Uchwała Nr X.66.2015

Uchwała Nr X.66.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia  30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów

 

Załączniki
Uchwała Nr X.66.2015   222.591 KB

Uchwała Nr VIII/59/11

 

Uchwała Nr VIII/59/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru,
określenia inkasentów
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst . Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku   o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz613; z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się wysokość stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na kwotę 20 zł dziennie.
 
§ 2
Zarządza się pobór opłaty targowej przez inkasenta w osobie Pana Daniela Biernackiego sołtysa sołectwa Imielno.
 
§ 3
Opłata targowa jest pobierana w dniu prowadzonej sprzedaży przez inkasenta za potwierdzeniem wpłaty.
§ 4
Inkasent otrzymuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% pobranych kwot z tytułu opłaty targowej.
Pobrane przez inkasenta kwoty opłaty targowej winny być wpłacone na konto Gminy Imielno w terminie 7 dni.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
   

Opłata targowa

Uchwała Nr VIII/65/03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentówNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ art.15 i art.19 pkt.1 lit. ”a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966/ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. § 2Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:1.Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych i przyczep - 20 zł,2.Przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu) - 10 zł. § 3Zarządza się pobór opłaty targowej przez pracownika Urzędu Gminy. § 4Opłata targowa jest pobierana w dniu prowadzonej sprzedaży przez pracownika Urzędu Gminy za potwierdzeniem wpłaty. § 5Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 7Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.Przewodniczący Rady Gminy Edward Miśkiewicz