Budżet Gminy Imielno na 2011 rok

 

Uchwała Nr IV/18/11
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 25 lutego 2011 roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d iustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.969.286 zł,
z tego:
a)   dochody bieżące   11.175.355 zł
b) dochody majątkowe    1.793.931 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.149.250 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące   10.914.463 zł
b) wydatki majątkowe   2.234.787 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę  0,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.714.787 zł,
a)   wydatki bieżące   - 0,00 zł
b) wydatki majątkowe 1.714.787 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 179.964 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie -  0,00 zł,
2) kredytów w kwocie - 179.964 zł,
3) pożyczek w kwocie   - 0,00 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie   - 0,00 zł,
5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -   0,00 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   - 0,00 zł.
2.   Przychody budżetu w wysokości 1.200.000 zł, rozchody w wysokości 1.020.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,
2) celową w wysokości - 25.000 zł,
z przeznaczeniem na
a)   zarządzanie kryzysowe - 25.000 zł,
§ 5
1.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5.   Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł
na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
§ 8
1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 700.000 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów   - w kwocie  700.000 zł,
w tym kredyty:
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.  w kwocie - 0,00 ,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie – 0,00 zł.
b) z tytułu pożyczek   - w kwocie – 0,00 zł;
w tym pożyczki:
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.  w kwocie - 0,00 zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie – 0,00 zł.
 
c) z tytułu emisji papierów wartościowych - kwocie – 0,00 zł,
w tym: papiery wartościowe:
- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.  w kwocie - 0,00 zł,
- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie – 0,00 zł
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 179.964 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów   - w kwocie 179.964 zł,
w tym kredyty:
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.  w kwocie - 0,00 zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie – 0,00 zł.
b) z tytułu pożyczek   - w kwocie – 0,00 zł;
w tym pożyczki:
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.  w kwocie - 0,00 zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie – 0,00 zł.
c) z tytułu emisji papierów wartościowych   - w kwocie – 0,00 zł,
w tym: papiery wartościowe:
- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.  w kwocie - 0,00 zł,
- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie – 0,00 zł.
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.020.036zł, w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie  - 925.200 zł,
b) z tytułu pożyczek - w kwocie - 94.836 zł;
c) z tytułu emisji papierów wartościowych   - w kwocie  - 0,00 zł,
4) Wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej       - w kwocie – 0,00 zł
 
5)  Finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p    - w kwocie - 0,00 zł
w tym do realizacji w 2011 r. - w kwocie - 0,00 zł
§ 10
Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt 1a, 2a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1)   dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
Załączniki
Załącznik Nr 1   248.500 KB
Załącznik Nr 2   1.310 MB
Załącznik Nr 3   73.000 KB
Załącznik Nr 4   56.500 KB
Załącznik Nr 5   130.000 KB
Załącznik Nr 6   45.000 KB
Załącznik Nr 7   54.000 KB
Załącznik Nr 8   49.000 KB
Załącznik Nr 9   58.500 KB
Załącznik Nr 10   31.500 KB
ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU 2011   109.000 KB