rady Gminy   Stanisław Kukuryk
 
 

Protokół Nr XII/12

 

Protokół Nr XII/12
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 12 czerwca 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 8 – ej do   9 – tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr XI/12,   3. Przyjęcie porządku obrad,  4. Interpelacje i zapytania radnych,   5.   Podjęcie uchwał: - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Nr XII/79/12,  - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno Nr XII/80/12,   - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno Nr XII/81/12, 6.   Dyskusja,   7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 8.   Sprawy różne,  9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
Ad.p.2. Protokół Nr XI/12 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w protokołu.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym z radnych nie zabrał głosu.
Ad.p.5. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk udzielił głosu Wójtowi Gminy, który uzasadnił potrzebę zwołania nadzwyczajnej sesji, informując, że m.in. dotyczy to otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz przejęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował zebranych, że    w dniu 24 maja 2012 roku z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach otrzymaliśmy anonimową skargę dotyczącą, zdaniem piszących, niewłaściwego postępowania i zachowania się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie wobec pracowników Ośrodka – do załatwienia zgodnie z właściwością rzeczową. W związku   z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią skargi.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował następnie, że   skarga była również przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Komisja Rewizyjna zmuszona była pozostawić skargę bez rozpoznania, jako skargę anonimową, iż zgodnie z treścią § 8 ust.1, w którym jest mowa   o tym, że skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.  
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy prosił o wypowiedzi w poruszonej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Węglowski powiedział, że po zapoznaniu się ze skargą, pomimo, że anonimową, to w celu wyjaśnienia zawartych w niej zarzutów, na posiedzenie komisji rewizyjnej zostały poproszone wszystkie Panie zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie. Pomimo, że skarga była pozostawiona bez rozpoznania, jako skargę anonimową, iż zgodnie z treścią § 8 ust.1, w którym jest mowa   o tym, że skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, to z pracownikami została przeprowadzona rozmowa. W trakcie posiedzenia obydwie strony zaprzeczyły, zawartym zarzutom, jak również stwierdziły, że nie są autorami tego pisma.
Pan Zbigniew Węglowski stwierdził, że pracownice są doskonale zorientowane, gdzie i do jakich instytucji miałyby się zwrócić o pomoc, gdyby zajścia opisane miały miejsce.
Nikt z pozostałych radnych nie zabrał głosu na temat przedstawionego pisma.
Pismo Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Kielcach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie - z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
„Za” podjęciem uchwały Nr XII/79/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych,  
- w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno – omówienia uchwały dokonał Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy   i zaproponował głosowanie.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr XII/80/12 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno głosowało jednogłośnie   14 –tu radnych
- w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno – omówienia uchwały dokonał Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy  i zaproponował głosowanie.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
„Za” podjęciem uchwały Nr XII/81/12 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno głosowało jednogłośnie   14 –tu radnych.
Ad.p.6. W dyskusji głos zabrali:
Pan Dariusz Cebulski zwrócił się z pytaniem, co dalej z drogą powiatową do Brzeźnicy, czy będzie robiona?
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował, że pierwszy przetarg który miał miejsce dnia 16 marca 2012 roku został unieważniony ze względu, że zaoferowana cena przewyższała kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Po zmniejszeniu zakresu robót w dniu 8 maja br. odbył się drugi przetarg na remont w/w drogi i mimo to w dalszym ciągu zaoferowana najniższa cena przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Wobec powyższego drugi przetarg został również unieważniony. Tak gmina jak i Zarząd Dróg Powiatowych nie posiadają wolnych środków finansowych w budżecie na 2012 rok celem zwiększenia kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania. Reasumując, w bieżącym roku remont tej drogi nie zostanie wykonany, a zarówno gmina jak i zarząd powiatu rozpatrzą sprawę remontu przy ustalaniu budżetu na rok 2013.
Pani Błaszkiewicz Elżbieta pytała, czy będzie robiona droga w Wygodzie?
Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował, że droga w Wygodzie nie była zaplanowana do wykonania w roku bieżącym.
