Protokół Nr XXVIII.2013

 

Protokół Nr XXVIII/13
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załączniki
Protokół Nr XXVIII.2013   158.017 KB

Protokół Nr XXVII.2013

 

Protokół Nr XXVII/13
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
Załączniki
Protokół Nr XXVII.2013   104.934 KB

Protokół Nr XXVI.2013

 

Protokół Nr XXVI/13
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 października 2013 roku
Załączniki
Protokół Nr XXVI.2013   106.182 KB

Protokół Nr XXV.2013

 

Protokół Nr XXV.2013
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2013 roku
Załączniki
Protokół   119.218 KB

Protokół Nr XXIV/13

 

Protokół Nr XXIV/13
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 5 września 2013 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 1015.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiących załączniki  Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/13,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 
  2013 roku,
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
   Imielno za I półrocze 2013 roku,
  8. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imielnie za I półrocze 2013 roku,
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia
  w Imielnie za I półrocze 2013 roku,
 10. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
2013/2014,
11. Podjęcie uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok Nr XXIV/153/13
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 -2019  Nr XXIV/154/13,
-  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Nr XXIV/155/13,
- w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granic Miechowsko- Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Nr XXIV/156/13,
- w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granic Włoszczowsko- Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Nr XXIV/157/13,
12. Dyskusja
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
14. Sprawy różne,
15. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Na podstawie listy obecności w sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2.Protokół Nr XXIII/13 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.4. W punkcie tym Radny Dariusz Cebulski zwrócił się z interpelacją do obecnych radnych powiatowych o interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w sprawie drogi powiatowej z Borszowic w stronę Kotlic. Pobocze w/w odcinka drogi na skutek opadów zostało wymulone, i droga ulega zniszczeniu poprzez załamywania się krawędzi jezdni.
 
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński, informując, że zostały wykonane remonty dróg gminnych i dojazdowych łącznie 4921mb, wykonano remonty dróg dojazdowych tłuczniem kamiennym i kruszywem budowlanym oraz przystąpiono do budowy chodnika w Sobowicach, Mierzwinie i Opatkowicach Murowanych.
23 lipca podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno – wypoczynkowe” a w dniu 20 sierpnia odbył się przetarg, który został unieważniony gdyż cena najtańszej z 3 złożonych ofert przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Środki miały być wykorzystane w roku bieżącym, jednak po rozmowach z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, możemy część zakresu zadania wykonać w przyszłym roku. W dniu 22 sierpnia został ogłoszony kolejny przetarg na przedmiotowe zadanie. Otwarcie ofert nastąpi 6 września 2013 roku. Informował również, że zakończono roboty budowlane związane z „Remontem i modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno”. Wykonano ponadto remont pokrycia dachowego niższej części Ośrodka Zdrowia w Imielnie, elewację budynku administracyjno- mieszkalno-usługowego (Agronomówka) w Imielnie oraz remont pomieszczeń biblioteki w Motkowicach.
W miesiącu wrześniu zostaną wznowione prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, nadal pozostają 133 osoby, które nie dokonały wpłat jak również nie podjęły decyzji o rezygnacji z wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. W związku z tym przystąpiono do weryfikacji listy osób, które jeszcze nie dokonały wpłaty pod kątem przystąpienia do realizacji w/w zadania.
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku była omawiana na posiedzeniach Komisji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do informacji.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku, została omówiona na posiedzeniach Komisji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do informacji.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.8 Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki publicznej w Imielnie za I półrocze 2013 roku, radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do informacji.
„Za” przyjęciem informacji  głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.
Informacja, o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki publicznej w Imielnie za I półrocze 2013 roku, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.9 Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2013 roku, radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
„Za” przyjęciem informacji  głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.
Informacja, o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2013 roku, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.10 Informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014, przedstawił i omówił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach – Andrzej Spetel, informując, że 2 września 2013 roku uczniowie naszej gminy rozpoczeli rok szkolny 2013/2014. Poinformował również o rozstrzygniętym przetargu na „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mierzwinie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” gdzie, usługę tą będzie wykonywało w roku szkolnym 2013/2014 PKS Radomsko, pozostała część uczniów dowożona będzie naszym gimbusem – Jelcz i busem – Renault Master.
Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że wszelkie nieporozumienia i trudności w związku z dowozem dzieci będziemy na bieżąco analizować aby wybrać jak najkorzystniejsze warunki dla dzieci.
Następnie Pan Andrzej Spetel informował, że Zespół Szkół w Motkowicach pozyskał z Kuratorium Oświaty w Kielcach 9 kompletów komputerów dla każdej klasy, które docelowo będą służyć do prowadzenia dzienników elektronicznych. W celu jak najlepszego przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w okresie wakacji w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Imielno zostały przeprowadzone prace porządkowo- remontowe.
„Za” przyjęciem informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014  , głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.
Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.11. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
 - w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok, uchwałę omówiła, a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIV/153/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 -2019, z treścią uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Kukuryk.
Następnie Skarbnik Gminy Halina Faryna zapoznała zebranych z Uchwałą Nr 110/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXIII/151/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok oraz Uchwałą Nr 111/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/152/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 -2019.
Uchwała Nr 110/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 111/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIV/154/13 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Nr XXIV/155/13, uchwałę szczegółowo omówiła Kierownik GOPS Pani Maria Koźmińska, informując że uchwała była podjęta w 2004r. i zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIV/155/13 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
- w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granic Miechowsko- Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Nr XXIV/156/13, uchwałę omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIV/156/13 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
- w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granic Włoszczowsko- Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Nr XXIV/157/13, uchwałę omówił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIV/157/13 głosowało jednogłośnie 14- tu radnych,
 
