Uchwała Nr XXVIII.169.2013

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XXVIII.169.2013 

 

Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk

 

 

Załączniki
Uxhwała Nr XXVIII.169.2013   124.466 KB
Załącznik Nr 1   310.657 KB
Załącznik Nr 1a   103.755 KB
Załącznik Nr 2   70.187 KB

Uchwała Nr XXVIII.171.2013

 

Uchwała Nr XXVIII.171.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.171.2013   153.520 KB

Uchwała Nr XXVIII.170.2013

 

UCHWAŁA Nr XXVIII.170.2013
Rady Gminy w Imielnie
 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach
Na podstawie art. 67 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) oraz § 30 Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:
l. W § 2 Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach dodaje się pkt.9 w brzmieniu „Oksa".
§ 2
W wyniku wprowadzonej zmiany § 2 Statutu Związku określający skład Związku  i kolejność tworzących Związek gmin, przedstawia się następująco:
1.Działoszyce,
2.   Kazimierza Wielka,
3. Małogoszcz,
4. Wodzisław,
5. Łopuszno,
6. Imielno,
7. Sobków,
8. Bliżyn,
9. Oksa.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 


 

Uchwała Nr XXVIII.168.2013

 

Uchwała Nr XXVIII.168.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Uchwała Nr 168.2014   133.494 KB
Załącznik Nr 1   115.843 KB
Załącznik Nr 2   115.056 KB
Załącznik Nr 3   70.940 KB

Uchwaa Nr XXVII.167.2013

 

Uchwała Nr XXVII.167.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
§ 1
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
§ 2
Do udziału w konsultacjach są uprawnione działające na terenie Gminy Imielno organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę,  w której podejmowane są konsultacje. 
§ 3
 Konsultacje prowadzone są w oparciu o zasady:   1) pomocniczości,  2) suwerenności stron,   3) partnerstwa,    4) efektywności,    5) uczciwej konkurencji,   6) jawności.
§ 4
1. Konsultacje ogłasza Wójt Gminy Imielno określając: 1) przedmiot konsultacji,  2) formę konsultacji, 3) termin przeprowadzenia konsultacji,    4) sposób zbierania informacji, 5) komórkę organizacyjną/ stanowisko merytoryczne odpowiedzialne za jej przeprowadzenie.    2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się: 1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Imielno w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”, 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Imielno,   3) w innych mediach , o ile wymaga tego forma konsultacji, 3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe, o których mowa w ust. 2 nie może być krótszy niż 7 dni. 4. Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.
§ 5
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Imielno.  
§ 6
Uwagi i opinie zainteresowanych dotyczące konsultowanych aktów mogą być przedstawione w formie pisemnej lub elektronicznej i przekazane na adres odpowiednio Urząd Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno lub kancelaria@imielno.pl.  
§ 7
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
§ 8
Po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Imielno analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przedstawiane są Radzie Gminy Imielno wraz ze stosownym projektem uchwały.  
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.  
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXVII.166.2013

 

Uchwała Nr XXVII.166.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od  1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 
§ 3. Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk 
 

 

  Załącznik do uchwały Nr XXVII.166.2013
  Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
 
 
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
na terenie Gminy Imielno
 
 
1. Informacje ogólne :
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Imielno na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886). Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Urząd Gminy w Imielnie.
 
2. Rodzaj prowadzonej działalności :
Przedmiotem działania jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Imielno.
 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług :
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one odbiorców jakimi są: gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, oraz odbiorcy pozostali.
 
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat :
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz z opłaty abonamentowej.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
 

L. p.
Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1
2
3
  4
  5
1
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3  dostarczonej wody
  2,40
  zł/m3
2
Przedsiębiorcy
cena za 1 m3 dostarczonej wody
  3,10
zł/m3
3
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3  dostarczonej wody
  2,60
zł/m3
 
4
Opłata abonamentowa
  2,00
 zł/m-c/odbiorca

 
Do cen i opłat określonych w kolumnie 4 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 i 11 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy w/g stawki podatku w chwili wystawienia faktury.
 
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  i urządzenia pomiarowe :
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań, a nie wyposażonych w wodomierze wg norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie.
 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat :
1) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenie w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na usługowo handlowe i odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym.
2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała Nr XXVII.165.2013

 

 
Uchwała Nr XXVII.165.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
  b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,  
 
2)   od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,20 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.  
 § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVII/109/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 
 

Uchwała Nr XXVII.164.2013

 

 
 
Uchwała Nr XXVII.164.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814) z kwoty 69.28 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1dt.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXVI.163.2013

 

Uchwała Nr XXVI.163.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 października 2013 roku
 
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i 2, oraz art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.16 ust.1 ustawy 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.) Rada Gminy w Imielnie, uchwala co następuje:
 
§ 1
Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy: Gminą Imielno a Gminą Jędrzejów, Gminą Małogoszcz, Gminą Oksa, Gminą Słupia Jędrzejowska, Powiatem Jędrzejowskim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie i Urzędem Skarbowym
w Jędrzejowie w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 
§ 2
Akceptuje się treść porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami o którym mowa  w § 1 niniejszej uchwały,  upoważniając  Wójta Gminy Imielno do podpisania
w imieniu Gminy Imielno porozumienia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 

Załączniki
Załącznik Nr 1   322.270 KB

Uchwała Nr XXVI.162.2013

 

Uchwała Nr XXVI.162.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 października 2013 roku
 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
 
 
  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0171T  od drogi powiatowej Nr 0168T – Dalechowy - Karczunek – Rajchotka – Helenówka – droga powiatowa Nr 0169T, dł.920 mb, od km 5 + 860 do km 6 + 780”  
§ 2
 
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zakres i terminy wykonania zadania, o którym mowa w § 1 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, a Gminą Imielno. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXVI.161.2013

 

U C H W A Ł A Nr  XXVI.161.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 października 2013 roku
 
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust.  6 ustawy  z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,  co następuje:
 
 
§ 1
W uchwale Nr XIX/126/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 – 2019 wprowadza się następujące zmiany :
 1. Załącznik Nr 1 p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do w/w uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 2 p.n. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do w/w uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 3 p.n. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady – Stanisław Kukuryk
 
 
Załączniki
Załącznik Nr 1   311.057 KB
Załącznik Nr 2   82.450 KB
Załącznik Nr 1a   101.777 KB

Uchwała Nr XXVI.160.2013

 

Uchwała Nr XXVI.160.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 października 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
 
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 111.000,00
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę -   50.000,00
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę -   46.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę -   5.000,00
  w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę -   10.000,00
 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 111.000,00
  w tym:
  w dziale 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę -   5.000,00
  w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę -   20.000,00
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę -   6.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę -   6.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę -   11.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę -   20.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę -   5.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę -   3.000,00
  w dziale 900 rozdz. 90002 § 4100 o kwotę -   10.000,00
  w dziale 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę -   7.000,00
 w dziale 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę -   18.000,00
 
2) Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie
  określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3) Załącznik Nr 9 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na 
  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013
  roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4) Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone
  załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone
  załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Załącznik Nr 1   271.938 KB
Załącznik Nr 2   231.067 KB
Załącznik Nr 3   172.633 KB
Załącznik Nr 4   179.169 KB

Uchwała Nr XXV/159/13

 

U C H W A Ł A Nr XXV/159/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2013 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019
Załączniki
Uchwała   124.688 KB
Załącznik Nr 1   310.162 KB
Załącznik Nr 2   77.297 KB
Załącznik Nr 1a   102.296 KB

Uchwała Nr XXV/158/13

 

Uchwała Nr XXV/158/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
 
 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 44.400,00
  w tym:
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6207o kwotę - 33.220,00
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6209 o kwotę -   11.180,00
 
 
2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
 
 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 44.400,00
 w tym:
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6057 o kwotę -   33.220,00
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6059 o kwotę -   11.180,00
 
 
3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
  poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej  
  uchwały.
 
4) Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie
  określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
  budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
  2013 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Załącznik Nr 1   116.001 KB
Załącznik Nr 2   172.147 KB
Załącznik Nr 3   72.437 KB

Uchwała Nr XXIV/157/13

 

Uchwała Nr XXIV/157/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 5 września 2013 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granic Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 23 ust. 2 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627   z późn. zm.), Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w części dotyczącej obszaru położonego na terenie  gminy Imielno o pow. 617 ha.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXIV/156/13

 

Uchwała Nr XXIV/156/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 5 września 2013 roku
 
 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia granic Miechowsko – Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
 
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Miechowsko – Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu   w części dotyczącej obszaru położonego na terenie gminy Imielno o pow. 821 ha.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXIV/155/13

 

Uchwała Nr XXIV/155/13    Rady Gminy w  Imielnie   z dnia 5 września 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności   za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (jednolity tekst  Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie  zwany dalej Ośrodkiem.
2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki  higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji  oraz czynności gospodarczych w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem.
§ 2
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc  w formie usług opiekuńczych  lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane   również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 3
1.Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia  oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca określa w decyzji  administracyjnej Kierownik Ośrodka w oparciu o:
1)   ocenę  sytuacji życiowej, w tym potrzebę wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego,
2)   opinię lekarza o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy w formie zaświadczenia  o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych,
3)   ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę.
 
§ 4
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą.
2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę ustaloną wg kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli:
1) osoba samotna lub samotnie gospodarująca:
Procentowy dochód według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej
 
 
Odpłatność w % za 1 godzinę usług opiekuńczych  lub specjalistycznych usług opiekuńczych
Osoby samotne
Osoby samotnie gospodarujące
do 100%
0%
0%
 
100,01% do 110%
1%
1%
 
110,01% do 120%
2%
3%
 
120,01% do 130%
3%
5%
 
130,01% do 140%
4%
7%
 
140,01% do 150%
5%
9%
 
150,01% do 160%
6%
11%
 
160,01% do 170%
7%
13%
 
170,01% do 180%
8%
15%
 
180,01% do 190%
9%
17%
 
190,01% do 200%
10%
19%
 
200,01% do 210%
12%
25%
 
210,01% do 220%
14%
35%
 
220,01% do 230%
16%
45%
 
230,01% do 240%
18%
55%
 
240,01% do 250%
20%
65%
 
250,01% do 260%
30%
75%
 
260,01% do 270%
40%
85%
 
270,01% do 280%
50%
95%
 
powyżej 280%
100%
100%
 
 
 
 
2) osoba w rodzinie:
Procentowy dochód według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej
Odpłatność w % za 1 godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
do 100%
0%
100,01% do 130%
5%
130,01% do 150%
10%
150,01% do 160%
15%
160,01% do 170%
20%
170,01% do 180%
25%
180,01% do 190%
30%
190,01% do 190%
35%
190,01% do 200%
40%
200,01% do 210%
45%
210,01% do 240%
50%
240,01% do 250%
55%
250,01% do 260%
60%
260,01% do 270%
65%
270,01% do 280%
70%
280,01% do 290%
75%
290,01% do 300%
80%
300,01% do 310%
85%
310,01% do 320%
90%
powyżej 320%
100%
 
3. Opłata za usługi wnoszona jest co miesiąc i stanowi iloczyn ceny pełnej godziny usług, wysokości opłaty w % ustalonej zgodnie z regulacjami określonymi w § 4 oraz liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu.
4. W przypadku zlecenia czynności polegających na świadczeniu usług, cena godziny usług wynika z umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie, powiększoną  o ewentualne koszty pracodawcy.
5.Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest z dołu przelewem na rachunek bankowy Gminy Imielno lub gotówką do kasy Banku Spółdzielczego w Imielnie  do dnia 10 każdego następnego miesiąca po miesiącu, w którym świadczone były usługi.
6. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa wyżej, stanowi miesięczne rozliczenie karty zlecenia osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.
7. Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
 
 
§ 5
1.Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba  zobowiązana  może  być  zwolniona  całkowicie lub częściowo z ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Zwolnienie całkowite  z ustalonej odpłatności może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza:
a) konieczności ponoszenia  opłat  za  pobyt  innego członka rodziny  w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej,
b) zdarzenia losowego,
c) zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, wydatków na leki.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.2 przysługuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym .
§ 6
Traci moc uchwała Nr XII/93/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia  2004 roku w sprawie zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Imielno.  
§ 8
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 

Uchwała Nr XXIV/154/13

 

U C H W A Ł A Nr XXIV/154/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 05 września 2013 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019
Załączniki
Uchwała   124.604 KB
WPF   310.111 KB
Wykaz przedsięwzięć   76.771 KB
Objaśnienia   81.971 KB

Protokół Nr XXIV/153/13

 

Uchwała Nr XXIV/153/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 5 września 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
 
 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 58.000,02
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę - 58.000,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę -   0,02
 
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 58.000,02  
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę   10.000,00
  w dziale 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę -   33.000,00
 w dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę -   15.000.00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę - 0,02
 
2) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3) Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Załącznik Nr 1   113.731 KB
Załącznik Nr 2   172.617 KB
Załącznik Nr 3   72.181 KB

Uchwała Nr XXIII/152/13

Uchwała Nr XXIII/152/13

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 1 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019

Załączniki
Uchwała   107.591 KB
WPF   309.575 KB
Wykaz przedsięwzięć   76.133 KB
Załącznik   82.991 KB

Uchwała Nr XXIII/151/13

 

Uchwała Nr XXIII/151/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
 
  Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 20.000,00
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6280 o kwotę - 20.000,00
 
  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 268.416,70
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6630 o kwotę -   20.000,00
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6207 o kwotę - 183.300,00
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6209 o kwotę -   61.100,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę -   3.814,76
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę - 201,94
 
2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
 
  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  250.471,27
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 119.500,00
  w dziale 801 rozdz. 80101§ 6050 o kwotę - 120.000,00
  w dziale 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę -   471,00
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 4219 o kwotę -   0,27
  w dziale 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę - 10.500,00
 
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę    498.887,97
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę   88.900,00
  w dziale 921 rozdz. 92195 § 6057 o kwotę - 183.300,00
 w dziale 921 rozdz. 92195 § 6059 o kwotę - 211.700,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę -  2.849,16
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4179 o kwotę - 150,84
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę -    965,58
 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę -    51,12
 w dziale 852 rozdz. 85214 § 3119 o kwotę - 471,00
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę - 0,27
  w dziale 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę -   10.500,00
 
3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
4) Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Załącznik Nr 1   113.527 KB
Załącznik Nr 2   173.687 KB
Załącznik Nr 3   71.928 KB

Uchwała Nr XXII/150/13

 

Uchwała Nr XXII/150/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt.2, 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm./ art.2, art.9 i art.13 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.406) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art.11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XVI/137/05 Rady Gminy Imielno z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXII/150/13
Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
S t a t u t
Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
   I . Postanowienie ogólne
§ 1
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
  kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 406),
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 642),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.   Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 649 z późn. zm.)
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.)
6. niniejszego statutu.
§ 2
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Imielno.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Imielno adres: Imielno ul Gówna 2, a obszarem jej działania jest teren Gminy Imielno.
3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz, za pomocą filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie.
§ 3
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.
 
§ 4
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna   w Kielcach.
§ 5
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.  
II . Cele i zadania Biblioteki
§ 6
 Celem biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
§ 7
 Do zakresu działań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;  
4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
5) współdziałanie z innymi bibliotekami instytucjami upowszechnienia kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
6) doskonalenie form  i metod pracy bibliotecznej.
§ 8
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie jej działania.
III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką
§ 9
1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje  ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 10
Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnienia i zwalnia kierownik Biblioteki, informując o swoim zamiarze Wójta Gminy.
 
§ 11
1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje. 2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.
§ 13
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 14
Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
§ 15
 Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 16
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1. wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
2. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
3. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 
V. Postanowienie końcowe
§ 17
Statut nadaje oraz wprowadza do niego zmiany Rada Gminy.
§ 18
Tworzenie i likwidacje Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Gminy
§ 19
1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez gminę.
2. Biblioteka z urzędu podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
§ 20
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Organizatora.  
 
 
   
 
 
 

Uchwała Nr XXII/149/13

 

Uchwała Nr XXII/149/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
§ 1
 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Imielno stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/13
Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Imielno.
I. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:
1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2. dysponować atestowanymi urządzeniami i środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia,
3. dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt,
 4. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych,
5. zapewnić gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii,
6. dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem,
7. zapewnić gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt,
8.posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt.
II. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/13
Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku
Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno.
I. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:
1. przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia właściwej działalności, dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko, grzebowisko czy spalarnię dla zwierząt;
2. zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim pomieszczenia oraz wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi w § 1-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657 z późn. zm.);
3. zapewnić gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym
w schronisku przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami §7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657 z późn. zm.);
4. w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych, udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,
5. posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany decyzją właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.);
6. dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt /w przypadku prowadzenia schroniska/,
7. posiadać decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie
z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a w szczególności rozporządzenia WE 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r, (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 z późn. zm.);
8. posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, a w szczególności:
a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem,
c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych;
9. środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, winien być dopuszczony do użytku decyzją właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 z późn. zm.);
10. Teren przeznaczony na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie
i spełniać wymogi określone odrębnymi przepisami
11. Teren grzebowiska powinien mieć ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód opadowych i nie podlegać zalewom,
12. Teren przeznaczony pod grzebowisko powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
13. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii.
II. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części powinien ponadto:
1. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie zezwalającą na prowadzenia działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a w szczególności rozporządzenia WE 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r, (Dz. Urz. WE 273
z 10.10.2002 z późn. zm.);
2. posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności,
a w szczególności:
a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,
c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,
d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 z późn. zm.)
3.zapewnić gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot,
 4. dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem.
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXII/148/13

 

Uchwała Nr XXII/148/13 Rady Rady Gminy w Imielnie  z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 dla Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się do realizacji Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 dla Gminy Imielno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/13     Rady Gminy w Imielnie   z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 dla Gminy Imielno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  WSTĘP
  Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Imielno zwany dalej „Programem” opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 135).
  Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i nie potrafiących pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych.
  Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiowa członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców   i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą.
  W myśl w/w ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
  Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
  Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy działania realizowane przez samorząd gminny to:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
  a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
  b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
  c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
  a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
  b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
  c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  II. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 135)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r,   Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r., poz. 124   z późn. zm.).
  III. DIAGNOZA
  Pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie aktualnie znajduje się 342 rodzin, z czego 240 stanowią rodziny z dziećmi. W rodzinach tych wychowuje się 489 dzieci.
Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS

Liczba dzieci w rodzinie
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
1
88
297
2
97
407
3
32
165
4
12
76
5
6
43
6
3
25
7 i więcej
2
19

 
  Główną przesłanką przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest niepełnosprawność. Poniższy wykres przedstawia powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej dla rodzin przez GOPS w Imielnie.
Rysunek 1- Przesłanki uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej -rodziny.
  Dane dotyczące liczby rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci z Gminy Imielno z podziałem na typy rodzin, które obrazuje poniższa tabela, uzyskano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Obserwujemy tendencję spadkową w umieszczeniu dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela nr 2. Liczba rodzin zastępczych i liczba dzieci w nich umieszczonych.

Rok
Rodzina zastępcza spokrewniona
Rodzina zastępcza niespokrewniona
Rodzina zastępcza zawodowa wielodzietna
Pogotowie rodzinne
Rodzinne domy dziecka
razem
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Liczba dzieci
Liczba rodzin
Liczba dzieci
2009
1
2
0
0
0
0
0
0
1
2
2010
2
5
0
0
0
0
0
0
2
5
2011
2
5
0
0
0
0
0
0
2
5
2012
2
4
1
3
0
0
0
0
3
7

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
  IV. CELE PROGRAMU
1. Cel główny: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
2. Cele szczegółowe:
1) Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.
2) Zapewnienie szczegółowej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych.
3) Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
3. Działania:
  Do realizacji założonych celów będą prowadziły następujące działania, których wybór zostanie poprzedzony szczegółową analizą sytuacji danej rodziny,
- uprzedzające (m.in. diagnoza, informacja, edukacja) mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
- interwencyjne,
- wspierająco-terapeutyczne (m.in. rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, pomoc w integracji rodziny, dążenie do reintegracji),
- socjalne,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- edukacyjne, podnoszące umiejętności zawodowe osób zajmujących się pomaganiem rodzinom.
Powyższe działania będą prowadzone w formie pracy z rodziną.
  V. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie
2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Imielnie
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
4. Policja
5. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
6. Placówki Oświatowe
7. Poradnie Rodzinne
8. Sąd Rodzinny
9. Powiatowy Urząd Pracy
10. Placówki Służby Zdrowia
11. Zespół Interdyscyplinarny
12. Rodzinny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy.
 
  VI. ZADANIA I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015
1.Cel – Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka   w środowisku rodzinnym.

Zadania
Realizatorzy/partnerzy
Planowany termin realizacji
Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców.
GOPS, GKRPA, PCPR, . Rodzinny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy
2013-2015
Opracowanie i wdrażanie projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci.
Szkoły, GOPS, GKRPA, stowarzyszenia-organizacje realizujące programy profilaktyczne, PCPR
 
 
2013-2015
Kierowanie osób uzależnionych na leczenie za pośrednictwem GKPiRPA w Imielnie.
GOPS, GKRPA, Szkoły, Poradnie ds. uzależnień, Policja
 
2013-2015
Włączenie Zespołu Interdyscyplinarnego w rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie.
 
Urząd Gminy , GOPS, Policja, Kuratorzy, GKPRA, Ośrodek Zdrowia
 
2013-2015
Kształcenie u rodziców właściwych postaw wychowawczych zgodnych z normami i wartościami społecznymi.
 
GOPS, Poradnia Rodzinna, rodziny wspierające, Szkoły
 
2013-2015
Zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny.
 
GOPS, Sąd Rodzinny
 
2013-2015
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie przez udział w szkoleniach specjalistycznych.
 
