Zarządzenie Nr 188.2013

 

Zarządzenie Nr 188.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie Nr 188.2013   124.324 KB

Zarządzenie Nr 187.2013

 

Zarządzenie Nr 187.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
Załączniki
Zarządzenie Nr 187.2013   143.803 KB

Zarządzenie Nr 174.2013

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 174.2013
Wójta Gminy Imielno

 

z dnia 08 listopada 2013 roku
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy
w Imielnie

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 174.2013   82.906 KB
Załącznik Nr 1   521.783 KB
Załącznik Nr 2   226.175 KB
Załącznik Nr 3   309.861 KB

Zarządzenie Nr 181.2013

 

Zarządzenie Nr 181.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 5 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie Nr 181.2013   123.101 KB

Zarządzenie Nr 186.2013

 

ZARZĄDZENIE Nr 186.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 18 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Imielno dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie jako samorządowej instytucji kultury

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie Nr 186.2013   142.510 KB

Zarządzenie Nr 185.2013

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 185.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 17 grudnia 2013 roku
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego  inwestycji:
 Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe - ETAP I”
 
Na podstawie umowy zawartej w dniu 18 września 2013 roku pomiędzy Gminą Imielno – Inwestorem, Zakładem Remontowo – Budowlanym Andrzej Olesiński, Wolica nr 33,
28-100 Busko-Zdrój – Wykonawcą, na wykonanie zadania pn.:” Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe” zarządzam, co następuje:
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru częściowego inwestycji
 ”Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe - ETAP I”
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą:
 
1.   Henryk Majdanik   - Urząd Gminy w Imielnie
2.   Włodzimierz Węglowski   - Urząd Gminy w Imielnie
3.   Piotr Tompolski   - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 
§ 3
 
Komisja przeprowadzi odbiór częściowy  inwestycji, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia i sporządzi protokół odbioru.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 184.2013

 

Zarządzenie Nr 184.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 10 grudnia 2013 roku
 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa v-ce Dyrektorowi Zespołu Szkół w Motkowicach

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie Nr 184.2013   115.820 KB

Zarządzenie Nr 183.2013

 

Zarządzenie Nr 183.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 10 grudnia 2013 roku
 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa v-ce Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mierzwinie

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie Nr 183.2013   103.972 KB

Zarządzenie Nr 182.2013

 

Zarządzenie Nr 182.2013
Wójta Gminy Imielno
 z dnia 6 grudnia 2013 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018”
 
 Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
 i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały „ Programu
  Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018”, stanowiący załącznik 
  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia
16 grudnia 2013 r.
§3
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Imielno.
 
§4
Ogłoszenia konsultacji dokonuje się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§5
 
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do
  projektu programu.
2. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Imielno, www.imielno.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Imielno,
3. Opinie i uwagi należy składać w:
  1) formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 
  poprzez dostarczenie osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Imielnie,
  ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno,
  2) formie elektronicznej na adres e-mail : kancelaria@imielno.pl
 
§6
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński 
 
 
 Projekt
Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia
   Nr 182.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 6 grudnia 2013r.
 
Uchwała Nr ………….…..2013r.
Rady Gminy w Imielnie
z dnia ………….. 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata 2014 - 2018
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.5a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się Program współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Imielnie oraz na stronach internetowych Gminy Imielno.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
  PROJEKT
   Załącznik do uchwały
 Nr………..……………
  Rady Gminy w Imielnie
 z dnia….………………
 
Program współpracy
Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2014 - 2018
 
 
§1
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy program określa płaszczyznę współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  
   
§2
Cel główny i cele szczegółowe Programu
 
1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy  
  Imielno, a sektorem pozarządowym, które ma służyć realizacji zadań publicznych na rzecz  
  zaspokajania potrzeb społeczności Gminy Imielno.
2.Cele szczegółowe programu to:
 1) umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,
 2) zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców,
 3) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną,
 4) pomoc osobom wykluczonym społecznie,
 5) integracja społeczności lokalnej,
 6) budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za porządek i bezpieczeństwo
publiczne,
 7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8) promocja Gminy Imielno,
 9) rozwijanie i propagowanie idei samorządności oraz pobudzanie aktywności społecznej
mieszkańców.
§3
Zasady współpracy
 
Współpraca odbywa się na następujących zasadach:
 1) pomocniczości i suwerenności stron - samorząd udziela pomocy organizacjom
pozarządowym w realizacji zadań publicznych i respektuje ich względne pierwszeństwo w 
realizacji zadań ze sfery publicznej,
2) partnerstwa - samorząd z organizacjami wspólnie identyfikują problemy i dążą do ich
  rozwiązania,
3) efektywności - samorząd zlecając zadania publiczne do realizacji organizacjom  
  pozarządowym dokonuje wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych
  zapewniającego celowość, oszczędność i efektywność,
4) jawności i uczciwej konkurencji - samorząd dba o przejrzystość procedur związanych z
  udzielaniem dotacji, zapewniając jawność oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów.
§4
Zakres przedmiotowy
 
Obszar współpracy Gminy Imielno z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych,
o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w szczególności:
1) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  
  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) Ochrony i promocji zdrowia,
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
 
§5
Formy współpracy
 
l .Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
 1) wspierania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego  
realizacji,
 2) powierzenia wykonania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na
finansowanie jego realizacji.
2. Organizacje pozarządowe mogą przystępować do otwartych konkursów ofert ogłaszanych 
  przez Wójta Gminy Imielno, jak i składać oferty realizacji zadań publicznych w trakcie  
  roku budżetowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych
  w art. 12 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
3. Określa się formy współpracy pozafinansowej:
 
1) wzajemne informowanie się o prowadzonej działalności,
2) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych w zakresie szkoleń,  
  spotkań i konferencji,
3) prowadzenie konsultacji z organizacjami na zasadach określonych w uchwale
  Nr  XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013  roku, w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  
  działalności statutowej tych organizacji.
4) udzielanie rekomendacji, listów intencyjnych.
 