Pani Błaszkiewicz Elżbieta pytała następnie, czy będzie przedszkole, a jeśli tak, to od którego miesiąca będzie funkcjonować?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który poinformował, że złożony na przedszkole wniosek odpadł na etapie oceny merytorycznej lecz zostanie złożony ponownie po dokonaniu poprawek jeszcze w miesiącu czerwcu. Po zakwalifikowaniu wniosku będziemy mówić dopiero o szczegółach.
Pan Zdzisław Zygan pytał o place zabaw.
Wójt Gminy poinformował, że o godzinie 915 dnia dzisiejszego odbędzie się przetarg na budowlę zaplanowanych 9 sztuk placów zabaw.
Pan Michał Krążek prosił o wykonanie równiarką prac w miejscowości Karczunek.
Wójt Gminy powiedział, że wszystkie potrzeby związane z remontami bieżącymi dróg oraz dowiezieniem kamienia należy zgłaszać do pracownika ds. dróg Pana Sławomira Chrzanowskiego, po czym potrzeby te będą analizowane i planowane do wykonania w ramach posiadanych środków finansowych.
Ad.p.7. W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, który powiedział, że dnia 20.12.2011 roku Gmina Imielno wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie o uznanie za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi gospodarcze w miejscowości Borszowice. Starosta Jędrzejowski wydał decyzję, że nieruchomości położone   w miejscowości Borszowice Gmina Imielno, oznaczone w ewidencji gruntów   i budynków jako działki nr 1, 124, 246, 330,407, 424, 434, 550/1, 598, 618, 620, 658, 762, 778, 787, 796, 825, 834, 847, 862, 879, 905, 971, 980, 999, 1011,1039, 1087,1164 i 1185 o łącznej powierzchni 7,7131 ha , stanowią mienie gminne.
Aby uzyskać tytuł prawny dla tych nieruchomości należy przeprowadzić komunalizację w/w dróg - wystąpić z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego, który wyda decyzję.
To umożliwi nam założenie dla tych nieruchomości księgi wieczystej.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu w tym temacie.
Następnie Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poddał pod dyskusję potrzebę zakupu samochodu „Bus” – osobowego do przewozu osób. Pojazd ten byłby wykorzystywany do przewozu dzieci szkolnych, że względu na fakt złego stanu technicznego aktualnego samochodu marki „Lublin” wykorzystywanego obecnie do przewozu dzieci szkolnych. Propozycja Wójta Gminy, to zakup samochodu używanego do przewozu osób do kwoty 70.000 zł. W tym miejscu Wójt Gminy prosił o wypowiedzi w poruszonym temacie.
Pan Dariusz Cebulski wypowiadając się wyraził swoje zdanie, że widzi zasadność zakupu samochodu do przewozu dzieci szkolnych, bo jest taka potrzeba.
Pan Ryszard Antas zabierając głos powiedział, że czym więcej wygospodarujemy i przeznaczymy środków finansowych na zakup samochodu, tym samochód będzie młodszy i zapewne w lepszym stanie technicznym.
Wójt Gminy podkreślił, że w dniu dzisiejszym nie jest podejmowana uchwała   w sprawie zmian w budżecie gminy na bieżący rok, a tym samym nie gwarantujemy dzisiaj środków finansowych, uchwała przenosząca środki będzie podejmowana na kolejnej sesji rady gminy, ale wypowiedzi dotyczące wyrażenia zgody bądź nie, na zakup samochodu będą wiążące, gdyż będziemy zobowiązani do rozeznania rynku, aby dokonać zakupu samochodu w dobrym stanie technicznym (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego).
Po dalszej dyskusji w tym temacie, radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zakup samochodu do przewozu osób - osobowego do kwoty 70.000 zł.
Następnie Pan Dariusz Cebulski pytał, co z dotychczasowym samochodem „Lublin” czy będzie zlikwidowany?
Wójt Gminy poinformował, że planujemy pozostawić ten samochód dla potrzeb konserwatorów, którzy niejednokrotnie potrzebują przewieźć większe przedmioty , bądź też sprzęt, który jest obsługiwany przez zatrudniane osoby bezrobotne. Samochód ze względu na bardzo niską wartość mógłby służyć do czasu możliwości eksploatacji.
