główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XX/108/08

Uchwała Nr XX/108/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 16 grudnia 2008 roku
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111/ oraz art.8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844; zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/98/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia
 25 listopada 2008 roku „STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW
 TRANSPORTOWYCH” w pozycji 1.1 wyraz „Od” zastępuje się wyrazem
„powyżej”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 7

Uchwała Nr XIX/98/08

Uchwała Nr XIX/98/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 25 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111/ w związku z art.8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844; zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowychokreślonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr XIX/154/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/98/08
  Rady Gminy w Imielnie z dnia
25 listopada 2008 roku
 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Ustalone w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach i opłatach lokalnych /Dz. U Nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami/
 
L.p.
Wyszczególnienie
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów liczba osi /rodzaj zawieszenia/
Stawka podatku
w zł
 
1.
1.1.
1.2.
1.3.
 
2.
 
2.1
2.1.1.
 
 
 
2.1.2.
 
 
 
2.1.3.
 
 
 
2.1.4.
 
 
 
2.2.
2.2.1.
 
 
 
 
 
 
2.2.2.
 
 
 
2.2.3.
 
 
 
2.2.4.
 
 
 
2.2.5.
 
 
 
2.2.6.
 
 
 
2.3
2.3.1.
 
 
 
2.3.2.
 
 
 
2.3.3.
 
 
 
2.3.4.
 
 
 
2.3.5.
 
 
 
 
 
 
3.
3.1.
 
4.
 
4.1.
4.1.1.
 
 
 
4.1.2.
 
 
 
4.1.3.
 
 
 
4.1.4.
 
 
 
4.2.
4.2.1
 
 
 
4.2.2.
 
 
 
4.3
4.3.1.
 
 
 
4.3.2.
 
 
 
 
 
 
5.
5.1.
 
 
6.
 
6.1.
6.1.1.
 
 
 
 
6.1.2.
 
 
 
6.1.3.
 
 
 
6.2.
6.2.1.
 
 
 
6.2.2.
 
 
 
6.2.3.
 
 
 
6.2.4.
 
 
 
6.3.
6.3.1.
 
 
 
 
6.3.2.
 
 
 
 
7.
 
7.1.
7.1.2.
7.1.3.
 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE /art.8, pkt.1/
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE /art.8, pkt.2/
 
  DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton;
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 15 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
 
 
 
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
 
 
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8, pkt.3/
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8, pkt.4/
 
  DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
 
 
PRZYCZEPY I NACZEPY/art.8, pkt.5/
Od 7 ton i poniżej 12 ton
 
 
PRZYCZEPY I NACZEPY/art.8, pkt.6/
 
  JEDNA OŚ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
TRZY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
Nie mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
AUTOBUSY-LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA/art.8, pkt.7/
- do 15 miejsc
- od 16 do 30 miejsc
- równa lub wyższa niż 30 miejsc
 
 
 
365,00
573,00
677,00
 
 
 
 
 
1.042,00
1.250,00
 
 
1.042,00
1.250,00
 
 
1.042,00
1.250,00
 
 
1.042,00
1.355,00
 
 
 
1.146,00
1.250,00
 
 
 
 
 
1.459,00
1.459,00
 
 
1.459,00
1.459,00
 
 
1.459,00
1.459,00
 
 
1.459,00
1.667,00
 
 
1.459,00
1.667,00
 
 
 
1.250,00
1.459,00
 
 
1.459,00
1.667,00
 
 
1.771,00
1.771,00
 
 
2.084,00
2.452,00
 
 
 
2.084,00
2.452,00
 
 
 
 
729,00
 
 
 
 
 
521,00
729,00
 
 
1.563,00
1.563,00
 
 
1.771,00
1.771,00
 
 
1.771,00
1.936,00
 
 
 
1.771,00
1.876,00
 
 
1.980,00
2.505,00
 
 
 
1.303,00
1.889,00
 
 
1.824,00
2.505,00
 
 
 
 
 
521,00
 
 
 
 
 
 
625,00
625,00
 
 
 
729,00
729,00
 
 
1.042,00
1.042,00
 
 
 
1.042,00
1.042,00
 
 
1.250,00
1.250,00
 
 
1.250,00
1.355,00
 
 
1.355,00
1.771,00
 
 
 
1.355,00
1.355,00
 
 
 
1.355,00
1.355,00
 
 
 
 
 625,00
1.042,00
1.563,00
 
 
 
artykuł nr 8

zmieniająca uchwałę Nr XIX/154/05

Uchwała Nr XX/163/05

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/154/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;  zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,           Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441/ w związku z art.8, art.10 ustawy                 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  /tekst jednolity  z 2002r.           Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039; Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966;  z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr 1 uchwały Nr XIX/154/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia             13 grudnia 2005 roku w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w wierszu L.p. 7.1.2. po wyrazach „od 16 do 30 miejsc” dodaje się wyraz „włącznie”, w wierszu L.p. 7.1.3. skreśla się wyrazy „równa lub”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                    Edward Miśkiewicz

artykuł nr 9

Podatek od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XIX/154/05

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 13 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;  zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,           Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441/ w związku z art.8, art.10 ustawy                 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  /tekst jednolity  z 2002r.           Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039; Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966;  z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/110/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała zmieniająca Nr XIII/110/04 Rady Gminy                   w Imielnie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.    