 
GOPS, Szkoły, Zespół Interdyscyplinarny
 
2013-2015
Organizowanie grup wsparcia, w tym rodzin wspierających i najbliższych członków rodziny.
 
GOPS, rodziny wspierające
 
2013-2015

 
2. Cel – Zapewnienie szczegółowej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych

Zadania
Realizatorzy/partnerzy
Planowany termin realizacji
Zapewnienie pomocy usługowej dla rodzin z dziećmi, w tym opiekuńczych.
 
Pracownicy socjalni, GOPS, . Rodzinny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy
 
 
2013-2015
Objęcie dzieci indywidualną terapią psychologiczno-pedagogiczną (szkoła, poradnia).
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczne, pedagodzy szkolni
 
2013-2015
Kierowanie dzieci na kolonie i obozy realizujące programy przeciwdziałania uzależnieniom.
GKRPA, Kuratorium Oświaty, PCPR, GOPS, Szkoły
 
2013 - 2015
Kształtowanie systemu wartości u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 
Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy
 
2013-2015
Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej trudności.
Pracownicy socjalni, Asystent rodziny, Kurator, Pedagog, Wychowawca
 
2013-2015

3. Cel – Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

Zadania
Realizatorzy/partnerzy
Planowany termin realizacji
Utrzymanie osobistych kontaktów dzieci z rodzicami z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów
 
 
GOPS, PSPR, Sad Rodzinny
 
 
2013-2015
Udzielenie pomocy rodzicom biologicznym w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
 
 
PUP, GOPS
 
 
2013-2015
Opracowanie we współpracy z rodziną biologiczną planu pracy, który jest zbieżny z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 
 
PCPR, GOPS, rodzice biologiczni
 
 
 
2013-2015
Wsparcie finansowe rodzin dostosowane do bieżących potrzeb
 
GOPS
 
2013 – 2015
 
Pomoc rodzinom w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego
 
GOPS, rodziny wspierające, Sąd, PCPR
 
2013-2015
Angażowanie rodziców do ponoszenia współodpowiedzialności za sprawy dziecka (wybór szkoły, zawodu, doping do nauki, do poprawy zachowania)
 
 
 
Szkoła, GOPS, PCPR
 
 
2013-2015

 
 
 
  VII. ADRESACI PROGRAMU
  Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Imielno, w których istnieje problem alkoholizmu, bezrobocia, lub problemy opiekuńczo-wychowawcze i dzieci zagrożone są umieszczeniem poza rodziną w pieczy zastępczej, bądź też takie rodziny, gdzie dzieci zostały już umieszczone w placówkach bądź rodzinach zastępczych i należy czynić działania w kierunku „naprawiania rodziny” i umożliwienia ich powrotu do domu rodzinnego
  VIII. CZAS REALIZACJI PROGRAMU
  Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny zaplanowana została na lata 2013-2015. Jest on dokumentem otwartym, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu.
  IX. EWALUACJA PROGRAMU
  Ewaluacja programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostaną one pozyskane poprzez bezpośrednią rozmowę, obserwację lub telefoniczny kontakt  z rodzicami biologicznymi, opiekunami pieczy zastępczej, środowiskiem sąsiedzkim, pracownikami instytucjonalnych form pomocy rodzinie.
Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów szczegółowych:
- liczba udzielonych porad przez specjalistów,
- liczbę realizowanych projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin/dzieci,
- liczba rodzin wymagających wsparcia,
- liczba osób uzależnionych, skierowanych na leczenie,
- liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie,
- liczba osób uczestniczących w terapii dla sprawców i ofiar przemocy,
- liczba rodziców świadomych właściwych postaw wychowawczych,
- liczba rodzin, którym przyznano asystenta,
- udział asystentów rodziny w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje,
- liczba rodzin wspierających zaangażowanych w pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych,
- liczba dzieci objętych terapia psychologiczno-pedagogiczną,
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówki wsparcia dziennego,
- liczba rodzin wymagających wsparcia w formie usługowej,
- liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach edukacyjnych, w tym z elementami przeciwdziałania uzależnieniom, połączonych z wypoczynkiem,
- liczba dzieci znających społecznie akceptowany system wartości,
- liczba dzieci utrzymujących kontakty z rodzicami biologicznymi do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- liczba osób, które podjęły zatrudnienie,
- liczba rodzin wydatkujących otrzymane wsparcie zgodnie z przeznaczeniem,
- liczba rodzin, które nabyły podstawy prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- liczba rodzin biologicznych dziecka, z którymi zrealizowano plan pracy zbieżny z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- liczba dzieci powracających do rodziny naturalnej,
- liczba rodzin biorących udział w treningach rodzicielskich.
  Uzyskane dane pozwolą na ocenę wartości programu oraz pomogą w dalszym planowaniu, realizacji i rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację.
  X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
  Źródła finansowania zadań określone będą w uchwale budżetowej na rok 2013, 2014, 2015.
Dział 852
Rozdział 85204 – rodziny wspierające, rodziny zastępcze
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze § 3110
Rozdział 85206 – asystent rodziny.
  Zgodnie z art. 197 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieje możliwość otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej do wysokości 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku środków przychodzących z programów rządowych wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% wydatków.
  XI. SPOSÓB KONTROLI REALIZACJI
1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacja zadań.
2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
 Przygotowała Maria Koźmińska
 Kierownik GOPS

 

Uchwała Nr XXII/147/13

 

 Uchwała Nr XXII/147/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Imielno
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16a ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm. ) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej  na rok 2012 dla Gminy Imielno, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Zasoby Pomocy Społecznej   512.262 KB

Uchwała Nr XXII/146/13

 

Uchwała Nr XXII/146/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst z 2013r. poz.330/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie określone załącznikami:
1)   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)   Bilans na dzień 31.XII.2012r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3)   Rachunek zysków i strat 2012r. stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4)   Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/146/13
Rady Gminy w Imielnie z dnia
14 czerwca 2013 roku
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok 2012
 
 
   Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie ma swoją siedzibę w Imielnie ul. Główna 2, jest instytucją kultury samodzielnie finansującą się.
 
W skład biblioteki wchodzą :
- Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
- Filia Mierzwin
- Filia Motkowice
 
 
Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
 
Do zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa, udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Imielno 
 
 
Organem rejestrowym jest Urząd Gminy w Imielnie.
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie zarejestrowana jest 16 maja 2005 r. Nr 1 w Rejestrze Instytucji Kultury, posiada osobowość prawną.
 
Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Rada Gminy w Imielnie.
 
Organizator zapewnia Gminnej Bibliotece Publicznej w Imielnie w formie dotacji, środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów bibliotecznych
 
Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o ustawy:
- ustawa z dnia16 kwietnia 2012 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity),  
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity z 2012 r. poz. 642),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 
 
 
 
      Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Imielnie 
   
  Ewa Powałka
 
Załączniki
Bilans   108.509 KB
Rachunek zysków i strat   106.648 KB
Informacja za 2012 rok   158.438 KB

Uchwała Nr XXII/145/13

 

Uchwała Nr XXII/145/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst z 2013r. poz.330 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie określone załącznikami: Bilans na dzień 31.XII.2012r. stanowiący załącznik Nr 1, Rachunek zysków i strat 2012r. stanowiący załącznik Nr 2, Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/145/13  
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 

Bilans na dzień 31.12.2012
 
 
 
 
 Pozycja
Wyszczególnienie
BO
BZ
1
2
3
4
AKTYWA
A.
Aktywa trwałe
10 410,28
393,21
I.
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
 
 
2
Wartość firmy
 
 
3
Inne wartości niematerialne i prawne
 
 
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
 
 
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
10 410,28
393,21
1
Środki trwałe
10 410,28
393,21
 
a) grunty
 
 
 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
 
 
c) urządzenia techniczne i maszyny
10 410,28
393,21
 
d) środki transportu
 
 
 
e) inne środki trwałe
 
 
2
Środki trwałe w budowie
 
 
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
 
 
III.
Należności długoterminowe
0,00
0,00
1
Od jednostek powiązanych
 
 
2
Od pozostałych jednostek
 
 
IV.
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
1
Nieruchomości
 
 
2
Wartości niematerialne i prawne
 
 
3
Długoterminowe aktywa finansowe
 
 
4
Inne inwestycje długoterminowe
 
 
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 
 
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
 
 
B.
Aktywa obrotowe
308 749,21
347 074,17
I.
Zapasy
0,00
0,00
1
Materiały
 
 
2
Półprodukty i produkty w toku
 
 
3
Produkty gotowe
 
 
4
Towary
 
 
5
Zaliczki na dostawy
 
 
II.
Należności krótkoterminowe
86 055,57
90 701,85
1
Należności od jednostek powiązanych
86 055,57
90 701,85
 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
86 055,57
90 701,85
 
  - do 12 miesięcy
86 055,57
90 701,85
 
  - powyżej 12 miesięcy
 
 
 
b) inne
 
 
2
Należności od pozostałych jednostek
0,00
 
 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
0,00
0,00
 
- do 12 miesięcy
 
 
 
- powyżej 12 miesięcy
 
 
 
b) z tytułów budżetowych
 
 
 
c) inne
 
 
 
d) dochodzone na drodze sądowej
 
 
III.
Inwestycje krótkoterminowe
222 693,64
256 372,32
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
222 693,64
256 372,32
 
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
 
- udziały lub akcje
 
 
 
- inne papiery wartościowe
 
 
 
- udzielone pożyczki
 
 
 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 
 
 
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
 
- udziały lub akcje
 
 
 
- inne papiery wartościowe
 
 
 
- udzielone pożyczki
 
 
 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 
 
 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
222 693,64
256 372,32
 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 
 
 
- inne środki pieniężne
 
 
 
- inne aktywa pieniężne
 
 
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
 
 
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 
 
 
RAZEM AKTYWA
319 159,49
347 467,38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozycja
Wyszczególnienie
BO
BZ
1
2
3
4
PASYWA
A.
Kapitał (fundusz) własny
225 688,51
230 948,90
I.
Kapitał podstawowy
220 879,80
225 688,51
II.
Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
 
 
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
 
 
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
 
 
V.
Kapitał z aktualizacji wyceny
 
 
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 
 
VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
 
 
VIII.
Zysk (strata) netto
4 808,71
5 260,39
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 
 
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
93 470,98
116 518,48
I.
Rezerwy na zobowiązania
86 536,27
103 045,13
1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 
 
2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
86 536,27
103 045,13
 
- długoterminowa
86 536,27
103 045,13
 
- krótkoterminowa
 
 
3
Pozostałe rezerwy
0,00
0,00
 
- długoterminowe
 
 
 
- krótkoterminowa
 
 
II.
Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
1
Wobec jednostek powiązanych
 
 
2
Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
 
a) kredyty i pożyczki
 
 
 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 
 
 
c) inne zobowiązania finansowe
 
 
 
d) inne
 
 
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
6 934,71
13 473,35
1
Wobec jednostek powiązanych
6 927,69
13 459,62
 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
6 927,69
13 459,62
 
- do 12 miesięcy
6 927,69
13 459,62
 
- powyżej 12 miesięcy
,
 
 
b) inne
 
 
2
Wobec pozostałych jednostek
0,00
 
 
a) kredyty i pożyczki
 
 
 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 
 
 
c) inne zobowiązania finansowe
 
 
 
d) z tytułu dostaw i usług
0,00
0,00
 
- do 12 miesięcy
 
 
 
- powyżej 12 miesięcy
 
 
 
e) zaliczki otrzymane na dostawy
 
 
 
f) zobowiązania wekslowe
 
 
 
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń
 
 
 
h) z tytułu wynagrodzeń
 
 
 
i) inne
 
 
3
Fundusze specjalne
7,02
13,73
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
1
Ujemna wartość firmy
 
 
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
 
- długoterminowe
 
 
 
- krótkoterminowe
 
 
 
RAZEM PASYWA
319 159,49
347 467,38

Data sporządzenia:
  Sporządził   Zatwierdził
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/145/13  
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2012
 
L. p
Wyszczególnienie
Rok poprzedni
Rok bieżący
 
A
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym
1 051 320,19
1 057 977,47
 
 
od jednostek powiązanych
 
 
 
I
Przychody ze sprzedaży produktów
1 072 273,17
1 074 486,33
 
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)
-20 952,98
-16 508,86
 
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
 
 
 
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 
 
 
B
Koszty działalności operacyjnej
1 046 511,48
1 052 717,08
 
I
Amortyzacja
11 540,07
10 017,07
 
II
Zużycie materiałów i energii
45 951,36
44 186,49
 
III
Usługi obce
184 896,40
190 993,53
 
IV
Podatki i opłaty
10 755,53
12 699,40
 
V
Wynagrodzenia
678 054,02
665 549,51
 
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
102 880,02
116 831,96
 
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
12 434,08
12 439,12
 
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 
 
 
C
Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )
4 808,71
5 260,39
 
D
Pozostałe przychody operacyjne
0,00
0,00
 
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 
 
 
II
Dotacje
 
 
 
III
Inne przychody operacyjne
 
 
 
E
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
0,00
 
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 
 
 
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 
 
 
III
Inne koszty operacyjne
 
 
 
F
Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )
4 808,71
5 260,39
 
G
Przychody finansowe
0,00
0,00
 
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym
 
 
 
 
 - od jednostek powiązanych
 
 
 
II
Odsetki, w tym
 
 
 
 
 - od jednostek powiązanych
 
 
 
III
Zysk ze zbycia inwestycji
 
 
 
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
 
 
 
V
Inne
 
 
 
H
Koszty finansowe
0,00
0,00
 
I
Odsetki, w tym
 
 
 
 
 - od jednostek powiązanych
 
 
 
II
Strata ze zbycia inwestycji
 
 
 
III
Aktualizacja wartości inwestycji
 
 
 
IV
Inne
 
 
 
I
Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)
4 808,71
5 260,39
 
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
0,00
0,00
 
I
Zyski nadzwyczajne
 
 
 
II
Straty nadzwyczajne
 
 
 
K
Zysk / strata brutto ( I+/-J )
4 808,71
5 260,39
 
L
Podatek dochodowy
 
 
 
M
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 
 
 
N
Zysk / strata netto (K- L-M )
4 808,71
5 260,39
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia:
 
  Sporządził   Zatwierdził
 

 
 
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/145/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1)Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W IMIELNIE    ul. Cmentarna 5 28-313 Imielno gmina Imielno  Regon 290035143 NIP 656-185-58-83   Forma prawna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Rejestracja Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem KRS: 0000011857
Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2012 i kończący się 31.12.2012
W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe amortyzuje się liniowo są według stawek określonych w rozporządzeniu Min. Fin. z dnia 17 stycznia 1997 r /Dz. U. Nr 6 poz.35/ począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Materiały odpisywane są bezpośrednio poi zakupie w koszty zużycia materiałów .
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe.
Stosownie do art.39 ust.2 ustawy o rachunkowości jednostka dokonała biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (np. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników jednostka wykazała w pasywach bilansu w pozycji B.I.2. „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne”
Kompletnie wykazano należne przychody ze sprzedaży usług medycznych wg cen wynegocjowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Rachunkowość Zakładu prowadzona jest techniką ręczną.
 

