Budżet Gminy Imielno na 2010 rok

 

 
Uchwała Nr XXX/147/10
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) w związku z art166 ust.1, art.166a, art.184 ust.1, pkt 7,8,10 lit.a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr.249, poz.2104, ze zm.) oraz w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,1,5,6,7,8,9,10, ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1,2, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3 art.235, art.236, art.237 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240)
 
 
 
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.412.350 zł,
z tego:
a) dochody bieżące   11.115.690 zł
b) dochody majątkowe    1.296.660 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.423.514 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące    10.777.965 zł
  b) wydatki majątkowe   2.645.549 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości  1.371.549 zł.
 
a) wydatki bieżące ................zł
b) wydatki majątkowe   1.371549 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.
 
 
 
 
§ 3
 
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.011.164 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie       ..................... zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie  - 1.011.164 zł,
3) pożyczek w kwocie    ..................... zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie    ..................... zł,
5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie    ..................... zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - ....................... zł,
2. Przychody budżetu w wysokości  1.800.000 zł, rozchody w wysokości 788.836 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
2) celową w wysokości   5.000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr.8.
 
 
 
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
 
  1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr.9
  2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr.10.
§ 8
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  500.000 zł;
 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.011.164 zł;
 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów   wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 788.836 zł;
 
§ 9
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości    500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające   z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   

 

Załącznik Nr. 3
   do uchwały Nr.XXX/147/10  
 Rady Gminy w Imielnie  
 z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne nakłady finansowe
wydatki poniesione do 31.12.2009 r.
Planowane wydatki
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)
w tym źródła finansowania
2011 r.
2012 r.
wydatki do poniesienia po 2012 roku
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
13
1.
801
80101
Rozbudowa
budynku szkoły
podstawowej wraz
z budową Sali
gimnastycznej w
SSP Imielno
3.354.708
784.680
1.328.049
597.389
 
A.  
B.
C.
D.

730.660

1.241.979
 
 
Urząd Gminy
Imielno
2.
750
75023
Realizacja
 Projektu w.
"e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej
JST"
50.000
 
17.500
17.500
 
 
 
17.500
15.000
 
Urząd Gminy
Imielno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
3.404.708
784.680
1.345.549
614.889
 
 
730.660
1.259.479
15.000
 
x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr. 3a
   do uchwały Nr.XXX/147/10  
 Rady Gminy w Imielnie  
  z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
 
 
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
 
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
 
rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)
w tym źródła finansowania
 
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
 
1.
400
40002
Zakup agregatu
prądotwórczego
40.000
40.000
 
A.  
B.
C.
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
2.
600
60014
Modernizacja dróg
powiatowych
350.000
350.000
 
A.  
B.
C.
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
3.
600
60016
Droga gminna
Wygoda nr.ew 950
100.000
70.000
 
A.  
B.
C.   30.000
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
4.
600
60016
Motkowice
ul.Krótka
50.000
50.000
 
A.  
B.
C.
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
5.
600
60016
Opatkowice
Drewniane
droga nr.ew.205
60.000
60.000
 
A.  
B.
C.
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
6.
600
60016
Sobowice
droga nr.ew.
385-376
30.000
30.000
 
A.  
B.
C.
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
7.
700
70005
Przebudowa
i rozbudowa
istniejącego
budynku Ośrodka
Zdrowia w
Opatkowicach
Murowanych
260.000
130.000
 
A.  
B.
C.   130.000
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
8.
700
70005
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej centrum
wsi Motkowice
wraz z
urządzeniem części parkowej
rekreacyjno-
wypoczynkowej
360.000
160.000
 
A.  
B.
C.   200.000
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
9.
900
90015
Modernizacja
oświetlenia
ulicznego
50.000
50.000
 
A.  
B.
C.
D.
 
Urząd Gminy Imielno
 
Ogółem
1.300.000
940.000
 
360.000
 
x
 
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Załącznik Nr. 4
 do uchwały Nr.XXX/147/10  
  Rady Gminy w Imielnie  
z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
 
 
 
 
 
w zł
L.p.
Źródła finansowania
Wydatki w roku budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012
2011 rok
2012 rok
Razem 2011 - 2012
I
Ogółem wydatki bieżące
.....
.....
.....
.....
 
- środki z budżetu j.s.t.
.....
.....
.....
.....
 
- środki z budżetu krajowego
.....
.....
.....
.....
 
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
.....
.....
.....
.....
II
Ogółem wydatki majątkowe
1.371.549
1.340.379
88.100
1.428.479
 
- środki z budżetu j.s.t.
614.889
627.560
15.000
642.560
 
- środki z budżetu krajowego
.....
.....
.....
.....
 
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
756.660
712.819
73.100
785.919
 
Ogółem wydatki
1.371.549
1.340.379
88.100
1.428.479
 
- środki z budżetu j.s.t.
614.889
627.560
15.000
642.560
 
- środki z budżetu krajowego
.....
.....
.....
.....
 