§6
 
Program współpracy jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
§7
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych Gminy Imielno będzie corocznie określona w uchwale budżetowej.
§8
Sposób oceny realizacji programu
 
1. Miernikami oceny efektywności realizacji programu są:
 1) liczba zadań publicznych zrealizowanych w ramach programu,
 2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
 3) zgodność zrealizowanych przez organizację zadań publicznych z priorytetami przyjętymi  
w programie,
2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
 
 
§9
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
 
Tworzenie programu przebiega w następujących etapach:
1. Przygotowanie projektu programu.
2. Konsultowanie projektu programu z organizacjami w formie pisemnego lub
  elektronicznego wyrażenia przez organizacje opinii o projekcie programu zamieszczonego
  na stronie internetowej w terminie od 06.12.2013r. do 16.12.2013r.
3. W konsultacjach wzięło udział ……..osób.
4. Zgłoszono/ nie zgłoszono uwag do projektu programu które zostały/nie zostały
  uwzględnione w programie.
5. Po zakończeniu konsultacji dokonano/ nie dokonano zmian w projekcie programu.
6. Przedłożono projekt programu Radzie.
§10  
 Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert
 
1. Komisje konkursowe powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Imielno.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli Wójta i jedna osoba
  reprezentująca organizację.
3. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w
  konkursie.
4. Komisja konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr  
  234 poz. 1536 z późn. zm.).
5. Opinie komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
  członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Z prac komisji przygotowuje się protokół, który zawiera w szczególności:
1) miejsce i termin posiedzeń komisji,
2) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły do Urzędu,
3) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z podaniem
  przyczyn,
4) zestawienie ofert proponowanych do dotacji, stanowiące załącznik do protokołu.
 
7. Protokół wraz z załącznikami przedstawiony zostanie Wójtowi Gminy Imielno w celu
  podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
8. Praca komisji opiera się na pracy społecznej jej członków.
 
§11  
 Postanowienia końcowe
 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy Imielno z
organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
   do Zarządzenia
Nr 182.2013
   Wójta Gminy Imielno
z dnia 6 grudnia 2013r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Imielno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2014 -2018.
 
 
Na podstawie uchwały Nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Imielno serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Imielno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na lata 2014 -2018.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 -2018.
 
Termin konsultacji: od 6 grudnia do 16 grudnia 2013 roku.
 
Do udziału w konsultacjach są uprawnione działające na terenie Gminy Imielno organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
 
Forma konsultacji:
 1) Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia
Wójta Gminy Imielno Nr 182.2013 z dnia 6 grudnia 2013 rokui skierowanie do Urzędu
Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, lub przesłanie drogą elektroniczną na
adres: kancelaria@imielno.pl
 
Zał. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014- 2018.
Zał. Formularz konsultacji.
 
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Imielno, 28-313 Imielno 
ul. Cmentarna 7, w pokoju nr 16.
 
 
 
  Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Nr 182.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 6 grudnia 2013r  
 
 
 
FORMULARZ KONSULTACJI
Projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Imielno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2018
 
1. Dane organizacji pozarządowej:
 
 
Nazwa podmiotu
 
 
 
Adres siedziby
 
 
 
 
Telefon i adres e-mail
 
 
2. Uwagi do projektu uchwały:
 
 
Lp.
Część dokumentu, którego dotyczy uwaga ( rozdział, paragraf, ustęp, punkt)
 
Treść proponowanej uwagi
 
Uzasadnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________
data, imię i nazwisko
  osoby zgłaszającej uwagi w imieniu organizacji
 
 
 
 
Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
- Urząd Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno,
- Poczty elektronicznej: kancelaria@imielno.pl
 
W terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 182.2013   54.014 KB
Załącznik Nr 1   82.929 KB
Program Współpracy   104.297 KB
Załącznik Nr 2   91.729 KB
Załącznik Nr 3   136.864 KB

Zarządzenie Nr 180.2013

   Zarządzenie Nr 180.2013
Wójta Gminy w Imielnie
  z dnia 2 grudnia 2013 roku
 
w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXI/110/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1 Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym może być wypłacony członkowi OSP, który nie zachował wynagrodzenia w związku z nieobecnością w pracy, spowodowanej udziałem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2 i 3.
 
2.W przypadku działań ratowniczych wypłaca się ekwiwalent członkowi OSP spełniającemu warunki określone w art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
 
3.W przypadku szkoleń pożarniczych ekwiwalent wypłaca się członkowi OSP, który uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 
§ 2. Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym może zostać wypłacony członkowi OSP, po przedłożeniu do Urzędu Gminy w Imielnie:
 1) Wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną według wzoru
określonego załącznikiem niniejszego zarządzenia.
 2) Udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu należy udokumentować
  potwierdzeniem udziału w zdarzeniu wydanym przez PSP lub zestawieniem
wyjazdów jednostek OSP i ZSP wydanym przez PSP, a w przypadku szkolenia
zaświadczeniem lub planem szkolenia z ilością godzin wydanym przez PSP lub
 Komendanta Gminnego OSP.
§ 3. 1 Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 i § 2 wypłacany będzie po przedłożeniu dokumentów wymienionych w § 2, na wskazane przez strażaka konto.
 
§ 4.1. Odpowiedzialnymi za prawidłowe sporządzenie dokumentów oraz przekazanie ich do Urzędu Gminy w Imielnie są Prezesi, Naczelnicy jednostek OSP.
2.Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem ekwiwalentu sprawuje pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę ze strażami pożarnymi.
 
3.W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może wezwać Prezesa, Naczelnika danej jednostki OSP do wyjaśnienia na piśmie, informacji zawartych w dokumentach o wypłatę ekwiwalentu.
 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam inspektorowi ds. powszechnego obowiązku obrony i spraw przeciwpożarowych.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
   
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 180.2013
  Wójta Gminy Imielno z dnia 2 grudnia 2013 r.  
 
 
…..................................,dnia.................
.......................................  
pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej
 
WNIOSEK  
o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
 
1.Ochotnicza Straż Pożarna w ........................ na podstawie art. 28 ust. 1-3,5 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) przedstawia listę członków, którzy wzięli udział w:
a)działaniu ratowniczym w dniu............................o numerze ewidencyjnym zdarzenia................................................... ,
 b)szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/Gminę*w dniu...............
 według poniższego oświadczenia
2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i oświadczają, że nie zachowali wynagrodzenia za czas obecności w pracy
3. Członkowie wymienieni we wniosku posiadają prawo udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z art. 19.1.1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej
4. Znana jest nam odpowiedzialność wynikająca z art. 233 §1 Kodeksu Karnego

 

Lp.
Imię i nazwisko,
adres zamieszkania
Czas udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
 (od-do/ilość godzin)
Podpis biorącego udział
 w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 

 
Przelew środków na podane konto przez członka OSP
 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w ......................................... zaświadcza prawdziwość danych zawartych w punktach 1,2 ,3niniejszego wniosku.