Ad.p.8. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 

Protokołowała

Ewa Seweryn

Protokół Nr XI/12

 

Protokół Nr XI/12
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 10 maja 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 8 – ej do   10 – tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr X/12,   3.   Przyjęcie porządku obrad,  4. Interpelacje i zapytania radnych, 5. Sprawy bieżące gminy,  6. Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Imielno   Nr XI/77/12, - w sprawie wystąpienia Gminy Imielno ze Związku Międzygminnego Gazownictwa "NIDA" z siedzibą w Jędrzejowie Nr XI/78/12, - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Imielno Nr XI/79/12, 7.   Dyskusja,  8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 9.   Sprawy różne,   10. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
Ad.p.2. Protokół Nr X/12 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w protokołu.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad, wnosząc jednocześnie o rozszerzenie porządku obrad o punkt - Sprawy bieżące gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Imielno, poddając przedstawiony porządek obrad pod głosowanie.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego (po uwzględnieniu zaproponowanych zmian) porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym z radnych nie zabrał głosu.
Ad.p.5. Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Imielno. Ponieważ w/w inwestycja będzie realizowana w okresie 3 lat tj. 2012, 2013 i 2014, zachodzi konieczność ustalenia kolejności wykonywania prac w poszczególnych miejscowościach gminy.
Wójt Gminy zaproponował, przystąpienie do realizacji zadania w kolejności wykonywanych etapów wodociągu, wymieniając kolejność jaka miałaby obowiązywać przy wykonywaniu przydomowych oczyszczalni ścieków z podziałem na lata (etapy) uwzględniając środki finansowe i tak: miejscowości Imielno, Imielnica, Sobowice, Stawy, Helenówka i Motkowice w 2012 roku, Jakubów, Dzierszyn, Opatkowice Murowane, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Cysterskie, Grudzyny, Mierzwin, Zegartowice i Bełk w 2013 roku oraz Borszowice, Dalechowy, Karczunek, Wygoda i Rajchotka w 2014 roku.
Wyjątek mogą stanowić mieszkańcy, Ci którzy są na etapie zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w Jędrzejowie.
Po szczegółowej analizie, mówił dalej Wójt Gminy, należy przyjąć zasadę, że osoby zainteresowane wykonaniem oczyszczalni są zobowiązane do uiszczenia należnej opłaty w terminie określonym przez Gminę.
W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty określonej umową, osoby te, będą miały wykonywane oczyszczalnie, po uiszczeniu opłaty, w terminie po wykonaniu ostatniego etapu realizacji inwestycji, jednak nie później jednak niż do 31 sierpnia 2014 roku.
Po tym wyjaśnieniu Wójt Gminy prosił o wypowiedzi.
Pan Michał Krążek zaproponował przeprowadzenie losowania w celu ustalenia kolejności wykonywania prac.
Pan Bogumił Szczepański zabierając głos na temat zaproponowanego harmonogramu powiedział, że nie zgadza się z kolejnością przedstawioną przez Wójta, Pan Szczepański proponował ustalenie harmonogramu, przyjmując zasadę, aby w pierwszej kolejności do realizacji zaplanować miejscowości terenu południowego gminy.
Pan Józef Świetlik powiedział, że trzeba przyjąć jakąś zasadę, która będzie do obrony, nie znajdziemy innego sposobu, aby wszyscy byli zadowoleni, bo nie jesteśmy w stanie ująć w planie do realizacji wszystkich w jednym roku.
Pan Domagała Adam wyraził swoje zdanie, aby plan realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pozostawić w kolejności uprzednio zaproponowanej przez Wójta Gminy.
Nikt z pozostałych radnych nie zabrał głosu na temat harmonogramu.
Biorąc pod uwagę powyższe, większość radnych nie zgłosiła uwag do przedstawionego harmonogramu, wobec powyższego harmonogram został zatwierdzony.
Harmonogram wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Imielno Nr XI/77/12 – z projektem uchwały, a tym ze stanowiskiem stanu oświaty  w gminie zapoznał zebranych Kierownik GZOEASz Andrzej Spetel.
