główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/61/11

 

Uchwała Nr VIII/61/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011 roku
 
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,   poz. 1682 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Określa się wzór formularza „ DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY”(DL-1) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Traci moc uchwała NR XIX /152/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru podatku leśnego od 2012 roku.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
Załączniki:
Deklaracja MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/55/07

Uchwała Nr XI/55/07

Rady Gminy w Imielnie

z dnia  07 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/157/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia   13 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Imielno

 

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806;  z 2003r.

Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203,  Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218/  oraz art.4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym/ Dz. U. Nr 200, poz.1682; zm. z 2002r. Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179,179, poz.1484; z 2006r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XIX/157/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Imielno zmienionej uchwałą Nr XX/162/05 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2005 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

  § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

artykuł nr 3

Podatek -średnia cena drewna na 2006 rok

Uchwała Nr XIX/157/05

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 13 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Imielno

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.1 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;  zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,          Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441/  oraz art.4 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz.1682; zm. z 2003r. Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Imielno do kwoty 131,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                              § 3

Traci moc uchwała Nr VIII/62/03 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2004 roku na obszarze Gminy Imielno.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                              § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                 Edward Miśkiewicz

 

 

artykuł nr 4

Cena drewna przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku

Uchwała Nr VIII/62/03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2004 roku na obszarze Gminy Imielno.Na podstawie art.18 ust.1 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art.4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym/ Dz. U. Nr 200, poz.1682; zm. z 2003r. Nr 216, poz.1826/ Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2004 roku na obszarze Gminy Imielno do kwoty 100,00 zł.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.Przewodniczący Rady Gminy Edward Miśkiewicz