główna zawartość
artykuł nr 1

Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mieszkańcy różnych regionów Polski borykają się z rozmaitymi problemami związanymi ze środowiskiem wodnym – z zanieczyszczeniami wody, z jej brakiem, zagrożeniem powodziowym i wieloma innym. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prowadzą prace nad planami gospodarowania wodami w Polsce, których nadrzędnym celem jest poprawa stanu środowiska wodnego.

Prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety i wskazanie tych problemów związanych z gospodarką wodną, które występują w Państwa miejscu zamieszkania i które są najbardziej dotkliwe w codziennym życiu. Dzięki uzyskanym od Państwa informacjom przygotowywane plany będą lepiej odpowiadały lokalnym potrzebom, a w rezultacie wpłyną na poprawę stanu wód w Polsce i poprawę jakości życia w Państwa społeczności.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie nie powinno zabrać więcej niż kilka minut.

Dziękujemy!

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej są prowadzone

od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r.

 

OPINIE NT. STANU WÓD W OKOLICY ZAMIESZKANIA

 

1. Wymienimy Panu/Pani kilka problemów dotyczących stanu wód.

a)Proszę wskazać, które z nich dotyczą Pana/Pani miejsca zamieszkania? [proszę wstawić znak „X” w wybranym polu w każdym punkcie]

 

Problem

bardzo duży problem

znaczący problem

niezbyt duży problem

to się zdarza, ale nie jest to problem

tego typu problemów nie ma

nie wiem

 

1. z powodu braku zabezpieczeń (np. wałów, systemów ostrzeżeń itp.) występuje zagrożenie powodzią

 

 

 

 

 

 

2. woda w okolicznych zbiornikach wodnych, rzekach, potokach jest zanieczyszczona przez zakłady przemysłowe

 

 

 

 

 

 

3. okoliczne zbiorniki wodne, rzeki, potoki są zanieczyszczone przez gospodarstwa rolne (np. przez nawozy)

 

 

 

 

 

 

4. brakuje kanalizacji i ludzie odprowadzają ścieki do okolicznych rzek, potoków czy zbiorników wodnych

 

 

 

 

 

 

5. w przypadku suszy brakuje zbiorników z zapasową wodą

 

 

 

 

 

 

6. koryta rzek i potoków są zaśmiecone przez ludzi, przypominają wysypiska

 

 

 

 

 

 

7. nie ma żadnej kontroli nad poborem wód, więc nie wiadomo, ile kto zużywa i na ile jej wystarczy 

 

 

 

 

 

 

8. tereny ze zbiornikami wodnymi, które mogłyby być rekreacyjne, są zanieczyszczone i zaniedbane

 

 

 

 

 

 

9. inne (jakie?)

...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

b) jeśli w powyższej tabeli wskazał(a) Pan/Pani występowanie więcej niż trzech problemów, to proszę teraz wskazać maksymalnie trzy problemy, które uważa Pan/Pani za najistotniejsze? (można wpisać numer problemu z tabeli lub opisać problem)

.......................................................................................

 

.......................................................................................

 

.......................................................................................

 

 

2. Jeśli w miejscu zamieszkania zauważa Pan/Pani jakiekolwiek problemy ze stanem wód, to jakie Pana/Pani zdaniem są główne przyczyny tych problemów?

[Proszę wskazać maksymalnie trzy takie przyczyny zakreślając kółkiem liczbę przy odpowiedzi]

 

1.   Nie są egzekwowane przepisy chroniące stan wód (np. ludzie lub instytucje nie ponoszą kar za zanieczyszczanie zbiorników)

2.   Ludzie nie mają świadomości ekologicznej

3.   Lokalny samorząd nie robi nic, aby poprawić sytuację

4.   Brakuje pieniędzy na odpowiednie inwestycje (np. oczyszczalnie, wały przeciwpowodziowe itp.), aby poprawić stan wód

5.   Przepisy prawne są złe (są niespójne, niejednoznaczne itd.)

6.   Brakuje odpowiedniej motywacji, aby ludzie zaczęli dbać o stan środowiska

7.   Inne (jakie?) .......................................................................................

  ..........................................................................................................

  ..........................................................................................................

 

3. Poprawa środowiska wodnego wymaga wprowadzenia konkretnych zmian – proszę zaznaczyć, na które propozycje wyraziłby(aby) Pan/Pani zgodę

[proszę wstawić znak „X” w wybranym polu w każdym punkcie]

 

Na rzecz poprawy środowiska wodnego...

zdecydowa-nie tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

zdecydowa

-nie nie

1. zgodziłbym(abym) się płacić niewielki podatek

 

 

 

 

 

2. mógłbym(abym) społecznie brać udział w pracach organizacji proekologicznej

 

 

 

 

 

3. zgodziłbym(abym) się na ograniczenie zużycia wody w domu/w gospodarstwie poprzez powtórne wykorzystanie wody

 

 

 

 

 

4. brałbym(abym) udział w programach edukacyjnych i akcjach informacyjnych dot. problematyki ochrony wód

 

 

 

 

 

5. inne (jakie?)............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE

 

1. Płeć  kobieta ?    mężczyzna ?

 


2. Wiek 3. Wykształcenie   8. Zawód/zajęcie wykonywane

do 25 lat ?   podstawowe   ?    emeryt/rencista ?

26-35 lat ?   zawodowe ?    kierownik/menadżer ?

36-45 lat ?   średnie ?    niepracujący/poszukujący pracy  ?

46-55 lat ?   licencjat   ? pracownik biurowy/urzędnik   ?

56-65 lat ?   wyższe ? pracowanik fizyczny     ?

66 lat i więcej   ?     pracownik usług i handlu ?

pracownik naukowy/nauczyciel   ?

4. Czy jest Pan/Pani członkiem   specjalista/wolny zawód   ?

jakiejkolwiek organizacji proekologicznej?   student ?

TAK ?  (jakiej?)................................ NIE ? właściciel/przedsiębiorca   ?

zarząd/dyrektor ?

5. Miejsce zamieszkania inny (jaki?)   ?

- proszę wpisać nazwę gminy i województwa,

w jakim Pan/Pani mieszka 9. Branża

gmina.......................................................   budownictwo/architektura ?

województwo.............................................   edukacja/nauka    ?

finanse/bankowość ?

6. Czy jest Pan/Pani członkiem  gastronomia/turystyka/sport ?

jakiejkolwiek organizacji proekologicznej?  handel/usługi ?

TAK ?  NIE ? instytucje rządowe/samorządowe  ?

media/kultura/rozrywka   ?

7. Jaką drogą otrzymał(a) Pan/Pani   medycyna/ochrona zdrowia   ?

niniejszą ankietę? przemysł ?

za pośrednictwem KZGW/RZGW   ? rolnictwo ?

w urzędzie gminy   ? inna (jaka?) ?

w urzędzie powiatowym     ?

ze strony internetowej     ?

jako załącznik do czasopisma   ?

inną drogą (jaką?) ....................................

 

 


Państawa dodatkowe uwagi i sugestie:

........................................................................................................................

 

........................................................................................................................

 

........................................................................................................................

 

 

Wypełnione ankiety prosimy przekazać na adres e-mail:

 

Sekretariat.DPiZW@kzgw.gov.pl