główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII.220.2018

UCHWAŁA NR XXXII.220.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26  września 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXII.220.2018 850 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXV.169.2017

UCHWAŁA Nr XXV.169.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki:
Załącznik 1,007 KB
Uchwała Nr XXV.169.2017 305 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII.113.2016

UCHWAŁA Nr XVIII. 113.2016 Rady  Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII.113.2016 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr X.65.2015

Uchwała Nr X.65.2015 Rady  Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki:
Załącznik 656 KB
Uchwała Nr X.65.2015 223 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII.166.2013

 

Uchwała Nr XXVII.166.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst  Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858  z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od  1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 
§ 3. Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
  Stanisław Kukuryk
  Załącznik do uchwały Nr XXVII.166.2013
  Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
 
 
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
na terenie Gminy Imielno
 
 
1. Informacje ogólne :
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Imielno na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886). Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Urząd Gminy w Imielnie.
 
2. Rodzaj prowadzonej działalności :
Przedmiotem działania jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Imielno.
 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług :
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one odbiorców jakimi są: gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, oraz odbiorcy pozostali.
 
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat :
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz z opłaty abonamentowej.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
 
L. p.
Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1
2
3
  4
  5
1
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3  dostarczonej wody
  2,40
  zł/m3
2
Przedsiębiorcy
cena za 1 m3 dostarczonej wody
  3,10
zł/m3
3
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3  dostarczonej wody
  2,60
zł/m3
 
4
Opłata abonamentowa
  2,00
 zł/m-c/odbiorca
 
Do cen i opłat określonych w kolumnie 4 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 i 11 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy w/g stawki podatku w chwili wystawienia faktury.
 
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  i urządzenia pomiarowe :
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań, a nie wyposażonych w wodomierze wg norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie.
 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat :
1) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenie w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na usługowo handlowe i odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym.
2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.