Uchwała Nr XVIII.111.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.111.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.111.2016   1.263 MB

Uchwała Nr X.58.2015

Uchwała Nr X.58.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Załączniki
Uchwała Nr X.58.2015   459.268 KB

Uchwała Nr XXVII.165.2013

 

 
Uchwała Nr XXVII.165.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
  b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,  
 
2)   od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,20 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.  
 § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVII/109/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 
 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki
Uchwała RIO   159.671 KB

Uchwała Nr XVII/109/12

 

Uchwała Nr XVII/109/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn zm.) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 § 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem gruntów stanowiących działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będących w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 0,10 zł od 1m² powierzchni.
2)   od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od1 m2 powierzchni użytkowej,
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 od1m² powierzchni użytkowej,
d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  7,00 od 1m2 powierzchni użytkowej;
3)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3   i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem sieci wodociągowych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę – 1%.
 
   § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
   § 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IX /69/ 11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
   § 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwaa Nr IX/69/11

 

Uchwała Nr IX/69/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach   i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613; zm. Nr 96, poz.620/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1
W uchwale Nr VIII/57/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011 roku   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości skreśla się   § 2.
   § 2   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr VIII/62/11

 

Uchwała Nr VIII/62/11
Rady Gminy Imielno
z dnia30 listopada 2011 roku
 
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Określa się wzór formularza „ DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ”(DN-1) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
  § 3
Traci moc uchwała Nr XIX/151/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
  § 4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 § 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od nieruchomości od 2012 roku.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
Załączniki
Deklaracja   1.003 MB

Uchwała Nr VIII/57/11

 

Uchwała Nr VIII/57/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613; zm. Nr 96, poz.620/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:    1) od budynków lub ich części:   a) mieszkalnych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,   d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, f) budynki letniskowe (murowane, altany, drewniane) - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,   2) od budowli:  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatku i opłatach lokalnych,   b) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę – 1% 3) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,   b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele – 0,40 zł od 1m2 powierzchni, d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 0,84 zł od 1m2 powierzchni,   f) grunty stanowiące działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będące   w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 0,10 zł od 1m2 powierzchni.  
§ 2 Zwalnia się od podatku budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.
§3   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    § 4  Traci moc Uchwała Nr XXXIV/176/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  § 5   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§6   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXXIV/176/10

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/176/10
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 10 listopada 2010 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr106, poz.675) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613; zm. Nr 96, poz.620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
f) budynki letniskowe (murowane, altany, drewniane)- 6,80 zł od 1 m2powierzchni
  użytkowej,
2) od budowli:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.   o podatkach i opłatach lokalnych,
b) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę – 1%
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele – 0,35 zł od 1m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2powierzchni,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 0,80 zł od 1m2 powierzchni,
f) grunty stanowiące działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będące w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 0,08 zł od 1m2 powierzchni.
§ 2
Zwalnia się od podatku:
1. budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,
2. budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne w zamian za rentę lub emeryturę.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/135/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Kukuryk
 
 
 

Uchwała Nr XXVIII/135/09

 

Uchwała Nr XXVIII/135/09
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 listopada 2009 roku
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 ) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844; zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828,  Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463; z 2009r.  Nr 56, poz.458/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych   - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   - 18,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych   -   3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych   –   6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
f/ budynki letniskowe (murowane , altany, drewniane) - 6,50 zł od 1 m2
  powierzchni użytkowej,
2/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3
  i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach  
  lokalnych,
3/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,70 zł   od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,04 zł  od 1 ha powierzchni,
c/ przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele - 0,30 zł  od 1m2 powierzchni,
d/ pozostałych - 0,18 zł od 1m2 powierzchni,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
e/ grunty stanowiące działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będące w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 0,08 zł od 1 m2 powierzchni.
 
§ 2
Zwalnia się od podatku:
1/ budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,
2/ budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali
  gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XIX/96/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia
25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.
 
 
 
 

Uchwała Nr XIX/96/08

Uchwała Nr XIX/96/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 25 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844; zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych   - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   - 18,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych   -   3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych   –   6,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
2/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3
  i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach  
  lokalnych,
3/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,68 zł   od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   3,90 zł  od 1 ha powierzchni,
c/ przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele - 0,26 zł  od 1m2 powierzchni,
d/ pozostałych - 0,16 zł od 1m2 powierzchni,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
e/ grunty stanowiące działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będące w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych – 0,08 zł od 1 m2 powierzchni.
 
   § 2
Zwalnia się od podatku:
1/ budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,
2/ budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali
  gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę.
 
   § 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Traci moc uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy w Imielnie z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
 
 
 

Uchwała Nr XI/54/07

Uchwała Nr XI/54/07

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 07 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity  z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844; zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1/ od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych   - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   - 17,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych   -   3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych     6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

2/ od budowli -  2%  ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3

  i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach  

  lokalnych,

3/ od gruntów:

a/ związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,65 zł  od 1m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   3,74 zł  od 1 ha powierzchni,

c/ przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele  -  0,25 zł  od 1m2 powierzchni,

d/ pozostałych  - 0,15 zł  od 1m2 powierzchni,

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

§ 2

Zwalnia się od podatku:

1/ budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,

2/ budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali

  gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/155/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/155/05

Uchwała Nr XXI/164/06

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 22 marca 2006 roku

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/155/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,          Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128/  art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity  z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039; Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966;            z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1

W uchwale Nr XIX/155/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 1 pkt 3 dodaje się lit. „e” w brzmieniu:

„e/grunty stanowiące działki przyzagrodowe o powierzchni do 1,00 ha będące w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych - 0,07 zł  od 1m2 powierzchni.”    

                                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                             § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

                                                       

            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Edward Miśkiewicz

Podatek od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XIX/155/05

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 13 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806;     z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,

Nr 214, poz.1806/ art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych /tekst jednolity  z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039; Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966;            z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 167, poz.1399/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1/ od budynków lub ich części:

         a/ mieszkalnych    -   0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

         b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od      budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie        działalności gospodarczej    -   17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

         c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu      kwalifikowanym materiałem siewnym     -   8,00 zł od 1 m2 powierzchni    użytkowej,

         d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie        udzielania świadczeń zdrowotnych    -    3,50 zł od 1 m2 powierzchni    użytkowej,

         e/ pozostałych        6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

         w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

2/ od budowli -  2%  ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3

    i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach           

    lokalnych,

3/ od gruntów:

         a/ związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na      sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków    -   0,60 zł         od 1m2 powierzchni,

         b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni        wodnych   -    3,61 zł  od 1 ha powierzchni,

         c/ przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te    cele  -  0,20 zł  od 1m2 powierzchni,

         d/ pozostałych  -     0,15 zł  od 1m2 powierzchni,

         w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

                                                             § 2

Zwalnia się od podatku:

1/ budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,

2/ budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali

    gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę.

 

                                                             § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIII/108/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

                                                             § 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                             § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

                                                       

            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                  Edward Miśkiewicz

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr VIII/63/03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2004 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 110, poz.1039; Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:1/ od budynków lub ich części:a/ mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,e/ pozostałych – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,2/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,3/ od gruntów:a/ związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2 powierzchni,b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,c/ przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele - 0,20 zł od 1m2 powierzchni,d/ pozostałych - 0,15 zł od 1m2 powierzchni,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. § 2Zwalnia się od podatku:1/ budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,2/ budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę. § 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 5Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.Przewodniczący Rady Gminy Edward Miśkiewicz