Uchwała Nr XXII/144/13

 

Uchwała Nr XXII/144/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
 
w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
§ 1
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Imielno zobowiązani są ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku kwartalnie w terminach:
a) za I kwartał – do 15 marca
b) za II kwartał – do 15 maja
c) za III kwartał – do 15 września
d) za IV kwartał – do 15 listopada
§ 2
Opłata uiszczana jest bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy bądź do rąk inkasenta.
§ 3
Na inkasenta wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Imielno.
 
§ 4
Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych należności.
§ 5
Pobrane kwoty inkasent zobowiązany jest wpłacić w ciągu 14 dni na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 § 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 roku.
§ 8
Traci moc uchwała Nr XVII/118/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXII/143/13

 

 
 
Uchwała Nr XXII/143/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Imielno
 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno uchwalonym  uchwałą  Nr XVII/114/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2013 roku  w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 ust.1 zapis „- kolor czarny – na pozostałe odpady.” zastępuje się zapisem  „- kolor czarny – na pozostałe odpady, w tym popiół i żużel.”
2. W § 8 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Właściciele wyselekcjonowanych odpadów określonych w § 8 pkt 2 ppkt 3 i 4
dostarczają je na swój koszt do gminnego punktu odbioru odpadów
usytuowanego w Grudzynach – Wrzosy na działce nr ewid.53.”
3. W § 20 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się częstotliwość odbioru odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z koszy na przystankach – 1 raz w miesiącu,
2) z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy,
3) z punktów handlowych i usługowych - 1 raz w miesiącu,”
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXII/142/13

 

U C H W A Ł A Nr XXII/142/13

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 14 czerwca 2013 roku

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy  z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale Nr XIX/126/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 – 2019 wprowadza się następujące zmiany :

 1. Załącznik Nr 1 p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do w/w uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 3 p.n. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady – Stanisław Kukuryk

 

 

 

Załączniki
WPF   309.076 KB
Załącznik Nr 1a   77.254 KB
Wykaz przedsięwzięć   79.472 KB

Uchwała Nr XXII/141/13

 

Uchwała Nr XXII/141/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240   z późn. zm./ po zapoznaniu się ze: 1). sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,   2). sprawozdaniem finansowym, 3). opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,   4). informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,   5). stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 

 

Uchwała Nr XXII/140/13

 

Uchwała Nr XXII/140/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.270 ust.4 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Imielnie, uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
Załączniki
Załącznik Nr 1   93.242 KB
Załącznik Nr 2   115.573 KB

Uchwała Nr XXI/139/13

 

Uchwała Nr XXI/139/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r., poz. 391) Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale  Nr XVII/115/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujące zmiany: w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4). o pojemności powyżej 1100 l – 0,08 zł za każdy litr pojemnika”
§ 2
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXI/138/13

 

Uchwała Nr XXI/138/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
Załączniki
Uchwała   103.852 KB
Załącznik Nr 1   173.673 KB
Załącznik Nr 2   69.334 KB
Załącznik Nr 3   116.584 KB
Załącznik Nr 4   105.316 KB

Uchwała Nr XXI/137/13

Uchwała Nr XXI/137/13

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019 Nr XXI/137/13,  

Załączniki
Uchwała   105.530 KB
Załącznik Nr 1   309.732 KB
Załącznik Nr 1a   53.194 KB

Uchwała Nr XXI/136/13

 

Uchwała Nr XXI/136/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
Załączniki
Uchwała   83.962 KB

Uchwała Nr XX/135/13

 


Uchwała Nr XX/135/13
  Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne"
z siedzibą w Kielcach
Na podstawie art. 67 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 30 Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:
l. W § 2 Statutu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach dodaje się pkt.9. o brzmieniu „Oksa".
§ 2
W wyniku wprowadzonej zmiany § 2 Statutu Związku określający skład Związku i kolejność tworzących Związek gmin, przedstawia się następująco:
1.Działoszyce,
2. Kazimierza Wielka,
3.   Małogoszcz,
4.   Wodzisław,
5. Łopuszno,
6. Imielno,
7. Sobków,
8.   Bliżyn,
9.   Oksa.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XX/134/13

 

Uchwała Nr XX/134/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno na 2013 rok
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)   i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst  Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez  powiatowego lekarza weterynarii, oraz po zasięgnięciu opinii organizacji społecznej,  dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze gminy, Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
Przyjmuje program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno
na 2013 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 

Załącznik do uchwały Nr XX/134/13
Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013 roku
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno na 2013 rok
 
Cele i kierunki polityki Gminy Imielno wobec problemu bezdomności zwierząt domowych
 
§ 1
 
Rada Gminy Imielno określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:
1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy.
2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
 
Realizacja założonych celów
 
§ 2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
1.   Wyłapywanie oraz przetrzymywanie w przypadku braku możliwości przekazania bezdomnych zwierząt do adopcji, realizować będzie Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego ul. Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź z filią w miejscowości Wojtyszki 18, 98-277 Łódź.
2.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy Imielno.
3.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych
(w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt realizuje Lekarz Weterynarii Przemysław Zakrzewski, ul. Słoneczna 11, 28-300 Jędrzejów.
4.   Monitorowanie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Imielno, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości.
5.   Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo w miejscowości Motkowice, ul. Kościelna 11.
Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określać będzie podpisane porozumienie.
6.   Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu z ramienia Wójta Gminy jest Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej.
 
§ 3
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami
i humanitarnego traktowania zwierząt.  

2. Wykonywanie na koszt Gminy Imielno sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy Imielno przed przekazaniem ich nowym właścicielom.    
3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości.
 
§ 4
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez:
1. Nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie
z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa
w kagańcu.
2. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
3. Konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami
o utrzymaniu czystości i porządku.
 
§ 5
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:
1. Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
2. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.
3. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
 
§ 6
Źródła finansowania realizacji programu:
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Imielno w kwocie 5 000,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XX/133/13

 

Uchwała Nr XX/133/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Motkowice
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ § 10 ust.2 pkt 1 i 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz.220 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Motkowice z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Motkowice na lata 2010-2017, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Planie Odnowy Miejscowości Motkowice na lata 2010-2017, rozdział „IV. Planowane przedsięwzięcia  i zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XX/133/13
Rada Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013 roku
„ IV. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną z barier rozwoju obszarów wiejskich, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wychodząc naprzeciw tym problemom podejmowane będą działania, które mająna celu zminimalizowanie dysproporcji między wsią, a miastem. Istotny element działańw ramach Planu stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfikąspołecznąi kulturową. Priorytetowym celem inwestycji jest poprawa warunków życia poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, poprawa zagospodarowania przestrzennego wsi oraz uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania.
Osiągnięcie zakładanych celów nastąpi poprzez realizację następujących zadań:
 