Zarządzenie Nr 179.2013

 

Zarządzenie Nr 179.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 21 listopada 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie   132.629 KB

Zarządzenie Nr 178.2013

 

Zarządzenie Nr 178/2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 19 listopada 2013 roku
 
w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Imielno.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie   202.729 KB

Zarządzenie Nr 173.2013

 

Zarządzenie Nr 173.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 października 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie   118.285 KB

Zarządzenie Nr 177.2013

 

Zarządzenie Nr 177.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 15 listopada 2013 roku
 
 
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 – 2019 oraz projektu Budżetu Gminy Imielno na rok 2014
 
 
Na podstawie art. 230, art.233, oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały nr IV/17/11 Rady Gminy Imielno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekładam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 -2019 oraz projektu Budżetu Gminy Imielno na 2014 rok.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

 
Załączniki
Projekt uchwały   110.021 KB
Załącznik Nr 1   238.475 KB
Załącznik Nr 2   158.788 KB
Załącznik Nr 3   117.475 KB
Załącznik Nr 4   63.892 KB
Załącznik Nr 5   111.232 KB
Załącznik Nr 6   165.962 KB
Załącznik Nr 7   129.024 KB
Załącznik Nr 8   100.887 KB
Założenia do budżetu na 2014 rok   143.797 KB
Projekt uchwała WPF   126.444 KB
Objaśnienia do WPF   128.183 KB
WPF   296.935 KB
Wykaz przedsięwzięć WPF   77.933 KB

Zarządzenie Nr 176.2013

 

Zarządzenie Nr 176.2013   Wójta Gminy Imielno    z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia
 
Na podstawie art. 31 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Upoważniam Pana Andrzeja Spetela, Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach, legitymującego się dowodem osobistym seria … numer … , PESEL … , do podpisania i złożenia wniosku  o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji  projektu pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński 

Zarządzenie Nr 175.2013

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 175.2013 Wójta Gminy Imielno
z dnia 08 listopada 2013 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§  1
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł”.
§ 2
    W skład Komisji wchodzą : 
1.   Węglowski Włodzimierz   - Przewodniczący
2.   Seweryn Ewa   - Sekretarz
3. Latkowska Barbara - Członek
4. Gil Ewa - Członek
    § 3
 Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
                                § 4 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 172.2013

 

Zarządzenie Nr172.2013
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 28 października 2013 roku
 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie
 
 
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 98 i 99 §2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 §2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam Panu Zbigniewowi Hukowi Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie pełnomocnictwa:
1.   do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki,
2.   do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Samorządowej Szkoły Podstawowej,
3.   do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Samorządowej Szkoły Podstawowej,
4.   do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom Samorządowej Szkoły Podstawowej, radcom prawnym lub adwokatom,
5.   jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej,
6.   pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 171.2013

 

Zarządzenie Nr 171.2013
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 października 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) W załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
 
  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 170.971,04 zł
  w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę - 161.154,04 zł
  w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę -   623,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę - 1.674,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę - 4.554,00 zł
  w dziale 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę - 2.966,00 zł
 
2) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 170.971,04 zł
 
  w dziale 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę -  157.994,16 zł
  w dziale 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę -   3.159,88 zł
  w dziale 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę - 623,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 3030 o kwotę -   1.650,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę - 24,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę -   4.554,00 zł
  w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę -   2.966,00 zł
 
§ 2
 
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013roku” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załącznik 
do zarządzenia nr 171.2013
z dnia 28 października 2013 roku
 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.
 
 
 
  w złotych
 
 
 
 
 
 
Dział
 
 
 
 
 
 
Rozdział
 
 
 
 
 
 
§
 
 
 
 
 
 
Dotacje
ogółem
w tym:
 
 
 
 
 
Wydatki bieżące
w tym:
 
 
 
 
Wydatki
majątkowe
w tym
 
 
Wydatki jednostek budżetowych
 
 
 
Dotacje na zadania bieżące
 
 
 
Świadczenia
 na rzecz
osób
 fizycznych
Wydatki na programy finansowane
 z udziałem środków o
 których
mowa w
 art. 5 ust.1
 pkt.2
inwestycje i zakupy inwestycyjne
 
 
zakup i
objęcie
akcji i
udziałów
 
 
wniesienie
wkładów do
spółek
prawa
 handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
010
01095
2010
161.154.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010
01095
4430
 
157.994.16
 
157.994,16
 
 
 
 
 
 
 
010
01095
4300
 
3.159,88
 
3.159,88
 
 
 
 
 
 
 
750
75011
2010
623,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750
75011
4110
 
623,00
623,00
 
 
 
 
 
 
 
 
852
85219
2010
1.674,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
852
85219
3030
 
1.674,00
 
24,00
 
1.650,00
 
 
 
 
 
852
85295
2010
4.554,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
852
85295
3110
 
4,554,00
 
 
 
4.554,00
 
 
 
 
 
Ogółem
168.005,04
168.005,04
623,00
161.178,04
 
6.204,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 170/13

 

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 170/13
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 24 października 2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam co następuje :
 
 
§ 1
 
Powołuję Komisję do dokonania w dniu 5 listopada  2013 roku przeglądu gwarancyjnego remontu nawierzchni dróg  na zadaniu :
 1. „remont  drogi nr ewidencyjny 706 w Sobowicach w km 0 + 000 do 0 + 700 plus   12 m2 rozjazdu przy szerokości jezdni 4,0 mb”
 2. „remont drogi gminnej 326004 T Opatkowice – Zagaje – I etap w km 0 + 000 do 0 + 500 plus 12 m2 rozjazdu przy szerokości jezdni 4,0 mb”
 
§ 2
 
W skład Komisji wchodzą :
1. Sławomir Chrzanowski – przewodniczący – przedstawiciel Gminy Imielno
2. Michał Sobczyk – członek – przedstawiciel Gminy Imielno
3. Henryk Majdanik – członek – przedstawiciel Gminy Imielno
 
 § 3
 
Z prac Komisja stosowny protokół przeglądu gwarancyjnego.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 169/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 169/13
Wójta Gminy Imielno   z dnia 15 października  2013 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2013-2014”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zarządzam, co następuje:
§  1
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2013-2014”.
§ 2
    W skład Komisji wchodzą : 
1.  Majdanik Henryk -  Przewodniczący
2. Węglowski Włodzimierz   -  Sekretarz
3. Chrzanowski Sławomir   -  Członek
4. Latkowska Barbara -  Członek
§ 3
 Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
§ 4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński 

Zarządzenie Nr 167/13

 

Zarządzenie Nr 167/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 września 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
Załączniki
Zarządzenie   131.066 KB

Zarządzenie Nr 168/13


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 168/13

 

 

Wójta Gminy Imielno

 

 

z dnia 01 października  2013 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Sobowice, Opatkowice Pojałowskie i Motkowice”

 

 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zarządzam co następuje:

 

§  1

 

    Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.:Remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Sobowice, Opatkowice Pojałowskie i Motkowice”

 

§ 2

 

 

    W skład Komisji wchodzą :

 

 

1.   Majdanik Henryk - Przewodniczący

2.   Sobczyk Michał - Sekretarz

3.   Węglowski Włodzimierz - Członek

 

 

  § 3

 

 Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.