Po zapoznaniu się z treścią pisma o stanie oświaty, zabrał głos dyrektor SSP w Imielnie Zbigniew Huk, który wyraził swoje niezadowolenie na temat zawartych tam zapisów, uznając stanowisko to jako przekłamanie sytuacji   w oświacie na terenie naszej gminy.
Pan Zbigniew Węglowski zabierając głos powiedział, że poparcie stanowiska oświaty Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, to dalsze działania dla tego Związku, a dla naszej gminy być może poprawa istniejącej sytuacji   w oświacie.
Po dalszej dyskusji i rozbieżnych zdaniach w tym temacie, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował odstąpienie od podejmowania w/w uchwały.
„Za” wycofaniem uchwały z porządku obrad w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Imielno, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
- w sprawie wystąpienia Gminy Imielno ze Związku Międzygminnego Gazownictwa "NIDA" z siedzibą w Jędrzejowie Nr XI/77/12 – omówienia uchwały oraz zapoznania z treścią pisma w tej sprawie dokonał Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński (pismo Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida” z siedzibą w Jędrzejowie), stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XI/77/12 w sprawie wystąpienia Gminy Imielno ze Związku Międzygminnego Gazownictwa "NIDA" z siedzibą w Jędrzejowie, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Imielno   Nr XI/78/12 - Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk poinformował zebranych, że w dniu wczorajszym tj. 9 maja 2012 roku z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach otrzymałem skargę Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy na działalność Wójta Gminy, jaka wpłynęła do RIO w dniu 2 maja 2012 roku, za pośrednictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Delegatury w Krakowie.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk mówił dalej, że biorąc pod uwagę fakt, że już po zwołaniu dzisiejszej nadzwyczajnej sesji wpłynęła skarga, toteż w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która na swoim posiedzeniu rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią skargi Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno.
Z treści skargi wynika, że Społeczny Komitet Obrony Mieszkańców Gminy Imielno wnosi o podjęcie natychmiastowej kontroli w Urzędzie Gminy Imielno, która w większości spraw nie polega na niegospodarności, lecz przede wszystkim na celowym działaniu osób zatrudnionych w celu uzyskania korzyści majątkowych.
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przekazujące według właściwości skargę Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy na działalność Wójta Gminy, jaka wpłynęła do RIO w dniu 2 maja 2012 roku, za pośrednictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Delegatury w Krakowie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
W przedmiocie rozpatrzenia skargi, ustalono, co następuje:
- w sprawie dotyczącej „zasadności przyznawanych świadczeń w kontekście ostatniego sporu pomiędzy pracownicą, a szefową tej jednostki”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Maria Koźmińska odnosząc się do podnoszonych w skardze zarzutów co do zasadności przyznawanych świadczeń w kontekście ostatniego sporu wyjaśniła, że, sprawa sporu była skierowana do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, które to postępowanie zostało umorzone. Wydając m.in. 4 decyzje, do których cyt. miałam wątpliwości, zostały one przesłane do dalszego rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, które potwierdziło zasadność przyznanych świadczeń. W tym miejscu będąc przy głosie Pani Maria Koźmińska zwróciła się z prośbą do obecnych na sali członków Społecznego Komitetu, aby ewentualne niejasności co do naszej działalności wyjaśniać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych, pytała również, dlaczego to nie może być w formie doradztwa?, a nie pisanie skargi co do zasadności wydatkowania, czy sporu.
W związku z powyższym zabrał głos radny wsi Borszowice Pan Cebulski Dariusz stwierdzając, że on sam nie może odpowiadać za to, co się dzieje   w Stowarzyszeniu, prosił również o zaprzestanie personalnego wskazywania osób będących jej członkami. 
- w przedmiocie darowizn ( przez rolników – rodziców dzieci) płodów rolnych   z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Imielno, odnosząc się do w/w dyrektorzy szkół podtrzymali swoje stanowiska zawarte w pismach, które zostały przekazane do Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno, pismami znak: SK.1431.10.2011 z dnia 8.08.2011r. i SK.1431.21.2011 z dnia 6.09.2011 roku, ZOS.Org.44.1431.73.2011 z dnia 7.11.2011 roku oraz pismem SK.1431.54.2011 z dnia 9.01.2012 roku.
- w zakresie zbywania majątku gminy – wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy, który stwierdził, że od objęcia funkcji Wójta Gminy w Imielnie tj. od 1990 roku, żaden pracownik tutejszego urzędu w tym m.in. Pan Chrzanowski Sławomir nie nabył gruntów z mienia gminnego. Na potwierdzenie powyższego Pan Chrzanowski Sławomir złożył ustne oświadczenie, że nie nabył żadnego gruntu z mienia gminnego.
- w zakresie organizowanych przetargów na „remonty dróg gminnych” – wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński i pracownik ds. komunalnych i drogowych Sławomir Chrzanowski, który stwierdził, że remonty prowadzone są w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Ogłoszenia o organizowanych przetargach jak i o udzielonych zamówieniach zamieszczane są każdorazowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Imielnie oraz Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. W 2010 roku wykonany został remont drogi Opatkowice – Zagaje o długości 500 mb. t.j. na odcinku, na którym nie naruszało się praw własności właścicieli gruntów przyległych do drogi. Aktualnie prowadzone są czynności związane   z uregulowaniem stanu prawnego przebiegu drogi Opatkowice – Zagaje, a po ich zakończeniu prowadzony będzie remont na dalszej jej części. Na odcinku drogi Jakubów – Dalechowy przeprowadzony był remont w latach 2009 i 2010. Dla wykonanych robót ustalono okres gwarancyjny - 36 miesięcy. Przed upływem tego okresu przeprowadza się przeglądy gwarancyjne i zobowiązuje wykonawcę w razie potrzeby do usunięcia wad.  
- „w zakresie rozliczenia pełnych kosztów budowy sieci wodociągowej w gminie Imielno w kontekście całkowitych kosztów inwestycji na przestrzeni kilku lat, a co za tym idzie rozliczenia wydatków na ten cel: z własnych środków, z dotacji oraz wpływów z wpłat mieszkańców” – realizacja inwestycji budowy sieci wodociągowej przy udziale finansowym mieszkańców, była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przeprowadzonej w dniach od 8 lipca do 14 lipca 1999 roku, gdzie w wystąpieniach pokontrolnych nie wniesiono żadnych uwag. W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania oraz ewidencji księgowej poniesionych kosztów na tę inwestycję i ich udokumentowania, nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.
- „w zakresie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno, oznaczonych   w ewidencji gruntów wsi Opatkowice Murowane – zespół dworski” – wyjaśnienia udzielił pracownik ds. komunalnych i drogowych Sławomir Chrzanowski, który poinformował, że po uzyskaniu zezwolenia Nr 104A/2004 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Rada Gminy w Imielnie uchwałą Nr XI/87/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 roku wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Zarządzeniem Nr 86/04 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 15 listopada 2004 roku powołana została komisja przetargowa, w której rolę przewodniczącego pełnił Sławomir Chrzanowski. Pan Sławomir Chrzanowski oświadczył ustnie, że przez samo bycie właścicielem gruntu sąsiedniego, lecz nie będąc oferentem, nie pozostając w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z oferentami, jak również nie pozostając z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogło to budzić wątpliwości co do jego bezstronności – nie naruszył ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- „ w zakresie przetargów na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Motkowice wraz z ukształtowaniem części parkowej rekreacyjno-wypoczynkowej” oraz „Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Imielno” – wyjaśnienia udzielił pracownik ds. funduszy UE Włodzimierz Węglowski informując, że postępowania przetargowe na przedmiotowe zadania zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.). Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W związku z tym zgodnie z zapisami Programu - w tym umowy o przyznaniu pomocy - każde z przeprowadzonych postępowań przetargowych dla w/w inwestycji było w trakcie ich realizacji kontrolowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego   w Kielcach, który to potwierdził prawidłowość przeprowadzonych postępowań przetargowych.