Ad.p.12. W dyskusji nikt z zebranych nie zabrał głosu.
 
Ad.p.13. W punkcie tym Wójt Gminy poinformował, że w sprawie pobocza przy drodze powiatowej w Borszowicach, wystąpimy z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie  o sprawdzenie przeglądu stanu technicznego drogi.
Radny Powiatu Jędrzejowskiego Pan Stanisław Kowalczyk, informował, że również sprawę zgłosi do ZDP w Jędrzejowie, sygnalizował już potrzebę pomalowania mostu w Stawach, wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej w Dalachowach oraz uzupełnienie przepustów w Jakubowie i Zegartowicach.
Radny Powiatu Pan Huk Zbigniew - Radny Powiatu Jędrzejowskiego, prosił aby sprawy dotyczące kompetencji powiatu jak również dróg powiatowych zgłaszać do niego jak również Pana Stanisława Kowalczyka, a oni wystąpią z interpelacjami na Sesji Rady Powiatu.
 
Ad.p.14. W punkcie tym głos zabrali:
Pan Zbigniew Huk wystąpił z propozycją, aby w Stawach na drodze gminnej od figurki w stronę Imielna ( koło Pana Misztala), wstawić znak i zrobić drogę jednokierunkową, ponieważ wyjazd górną drogą jest niewidoczny i stwarza zagrożenie.
Pani Kasza Pelagia prosiła, o wycięcie krzewów na łuku drogi w kierunku Wygody. Sygnalizowała również, że  wyjazd w Imielnie od strony Jakubowa jest bardzo niebezpieczny.
Wójt Gminy wyjaśnił, że są to drogi powiatowe i prosił, aby radni powiatowi zgłosili interpelację na Sesji Rady Powiatu.
Pan Czarnecki Jan – sołtys wsi Jakubów, podziękował za remont drogi Dzierszyn- Bugaj i prosił aby pozostałą część drogi do Jakubowa wyrównać kamieniem.
Radny Stanisław Domagała zwrócił się z prośbą do obecnych Radnych Powiatu Jędrzejowskiego o zgłoszenie na Sesji Rady Powiatu aby ściąć pobocze w Sobowicach po przeciwnej stronie chodnika, ponieważ jest wysokie i woda nie spływa do rowu.
Pan Stanisław Kowalczyk prosił, o wyrównanie drogi kamieniem za cmentarzem w Imielnie w kierunku Staw.
Wójt Gminy poinformował, że na bieżąco są realizowane zadania ujęte w budżecie. Natomiast dodatkowe zgłaszane sprawy, będą wykonywane jeżeli będą środki finansowe, proszę również o zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych wsi aby można było zabezpieczyć środki w budżecie na przyszły rok.
Wszelkie zgłoszone wnioski dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do zarządcy dróg.
Sołtys wsi Karczunek pytał, kiedy będą uzupełnione kosze na odpady, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy kosze posiadają.
Wójt Gminy wyjaśnił, że producent koszy nie nadąża z produkcją, dlatego też firma EKOM jeżeli tylko posiada kosze to są one systematycznie dowożone do poszczególnych miejscowości. Ponadto przypominamy, że firma zobowiązała się, do zabierania zgromadzonej (np: w workach) każdej ilości śmieci.
Rozważamy również możliwość zorganizowania punktu PSZOK w SKR w Imielnie, ponieważ lokalizacja byłaby korzystniejsza dla wszystkich mieszkańców, a koszty zorganizowania i utrzymania będą niższe niż w Grudzynach.
Sołtys wsi Opatkowice Murowane January Greń sygnalizował, że naprzeciw strażnicy jest zarośnięta posesja, gdzie jest siedlisko lisów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to posesja prywatna i nie ma możliwości przymuszenia jej właściciela do usunięcia krzewów i zarośli.
 
Ad.p.15. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach
    Stanisław Kukuryk
 
 
 
 

Protokół Nr XIII/13

 

Protokół Nr XXIII/13
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 8 - ej
do 840.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji powitanie gości i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/13,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok Nr XXIII/151/13
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019 Nr XXIII/152/13,
6. Dyskusja,
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
Ad.p.2.Protokół Nr XXII/13 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.4. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że powodem zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  jest fakt przyznania środków na realizację projektu p.n. „ Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno – wypoczynkowe”.
Zadanie to musi być wprowadzone do budżetu Gminy, by można było ogłosić przetarg na tę inwestycję.
Następnie poinformował, że trwają prace związane z budową dróg w miejscowości Wygoda, Jakubów - Dzierszyn, Imielnica i Stawy. Dostarczono kamień na drogi w Sobowicach, Imielnicy, Zegartowicach, Stawach, Motkowicach, Grudzynach, Mierzwinie i Bełku.
Trwają również prace związane z remontem agronomówki w Imielnie, oraz biblioteki w Motkowicach.
Radny Zdzisław Zygan prosił o utwardzenie drogi kamieniem do Pana Marca w Jakubowie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że kamień będzie dowieziony.
Ad.5. W punkcie tym przystąpiono do podejmowania uchwał i tak:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok, z treścią projektu uchwały Nr XXIII/151/13, zapoznała Skarbnik Gminy , która szczegółowo wyjaśniła wprowadzone zmiany i przeniesienia.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIII/151/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok, głosowało jednogłośnie
15- tu radnych,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 -2019 z treścią projektu uchwały Nr XXIII/151/13, zapoznała Skarbnik Gminy.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXIII/152/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019, głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
Ad.6. W punkcie tym Wójt Gminy poinformował, że od 1 do 31 sierpnia w Urzędzie Gminy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Następnie informował, że planowany jest remont drogi gminnej w Imielnicy w stronę Pana Rutkowskiego.
Zwrócił się również z prośbą do radnych, aby w prowadzonych rozmowach z mieszkańcami apelowali o dokonywanie wpłat na przydomowe oczyszczalnie ścieków, lub też określili się ostatecznie, kto rezygnuje z inwestycji, ponieważ są osoby chętne zainteresowane założeniem przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pokryciem kosztów projektu, który należy wykonać.
Radny Michał Krążek sygnalizował, że mieszkaniec wsi Dalechowy, który dokonał wpłaty do obecnej chwili nie ma jeszcze zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wójt Gminy wyjaśnił, że firma z powodu małej ilości wpłat ma przerwę w montażu oczyszczalni, prace zostaną wznowione w miesiącu wrześniu. Jeżeli zaś odnotujemy większą ilość wpłat, to prace zostaną rozpoczęte wcześniej a u osób wsi Dalechowy, będą wykonywane prace w kolejności dokonywanych wpłat.
Radny Daniel Biernacki pytał, ile jest wykonanych sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków  na dzień dzisiejszy.
Wójt Gminy poinformował, że wykonano już ponad 400 sztuk oraz odnotowaliśmy około 10 dodatkowych wpłat, podkreślając, że liczba wpłat ulega zmianie.
Radny Dariusz Cebulski pytał, kiedy będzie wykonana droga w stronę rzeki w Borszowicach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że kamień zostanie dostarczony jeszcze w miesiącu sierpniu.
Radny Zdzisław Zygan sygnalizował, brak przystanku w Dzierszynie gdzie zatrzymuje się bus.
Wójt Gminy wyjaśnił, że przystanek w Dzierszynie jest, a miejsce o którym mówi Pan radny, to krzyżówka, na której nie może zatrzymać się przewoźnik (wskazane przez radnego miejsce jest oddalone od usytuowanego przystanku o około 100m).
Radny Michał Krążek prosił, aby pomalować ogrodzenie wokół strażnicy w Dalechowach.
Wójt Gminy poinformował, że w miarę posiadanych środków finansowych  ogrodzenie zostanie pomalowane.
Ad.p.7. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrała głosu.
Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach
    Stanisław Kukuryk

Protokół Nr XXII/13

 

Protokół Nr XXII/13
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 1030.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiącej załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/13,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
  Imielnie za 2012 rok oraz Informacja z działalności Zespołu
  Interdyscyplinarnego za 2012 rok,
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie 
  Imielno za 2012 rok,
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2012 
  rok,
9. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii 
  bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie za 2012 rok,
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za 2012
  rok,
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
  absolutorium Wójtowi Gminy w Imielnie,
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z
 wykonania budżetu za 2012 rok,
13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
  Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012
 rok,
14. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu za 2012 rok, Nr XXII/140/13,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, Nr XXII/141/13,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019 Nr XXII/142/13,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno Nr XXII/143/13,
- w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XXII/144/13,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, Nr XXII/145/13
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie Nr XXII/146/13,
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej nr XXII/147/13,
- w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Imielno Nr XXII/148/13,
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno Nr XXII/149/13,
- w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
Nr XXII/150/13,
  14. Dyskusja,
  15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  16. Sprawy różne,
  17. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
W sesji bierze udział 15 –tu radnych.
Ad.p.2.Protokół Nr XXI/13 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Ad.4. W punkcie tym radny Zdzisław Zygan zwrócił się z pytaniem jak należy rozwiązać problem z brakującymi przepustami pod zjazdami z drogi powiatowej Jakubów Kolonie do lasu.
Radny Dariusz Cebulski prosił o interwencję w sprawie drogi powiatowej do Brzeźnicy, ponieważ osoby nieznane wysypały ziemię na drogę co powoduje utrudnienia w ruchu.
Radny Józef Świetlik powiedział, że po ostatnich obfitych opadach deszczu, zostało zniszczonych wiele dróg dojazdowych głównie do pól, w związku z powyższym pytał, kiedy będą wykonywane prace równiarką, w celu wyrównania tych dróg.
Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami przedstawił Wójt Gminy Zygmunt Brzeziński.
Dodatkowo Wójt Gminy poinformował min o:
- przeprowadzonym przetargu na remonty dróg w Motkowicach na ulicy Nowej i Gorzelnianej, od drogi krajowej 78 do Brzeźnicy oraz na Grudzynach do Wrzosów,
- ogłoszonym przetargu na remonty dróg gminnych dojazdowych (Dzierszyn –Bugaj, Wygoda, Imielnica i Stawy)
- kontynuacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
Nikt z radnych nie zabrał głosu na temat sprawozdania z działalności Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.p.6. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012 rok, radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat w/w informacji.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie oraz informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012 rok, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.p.7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Imielno za 2012 rokradni otrzymali przed sesją.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 –tu radnych.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Imielno stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie  za 2012 rok radni otrzymali przed sesją.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2012 rok stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.p.9. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie, radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu na temat w/w informacji.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat informacji.
„Za” przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.p.10. Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2012 rok przedstawił i omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Po przedstawieniu sprawozdania Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk prosił o zabieranie głosu w tym temacie.
Nikt z zebranych nie zabrał głosu na temat sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15 – tu radnych.
Sprawozdanie z wykonania zadań gospodarczych za 2012 rok stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.p.11. Z treścią wnioskuKomisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Węglowski.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.12. UchwałęNr 36/2013 I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami  przedstawiła Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Po przedstawieniu opinii zabrali głos przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska Jerzy Lniak w imieniu komisji wnioskował o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa Adam Domagała w imieniu komisji wnioskował
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Bogumił Szczepański w imieniu komisji wnioskował o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno.
UchwałaNr 36/2013 I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.p.13. Z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk.
Uchwała Nr 46/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.p.14. Przystąpiono do podejmowania uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu za 2012 rok, uchwałę szczegółowo omówiła
a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/140/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok – biorąc pod uwagę pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami i pozytywną opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok oraz stanowiska Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy z treścią  uchwały zapoznał radnych  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk i zaproponował głosowanie.
„ Za” podjęciem uchwały Nr XXII/141/13, w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok , głosowało jednogłośnie 15-tu radnych,
W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński, który podziękował za udzielone absolutorium, a tym samym za zaufanie, podkreślając, że były to zadania  założone do realizacji w danym roku budżetowym wspólnie z radnymi Rady Gminy.
Udzielone jednogłośnie absolutorium to satysfakcja z celowo wydatkowanych środków.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk ogłosił przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019, uchwałę szczegółowo omówiła a następnie z treścią uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
Za” podjęciem uchwały Nr XXII/142/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019 głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno uchwałę omówił Wójt Gminy - Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/143/13 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
- w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałę omówił Wójt Gminy Pan Zygmunt Brzeziński.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/144/13 w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało
jednogłośnie 15-tu radnych.
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Imielnie treść uchwały  odczytał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/145/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie, treść uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/146/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
- w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej z treścią uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/147/13 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
- w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Imielno z treścią uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/148/13w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno z treścią uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk,
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/149/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno głosowało jednogłośnie 15-tu radnych,
- w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie uchwałę odczytał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały Nr XXII/150/13 w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie głosowało jednogłośnie 15- tu radnych,
Ad.p.15.  W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
Ad.p.16. W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminypoinformował,że jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą to prace równiarką będą sukcesywnie wykonywane,następnieprosił aby najpilniejsze potrzeby w zakresie dowiezienia kamienia, czy też prac równiarką na drogach gminnych dojazdowych do pól należy zgłaszać do pracownika tutejszego Urzędu ds. dróg Pana Sławomira Chrzanowskiego.
W sprawie dotyczącej drogi powiatowej z Borszowic do Brzeźnicy, Wójt Gminy wyjaśnił, że  jest już zgłoszenie  do Zarządu Dróg Powiatowych, który ma wyjaśnić w porozumieniu z Policją, okoliczności wysypania przez nieznane osoby ziemi na drogę, a w najbliższym czasie przejazd zostanie przywrócony.
Następnie poinformował, że w sprawie  wykonania przepustów przy drodze powiatowej Jakubów – Kolonie, przeprowadzi rozmowę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w celu ustalenia ewentualnych działań w tym temacie.
Radny powiatowy Stanisław Kowalczyk również zabrał głos, informując, że już sygnalizował brak przepustów, a na najbliższym posiedzeniu Komisji stałej Rady Powiatu ponowi prośbę o uzupełnienie wjazdów.
Ad.p.17. W punkcie tym Wójt Gminy zabierając głos poinformował o rozstrzygniętym przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez zamawiającego z terenu Gminy Imielno. Wyjaśnił, że zostały złożone 3 oferty z pośród których została wybrana oferta z najniższą ceną firmy EKOM. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej będą rozprowadzone ulotki informacyjne dotyczące segregacji odpadów komunalnych oraz harmonogramu ich odbioru.
Pani Kasza Pelagia pytała, czy kosze z EKOMU na śmieci nie segregowane pozostaną te same.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na obecną chwilę kosze pozostaną u mieszkańców a w najbliższym czasie firma EKOM udostępni kosze wszystkim użytkownikom nieruchomości.
Radny Dariusz Cebulski sygnalizował, że w Borszowicach po powodzi została zniszczona droga powiatowa.
Wójt Gminy wyjaśnił, że droga ta jest objęta gwarancją  i usterka zostanie usunięta.
Radny Zbigniew Węglowski zabrał głos informując, aby wszyscy zwrócili uwagę na sytuację powodziową w całej Polsce, u nas są tylko niewielkie straty. Możliwe jest, że w pierwszej kolejności będą remontowane odcinki dróg, które wymagają pilnej naprawy. Nie ma również gwarancji że środki przeznaczone na drogi popowodziowe w naszej gminie zostaną przyznane w bieżącym roku tak jak planowano.
Pan Gabryś Tadeusz prosił o wykoszenie poboczy, ponieważ są zarośnięte i stwarzają niebezpieczeństwo na drogach.
Radna Elżbieta Błaszkiewicz prosiła o skontrolowanie drogi na „Żabieńcu”, ponieważ po deszczach została podmyta i grozi zawaleniem.
Wójt Gminy poinformował, że na bieżąco będziemy kontrolować stan dróg na terenie Gminy i w miarę posiadanych środków remontować, aby zapewnić bezpieczny przejazd.
Na zakończenie Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych na VI Piknik Rodzinny w Gminie Imielno, który odbędzie się 7 lipca br. w Motkowicach.
 
Ad.p.18. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach
    Stanisław Kukuryk
 
 

Protokół Nr XXI/13

 

Protokół Nr XXI/13
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
 
Załączniki
Protokół Nr XXI/13   155.989 KB

Protokół Nr XX/13

 

Protokół Nr XX/13 z sesji Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013 roku
Załączniki
Protokół Nr XX/13   104.925 KB

Protokół Nr XIX/13

 

Protokół Nr XIX/13
z sesji Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. od 9 –tej
do 945.
W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy oraz zaproszeni goście wg list obecności stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk.
 
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,    2. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/12,   3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Interpelacje i zapytania radnych, 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,   6. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych w 2012 roku, 7. Podjęcie uchwał:  - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok Nr XIX/125/13, - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata
 2013 – 2019 Nr XIX/126/13,    
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr XIX/127/13,  
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
 budżecie Gminy Imielno na 2014 rok Nr XIX/128/13.
8. Dyskusja,    9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 10. Sprawy różne, 11. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba obecnych radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk, informując, że z powodu choroby Wójt Gminy nie będzie uczestniczył na dzisiejszej sesji Rady Gminy.
W sesji bierze udział 14 –tu radnych.
 
Ad.p.2. Protokół Nr XVIII/12 z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu i po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk przedstawił porządek obrad sesji.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 – tu radnych.
 
Ad.p.4. W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielą pracownicy Urzędu Gminy.
Radny Michał Krążek, pytał, cyt. „jak zamknął nam się budżet w 2012 roku, chodzi o zadłużenie”
Radny Dariusz Cebulski pytał, czy będzie ogrodzony plac zabaw w Borszowicach?
Pan Stanisław Kukuryk poinformował, że jeżeli będą fundusze, to plac zabaw zostanie ogrodzony.
Pan Gabryś Tadeusz pytał, czy może powstać przystanek na żądanie dla osób starszych w miejscowości Grudzyny – Opatkowice.
Pan Sławomir Chrzanowski wyjaśnił, że wniosek został  przesłany do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie i czekamy na odpowiedź.
Pani Kasza Pelagia pytała co z oświetleniem od Pana Kałki w stronę Pana Słowińskiego.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w miarę posiadanych środków oświetlenie uliczne będzie uzupełniane.
 
Ad.p.5. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk, złożył ustnie sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami, informując zebranych, że głównym zadaniem, w tym krótkim okresie między sesyjnym była praca nad budżetem gminy na 2013 rok, na terenie Gminy została zorganizowana zbiórka opon w ilości 22 ton, wstępny  koszt szacunkowy opiewał na kwotę około 1000 zł, ale ze względu na fakt, że u rolników zalegały opony nawet z kilku lat toteż zebrano więcej opon niż szacowano na wstępie. Ostatecznie koszt zbiórki opon wyniósł 3560 zł.
Pan Adamus Wiesław zwrócił się z prośbą  o zorganizowanie zbiórki sprzętu RTV i AGD.
Pracownik Urzędu Gminy Pan Sławomir Chrzanowski wyjaśnił, że raz w roku będzie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD po wcześniejszej informacji dla mieszkańców o terminie zbiórki.
 „Za” przyjęciem sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
 
Ad.p.6. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przedstawiła i szczegółowo omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Maria Koźmińska.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.
„Za” przyjęciem sprawozdania z pracy Gminnej Komisji Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku, głosowało jednogłośnie 14 –tu radnych.
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad.p.7 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kukuryk przystąpił do omawiania uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok Nr XIX/125/13 - uchwałę w części inwestycyjnej omówił Przewodniczący Rady Gminy, wyjaśniając, że planuje się wykonanie następujących odcinków dróg gminnych:
- Wygoda (od Krzyża do P.Kuleczki),
- Dzierszyn – Bugaj,
- Imielnica ok. 400m,
- od krajówki do Brzeźnicy,
- Grudzyny – Wrzosy,
- Motkowice, ul. Nowa ok. 200m i ul. Gorzelniana ok. 150m,
- Stawy (obok Pana Karaska) ok. 150m
Drogi powiatowe:
- Rajchotka – Rogalów,
- Borszowice – Brzeźnica,
Odcinek od drogi krajowej do Brzeźnicy, Grudzyny – Wrzosy, Motkowice
ul. Nowa i Gorzelniana, oraz Rajchotka –Rogalów i Borszowice – Brzeźnica środki zostały przydzielone z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Planowana jest również budowa chodników w miejscowościach:
Mierzwin (od przystanku do szkoły), Opatkowice Murowane (od przystanku do Ośrodka Zdrowia), Sobowice.
Przewodniczący Rady Gminy mówił dalej, że w budżecie zabezpieczamy również środki na  remonty dróg polnych. Wszelkie potrzeby w zakresie potrzeby remontów dróg, proszę zgłaszać do Pana Sławomira Chrzanowskiego, a następnie po wcześniejszych oględzinach, podejmiemy decyzje o zakresie ewentualnego remontu.
Następnie poinformował, że planowana jest również wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Opatkowicach Pojałowskich, Kawęczynie, Imielnicy, Sobowicach oraz Motkowicach na ulicy Kasztanowej i Szkolnej.
W bieżącym roku zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 2.900.000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno.
Z informacji przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wynika, iż realizacja projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zostanie wdrożona w gminie w roku bieżącym.
W budżecie przeznaczamy również środki na remont dachu Zespołu Szkół w Motkowicach.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Gminy o zabranie głosu.
Skarbnik Gminy Halina Faryna, zapoznała zebranych z treścią uchwały, informując, że dochody budżetu Gminy na 2013 rok zamykają się kwotą 17.001.871,70zł, a wydatki budżetowe gminy opiewają na kwotę 17.201.969,70zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 200.098,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań orazpożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 515.000,00zł. Przychody z wolnych środków 800.000,00 zł.
W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.514.902,00 zł oraz odsetek w kwocie 230.000,00zł.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie
„Za” podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok głosowało jednogłośnie 14 - tu radnych.
- w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019 Nr XIX/126/13 projekt uchwały omówiła i z jej treścią zapoznała  Skarbnik Gminy – Halina Faryna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
Za” podjęciem uchwały Nr XIX/126/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 -2019 głosowało jednogłośnie 14 -tu członków Komisji.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, uchwałę omówiła i z jej treścią zapoznała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Maria Koźmińska.
Przewodniczący Rady Gminy – Kukuryk Stanisław pytał, czy znane są przypadki obecności narkotyków wśród młodzieży szkolnej na terenie naszej Gminy.
Pani Maria Koźmińska poinformowała, że nie ma oficjalnych sygnalizacji ani zgłoszeń aby był problem z narkotykami na naszym terenie.
Pan Stanisław Kukuryk zwrócił się następnie z pytaniem do obecnych na posiedzeniu dyrektorów szkół, czy w szkołach i gimnazjach występuje w/w problem.
Dyrektorzy szkół, zgodnie poinformowali, że dotychczas nie było w szkołach zdarzeń związanych z  narkomanią na naszym terenie.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
 „Za” podjęciem uchwały Nr XIX/127/13 głosowało  jednogłośnie
14-tu radnych.
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok uchwałę Nr XIX/128/13, omówił Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Kukuryk.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do w/w uchwały.
Po zapoznaniu z treścią uchwały, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk zaproponował głosowanie.
Uchwałę Nr XIX/128/13 podjęto przy 11-tu głosach „Za” i 3 – ech głosach „wstrzymujących się”.
Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad.p.9. W punkcie tym Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie radnego Michała Krążka wyjaśniając, że zadłużenie na koniec 2012 roku wynosi 6.214.881,49 w tym wyprzedzające finansowanie 1.613.701,49
Przewodniczący RG Kukuryk Stanisław wyjaśnił, że częściowe zadłużenie powstaje przez konieczność dofinansowania szkół.
Pan Huk Zbigniew pytał, czy szkoły robią całe zadłużenie?
Skarbnik Gminy poinformowała, że subwencja oświatowa wynosi 3.266 tyś zł na szkoły wydajemy ok. 5.713 tyś. zł, my dokładamy ok. 2.447 tyś. zł.
 
Ad.p.10. W punkcie tym zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo od mieszkańców Kolonii – Imielnica, w którym zwracają się z prośbą o utwardzenie odcinka drogi do wsi Helenówka.
Pismo mieszkańców Koloni – Imielnica stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Świetlik Józef podkreślił, że wystarczającym byłoby utwardzenie wspomnianego odcinka drogi kamieniem.
Przewodniczący Rady poinformował, że musimy poczekać aż będzie odwilż, wówczas sprawdzimy stan drogi i podejmiemy decyzję o ewentualnym jej utwardzeniu.
Sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki cyt. „nikt nie mówi o prowizjach dla sołtysów za prace związane z doręczaniem deklaracji, a następnie zbiórką opłat za śmieci.”
Pan Sławomir Chrzanowski będąc przy głosie wyjaśnił, że jeszcze nie wiemy kto będzie inkasentem. Kampanie informacyjną będziemy przeprowadzać na spotkaniach z mieszkańcami i wówczas wszystkie dotychczas niewyjaśnione kwestie będą omawiane. Następnie prosił o liczne uczestnictwo mieszkańców w organizowanych spotkaniach informacyjnych..
Sołtys wsi Jakubów- Czarnecki Jan prosił, o kamień w stronę „przecinki”
Przewodniczący Rady Gminy prosił, aby zapotrzebowanie w tym zakresie zgłaszać do Pana Sławomira Chrzanowskiego, a następnie po wcześniejszych oględzinach i stwierdzeniu, że taka jest potrzeba, podejmiemy decyzje w miesiącach letnich.
 
Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk uznał porządek za wyczerpany, dziękując za udział zakończył obrady.
 
 
Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Banach
 Stanisław Kukuryk