XXXV Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXV Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXXV Sesja Rady Gminy w Imielnie   268.530 KB

XXXIV Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXIV Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Informacja   304.412 KB

XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie   213.705 KB

XXXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXXII Sesja Rady Gminy w Imielnie   305.830 KB

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie

Informacja

Załączniki
Informacja   302.721 KB

XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie   295.394 KB

XXIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Informacja   307.258 KB

XXVII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2013 roku (czwartek) na godz. 900 XXVII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeńUrzędu Gminy w Imielnie.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław kukuryk

Załączniki
Sesja Rady Gminy   183.801 KB

XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Sesja Rady Gminy   182.286 KB

XXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Sesja Rady Gminy   187.514 KB

XXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2013 roku (piątek) na godz. 900 XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Sesja Rady Gminy   47.819 KB

XX Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

Imielno, dnia: 2013-03-12
Znak: RG.0052.XX.1.13
 
 Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 22 marca 2013 roku (piątek) na godz. 900 XX Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2.   Przyjęcie protokołu Nr XIX/13, 3.   Przyjęcie porządku obrad, 4.   Interpelacje i zapytania radnych, 5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6.   Podjęcie uchwał:  
 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok Nr XX/129/13,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019 NrXX/130/13,  
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok Nr XX/131/13,
 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego Nr XX/132/13,  
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Motkowice Nr XX/133/13, - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno na 2013 rok Nr XX/134/13,
7.  Dyskusja,   8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,  
9. Sprawy różne,  
10. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

XIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

Imielno, dnia: 2013-01-15 Znak: RG.0052.XIX.1.13

 

    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2013 roku (środa) na godz. 900 XIX  Sesję Rady Gminy   w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.

Porządek posiedzenia :

1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr XVIII/12,  3.   Przyjęcie porządku obrad, 4.   Interpelacje i zapytania radnych, 5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6.   Sprawozdanie  z  pracy Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w 2012 roku,    7.   Podjęcie uchwał:   - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok Nr XIX/125/13, - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno  Nr XIX/126/13,   - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Nr XIX/127/13, - w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego   w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok Nr XIX/128/13.

8.   Dyskusja,   9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   10.   Sprawy różne,   11.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 

XVIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2012 roku (piątek) na godz. 900 XVIII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,  2.   Przyjęcie protokołu Nr XVII/12,  3.   Przyjęcie porządku obrad, 4.   Interpelacje i zapytania radnych, 5.   Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2012 rok,  6.   Podjęcie uchwał:   - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVIII/122/12, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr XVIII/123/12, - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno Nr XVIII/124/12,    7.  Dyskusja,   8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,    9.  Sprawy rózne, 10.   Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

XVII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 listopada 2012 roku (piątek) na godz. 900 XVII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,  2.  Przyjęcie protokołu Nr XVI/12, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Interpelacje i zapytania radnych, 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,    6. Podjęcie uchwał:   - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVII/106/12,    - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr XVII/107/12,   - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno Nr XVII/108/12, - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr XVII/109/12, - w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Nr XVII/110/12, - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Nr XVII/111/12, - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno Nr XVII/112/12,  - w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego Nr XVII/113/12,    - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno Nr XVII/114/12,   - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Nr XVII/115/12,
 
- w sprawie odbierania odpadów komunalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Nr XVII/116/12,    - w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XVII/117/12,   - w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XVII/118/12,    - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Nr XVII/119/12,   - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych   Nr XVII/120/12,   - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2013-2016 Nr XVII/121/12. 7.   Dyskusja,    8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   9. Sprawy różne, 10. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

XVI Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

Imielno, dnia: 2012-10-23   Znak: RG.0052.XVI.1.12
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 października 2012 roku (piątek) na godz. 900 XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,    2.   Przyjęcie protokołu Nr XV/12,  3.   Przyjęcie porządku obrad, 4.   Interpelacje i zapytania radnych, 5.   Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno za 2011 rok, 6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Imielno za 2011 rok,   7.   Podjęcie uchwał:   - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XVI/102/12,   - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr XVI/103/12,   - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok   Nr XVI/104/12,    - w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Imielnie Nr XVI/105/12,      8.   8. Dyskusja,    9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 10.   Sprawy różne,   11.   Zamknięcie posiedzenia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 

XV Sesja Rady Gminy

 

  Imielno, dnia: 2012-09-13 Znak: RG.0052.XV.1.12
  Pan/i/ ...............................................................
  zam. .................................................................
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 września 2012 roku (środa) na godz. 900 XV Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr XIV/12,   3.   Przyjęcie porządku obrad, 4.   Interpelacje i zapytania radnych,    5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za   I półrocze 2012 roku, 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku,   8.   Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za I półrocze 2012 roku, 9.   Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2012 roku, 10.   Informacja oświatowa na rok szkolny 2012/2013,   11. Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,       12.   Podjęcie uchwał:   - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XV/96/12, - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr XV/97/12, - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr XV/98/12,  - w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia Nr XV/99/12, - w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Nr XV/100/12,  - w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Nr XV/101/12, 13.   Dyskusja,   14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 15.   Sprawy różne,  16. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 

 

XIV Sesja Rady Gminy

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 9 sierpnia 2012 roku (czwartek) na godz. 900 XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr XIII/12,   3.   Przyjęcie porządku obrad,   4.   Interpelacje i zapytania radnych,    5.   Podjęcie uchwał:   - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIV/93/12, - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr XIV/94/12, - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIV/95/12,   6.   Dyskusja,   7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 8.   Sprawy różne,   9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

XIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Imielno, dnia: 2012-06-14 Znak: RG.0052.XIII.1.12
 
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 22 czerwca 2012 roku (piątek) na godz. 900 XIII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr XII/12,   3. Przyjęcie porządku obrad,   4. Interpelacje i zapytania radnych,   5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2011 rok, 7.   Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, 8.   Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii   bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie, 9.   Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2011 rok,    10.   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Imielnie,   11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,   12.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok,    13.   Podjęcie uchwał:   - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok XIII/82/12, - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno Nr XIII/83/12,   - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIII/84/12, - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr XIII/85/12, - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr XIII/86/12,  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XIII/87/12,   - w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie Nr XIII/88/12,   - w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Nr XIII/89/12,   - w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Nr XIII/90/12, - w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno Nr XIII/91/12,   - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Nr XIII/92/12,   14.   Dyskusja,   15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,    16.   Sprawy różne,   17. Zamknięcie posiedzenia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

XII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Imielno, dnia: 2012-06-08
Znak: RG.0052.XII.1.12
  Pan/i/ ...............................................................   zam. .................................................................
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 czerwca 2012 roku (wtorek) na godz. 800 XII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr XI/12,  3. Przyjęcie porządku obrad,   4. Interpelacje i zapytania radnych,  5.   Podjęcie uchwał: - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Nr XII/79/12,   - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno Nr XII/80/12,  - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno Nr XII/81/12, 6.   Dyskusja,   7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,    8.   Sprawy różne,   9. Zamknięcie posiedzenia.
 

XI Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Imielno, dnia: 2012-05-08
Znak: RG.0052.XI.1.12
 
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 maja 2012 roku (czwartek) na godz. 800 XI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie protokołu Nr X/12,   3. Przyjęcie porządku obrad,   4. Interpelacje i zapytania radnych, 5. Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminieImielno   - w sprawie wystąpienia Gminy Imielno ze Związku Międzygminnego Gazownictwa "NIDA" z siedzibą w Jędrzejowie 6. Dyskusja,   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   8. Sprawy różne,   9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

X Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Imielno, dnia: 2012-01-17
Znak: RG.0052.X.1.12
  Pan/i/ ...............................................................
  zam. .................................................................
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2011 roku (wtorek) na godz. 900    X Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie protokołu Nr IX/11,   3. Przyjęcie porządku obrad,   4. Interpelacje i zapytania radnych,   5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6.   Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku, 7. Podjęcie uchwał: - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr X/72/12,   - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok Nr X/73/12, - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Nr X/74/12, - w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Nr X/75/12,   - w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok Nr X/76/12, 8. Dyskusja,   9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 10.   Sprawy różne,  11. Zamknięcie posiedzenia.
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

IX Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Imielno, dnia: 2011-12-19
Znak: RG.0002.IX.1.11
  Pan/i/ ...............................................................
  zam. .................................................................
  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 grudnia 2011 roku (czwartek) na godz. 900 IX Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr VIII/11, 3.   Przyjęcie porządku obrad,   4.   Interpelacje i zapytania radnych,   5.   Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2012 rok, 6.   Dyskusja, 7.   Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr IX/68/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr IX/69/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok Nr IX/70/11.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   9. Sprawy różne, 10. Zamknięcie posiedzenia.
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
  Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

VIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Imielno, dnia: 2011-11-22
Znak: RG.0052.VIII.1.11
  Pan/i/ ...............................................................
  zam. .................................................................
   Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 listopada 2011 roku (środa) na godz. 900 VIII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 2.   Przyjęcie protokołu Nr VII/11,  3.   Przyjęcie porządku obrad,   4.   Interpelacje i zapytania radnych,   5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr VIII/53/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok Nr VIII/54/11,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno   Nr VIII/55/11,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku Nr VIII/56/11,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr VIII/57/11,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr VIII/58/11,
- w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów Nr VIII/59/11,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny   Nr VIII/60/11,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny  Nr VIII/61/11,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości Nr VIII/62/11,
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego Nr VIII/63/11,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno Nr VIII/64/11,
- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa Nr VIII/65/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy Nr VIII/66/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na sklep ogólno-spożywczy i punkt sprzedaży prasy codziennej Nr VIII/67/11.
7.   Dyskusja,  8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 9.   Sprawy różne,  10.   Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

VII Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

 Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 21 września 2011 roku (środa) na godz. 900 VII Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
Porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.   Przyjęcie protokołu Nr VI/11,
3.   Przyjęcie porządku obrad,
4.   Interpelacje i zapytania radnych,
5.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6.   Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za I półrocze 2011 roku,
7.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku,
8.   Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012,
9.   Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
10. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
12. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
13. Przeprowadzenie wyborów,  
14. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyboru ławników Nr VII/43/11,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr VII/44/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok Nr VII/45/11,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno Nr VII/46/11,
- w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających w Gminie Imielno Nr VII/47/11,
- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze Nr VII/48/11,
- w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno Nr VII/49/11,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VII/50/11,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VII/51/11,
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VII/52/11,
15.  Dyskusja,
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
17. Sprawy różne,
18. Zamknięcie posiedzenia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 