Zgodnie z zasadami PROW 2007-2013, dofinasowanie do inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, przekazywane jest dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin w formie refundacji tj. zwrotu części poniesionych kosztów zakończonego zadania, po uprzednim skontrolowaniu przez Samorząd Województwa realizacji i rozliczenia inwestycji. W/w inwestycje zostały poprawnie rozliczone, co skutkowało otrzymaniem wnioskowanego dofinansowania.
- „w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na remonty strażnic OSP oraz zakup sprzętu” – wyjaśnienia udzieliła Skarbnik Gminy Halina Faryna, informując, że dotacje udzielane z Urzędu Marszałkowskiego były udzielane bezpośrednio dla jednostek OSP, a następnie szczegółowo rozliczane przez podmiot dotujący. Urząd Gminy dotacji na ten cel nie udzielał.
- „w zakresie rozliczenia organizacji „Festynów Rodzinnych” w kontekście zasadności wydatkowania środków finansowych – wyjaśnienia udzieliła Skarbnik Gminy Halina Faryna, informując, że pikniki rodzinne były organizowane przy współudziale finansowym z Programu Integracji Społecznej oraz środków z Unii Europejskiej i szczegółowo rozliczone przez instytucje współfinansujące.
- „w zakresie udzielania ulg dla mieszkańców w zakresie podatku gruntowego, ale także podatków od środków transportu i innych należnych opłat lokalnych” – wyjaśnienia udzieliła Skarbnik Gminy Halina Faryna, informując, że ulgi dla mieszkańców w zakresie umorzenia zobowiązań podatkowych stosowane są sporadycznie w przypadkach losowych, natomiast umorzenia podatku od środków transportowych i innych opłat lokalnych nie miały miejsca.
- „w zakresie zasad przeprowadzonych naborów i rekrutacji w ramach obsadzania stanowisk” – wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, stwierdzając, że żadna osoba zatrudniona w urzędzie gminy nie została zatrudniona wbrew obowiązującym przepisom.
- „w zakresie zasadności wykorzystywania samochodu marki Volkswagen” – Wójt Gminy podtrzymał swoje stanowisko zawarte w tej sprawie w piśmie, które zostało przekazane do Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno, znak: SK.1431.22.2011 z dnia 14.11.2011 roku.
Wójt Gminy wyjaśnił następnie, że samochód służbowy nie jest wykorzystywany do celów prywatnych. Wójt Gminy oświadczył, że dojeżdża do pracy i z pracy samochodem prywatnym.
W imieniu Komisji Rewizyjnej zabrał głos Przewodniczący tej komisji Pan Zbigniew Węglowski, stwierdzając, że w toku rozpatrywania skargi, Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło bezzasadność zarzutów zawartych w skardze.
Nikt z pozostałych radnych nie zgłosił głosu na temat w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, uchwała Nr XI/78/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Imielno została podjęta przy   12 –tu głosach „za”, przy 3-ech głosach „wstrzymujących się”.
Ad.p.7. W punkcie tym Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński powiedział, że członkowie społecznego komitetu jak sama nazwa wskazuje , powinni dać spokojnie żyć i pracować zatrudnionym pracownikom, atmosfera wokół pisanych biuletynów czy pisma o udzielenie informacji publicznej nikomu nie służy.
Będąc przy głosie Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował, że pisane w biuletynie informacyjnym Nr 3 wydawanym przez społeczny komitet informacje np.: na temat wysokości zadłużenia są niezgodne z prawdą, gdyż w stosunku do planowanych dochodów zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniesie 29,37%, o czym informowaliśmy społeczny komitet w piśmie znak: SK.1431.13.2012 z dnia 23 marca 2012 roku.
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.9. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.10. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
Protokołowała:   Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Seweryn  Stanisław Kukuryk

Protokół Nr X/12

 

Protokół Nr X/12
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 – tej do   10 – tej.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum,   2. Przyjęcie protokołu Nr IX/11,  3. Przyjęcie porządku obrad,   4. Interpelacje i zapytania radnych,  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6. Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku, 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2012-2017 Nr X/72/12, - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr X/73/12, - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Nr X/74/12,    - w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Nr X/75/12,   - w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok Nr X/76/12, 8. Dyskusja,   9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 10. Sprawy różne,   11. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
Ad.p.2. Protokół Nr IX/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad, poddając pod głosowanie.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
 „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.p.4. Nikt w punkcie tym z radnych nie zabrał głosu.