                                § 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

WÓJT GMINY IMIELNO

  Zygmunt Brzeziński

 

 

 

Zarządzenie Nr 166/13

 

Zarządzenie Nr 166/13
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie cofnięcia upoważnienia dla  specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Iwony Błońskiej do wydawania decyzji administracyjnych
Na podstawie  art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U z 2006r. Nr 139,poz. 992 z późn. zm.)  art.8b ustawy  z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U z 2012r. poz.1228) oraz art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) art.101 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
§ 1
Cofam upoważnienie na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie dla  Pani Iwony Błońskiej – specjalisty pracy socjalnej do:
1)    prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
2)   prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, 
3)   podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji.
§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 129/13 Wójta Gminy Imielnio z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Iwony Błońskiej do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński  

Zarządzenie Nr 165/13

 

Zarządzenie Nr 165/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 11 września 2013 roku
 
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy   w Imielnie
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) w związku z art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Imielnie wewnętrzną politykę antymobbingową zwaną dalej „WPA” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia i poleca się jej sumienne stosowanie.
§ 2
1.Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z treścią WPA w terminie 14 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.
2. Oświadczenie przechowywane będzie w aktach osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3
Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania nowych pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w Imielnie z treścią niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/13 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 września 2013 roku
Wewnętrzna polityka antymobbingowa
w Urzędzie Gminy w Imielnie
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1
1.Wewnętrzna polityka antymobbingowa, zwana dalej WPA , ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie Gminy w Imielnie, a jej celem jest przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.
2. Pracodawca zapoznaje z treścią WPA każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość WPA swoim podpisem pod stosowanym oświadczeniem.
§ 2
Ilekroć w WPA jest mowa o:
1. Komisji Antymobbingowej – należy przez to rozumieć organ kolegialny powołany każdorazowo przez Wójta Gminy w celu rozpatrzenia skargi pracownika o mobbing.
2. Mobbingu – należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołów współpracowników.
3. Pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Imielnie.
4. Wójt - należy przez to rozumieć Wójta Gminy , który jest kierownikiem Urzędu,  wykonującym uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu.
5. Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy niezależnie od podstawy jego nawiązania.
Rozdział II: Przeciwdziałanie mobbingowi
§ 3
1. Jakiekolwiek działania lub zachowania noszące znamiona mobbingu nie będą tolerowane przez pracodawcę.
2. Aby działania lub zachowania dotyczące pracownika mogły zostać uznane za mobbing muszą łącznie spełnić następujące warunki: - dotyczyć pracownika lub być skierowane przeciwko niemu, - polegać na nękaniu, zastraszaniu, oczernianiu, grożeniu itp.   - mieć charakter uporczywy, powtarzalny, długotrwały, - powodować u poszkodowanego pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,    - powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie tego pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.
§ 4
1. Każdy pracownik, który uważa, że doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu lub będący świadkiem zdarzeń noszących znamiona mobbingu, uprawniony jest do złożenia pisemnej skargi do Wójta.
2. Skarga na mobbing powinna określać:
1) działania, czy zachowania przełożonych lub współpracowników, które zdaniem skarżącego są mobbingiem,
2) wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem skarżącego są sprawcami mobbingu,
3) przytoczenie dowodów potwierdzających, że przedstawione przez skarżącego działania lub zachowania rzeczywiście mają lub miały miejsce,
4) własnoręczny podpis skarżącego i datę,
3. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 5
1. Pracodawca każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia skargi powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie skargi, ustalanie czy skarga jest zasadna i czy wystąpiło lub występuje zjawisko mobbingu.
2. Komisja składa się co najmniej z trzech członków: 1) Sekretarza Gminy 2) Bezpośredni przełożony skarżącego pracownika 3) Pracownik wskazany przez skarżącego.
3. W skład Komisji może wchodzić również, o ile zachodzi taka potrzeba, radca prawny oraz inna osoba wskazana przez Wójta.
4. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing, ani osoba wskazana, jako sprawca mobbingu.
5. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
6. Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji zapewnia Urząd Gminy. 1) gromadzi dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem, 2) sporządza i przechowuje protokoły z posiedzeń Komisji.
7. Obsługę prawną Komisji sprawuje radca prawny Urzędu Gminy w Imielnie.
 
§ 6
1. Komisja rozpatruje skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
2. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika, domniemanego sprawcy   (sprawców) mobbingu i ich świadków oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję, co do zasadności rozpatrywanej skargi.
3. Decyzje Komisji zapadają zwykle większością głosów.
4. Z postępowania Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i uczestnicy postępowania.
5. Protokół musi zawierać w szczególności:   1) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku przeprowadzonego postępowania, ze wskazaniem, czy potwierdziły się zarzuty zawarte w skardze, 2) rozstrzygnięcie,  3) proponowane środki prawne wobec sprawcy lub sprawców mobbingu.
6. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, z poszanowaniem praw zarówno osób wnoszących skargę, jak i sprawców mobbingu, a fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie mogą być ujawnione publicznie.
7. Protokół z posiedzenia Komisji przekazywany jest do zapoznania stronom postępowania w terminie 3 dni od daty posiedzenia Komisji.
8. Fakt zapoznania się z protokołem Komisji strony potwierdzają własnoręcznym podpisem.
9. Protokół z posiedzenia Komisji przechowuje się w aktach osobowych pracownika, który złożył skargę o mobbing oraz aktach osobowych sprawcy lub sprawców mobbingu.
§ 7
1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu pracodawca może zastosować środki prawne przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych i w kodeksie pracy.
2. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami stosunek pracy za wypowiedzeniem.
3. W miarę możliwości pracodawca przenosi poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcą mobbingu.


 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/13  Wójta Gminy Imielno   z dnia 11 września 2013 roku
 
 
 
O Ś W I A D C Z E N I E
 
 
Ja niżej podpisany/a ….................................................................................................................
zatrudniony/a na stanowisku …..................................................................................................
niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową  w Urzędzie Gminy w Imielnie stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/13 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Imielnie.
 
