Uchwała Nr XXV.168.2017

UCHWAŁA Nr XXV.168.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.168.2017   321.848 KB

Uchwała Nr XVIII.110.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.110.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.110.2016   1.963 MB

Uchwała Nr X.57.2015

Uchwała Nr X.57.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr X.57.2015   208.774 KB

Uchwała Nr XXXV.217.2014

Uchwała Nr XXXV.217.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXXV.217.2014   214.570 KB

Uchwała Nr XXVII.164.2013

 

 
 
Uchwała Nr XXVII.164.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814) z kwoty 69.28 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1dt.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XVII/108/12

 

Uchwała Nr XVII/108/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.( M. P. poz. 787 ) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2013.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Deklaracja

 

Uchwała Nr VIII/60/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011 roku
 
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :
 
§ 1
Określa się wzór formularza „ DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY” (DR-1) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XIX/153/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru podatku rolnego od 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki
Deklaracja   1.008 MB

Uchwała Nr VIII/56/11

 

Uchwała Nr VIII/56/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późn. zm. ) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969; z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXXIV/175/10

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/175/10
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 10 listopada 2010 roku
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr106, poz.675) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, zm. z 2006r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96 poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M.P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.
 

Uchwała Nr XIX/97/08

Uchwała Nr XIX/97/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 25 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2009 roku
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969; zm. z 2006r. Nr 191, poz.1412, Nr 245,poz.1775, Nr 249, poz1825; z 2007r. Nr 109, poz.747; z 2008r. Nr 116, poz.730/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno do kwoty 35,00 zł za kwintal.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy w Imielnie z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2008 roku.
 
  § 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  § 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009.
 
 

Uchwała Nr XI/53/07

Uchwała Nr XI/53/07

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 07 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2008 roku

 

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218/  oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U.  z 2006r. Nr 136, poz.969; zm. z 2006r. Nr 191, poz.1412, Nr 245,poz.1775, Nr 249, poz1825; z 2007r. Nr 109, poz.747/ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu  żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno do kwoty 35,00 za kwintal.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy w Imielnie z dnia

14 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno.

 

  § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.

 

 

Podatek rolny na 2007 rok

Uchwała Nr III/11/06

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 14 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.1 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337/  oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969/ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu 1q żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno do kwoty 32,00.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/156/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia

13 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno.

 

 

                                                              § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                              § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2007.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                 Stanisław Kukuryk

 

Podatek rony na 2006 rok

Uchwała Nr XIX/ 156/05

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 13 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.1 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; zm. z 1994r.   Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz.681; z 2001r. Nr 81, poz.875; z 2002r. Nr 200, poz.1680; z 2003r. Nr 110, poz.1039,         Nr 162, poz.1568; z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419/ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu 1q żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno do kwoty 27,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/104/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku na obszarze Gminy Imielno

 

                                                              § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                              § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Edward Miśkiewicz

 

Cena żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr VIII//03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku na obszarze Gminy Imielno.Na podstawie art.18 ust.1 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; zm. z 1994r. Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz.681; z 2001r. Nr 81, poz.875; z 2002r. Nr 200, poz.1680; z 2003r. Nr 110, poz.1039/ Rada Gminy uchwala co następuje:§ 11/ Obniża się średnią cenę skupu 1q żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno do kwoty 30,00 zł.2/ Stawka podatku rolnego na terenie Gminy Imielno z 1 ha przeliczeniowego wynosi 75 zł.3/ Stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego wynosi 150 zł.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie obowiązywać przy wymiarze podatku rolnego w 2004 roku.Przewodniczący Rady Gminy Edward Miśkiewicz