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
756.660
712.819
73.100
785.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr. 4a
     do uchwały Nr.XXX/147/10  
 Rady Gminy w Imielnie  
 z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w zł
L.p.
Projekt
Okres realizacji zadania
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Dział
Rozdział
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.
Wydatki w roku budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20……
źródło
kwota
2011 rok
2012 rok
po 2012 roku
1.
Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013  
 
 
 
 
Wartość zadania:
3.354.708
784.680
1.328.049
1.241.979
.....
.....
 
Priorytet: 5
2009-2011
 
801
80101
- środki z budżetu j.s.t.
1.647.833
440.384
597.389
610.060
 
 
 
Działanie: 2.2
 
 
 
 
- środki z budżetu krajowego
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 
Projekt: Rozbudowa budynku szkoły
 podstawowej wraz z budową Sali
gimnastycznej w SSP Imielno
 
 
 
 
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
1.706.875
344.296
730.660
631.919
.....
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Program:
 
 
 
 
Wartość zadania:
 
 
 
 
 
 
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013  
 
 
 
 
Wartość zadania:
230.000
.....
43.500
98.400
88.100
.....
 
Priorytet: 2
2009-2012
 
750
75023
- środki z budżetu j.s.t.
50.000
.....
17.500
17.500
15.000
 
 
Działanie: 2.2
 
 
 
 
- środki z budżetu krajowego
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 
Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa
 Infrastruktury Informatycznej JST"
 
 
 
 
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
180.000
.....
26.000
80.900
73.100
.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem wydatki majątkowe
 
 
 
 
 
3.584.708
784.680
1.371.549
1.340.379
88.100
.....
 
- środki z budżetu j.s.t.
 
 
 
 
 
1.697.833
440.384
614.889
627.560
15.000
 
 
- środki z budżetu krajowego
 
 
 
 
 
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
 
 
 
 
 
1.886.875
344.296
756.660
712.819
73.100
.....

Załącznik Nr. 5
  do uchwały Nr.XXX/147/10
Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
 
 
 
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
1.800.000
1.
Kredyty
§ 952
1.500.000
2.
Pożyczki
§ 952
 
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
 
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
 
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 944
 
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
 
7.
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
§ 931
 
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
300.000
9.
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
 
Rozchody ogółem:
 
788.836
1.
Spłaty kredytów
§ 992
745.200
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
43.636
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
 
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
 
5.
Lokaty
§ 994
 
6.
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
§ 982
 
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
 

      Załącznik Nr. 6
  Załącznik Nr. 6  
  do uchwały Nr.XXX/147/10
  Rady Gminy w Imielnie  
  z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
Dział
Rozdział
§
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dotacje
pozostałe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
750
75011
2010
41.775
41.775
41.775
41.775
 
 
 
751
75101
2010
764
764
764
 
 
764
 
852
85212
2010
1.916.757
1.916.757
1.916.757
43.600
 
1.873.157
 
Ogółem 1.959.296
1.959.296
1.959.296
85.375
 
1.873.921
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Załącznik Nr. 7
   do uchwały Nr.XXX/147/10
  Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
Dział
Rozdział
§
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dotacje
pozostałe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
710
71035
2020
2.000
2.000
2.000
 
 
2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem   2.000
2.000
2.000
 
 
2.000
 
 
   

    Załącznik Nr. 8
do uchwały Nr.XXX/147/10
Rady Gminy w Imielnie
  z dnia 29 stycznia 2010 roku
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w złotych
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
Dochody
ogółem
§
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dotacje
Wydatki na na obsługę długu (odsetki)
Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji
Pozostałe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizacja dróg
powiatowych
600
60014
....
6620
350.000
 
 
 
 
 
 
350.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
350.000
 
 
 
 
 
 
350.000
 
 

 
  Załącznik Nr. 9
do uchwały Nr.XXX/147/10 
  Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku  
 
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
 
 
 
 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
1.
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna
w Imielnie
100.000
 
 
 
 
 
Ogółem
100.000
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr. 10
do uchwały Nr.XXX/147/10 
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku    
Dotacje celowe w 2010 r.
 
 
 
 
 
 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca dotację
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
5
1.
921
92120
Prace konserwatorskie przy organach
w Kościele parafialnym w Imielnie
Parafia Rzymsko-Katolicka
w Imielnie
20.000
Ogółem
20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 
 
  Wydatki budżetowe gminy na 2010 rok opiewają na kwotę 12.507.164 zł. W kwocie tej mieszczą wydatki majątkowe w kwocie 1.915.657 zł oraz wydatki bieżące 10.591.507 zł.
Do wydatków bieżących należy:
 - utrzymanie szkół podstawowych,
 - utrzymanie gimnazjum,
 - utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas”0”,
 - dowóz dzieci do szkół,
 - dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
 - utrzymanie zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół,
 - utrzymanie administracji samorządowej,
 - utrzymanie i bieżące remonty dróg,
 - utrzymanie bibliotek - dotacje,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
 - zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
 - oświetlenie uliczne,
 - dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
 - prowizje sołtysów,
 - diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej.
Wydatki majątkowe to:
- budowa dróg gminnych,
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych,
- zagospodarowanie centrum Motkowice,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- rozbudowa budynku szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w SSP  
 w Imielnie,
- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA
do projektu budżetu Gminy na 2010 rok
 
 
Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.
 
  Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie   z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 34,10 zł za 1q.
 
W zakresie podatków i opłat lokalnych planowano niewielki wzrost dochodów w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, t.j. 1,1% zaś w stosunku do pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody   z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaż wody itp. uwzględniono wskaźnik wzrostu około 4,7%.
Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gmin jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.
W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono spłatę kredytu w kwocie 788.836 zł oraz odsetek w kwocie 120.000 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E
 
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo   9.100 zł
Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości
2% wpływów z podatku rolnego.
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
  gaz i wodę 256.458 zł
Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów
Dz.600 Transport i łączność   1.100.000 zł
Środki przeznacza się na inwestycje – budowa dróg, remonty
dróg gminnych, budowa parkingu, utrzymanie zimowe dróg 380.000 oraz partycypacji
w modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy – 350.000 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych – 370.000 zł.
Dz. 630 Turystyka  10.000 zł
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie. 
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 620.000 zł
Środki z przeznaczeniem na inwestycje – zagospodarowanie centrum wsi Motkowice i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych.
Dz.710 Działalność usługowa 25.000 zł
Środki przeznacza się na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Dz.750 Administracja publiczna   1.908.771 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia 
i pochodne pracowników gminy, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego.
Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 41.775 zł.
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
   Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa   764 zł
Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   165.000 zł
  Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków oraz dofinansowanie inwestycji Policji) 160.000 zł oraz zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł.
Dz.757 Obsługa długu publicznego    120.000 zł
Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.
Dz.758 Różne rozliczenia   50.000 zł
Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
 
Dz.801 Oświata i wychowanie   6.139.569 zł
Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:
- szkoły podstawowe    3.803.049 zł
- gimnazjum 1.148.600 zł
- oddziały przedszkolne   235.320 zł
- dowożenie do szkół   206.600 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny   315.100 zł
- pozostała działalność   32.000 zł
- stołówki szkolne   388.900 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł
Dz.851 Ochrona zdrowia 90.000 zł
  Kwotę 70.000 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową:
- organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne, przeciwdziałanie narkomanii 5.000 zł oraz dofinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia 15.000 zł.
Dz.852 Pomoc społeczna   2.420.617 zł
  Z kwoty tej przypada na:
- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami 112.447 zł
- zasiłki stałe  64.819 zł
- dodatki mieszkaniowe   3.000 zł
- świadczenia rodzinne   1.916.757 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   200.400 zł
- usługi opiekuńcze 15.000 zł
- dożywianie w szkołach oraz odpłatność za umieszczenie w domach
pomocy społecznej 70.000 zł
- świadczenia zdrowotne   8.629 zł
- program integracji społecznej   43.800 zł
W tej kwocie dotacja celowa na zadanie zlecone wynosi 2.123.068 zł.
Nie planuje się wydatków w rozdziałach 85201, 85202, 85203, 85220 i 85233 ponieważ nie występują tego rodzaju potrzeby na terenie gminy,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   364.000 zł
Z tego gospodarka odpadami 10.000 zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł, oczyszczanie miast i wsi 10.000 zł, oświetlenie dróg 230.000 zł w tym na modernizację oświetlenia ulicznego 50.000 zł oraz koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 94.000 zł.
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    120.000 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek. Dotacja dla instytucji kultury – 100.000 zł. Dotacja na konserwację organów w kościele parafialnym w Imielnie 20.000 zł.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport   10.000 zł
Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi.
 
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki stanowi 50.000 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCHODY BUDŻETOWE
 
  Planowane dochody budżetu gminy na 2010 rok zamykają się kwotą 12.412.350 zł, z czego dochody bieżące 11.115.690 zł i dochody majątkowe 1.296.660 zł.
Dochody własne stanowią kwotę 1.824.164 zł tj.14,70% udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 615.000 zł tj. 4,95%; subwencja ogólna 6.239.919 zł tj.50,27% z czego subwencja oświatowa 3.031.510 zł; pozostała kwota subwencji ogólnej 3.208.409 zł, dotacje na zadania zlecone 
z administracji rządowej wynoszą 1.959.296 zł tj.15,79%, dotacje na zadania własne 496.311 zł tj. 4,00% .
Środki na inwestycje 1.276.660 zł, t. j. 10,29%.
 
Dochody własne budżetu gminy przedstawiają się następująco:
 
 - podatek rolny 455.000 zł
 - podatek leśny    27.000 zł
 - podatek od nieruchomości  442.000 zł
 - podatek od środków transportowych   70.000 zł
 - opłata skarbowa 18.000 zł
 - opłata eksploatacyjna   10.000 zł
 - opłata od czynności cywilno-prawnych   50.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn   15.000 zł
 - odsetki za zwłokę   10.100 zł
 - opłata prolongacyjna 1.000 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   72.000 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego   20.000 zł
 - użytkowanie wieczyste 620 zł
 - sprzedaż wody 234.000 zł
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000 zł
 - wpływy z różnych opłat administracyjnych 32.219 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 225 zł
 - wpływy z usług 237.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów   60.000 zł
_______________________________________________________________
Razem dochody własne   1.764.164 zł