 
….....................................  …………..…....................................
(miejscowość, dnia) (czytelny podpis pracownika)
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 164/14

 

Zarządzenie Nr 164/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie zasad postępowania z udostępnieniem obowiązujących aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) zarządzam, co następuje:
§ 1
Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Imielnie udostępnia się wgląd do elektronicznych Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów poprzez stronę internetową Rządowego Centrum Legislacji lub Internetowy System Aktów Prawnych isap.sejm.gov.pl oraz program LEX.
§ 2
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie od 1 stycznia 2012 roku ukazują się tylko w wersji elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.
§ 3
1. Bieżące śledzenie ukazujących się aktów prawnych należy do stałych obowiązków pracowniczych.
2. Akty prawne obowiązujące na stanowiskach pracy pracownicy winni wydrukować, zapisać na swoim komputerze lub korzystać z nich bieżąco z podanej strony internetowej lub udostępnionego programu LEX.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 163/13

 

Zarządzenie  Nr 163/13
Wójta Gminy Imielno 
 z dnia 11 września 2013
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (jednolity tekst  Dz. U z 2012 ,poz. 1356) zarządzam, co następuje:    
§ 1
 Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1. Maria Koźmińska - Kierownik GOPS
2. Błońska Iwona – Pracownik GOPS
3. Będkowska Urszula - Pracownik Socjalny GOPS
4. Nowak Dorota - Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach
5. Kowalczyk Tomasz - Dzielnicowy 
6. Huk Zbigniew - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imielnie
7. Grad Mirosław - Dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie
8. Spetel Andrzej - Kierownik GZOEAS w Imielnie
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 34 /07 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 162/13

 

Zarządzenie Nr 162/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 11 września 2013 roku
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie   z siedzibą w Stawach.
 
 
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 5 ust. 3 Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy   w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Imielno Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół, z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1
Udzielam Panu Andrzejowi Spetelowi- Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Gminy czynności zwykłego zarządu, w tym bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych jednostki.
 
§ 2
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do:
 
1) korzystania z praw i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej,
2) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi, planowanie ich zgodnie ze statutem jednostki i przepisami obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych. Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zlecenie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki do wysokości planu na wydatki bieżące i inwestycyjne pod warunkiem, że zakres robót, zakupów został ujęty w planie finansowym jednostki na dany rok budżetowy,
3) prowadzenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej administrowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas nieobecności Kierownika GZOEASZ spowodowanej urlopem lub chorobą.
 
 
§ 3
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.
 
§ 4
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
 
§ 5
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Kierownika GZOEASZ.
 
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi i Głównemu Księgowemu Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie   z siedzibą w Stawach.
 
§ 7
Traci moc pełnomocnictwo stanowiące załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/15/99 Zarządu Gminy w Imielnie z dnia 04 marca 1999 roku.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 161/13

 

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 161/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 04 września 2013 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ” Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe ”
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
 
1.   Jakóbik Alojzy - Przewodniczący
2.   Majdanik Henryk - Sekretarz
3.   Węglowski Włodzimierz - Członek
4.   Sobczyk Michał - Członek
5.   Spetel Andrzej - Członek
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  § 5
Traci moc Zarządzenie Nr 157/13 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 sierpnia 2013r.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 160/13

 

Zarządzenie Nr 160/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
 
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
 
W zarządzeniu nr 159/13 Wójta Gminy Imielno z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
„ 2) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 295.567,00 zł
 
  w dziale 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę - 220.477,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę - 75.090,00 zł
 
  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę   4.386,00 zł
 
  w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę - 4.386,00 zł „
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 159/13

 

Zarządzenie Nr 159/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 22 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) W załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
 
  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 295.567,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę -    220.477,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę - 75.090,00 zł
 
  Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę   4.386,00 zł
 
  w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę - 4.386,00 zł
 
 
2) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 295.567,00 zł
 
  w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę -    220.477,00 zł
  w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę - 75.090,00 zł
 
  Zmniejsza się wydatki  budżetowe o kwotę   4.386,00 zł
 
  w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę - 4.386,00 zł
 
§ 2
 
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

 

Załączniki
Załącznik   83.862 KB

Zarządzenie Nr 156/13

 

Zarządzenie Nr 156/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 lipca 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:
 
§1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
1) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały
 

Dz.
Rozdz.
 
§
Zmniejszenie
Zwiększenie
600
60016
4270
500,00
 
600
60016
4390
 
500,00
750
75023
4260
5.000,00
 
750
75023
4350
 
2.000,00
750
75023
4430
 
3.000,00
900
90095
4110
2.000,00
 
 
 
4120
 
2.000,00
Ogółem
7.500,00
7.500,00

 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 158/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E 158/13
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia  19 sierpnia  2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Powołuję Komisję do dokonania w dniu 27 sierpnia 2013 roku odbioru robót na zadaniu :
 
- „przebudowa drogi nr ewidencyjny 847 w Wygodzie w km 0 + 000 do 0 + 410 plus 10 m2  rozjazdu”
 
- „przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów – Dzierszyn w km 0 + 650 do 1 + 160”
 
- „przebudowa drogi nr ewidencyjny 451 w Imielnicy w km 0 + 250 do 0 + 476”
 
- „przebudowa drogi nr ewidencyjny 443 w km 0 + 000 do 0 + 124 i 444 w km 0 + 000 do   0 + 110 w Imielnicy”
 
- „przebudowa drogi nr ewidencyjny 660 w Stawach w km 0 + 000 do 0 + 060”
 
§ 2
W skład Komisji wchodzą :
1. Sławomir Chrzanowski – przewodniczący – przedstawiciel Gminy Imielno
2. Henryk Majdanik – członek – przedstawiciel Gminy Imielno
3. Michał Sobczyk – członek – przedstawiciel Gminy Imielno
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowne protokóły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
WÓJT GMINY
   Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 157/13

 

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ” Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe ”
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
 
1.   Jakóbik Alojzy - Przewodniczący
2.   Majdanik Henryk - Sekretarz
3.   Węglowski Włodzimierz - Członek
4.   Sobczyk Michał - Członek
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński  

Zarządzenie nr 155/13

Z A R Z Ą D Z E N I E 155/13

 

Wójta Gminy Imielno

z dnia 26 lipca 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni dróg gminnych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /  zarządzam co następuje :

 

§  1

 

Powołuję Komisję do dokonania w dniu 01 sierpnia 2013 roku odbioru robót na zadaniu :

 

- „remont drogi nr ewidencyjny 466 w Grudzynach w km 0 + 000 do 1 + 375 plus 85 m2  rozjazdu”

 

§  2

W skład Komisji wchodzą :

1. Sławomir Chrzanowski – przewodniczący – przedstawiciel Gminy Imielno

2. Henryk Majdanik – członek – przedstawiciel Gminy Imielno

3. Michał Sobczyk – członek – przedstawiciel Gminy Imielno

 

§  3

 

Z prac Komisja złoży stosowne protokóły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót.