VI Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 czerwca 2011 roku (wtorek) na godz. 900 VI Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr V/11,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie za 2010 rok,
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2010 rok,
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej,
10.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok VI/33/11,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno Nr VI/34/11,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr VI/35/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok Nr VI/36/11,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno Nr VI/37/11,
- w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia i zaopiniowania Radzie Gminy zgłoszonych kandydatów na ławników Nr VI/38/11,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowania w sprawach
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Nr VI/39/11,
 
 
 
 
 
 
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Imielno
Nr VI/40/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rokNr VI/41/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie kontenera z centralą
telefoniczną Nr VI/42/11.
11. Dyskusja,
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
13. Sprawy różne,
14. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

V Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień  20 kwietnia 2011 roku (środa) na godz. 900 V Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr IV/11,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie za 2010 rok,
7. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w 2010 roku,
8. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na
  2011 rok Nr V/26/11,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok Nr V/27/11,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok V/28/11,
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej
  Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie
  Nr V/29/11,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr V/30/11,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
 w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata
 2011-2014 Nr V/31/11,
- w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno
Nr V/32/11.
9. Dyskusja,
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  11. Sprawy różne,
  12. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk

IV Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 lutego 2011roku (piątek) na godz. 900 IV Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr III/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku,
7. Dyskusja,
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie trybu prac nad projektem budżetu Nr IV/17/11,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok Nr IV/18/11,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno Nr IV/19/11,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Nr IV/20/11,
- w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do
 których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
 przypadających w Gminie Imielno Nr IV/21/11,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków i składu
  osobowego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia Nr IV/22/11,
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie Nr IV/23/11,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 rok Nr IV/24/11,
- w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Imielnie
Nr IV/25/11,
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10. Sprawy różne,
11. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

III Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 grudnia 2010 roku (czwartek) na godz. 900 III Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr II/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2011 rok,
6. Dyskusja,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr III/15/10,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok Nr III/16/10,
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

XXXIV Sesja Rady Gminy

 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591;
z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 10 listopada 2010 roku (środa) na godz. 900 XXXIV Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
 
 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych w kadencji
2006 – 2010,
6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych,
8. Dyskusja,
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXIV/173/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok Nr XXXIV/174/10,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2011 roku Nr XXXIV/175/10,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr XXXIV/176/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowejnieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Imielno na rzecz użytkownika wieczystego Nr XXXIV/177/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej wraz z przyłączem Nr XXXIV/178/10.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

XXXIII Sesja Rady Gminy

XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie odbędzie sie w dniu 27 sierpnia 2010 roku o godz. 9 -tej na sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/10,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2010 roku,
7. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011,
8. Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
9. Dyskusja,
10.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
 Nr XXXIII/166/10,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
 Nr XXXIII/167/10,
- w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w dacie uchwały
  Nr XXXII/162/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Nr XXXIII/168/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do Świętokrzyskiej
  Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o.
  w Jędrzejowie Nr XXXIII/169/10,
- w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia
   nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009 Nr XXXIII/170/10,
 
 
  - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Imielno
  do realizacji zadania dofinansowanego z Narodowego Programu
  Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Nr XXXIII/171/10,
  - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz
  Gminy Imielno Nr XXXIII/172/10,
 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie posiedzenia.

XXXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXI Sesja Rady Gminy w Imielnie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 rokuo godzinie9 -tej nasali posiedzeń Urzędu Gminy.

XXX sesja Rady Gminy w Imielnie

 

   Imielno, dnia: 2010-01-18
 
Znak: RG.0052/XXX/1/10
  Pan/i/ ...............................................................
  zam. .................................................................
Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591;
z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 stycznia 2010 roku (piątek) na godz. 900 XXX Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.
 
 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/09,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie za 2009 rok,
6.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok,
7. Dyskusja,
8. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie procedury uchwalania budżetu Nr XXX/145/10,
- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
 restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
 rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Imielno na 2010
 rok Nr XXX/146/10,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
 Nr XXX/147/10,
- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Imielno dla Parafii
 Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Imielnie
 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy organach w kościele
 parafialnym przewidziane do realizacji w roku 2010 Nr XXX/148/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
 bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
 gospodarczej Nr XXX/149/10,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej
 lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
 Nr XXX/150/10,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych na 2010 rok Nr XXX/151/10,
 
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,   10. Sprawy różne, 11. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII Sesja Rady Gminy

Planowany termin odbycia XXVIII Sesji Rady Gminy w Imielnie - 27 listopada (piątek) o godz. 9 -tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

VI Sesja Rady Gminy

Planowany termin odbycia sesji Rady Gminy w Imielnie - 30 mraca 2007 roku o godz. 9 -tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy.