główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od posiadania psów

Uchwała Nr VIII/66/03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad oraz terminów płatnościNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966/ Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.§ 2Wysokość podatku rocznie:- od pierwszego psa - 30 zł,- od drugiego psa - 32 zł,- od trzeciego i każdego następnego psa - 32 zł.W przypadku gdy posiadanie psów jest wolne od podatku na podstawie art.13 ust.2 powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy opodatkowaniu następnych psów mają zastosowanie stawki przewidziane dla drugiego bądź kolejnych psów.§ 3Podatek za dany rok podatkowy jest płatny z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku lub w ciągu 30 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.§ 4Inkasentami podatku od posiadania psów wyznacza się sołtysów z terenu Gminy Imielno. Ustanawia się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % zebranych kwot.§ 5Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 6Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.§ 7Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.Przewodniczący Rady Gminy Edward Miśkiewicz