Biorąc pod uwagę fakt obecności na posiedzeniu przedstawicieli Policji, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Policji w Jędrzejowie.
Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie Pan Sławomir Sędybył zabierając głos poinformował, że obecność na sesji jest spowodowana m.in. zakończeniem służby i przejściem na emeryturę dotychczasowego Kierownika Posterunku Policji w Imielnie Pana Jacka Marcinkowskiego. Pan Sędybył podkreślił zasługi po 27 latach pracy, a 17 latach na stanowisku Kierownika Posterunku Policji  w Imielnie Jacka Marcinkowskiego, który z dniem 20 stycznia br. odszedł na emeryturę, dziękując mu oficjalnie za pracę.
W tym miejscu Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński dziękując w imieniu własnym  i radnych za długoletnią współpracę wręczył na ręce Pana Marcinkowskiego okolicznościową statuetkę oraz kwiaty, do życzeń z okolicznościowym podziękowaniem dołączył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Następnie Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie Pan Sławomir Sędybył przedstawił Pana Jarosława Strzeleckiego jako obejmującego funkcję Kierownika Posterunku Policji w Imielnie.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk wspólnie z Wójtem Gminy Zygmuntem Brzezińskim witając nowego miejscowego Kierownika Posterunku Policji, wręczyli kwiaty i złożyli życzenia dobrej pracy na terenie naszej gminy.
Po tym pożegnaniu dotychczasowego i powitaniu nowego Kierownika Posterunku Policji w Imielnie, przedstawiciele policji opuścili salę posiedzeń.
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami złożył ustnie Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, informując zebranych, że głównym zadaniem pomijając bieżące sprawy gminy, w tym krótkim okresie międzysesyjnym była praca nad budżetem gminy na 2012 rok, został przeprowadzony przetarg na rozbudowę szkoły w Imielnie oraz odbywają się spotkania z mieszkańcami gminy na organizowanych zebraniach wiejskich m.in. w związku z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zwrócił się do radnych o pytania i wypowiedzi na temat poruszonych spraw w sprawozdaniu Wójta.
W związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat sprawozdania, Pan Stanisław Kukuryk następnie prosił o przyjęcie sprawozdania poprzez głosowanie.
 „Za” przyjęciem Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Ad.p.6. Informację o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku, radni otrzymali przed sesją oraz w/w informacja była przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji stałych. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk, zwrócił się do radnych z prośbą o zadawanie pytań bądź zgłaszanie uwag dotyczących poruszonej tematyki.
W związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji, Pan Stanisław Kukuryk następnie prosił o przyjęcie informacji poprzez głosowanie.
 „Za” przyjęciem Informacji o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku głosowało jednogłośnie 15- tu radnych.
Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.p.7. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2012-2017 – uchwałę szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna, przedstawiając jednocześnie uchwałę Nr 1906/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017, i po jej zbadaniu w dniu 29 grudnia, RIO w Kielcach postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Wójta Gminy Imielno projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017.
Uchwała RIO w Kielcach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna zapoznała zebranych z treścią uchwały.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr X/72/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2012-2017, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok – do omówienia budżetu przystąpił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, informując zebranych, że na posiedzeniach komisji stałych zaproponowane zadania inwestycyjne na 2012 rok zostały zaakceptowane i przyjęte tym samym do realizacji. Najważniejszym,   a zarazem najbardziej kosztownym będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – ogólny szacunkowy koszt inwestycji to kwota około 11 mln. zł, w tym miejscu Wójt Gminy poinformował, że korzystamy z pomocy eksperta przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej.
Wójt Gminy poinformował następnie, że została podpisana umowa na dofinansowanie projektu – „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Imielno” w kwocie 4 mln. zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie – podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej - do realizacji na lata 2012-2014.
