Uchwała Nr XXXII.220.2018

UCHWAŁA NR XXXII.220.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26  września 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXXII.220.2018   850.013 KB

Uchwała Nr XXV.169.2017

UCHWAŁA Nr XXV.169.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.169.2017   305.477 KB
Załącznik   1,006.521 KB

Uchwała Nr XVIII.113.2016

UCHWAŁA Nr XVIII. 113.2016 Rady  Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.113.2016   5.205 MB

Uchwała Nr X.65.2015

Uchwała Nr X.65.2015 Rady  Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr X.65.2015   222.633 KB
Załącznik   656.439 KB

Uchwała Nr XXVII.166.2013

 

Uchwała Nr XXVII.166.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst  Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858  z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od  1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 
§ 3. Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
  Stanisław Kukuryk
  Załącznik do uchwały Nr XXVII.166.2013
  Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
 
 
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
na terenie Gminy Imielno
 
 
1. Informacje ogólne :
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Imielno na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886). Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Urząd Gminy w Imielnie.
 
2. Rodzaj prowadzonej działalności :
Przedmiotem działania jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Imielno.
 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług :
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one odbiorców jakimi są: gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, oraz odbiorcy pozostali.
 
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat :
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz z opłaty abonamentowej.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
 
L. p.
Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1
2
3
  4
  5
1
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3  dostarczonej wody
  2,40
  zł/m3
2
Przedsiębiorcy
cena za 1 m3 dostarczonej wody
  3,10
zł/m3
3
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3  dostarczonej wody
  2,60
zł/m3
 
4
Opłata abonamentowa
  2,00
 zł/m-c/odbiorca
 
Do cen i opłat określonych w kolumnie 4 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 i 11 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy w/g stawki podatku w chwili wystawienia faktury.
 
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  i urządzenia pomiarowe :
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionego w pkt 1 Taryfy.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań, a nie wyposażonych w wodomierze wg norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie.
 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat :
1) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenie w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na usługowo handlowe i odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym.
2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XVII/112/12

 

Uchwała Nr XVII/112/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 3. Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
Załącznik do uchwały Nr XVII/112/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
na okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
na terenie Gminy Imielno
1. Informacje ogólne :
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Imielno na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886). Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Urząd Gminy w Imielnie.
2. Rodzaj prowadzonej działalności :
Przedmiotem działania jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Imielno.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług :
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one odbiorców jakimi są: gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, oraz odbiorcy pozostali.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat :
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz z opłaty abonamentowej.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
L. p.
Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Cena netto
Jednostka miary
1
2
3
4
5
1
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody
2,40
zł/m3
2
Przedsiębiorcy
cena za 1 m3dostarczonej wody
3,10
zł/m3
3
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 dostarczonej wody
2,60
zł/m3
4
Opłata abonamentowa
2,00
zł/m-c/odbiorca
Do cen i opłat określonych w kolumnie 4 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt. 9 i 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886 ) w/g stawki podatku w chwili wystawienia faktury.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe :
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 Taryfy.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań a nie wyposażonych w wodomierze wg norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70).
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat :
1) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenie w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na usługowo handlowe i odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym.
2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała Nr VIII/64/11

 

Uchwała Nr VIII/64/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2011 roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst  Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno w wysokości :
 1) 2,40 zł plus VAT za 1 m3 dostarczonej wodydla gospodarstw domowych,
 2) 3,10 zł plus VAT za 1 m3 dostarczonej wodydla przedsiębiorców,
 3) 2,60 zł plus VAT za 1 m3 dostarczonej wodydla odbiorców pozostałych.
2. Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt. 1, 2, 3  w wysokości - 2,00 zł plus VAT.  
 
§ 2
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 3
Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr II/13/10

 

Uchwała Nr II/13/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 2 grudnia 2010 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Imielno
 
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 24 ust.1 i ust. 7 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U.  z 2006r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007r. Nr 147, poz. 1033,  z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno:
- dla gospodarstw domowych – 2,30 zł + VAT za 1 m3 wody
- dla przedsiębiorców – 3,00 zł +VAT za 1 m3 wody
- dla odbiorców pozostałych – 2,50 zł +VAT za 1 m3 wody
§ 2
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 3
Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Stanisław Kukuryk

Uchwała Nr XXVIII/137/09

 

Uchwała Nr XXVIII/137/09
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 listopada 2009 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Imielno
 
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art. 24 ust.1i ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858; zm. z 2007r. Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz.97) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno;
- dla gospodarstw domowych - 2,30 zł + VAT za 1 m 3 wody
- dla przedsiębiorców - 3,00 zł + VAT za 1m3 wody
- dla odbiorców pozostałych - 2,50 zł + VAT za 1m3 wody
 
§ 2
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
 
§ 3
 
Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 

Uchwała Nr XIX/99/08

Uchwała Nr XIX/99/08
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 25 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Imielno
 
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3, art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;   z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,   Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 24 ust.1i ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858; zm. z 2007r. Nr 147, poz.1033) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno;
- dla gospodarstw domowych - 2,20 zł + VAT za 1 m 3 wody
- dla przedsiębiorców - 2,90 zł + VAT za 1m3 wody
- dla odbiorców pozostałych - 2,40 zł + VAT za 1m3 wody
 
§ 2
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 
§ 3
Rozliczenie z odbiorcami za dostawę wody dokonywane będzie w okresach kwartalnych.
 
§ 4
Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 

Uchwała Nr XI/52/07

Uchwała Nr XI/52/07

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 07 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie

Gminy Imielno

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3, art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;   z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,   Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 24 ust.1 i ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  Nr 123, poz.858; zm. z 2007r. Nr 147, poz.1033) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno;

- dla gospodarstw domowych  -  2,00 zł + VAT za 1 m 3 wody

- dla przedsiębiorców  -  2,70 zł + VAT za 1m3 wody

- dla odbiorców pozostałych  -  2,20 zł + VAT za 1m3 wody

 

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 3

Rozliczenie z odbiorcami za dostawę wody dokonywane będzie w okresach kwartalnych.

 

§ 4

Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

Uchwała Nr III/10/06

Uchwała Nr III/10/06

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 14 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie

Gminy Imielno

 

 

       Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3, art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                    o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r.             Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;                  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,            Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337/ oraz art. 24 ust.1 i ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  Nr 123, poz.858) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno;

- dla gospodarstw domowych -  1,90 zł + VAT za 1 m 3 wody

- dla odbiorców przemysłowych i przedsiębiorców -2,50 zł+ VAT za 1m3 wody

- dla odbiorców pozostałych - 2,00 zł + VAT za 1m3 wody

 

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

 

§ 3

Rozliczenie z odbiorcami za dostawę wody dokonywane będzie w okresach kwartalnych.

 

§ 4

Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kukuryk