Tab. Nr 3 Planowane zadania inwestycyjne
Lp.
 Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram realizacji
Wartość szacunkowa
Źródła finansowania
Rozpoczęcie
Zakończenie
1
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Motkowice wraz z urządzeniem części parkowej rekreacyjno-wypoczynkowej
Kształtowanie przestrzeni publicznej
Stworzenie dla mieszańców miejsca sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprawa estetyki miejscowości
2010
2013
800 000zł
Budżet Gminy Imielno, PROW Działanie Odnowa i rozwój wsi
PO RYBY
2
 Adaptacja budynku strażnicy OSP Motkowice na potrzeby świetlicy wiejskiej
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
Stworzenie dla mieszańców wsi i okolicznych miejscowości miejsca pełniącego funkcję lokalnego centrum kultury, sprzyjającego integracji społecznej, nawiązywaniu kontaktów.
2013
2014
250 000zł
Budżet Gminy Imielno, PROW, fundusze krajowe i UE
3
Budowa infrastruktury sanitarnej dla miejscowości Motkowice poprzez wykonanie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków
Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej
Infrastruktura sanitarna wpłynie na jakość życia, będzie służyć mieszkańcom wsi, gospodarstwom indywidualnym oraz instytucjom i przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Motkowicach. 
2011
2017
1 500 000zł
Budżet Gminy Imielno, PROW, fundusze krajowe i UE
4
Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Motkowicach oraz sąsiadującego z nim boiska wiejskiego
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej
Utworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ogólnodostępnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych będącej uzupełnieniem dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
2013
2014
300 000zł
Budżet Gminy Imielno, PROW, fundusze krajowe i UE
5
Remont i termomodernizacja budynku szkoły
Poprawa infrastruktury edukacyjnej i społecznej
Remont i termomodernizacja budynku szkoły, poprawa stanu technicznego budynku, poprawa estetyki centrum miejscowości
2013
2014
400 000zł
Budżet Gminy Imielno, PO RYBY, PROW, fundusze krajowe i UE

Opis planowanych zadań:
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Motkowice wraz z urządzeniem części parkowej rekreacyjno-wypoczynkowej”
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie skweru oraz parku w centrum Motkowic  na cele rekreacyjne i wypoczynkowe oraz poprawa estetyki miejscowości. Teren inwestycji obejmuje centralną część Motkowic określoną w Planie Odnowy Miejscowości jako obszar  o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi.
 Przedsięwzięcie będzie realizowane w zabytkowym parku położonym przy ZS w Motkowicach, w części ulicy Głównej (od ul. Parkowej do ulicy Nadnidziańskiej) oraz na skwerze położonym pomiędzy ulicami Główną i Nadnidziańską oraz ich łącznikiem.
Obecnie teren skweru w centrum Motkowic jest nieuporządkowany, porośnięty trawą i drobnymi krzewami. Chodniki położone przy zatoce przystankowej przyległej do skweru, a także sama wiata przystankowauległy zniszczeniu i wymagają odbudowy. Nieutwardzone pobocza ulicy Głównej i jej łącznika z ulicą Nadnidziańską posiadają wyrwy i zastoiska wodne, które utrudniają ruch pieszy i powodują konieczność przemieszczania się pieszych po jezdni co zagraża ich bezpieczeństwu.
Położony przy ulicy Głównej zabytkowy park podworski stwarza doskonałe warunki do utworzenia miejsca wypoczynku dla mieszkańców Motkowic jak również innych osób oczekujących na środki komunikacji publicznej, wymaga jednak generalnego uporządkowania i zagospodarowania. Istniejąca niegdyś alejka spacerowa uległa zniszczeniu i nie zachowała swego charakteru. Teren parku jest również bardzo dobrym  miejscem do utworzenia placu zabaw dla najmłodszych oraz placu spotkań wiejskich.
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowane przy szkole wymagają remontu i modernizacji. Służą one osobom korzystającym z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej znajdującej się w parku, jak i na potrzeby funkcjonującej szkoły.
Zamierzone przedsięwzięcie sąsiaduje z Zespołem Szkół w Motkowicach, sklepami spożywczymi, domem weselnym, strażnicą OSP, agencją pocztową, zakładem produkcyjnym, biblioteką, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, przystankiem autobusowym, itp. Skupisko w/w obiektów i prowadzonych usług powoduje gromadzenie się w tym miejscu dużej ilości osób, mieszkańców Motkowic oraz okolicznych miejscowości.
 
W ramach inwestycji planuje się:
- ukształtowanie parku wypoczynkowego na terenie zabytkowego parku podworskiego poprzez: wykonanie alejek i ciągów jezdno-pieszych utwardzonych kolorową kostką brukową, oświetlonych lampami, przy których ustawione będą ławki oraz tablice przedstawiające historię parku i istniejącego niegdyś w tym miejscu dworu, historię Motkowic (ścieżka dydaktyczna), wykonanie placu zabaw dla dzieci, wykonaniu placu zebrań mieszkańców,
- wyremontowanie parkingu dla samochodów poprzez uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej,
- wykonanie chodników w ciągu ulicy Głównej oraz na odcinku łączącym ulicę Główną z ul. Nadnidziańską,
- modernizacja zatoki autobusowej przy ul. Głównej wraz z wymianą wiaty przystankowej,
- uporządkowanie skweru w centrum miejscowości poprzez zagospodarowanie zieleni (obsianie skwerów trawą, zadrzewienie placu krzewami ozdobnymi, nasadzenie bylin, itp.) oraz wykonanie ozdobnego elementu w punkcie centralnym.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki centrum wsi, będzie stanowić doskonałe miejsce wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych.
„Adaptacja budynku strażnicy OSP Motkowice na potrzeby świetlicy wiejskiej”
  Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie mieszkańcom wsi możliwości do zagospodarowania wolnego czasu w sposób kulturalny i atrakcyjny poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej.
Niezbędnym środkiem do osiągnięcia celu jest remont i adaptacja istniejącego budynku OSP   w Motkowicach i jego wyposażenie w sprzęt świetlicowy .
W naszej miejscowości brak jest obiektu, który pełniłby funkcję świetlicy wiejskiej. Młodzież spędza wolny czas głównie przesiadując na przystankach oraz w okolicy miejscowych sklepów. Szczególnie doskwiera brak lokalu dostępnego w godzinach popołudniowych i wieczornych, z zapleczem sanitarnym i wyposażeniem, który byłby miejscem spotkań mieszkańców wsi, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób samotnych.
W wyniku realizacji projektu stworzymy miejsce do kulturalnego spędzenia czasu dla społeczności lokalnej.
Obiekt będzie służył zarówno mieszkańcom wsi Motkowice jak i sąsiednich miejscowości
Świetlica wiejska będzie wielofunkcyjnym miejscem gdzie będzie można realizować: zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, gry i zabawy dla dzieci, imprezy kulturalne i edukacyjno-rekreacyjne, zebrania wiejskie, rozgrywki sportowe.
Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie dla mieszańców wsi i okolicznych  miejscowości miejsca pełniącego funkcję lokalnego centrum kultury, sprzyjającego integracji społecznej, nawiązywaniu kontaktów.
W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie następujących prac:
- wymiana pokrycia dachowego z ewentualną wymianą części więźby dachowej,
- odnowienie elewacji,
- obłożenie schodów płytkami gresowymi,
- wykonanie instalacji c.o.,
- remont kuchni wraz z zakupem mebli i sprzętów kuchennych,
- zakup stołów i krzeseł,
- zakup sprzętu multimedialnego i świetlicowego,
- wykonanie ogrzewania budynku w postaci instalacji c.o. bądź kominka. „Budowa infrastruktury sanitarnej dla miejscowości Motkowice poprzez wykonanie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków”
Jednym z kluczowych elementów infrastruktury technicznej wpływających na poziom życia mieszkańców jest kanalizacja sanitarna. Obecnie w sołectwie Motkowice jak i na całym terenie całej gminy Imielno nie ma ani zbiorczego systemu kanalizacji, ani oczyszczalni ścieków. Ścieki gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach i są wywożone do najbliższych oczyszczalni ścieków. Niestety takie rozwiązanie jest dość kosztowe i znacznie obciąża mieszkańców wsi, co powoduje iż nagminnie występują przypadki niewłaściwego użytkowania zbiorników na ścieki, jak również przypadki wprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu .
W celu właściwego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej planuje się budowę sieci kanalizacji zbiorczej (niestety bardzo kosztownej) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
W przypadku, gdy na danym terenie gminy jest silnie rozproszona zabudowa, bądź różnice terenu wymagają przy budowie sieci kanalizacyjnej instalacji wielu przepompowni, koszt realizacji takiego przedsięwzięcia będzie miał odzwierciedlenie nie tylko w kosztach eksploatacyjnych, a tym samym w opłatach ponoszonych przez mieszkańców, ale również
w pracy samej oczyszczalni. Szacuje się, że w takich warunkach wyposażenie mieszkańców w przydomowe oczyszczalnie ścieków obniży około 2-3 krotnie koszty utylizacji ścieków
w porównaniu do alternatywnych metod sanitacji gminy.
Gmina Imielno posiada koncepcję programową kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Imielno jak również dokonała zgłoszenia projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”.
Wybór metody oczyszczania ścieków komunalnych pozostawia się władzom gminy jako głównemu inwestorowi planowanego przedsięwzięcia.
„Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Motkowicach oraz sąsiadującego z nim boiska wiejskiego”
Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jest ono możliwe dzięki odpowiednio zagospodarowanej, bezpiecznej i różnorodnej bazie sportowej i rekreacyjnej. Funkcję takich obiektów    z pewnością może pełnić odpowiednio urządzony kompleks boisk sportowych. Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Motkowic w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Baza sportowa we wsi Motkowice jest uboga. Stanowią ją głównie przyszkolne boisko sportowe i ogólnodostępne boisko wiejskie, nie mające odpowiedniego zaplecza. Istnieje potrzeba modernizacji i odpowiedniego urządzenia istniejących boisk, tak aby mogły być wykorzystywane do celów sportowo - rekreacyjnych jak i organizacji imprez okolicznościowych.
Przedmiotem projektu jest urządzenie strefy sportu i rekreacji w miejscowości Motkowice. W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie następujących prac:
- modernizacja kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Motkowicach (boisko do piłki nożnej lub ręcznej oraz boisko do siatkówki i koszykówki) – odnowienie nawierzchni trawiastej lub wykonanie nawierzchni bitumicznych bądź z tworzyw sztucznych, montaż niezbędnych urządzeń, ławek itp.
- modernizacja wiejskiego boiska piłkarskiego – wyrównanie nawierzchni boiska, przedłużenie długości boiska poprzez wyrównanie gruntu od strony południowej i przesunięcie bramki, wykonanie trybun.
- budowa budynku (lub montaż budynku kontenerowego) służącego jako szatnie oraz magazyn na sprzęt sportowy.
W przyszłości miejsce to mogłoby stać się reprezentacyjnym punktem miejscowości, a także miejscem organizacji festynów i dożynek, dlatego jego odnowienie i uporządkowanie jest niezbędne.
 
„Remont i termomodernizacja budynku szkoły”
Budynek szkoły wraz z salą sportową w Motkowicach zlokalizowany w zabytkowym parku, w centralnej części miejscowości, wymaga przeprowadzenia remontu poprzez wykonanie termomodernizacji obiektu. 
W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie następujących prac:
- docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia,
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji,
- wymiana rynien, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej,
- wykonanie opaski wokół budynku i drobnych prac zewnętrznych.
Wykonanie tych prac poprawi stan techniczny obiektu oraz pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia i wizerunek miejscowości.
Budynek szkoły jest tradycyjnym miejscem organizowania różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, zebrań wiejskich, uroczystości, itp., pełni więc nie tylko funkcję dydaktyczną, ale również kulturalną i społeczną. Obiekt posiada salę sportową, z której korzystają zarówno uczniowie jak i pozostali mieszkańcy miejscowości.
Budynek położony w parku stanowi centralny punkt terenu rekreacyjno –wypoczynkowego jaki może powstać w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych z rewitalizacją parku i modernizacją boisk sportowych”.
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XX/132/13

 

Uchwała Nr XIX/132/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
 
 
  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:
1. realizację przebudowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 0168T w miejscowości Sobowice w kwocie 40.000,00 zł,
2. realizację przebudowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 0170T w miejscowości Mierzwin w kwocie 30.000,00 zł,
3. realizację przebudowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 0170T w miejscowości Opatkowice Murowane w kwocie 30.000,00 zł.
 
§ 2
 
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zakres i terminy wykonania zadania, o którym mowa w § 1 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, a Gminą Imielno. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XX/131/13

 

Uchwała Nr XX/131/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie
 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 250.060,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  250.060,98 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.764.962,98 zł, a rozchody w wysokości 2.514.902,00 zł. zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku" otrzymuje brzmienie  określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  
4) Załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na  2013 rok" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
5) Załącznik Nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku" otrzymuje brzmienie  
określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
6)Załącznik Nr 8 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
  rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
  2013 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
7) Załącznik nr 9 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na 
  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013  
  roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
8)Załącznik Nr 10 „ Dotacje podmiotowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone
  załączników Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
9)Załącznik Nr 11 „ Dotacje celowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone
  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk 
Załączniki
Załącznik Nr 1   113.382 KB
Załącznik Nr 2   112.857 KB
Załącznik Nr 3   169.389 KB
Załącznik Nr 4   69.170 KB
Załącznik Nr 5   170.379 KB
Załącznik Nr 6   129.351 KB
Załącznik Nr 7   113.136 KB
Załącznik Nr 8   102.527 KB
Załącznik Nr 9   103.297 KB

Uchwała Nr XX/130/13

Uchwała Nr XX/130/13

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019

Załączniki
Przedsięwzięcia   79.005 KB
Załącznik Nr 1   308.924 KB
Załącznik Nr 1a   59.074 KB
ZAłącznik Nr 2   157.851 KB

Uchwała Nr XX/129/13

 

Uchwała Nr XX/129/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 20.225,57
  w tym:
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę - 225,57
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6280 o kwotę -  20.000,00
  Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 22.937,00
  w tym:
  w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę -  2.937,00
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6260 o kwotę -  20.000,00
2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 126.187,00
  w tym:
  w dziale 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę - 2.937,00
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 20.000,00
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę -  400,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę - 102.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę -   500,00
  w dziale 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę -   350,00
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę   173.438,55
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę   20.000,00
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 3030 o kwotę -    400,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę -    225,57
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę -   6.448,61
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4227 o kwotę - 10.560,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę - 3.000,11
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę - 114.127,43
  w dziale 750 rozdz. 75023 § 4480 o kwotę -   500,00
  w dziale 754 rozdz. 75412 § 4040 o kwotę -   350,00
  w dziale 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę - 17.826,83  
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XIX/128/13

 

Uchwała Nr XIX/128/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
Załączniki
Uchwała   43.544 KB