Finansowy udział mieszkańców przewidywany jest w wysokości 20%, które zainteresowani będą wpłacać na specjalnie utworzone konto bankowe. Planuje się sukcesywne wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków, po wcześniejszej pełnej wpłacie właściciela nieruchomości.
W bieżącym roku planuje się wykonać place zabaw w 9 –ciu miejscowościach tj. Opatkowice Murowane, Grudzyny, Mierzwin, Sobowice, Imielno, Stawy, Borszowice, Jakubów, Helenówka oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Imielnicy i Dzierszynie.
Jeżeli będzie możliwość na pozyskanie środków, to w 2013 roku wykonamy remont i wyposażenie remiz strażackich w Jakubowie i Dalechowach.
W zakresie budowy dróg powiatowych przy 50% - 50% udziale finansowym środków powiatowych i gminnych, planuje się wykonanie następujących odcinków dróg: - Motkowice,  - Karczunek,   - Borszowice.
W zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, planuje się wykonanie następujących odcinków dróg: - Opatkowice Drewniane – Zapusta, - Opatkowice Murowane – Zagaje (po wcześniejszym wykonaniu prac geodezyjnych - ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Ponadto w miarę posiadanych środków finansowych będzie możliwość utwardzania kamieniem dróg gminnych (dowożenie kamienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez sołtysa lub radnego). Ponadto planuje się wykonywanie prac związanych w wyrównywaniem dróg gminnych – równiarką.
W przypadku możliwości finansowych (po przeprowadzonych przetargach) rozważa się możliwość budowy drogi we wsi Wygoda.
Następnie Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński poinformował, że podjęliśmy działania w celu przeprowadzenia komunalizacji dróg w miejscowościach Grudzyny, Borszowice i Opatkowice Murowane.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że dobiega końca remont Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych, w celu ulepszenia warunków pracy personelu, a szczególnie stworzenie lepszych warunków dla pacjentów, poprzez wygospodarowanie większej powierzchni użytkowej.
W tym miejscu Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna zapoznała zebranych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – że Gmina Imielno ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok deficytu budżetu w kwocie 934.184 zł oraz zaopiniowany pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Imielno na 2012 rok – opnie stanowią załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna zapoznała zebranych z treścią uchwały.
Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zwrócił się do radnych o pytania i wypowiedzi na temat przedstawionego budżetu gminy Imielno na 2012 rok.
W związku z tym, że nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat budżetu, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr X/73/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych,  
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok   – uchwałę szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr X/74/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
- w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej – uchwałę szczegółowo omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, wyjaśniając, że w związku z planowanym przeprowadzeniem komunalizacji dróg gminnych w miejscowości Grudzyny, Opatkowice Murowane oraz Borszowice zachodzi konieczność powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej w składzie osobowym zaproponowanym na posiedzeniach komisji stałych. W tym miejscu Wójt Gminy odczytał zaproponowany skład komisji.
Wszyscy zaproponowani radni wyrazili chęć pracy w w/w komisji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr X/75/12 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej, głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok – uchwałę szczegółowo omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, wyjaśniając, że w związku z planowaną realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy, po wnikliwej dyskusji na posiedzeniach komisji stałych – proponuje się nie wyrażanie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok – rozdrobnienie środków na poszczególne sołectwa spowoduje brak zabezpieczenia finansowego na rozpoczynające się w bieżącym roku zadanie budowy oczyszczalni ścieków. W 2011 roku z tych środków zostało sfinansowane wykonanie dokumentacji dotyczących tego zadania.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zapoznał zebranych z treścią uchwały i zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr X/76/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok, głosowało 13 – tu radnych, 1 radny „wstrzymał się „ od głosu i 1 radny głosował „przeciw”.
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.9. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.10.W punkcie tym zabrał głos obecny na posiedzeniu Pan Zygmunt Faryna – kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jędrzejowie , który m.in. zachęcał rolników do podjęcia działań i udziału w szkoleniach w kierunku korzystania w funduszy unijnych, podstawowych kursów informatycznych – w tym celu ODR Modliszewice organizuje nieodpłatne szkolenia dla rolników.
Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

Protokołowała

Ewa Seweryn