główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII.111.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.111.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII.111.2016 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr X.58.2015

Uchwała Nr X.58.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Załączniki:
Uchwała Nr X.58.2015 459 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII.165.2013

 

 
Uchwała Nr XXVII.165.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
  b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,  
 
2)   od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,20 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.  
 § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVII/109/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 
 
artykuł nr 4

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki:
Uchwała RIO 160 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVII/109/12

 

Uchwała Nr XVII/109/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn zm.) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 § 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem gruntów stanowiących działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będących w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 0,10 zł od 1m² powierzchni.
2)   od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od1 m2 powierzchni użytkowej,
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 od1m² powierzchni użytkowej,
d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  7,00 od 1m2 powierzchni użytkowej;
3)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3   i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem sieci wodociągowych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę – 1%.
 
   § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
   § 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IX /69/ 11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
   § 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk