Opłata administracyjna

Uchwała Nr VIII/67/03Rady Gminy w Imielniez dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806;z 2003r. Nr 80, poz.717/ art.18 i art.19 pkt.1 lit. ”d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rokuo podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966/ Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.§ 2Opłatę administracyjną pobiera się za wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:1). za wydawanie wyrysów- 5 zł2). za wydawanie wypisów-10 zł§ 3Opłata administracyjna podlega uiszczeniu w dniu złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Imielno.§ 4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.§ 6Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty administracyjnej od roku podatkowego 2004.Przewodniczący Rady Gminy Edward Miśkiewicz