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                    Edward Miśkiewicz

 

 

                                                                                Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XIX/154/05

                                                                                Rady Gminy w Imielnie z dnia

                                                                                13 grudnia 2005 roku

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ustalone w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz.31 z późniejszymi  zmianami/

 

L.p.

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów liczba osi /rodzaj zawieszenia/

Stawka podatku

w zł

 

1.

1.1.

1.2.

1.3.

 

2.

 

2.1

2.1.1.

 

 

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.3.

 

 

 

2.1.4.

 

 

 

2.2.

2.2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

 

 

 

2.2.3.

 

 

 

2.2.4.

 

 

 

2.2.5.

 

 

 

2.2.6.

 

 

 

2.3

2.3.1.

 

 

 

2.3.2.

 

 

 

2.3.3.

 

 

 

2.3.4.

 

 

 

2.3.5.

 

 

 

 

 

 

3.

3.1.

 

4.

 

4.1.

4.1.1.

 

 

 

4.1.2.

 

 

 

4.1.3.

 

 

 

4.1.4.

 

 

 

4.2.

4.2.1

 

 

 

4.2.2.

 

 

 

4.3

4.3.1.

 

 

 

4.3.2.

 

 

 

 

 

 

5.

5.1.

 

 

6.

 

6.1.

6.1.1.

 

 

 

 

6.1.2.

 

 

 

6.1.3.

 

 

 

6.2.

6.2.1.

 

 

 

6.2.2.

 

 

 

6.2.3.

 

 

 

6.2.4.

 

 

 

6.3.

6.3.1.

 

 

 

 

6.3.2.

 

 

 

 

7.

 

7.1.

7.1.2.

7.1.3.

 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE /art.8, pkt.1/

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE /art.8, pkt.2/

 

          DWIE  OSIE

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton;

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 15 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

TRZY OSIE

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

 

 

 

 

Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

-        

 

Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 25 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 31 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

 

 

 

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8, pkt.3/

Od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8, pkt.4/

 

          DWIE OSIE

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 31 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

TRZY OSIE

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 40 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 40 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

 

 

 

PRZYCZEPY I NACZEPY/art.8, pkt.5/

Od 7 ton i poniżej 12 ton

 

 

PRZYCZEPY I NACZEPY/art.8, pkt.6/

 

          JEDNA OŚ

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

 

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 25 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

DWIE OSIE

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż 38 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

 

Nie mniej niż 38 ton:

-         oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

-         inny system zawieszenia osi

 

 

AUTOBUSY-LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA/art.8, pkt.7/

-         do 15 miejsc

-         od 16 do 30 miejsc

-         równa lub wyższa niż 30 miejsc

 

 

 

350,00

550,00

650,00

 

 

 

 

 

1.000,00

1.200,00

 

 

1.000,00

1.200,00

 

 

1.000,00

1.200,00

 

 

1.000,00

1.300,00

 

 

 

1.100,00

1.200,00

 

 

 

 

 

1.400,00

1.400,00

 

 

1.400,00

1.400,00

 

 

1.400,00

1.400,00

 

 

1.400,00

1.600,00

 

 

1.400,00

1.600,00

 

 

 

1.200,00

1.400,00

 

 

1.400,00

1.600,00

 

 

1.700,00

1.700,00

 

 

2.000,00

2.452,80

 

 

 

2.000,00

2.452,80

 

 

 

 

700,00

 

 

 

 

 

500,00

700,00

 

 

1.500,00

1.500,00

 

 

1.700,00

1.700,00

 

 

1.700,00

1.936,29

 

 

 

1.700,00

1.800,00

 

 

1.900,00

2.505,15

 

 

 

1.250,00

1.889,06

 

 

1.750,00

2.505,15

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

 

600,00

600,00

 

 

 

700,00

700,00

 

 

1.000,00

1.000,00

 

 

 

1.000,00

1.000,00

 

 

1.200,00

1.200,00

 

 

1.200,00

1.300,00

 

 

1.300,00

1.700,00

 

 

 

1.300,00

1.300,00

 

 

 

1.300,00

1.300,00

 

 

 

 

600,00

1.000,00

1.500,00

 

 

artykuł nr 10

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr VIII/64/03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 roku
Załączniki:
Załącznik 0 B