 

§  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

Zygmunt  Brzeziński

Zarządzenie Nr 154/13


Zarządzenie Nr 154/13

Wójta Gminy Imielno

z dnia 24 lipca 2013 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

 § 1

W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W załączniku Nr 1 do w/w uchwały:

 

  Zwiększa  się  dochody budżetowe  o kwotę 402.693,00 zł

  w tym:

  w dziale 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę - 355.341,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę - 2.576,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę - 20.303,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę - 23.198,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę - 1.275,00 zł

 

2) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:

  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 402.693,00 zł

  w tym:

  w dziale 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę - 355.341,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę - 2.576,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę - 20.303,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę - 23.198,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85219 § 3030 o kwotę - 1.250,00 zł

  w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę -   25,00 zł

3) W załączniku Nr 2 do w/w uchwały

 

Dz.

Rozdz.

 

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

75023

4370

1.000,00

 

750

75023

4530

 

1.000,00

852

85202

4330

10.000,00

 

852

85214

3110

10.000,00

 

852

85295

3110

 

20.000,00

Ogółem

21.000,00

21.000,00

 

 

§ 2

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7  do uchwały budżetowej p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w 2013 roku”  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

 

 

Załączniki
Załącznik do Zarządzenia   49.500 KB

Zarządzenie Nr 153/13

Z A R Z Ą D Z E N I E 153/13

 

Wójta Gminy Imielno

z dnia 19 lipca 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni dróg gminnych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /  zarządzam co następuje :

 

§  1

 

Powołuję Komisję do dokonania w dniu 25 lipca 2013 roku odbioru robót na zadaniach :

 - „remont drogi nr ewidencyjny 2000 w Motkowicach w km 0 + 015 do  1 + 350”

 - „remont drogi nr ewidencyjny 412 w Motkowicach  / ul. Nowa / w km 0 + 585 do 1 + 015 plus 25 m2  rozjazdu”

 - „remont drogi nr ewidencyjny 750 w Motkowicach  / ul. Gorzelniana / w km  0 + 000 do 0 + 342”

 

§  2

W skład Komisji wchodzą :

1. Sławomir Chrzanowski – przewodniczący – przedstawiciel Gminy Imielno

2. Henryk Majdanik – członek – przedstawiciel Gminy Imielno

3. Michał Sobczyk – członek – przedstawiciel Gminy Imielno

 

§  3

 

Z prac Komisja złoży stosowne protokóły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót.

 

§  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

Zygmunt  Brzeziński

 

 

Zarządzenie Nr 152/13

Zarządzenie Nr 152/13

Wójta Gminy Imielno

z dnia 19 lipca 2013 roku

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia na czas nieobecności Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą  w Stawach

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Barbarę Grad, Inspektora d/s kadr i płac, pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach, legitymującej się dowodem osobistym seria AGI numer 991504 PESEL 62081909809, do podpisywania aktualizacji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, sprawozdań, faktur, pism, zaświadczeń, sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowych oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z bieżącą realizacją projektu z wyłączeniem podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Imielno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 151/13


                              Zarządzenie Nr 151/13  

          Wójta Gminy Imielno

 z dnia 19 lipca 2013 roku


w sprawie udzielenia upoważnienia na czas nieobecności Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 


Upoważniam Panią Barbarę Grad, Inspektora d/s kadr i płac, pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach, legitymującej się dowodem osobistym seria AGI numer 991504 PESEL 62081909809, do podpisywania aktualizacji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, sprawozdań, faktur, pism, zaświadczeń, sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowych oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z bieżącą realizacją projektu z wyłączeniem podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pod nazwą „LEPSZY START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

 

 
  § 2

 

 

 Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 


 

Wójt Gminy

 

Zygmunt Brzeziński

 

Zarządzenie Nr 150/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 150/13
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 9 lipca 2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanej nawierzchni drogi gminnej
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam co następuje :
 
 
§ 1
 
Powołuję Komisję do dokonania w dniu 12 lipca 2013 roku przeglądu gwarancyjnego remontu nawierzchni dróg  na zadaniu :
 1. „remont  nawierzchni drogi ewidencyjnej 950 w Wygodzie w km 0 + 000 do 0 + 620 przy szerokości jezdni 4,0 mb”
 2. „remont nawierzchni drogi nr ewidencyjny 205 w Opatkowicach Drewnianych w km 0 + 840 do 1 + 240 przy szerokości jezdni 3,0 mb”
 
§ 2
 
W skład Komisji wchodzą :
1. Sławomir Chrzanowski – przewodniczący – przedstawiciel Gminy Imielno
2. Michał Sobczyk – członek – przedstawiciel Gminy Imielno
 
 § 3
 
Z prac Komisja stosowny protokół przeglądu gwarancyjnego.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 148/13

 

Zarządzenie Nr 148/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
Załączniki
Zarządzenie   121.226 KB

Zarządzenie Nr 149/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 149/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 9 lipca 2013 roku
 
   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
”Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mierzwinie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w roku szkolnym 2013/2014”
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
 
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na  ”Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mierzwinie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w roku szkolnym 2013/2014” nr postępowania ZOS.217.1.2013.
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą:
 
 1. Andrzej Spetel   -  Przewodniczący
 2. Katarzyna Soja     -  Sekretarz
 3. Włodzimierz Węglowski     -  Członek
 4. Henryk Majdanik     - Członek
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 147/13

 

Zarządzenie Nr 147/13
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół   w Motkowicach
 
 
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 98 i 99 §2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 §2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam Pani mgr Dorocie Nowak Dyrektorowi Zespołu Szkół w Motkowicach pełnomocnictwa:
1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki,
2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zespołu Szkół,
3. do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkół,  
4. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom Zespołu Szkół, radcom prawnym lub adwokatom,
5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej,
6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół.  
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 lipca 2013 roku.
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 

Zarządzenie Nr 146/13

 

Zarządzenie Nr 146/13
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
 
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach
 
Na podstawie art.36a ust. 1, 2 i 13 w zw. z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dnia 15 maja 2013 roku powierzam Pani Dorocie Nowak stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach od dnia    1 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 lipca 2013 roku.
 
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 
 
 

Zarządzenie Nr 145/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 145/13
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 7 czerwca 2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanej nawierzchni drogi gminnej
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam co następuje :
 
 
§ 1
 
Powołuję Komisję do dokonania w dniu 13 czerwca 2013 roku przeglądu gwarancyjnego remontu nawierzchni dróg  na zadaniu :
 1. „remont  drogi gminnej 000920 T Jakubów – Dalachowy – II etap w km 0 + 920 do 1 + 690 przy szerokości jezdni 4,0 mb”
 2. „remont drogi gminnej 000922 T Rajchotka – Dzierszyn – II etap w km 0 + 402 do 1 + 042 przy zmiennej szerokości jezdni
 
§ 2
 
W skład Komisji wchodzą :
1. Sławomir Chrzanowski – przewodniczący – przedstawiciel Gminy Imielno
2. Michał Sobczyk – członek – przedstawiciel Gminy Imielno
 
 § 3
 
Z prac Komisja stosowny protokół przeglądu gwarancyjnego.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 144/13

 

Zarządzenie Nr 144/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 maja 2013 roku
Załączniki
Zarządzenie Nr 144/13   121.885 KB

Zarządzenie nr 143/13

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 143/2013

 

Wójta Gminy Imielno

z dnia 31 maja  2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami / zarządzam   co następuje :

 

§  1

 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 04  czerwca 2013 roku na zadanie :

 

„odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez  Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”

 

§  2

 

Ustalam skład osobowy Komisji :

1. Alojzy Jakóbik -  Przewodniczący

2. Sławomir Chrzanowski - Sekretarz

3. Henryk Majdanik - Członek

4. Włodzimierz Węglowski - Członek

5. Michał Sobczyk - Członek

 

§  3

 

Z prowadzonych prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.

 

§  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

WÓJT GMINY

  Zygmunt  Brzeziński

 

Zarządzenie Nr 142/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 142/2013
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 maja 2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami / zarządzam   co następuje :
 
§ 1
 
Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24 maja 2013 roku na zadania :
 
Zadanie nr 1. „przebudowa drogi nr ewidencyjny 847 w Wygodzie w km 0 + 000 do 0 + 410
plus 10 m2 rozjazdu”
 
Zadanie nr 2. „przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów – Dzierszyn w km 0 + 650 do
1 + 160”
 
Zadanie nr 3. „przebudowa drogi nr ewidencyjny 451 w Imielnicy w km 0 + 250 do 0 + 476”
 
Zadanie nr 4. „przebudowa dróg o nr ewidencyjnych 443 w km 0 + 000 do 0 + 124 i 444  
w km 0 + 000 do 0 + 110 w Imielnicy”
Zadanie nr 5. „przebudowa drogi nr ewidencyjny 660 w Stawach w km 0 + 000 do 0 + 060”
 
§ 2
 
Ustalam skład osobowy Komisji :
1. Henryk Majdanik   - Przewodniczący
2. Sławomir Chrzanowski - Sekretarz
3. Włodzimierz Węglowski - Członek
4. Michał Sobczyk - Członek
 
§ 3
 
Z prowadzonych prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 141/13

 

Zarządzenie Nr 141/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 maja 2013 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2012 rok
Załączniki
Zarządzenie 141.13   286.385 KB

Zarządzenie Nr 140/13

 

 
 
 
Zarządzenie Nr 140/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 8 maja 2013 roku
 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2012 przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, którym w roku 2012 przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Imielnie oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Imielno.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński 
 
Załączniki
Załącznik Nr 1   573.594 KB

Zarządzenie Nr 137/13

Zarządzenie Nr 137/13

Wójta Gminy Imielno

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

 

 

Załączniki
Zarządzenie   89.924 KB
Załącznik   84.827 KB

Zarządzenie Nr 139/13

 

Zarządzenie Nr 139/13   Wójta Gminy Imielno    z dnia 6 maja 2013 roku
w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Imielno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) i w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
§ 1
Upoważniam Panią Barbara Latkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Imielno, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, w zakresie:
1. załatwiania w imieniu Wójta Gminy wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
2. podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt 1 – z wyłączeniem wydawania zaświadczeń;
3. załatwiania w imieniu Wójta Gminy wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w tym wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
4. podejmowania w imieniu Wójta Gminy jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień i zarządzeń.
§ 2
Upoważnienie ważne jest do odwołania, nie dłużej niż do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Zastępcy Skarbnika Gminy.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 134/13 Wójta Gminy Imielno z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Imielno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 138/13

 

Zarządzenie Nr 138/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
 
w sprawie powołania komisji do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach
 
 
Na podstawie art.36a ust.6 w zw. z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (j.t. Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  z a r z ą d z a m, co następuje: 
§ 1
Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach.
 
§ 2
W skład komisji konkursowej powołuję:
1. Pan Zygmunt Brzeziński   - przewodniczący Komisji Konkursowej,
 przedstawiciel organu prowadzącego
2. Pan Andrzej Spetel   - przedstawiciel organu prowadzącego
3. Pan Daniel Biernacki - przedstawiciel organu prowadzącego
4. Pan Zbigniew Wojciechowski   - przedstawiciel organu sprawującego
 nadzór pedagogiczny
5. Pan Waldemar Majchrzykiewicz   - przedstawiciel organu sprawującego
 nadzór pedagogiczny
6.  Pani Jolanta Dynek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7.  Pani Katarzyna Rynka - przedstawiciel Rady Rodziców
8. Pani Agnieszka Podsiadło - przedstawiciel Związku Zawodowego 
  ZNP Oddział w Imielnie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 136/13

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 136/2013
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami / zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 29 kwietnia 2013 roku na zadania :
 
Zadanie nr 1. „remont drogi nr ewidencyjny 2000 w Motkowicach w km 0 + 015 do 1 + 350”
 
Zadanie nr 2. „remont drogi nr ewidencyjny 466 w Grudzynach w km 0 + 000 do 1 + 375 plus
85 m2 rozjazdu”
 
Zadanie nr 3. „remont drogi nr ewidencyjny 412 w Motkowicach / ul. Nowa / w km 0 + 585
do 1 + 015 plus 25 m2 rozjazdu”
 
Zadanie nr 4. „remont drogi nr ewidencyjny 750 w Motkowicach / ul. Gorzelniana / w km
  0 + 000 do 0 + 342”
 
§ 2
 
Ustalam skład osobowy Komisji :
1. Henryk Majdanik   - Przewodniczący
2. Sławomir Chrzanowski - Sekretarz
3. Włodzimierz Węglowski - Członek
4. Michał Sobczyk - Członek
 
§ 3
 
Z prowadzonych prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 135/13

 

Zarządzenie Nr 135/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach
 
 
Na podstawie art. 5c pkt 2 w związku z art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (j.t. Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach, Motkowice ul. Szkolna 2/1, 28-313 Imielno.
§ 2
Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.imielno.pl,na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Imielnie oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński

 

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 135/13
  Wójta Gminy Imielno
 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
 
Wójt Gminy Imielno
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Motkowicach
Motkowice, ul. Szkolna 2/1, 28-313 Imielno
 
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone   w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół   i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1)   jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2)   ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie   z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5)   uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,  a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie  
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego,
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  
 środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
2.   O stanowisko dyrektora zespołu szkół może ubiegać się również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt  2-9 w/w rozporządzenia.
3.   Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)   posiada obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państw   członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej),
2)   ukończyła studia magisterskie,
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  
 środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
4.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania  i rozwoju zespołu szkół,
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwowego z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –   w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365   z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych   i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7,  28-313 Imielno w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach”  w terminie do 06.05.2013r. do godz. 11.00.
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Imielno.   7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  
powiadomieni indywidualnie.
 
 
  Wójt Gminy
  Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 134/13

 

Zarządzenie Nr 134/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 15 kwietnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Imielno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) i w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
§ 1
Upoważniam Panią Barbara Latkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Imielno, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, z zastrzeżeniem § 2 i 3.
§ 2
Upoważniam ponadto Panią Barbara Latkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Imielno do:
1.   załatwiania w imieniu Wójta Gminy wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
2.   podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt 1 – z wyłączeniem wydawania zaświadczeń;
3.   załatwiania w imieniu Wójta Gminy wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w tym wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
4.   podejmowania w imieniu Wójta Gminy jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień i zarządzeń;
§ 3
Upoważnień, o których mowa w § 1 i 2, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono jednak z chwilą cofnięcia (odwołania) upoważnienia, odwołania ze stanowiska i zaprzestana pełnienia funkcji Zastępcy Skarbnika Gminy albo rozwiązania stosunku pracy.
 §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 133/13

 

Zarządzenie Nr 133/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 15 kwietnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Imielno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień  i zaświadczeń
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) i w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
§ 1
Upoważniam Panią Halina Faryna – Skarbnika Gminy Imielno, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie:
1.   załatwiania w imieniu Wójta Gminy wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
2.   załatwiania w imieniu Wójta Gminy  wszystkich spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620);
3.   podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt 1 – z wyłączeniem wydawania zaświadczeń;
4.   załatwiania w imieniu Wójta Gminy wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w tym wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń;
5.   podejmowania w imieniu Wójta Gminy jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień i zarządzeń.
§ 2
Upoważnienie ważne jest do odwołania, nie dłużej niż do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Skarbnika Gminy.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 111/09 Wójta Gminy Imielno z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 131/13

Zarządzenie Nr 131/13

Wójta Gminy Imielno

z dnia 29 marca 2013 roku

W sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 131/13   121.342 KB
Załącznik Nr 1   168.666 KB

Zarządzenie Nr 132/13

 

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 132/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
 § 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: ” Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy
i Jakubów, gm. Imielno”
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
 
1.   Majdanik Henryk - Przewodniczący
2.   Węglowski Włodzimierz - Sekretarz
3.   Sobczyk Michał    - Członek
4.   Latkowska Barbara   - Członek
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 130/13

 

Zarządzenie Nr 130/13
Wójta Gminny Imielno
z dnia 27 marca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia upoważnienia
 
Na podstawie art. 31 oraz art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Upoważniam Panią Iwonę Błońską specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności podpisania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Imielno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1.    
§ 2
Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 129/13

 

Zarządzenie Nr 129/13
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 18 luty 2013 roku
w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Imielnie Pani Iwony Błońskiej do wydawania decyzji administracyjnych
Na podstawie  art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ) , art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.( Dz.U z 2006r. Nr 139,poz. 992 z późn. zm.)  art.8b ustawy  z dnia 7 września 2007r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U z 2012r. poz.1228) oraz art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r .Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)
§ 1
Upoważniam na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie   Panią Iwonę Błońską – specjalistę pracy socjalnej do :
1)    prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
2)   prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, 
3)   podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji.
§ 2
 
Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Wójt Gminy Imielno
Zygmunt Brzeziński

Zarządzenie Nr 128/13

 

Zarządzenie Nr 128/13 Wójta Gminy Imielno z dnia 24 stycznia 2013 roku
 
w sprawie REGULAMINU PRACY URZĘDU GMINY w IMIELNIE

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Zarządzenie   129.420 KB
Załącznik Nr 1   83.373 KB
Załącznik Nr 2   118.993 KB
Załącznik Nr 3   95.385 KB
Załącznik Nr 4   99.804 KB
Załącznik Nr 5   118.679 KB

Zarządzenie Nr 127/13

 

Zarządzenie Nr 127/13
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 stycznia 2013 roku
 
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Imielno oraz określenia jego zakresu działania
 
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:
§ 1
Wyznaczam Pana Marka Warchoła na Administratora Systemów Informatycznych   w Urzędzie Gminy Imielno.
§ 2
Ustala się zakres działania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Imielno określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/13  Wójta Gminy Imielno z dnia 23 stycznia 2013 roku
Zakres działania Administratora Systemów Informatycznych
w Urzędzie Gminy w Imielnie
1. Celem działania Administratora Systemów Informatycznych jest nadzorowanie, kontrolowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu Gminy w Imielnie.
2. Zadaniem Administratora Systemów Informatycznych jest nadzór i kontrola realizacji przedsięwzięć określonych w art. 36 ust. 1 i w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
3. Do zadań Administratora Systemów informatycznych należy:
1) monitorowanie:
a) zbierania, przechowywania, przekazywania i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
b) zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie stosowania:   - IPS/firewall/vpn oraz programów antywirusowych,  - ochrony kryptograficzne,   - mechanizmów autoryzacji i kontroli dostępu do danych (hasła, identyfikatory i inne metody uwierzytelnienia użytkownika),   - zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do baz danych osobowych.
2) nadzorowanie:
a) zakładania, blokowania, zawieszania i uaktywniania kont w systemie informatycznym,
b) logicznych zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie:    - przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym, a siecią publiczną,   - działań inicjowanych z sieci i z systemu informatycznego,
c) procedur przekazywania podmiotowi nieuprawnionemu urządzeń systemów informatycznych oraz elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
d) zasad ochrony, przechowywania i niszczenia kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów zastosowanych do ich przetwarzania.
3) realizowanie przedsięwzięć w zakresie:
a) prowadzenia analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych w celu określania zabezpieczeń technicznych, zapewniających skuteczną ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
b) wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych,
c) prowadzenia opisów struktur zbiorów danych osobowych oraz schematów przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi,
d) dokonywania oceny zgodności aplikacji z przepisami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
4. Przedmiotem działania Administratora Systemów Informatycznych jest:
1) analiza ruchu w sieci LAN i ruchu w sieci WAN w Urzędzie,
2) analiza informacji zawartych w kopiach zapasowych oraz w systemowych rejestrach zdarzeń (logach) urządzeń i w systemach informatycznych Urzędu.
5. Administrator Systemów Informatycznych posiada uprawnienia dostępu do systemów informatycznych Urzędu, umożliwiający mu realizację zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.
6. Administrator Systemów Informatycznych jest uprawniony do zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących powodowania zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie.
7. Administrator Systemów Informatycznych ma obowiązek prowadzenia analizy  i przedstawiania wniosków dotyczących zmiany czynności organizacyjnych i wdrażania w systemach informatycznych zabezpieczeń technicznych mających na celu   zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie.