główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku

 

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno
za I półrocze 2011 roku
Plan budżetu gminy za I półrocze 2011roku po stronie dochodowej zamknął się kwotą 13?604 287,85 zł.
W stosunku do planu wyjściowego wzrósł o 635?101,85 zł.
Zmiany w planie dotyczyły:
1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 178?010,00 zł,
z czego:
- spis powszechny ludności i mieszkań – 9821,00
- opieka społeczna – 1?622,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 166?567,00 zł.
2. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 343?335,00 zł,
w tym:
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 261?670,00 zł,
- stypendia – 56?209,00zł,
- dożywianie w szkołach – 25?456,00 zł,
3. Program operacyjny „Kapitał ludzki" – 104?025,85 zł,
4. Środki pozyskane z innych źródeł – 20?009,00 zł,
5. Zwiększenie subwencji o kwotę – 88?373,00 zł;
6. Zmniejszenie dotacji – 98?651,00zł.
Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota 7?098?698,16 zł tj. 52,17 % planu.
Z zestawień liczbowych wynika, że planowo przekazywane były dotacje na
zadaniazlecone i dotacje na finansowanie własnych zadańbieżących.
Dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w 31,18 %.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane
zostały w 42,84 %, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 38,09 %.

 

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:
- podatek rolny – 52,03 %,
- podatek od nieruchomości – 54,79 %,
- podatek leśny – 58,84 %,
- odsetki podatkowe – 54,01 %,
- podatek od środków transportu – 48,14 %,
- podatek od spadków i darowizn – 18,16 %,
- karta podatkowa – 22,03 %
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 48,02 %,
- opłata eksploatacyjna – 76,11 %,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 58,08 %,
- dochody z majątku gminy – 9,87 %,
- sprzedaż wody – 27,20 %,
- odsetki pozostałe – 33,54 %,
- pozostałe dochody ( opłaty za koncesje, licencje, opłaty administracyjne, różne opłaty) – 30,39 %
- odpłatność za stołówki szkolne – 52,06 %
W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 530 upomnień, a w ślad za nimi tytuły wykonawcze.
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.010- Rolnictwo

- plan 166?567,00 zł, wykonanie 166?566,83 zł, dotacja na zwrot podatku akcyzowego.

Dz.020- Leśnictwo

- plan 2?000,00 zł, wykonanie 1?057,94 zł - jest to opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę -

plan 303?640,00 zł, wykonanie 82?914,57 zł - wpływy w całości ze sprzedaży wody.

Dz.600- Transport i łączność -

plan 497?019,00 zł, wykonanie – 417?019,00 zł,

 

- dotacje na budowę i remonty dróg.

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa -

plan 661?820,00 zł, wykonanie 310?681,48 zł.
Dochody pochodzą z czynszu za mieszkania, dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia komunalnego.

Dz.710- Działalność usługowa -

plan 2?000,00 zł, wykonanie 2?000,00 zł, - utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dz. 720- Informatyka

– plan 174?640,00 zł. wykonanie --- środki przeznaczone na informatyzację urzędu.

Dz. 750 - Administracja publiczna -

plan 101?605,00 zł, wykonanie 37?198,67 zł,
w tym:
- dotacja na zadania zlecone – 32?312,00 zł,
- pozostałe dochody – 4886,67 zł.

?
Dz.751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa -

plan 756,00 zł, wykonanie 378,00
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wybory do Prezydenta RP.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan 2?120?000,00 zł, wykonanie 1035 073,80 zł.

 

Dochody te pochodzą:
- z podatku rolnego – 263?292,62 zł,
- z podatku od nieruchomości – 284?951,40 zł,
- z podatku leśnego – 15?888,73 zł,
- z podatku od środków transportowych – 33?701,00 zł,
- z opłaty skarbowej – 458,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 19?209,98 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 7?611,10 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 1?816,00 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 40?658,03 zł,
- z odsetek za zwłokę – 11?883,49 zł,
- karta podatkowa – 1?101,68 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 350?899,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2?258,07 zł,
- opłaty za koncesje i licencje i zajęcie pasa drogowego– 1?344,70 zł. plany zagospodarowania przestrzennego – 6?380,50 zł, plan 115?000,00 zł, wykonanie – 56?189,97 zł - środki wykorzystane remonty budynków komunalnych.- plan 8?000,00 zł, wykonanie – 7?443,97 zł.plan 1?261?983,00 zł, wykonanie plan 255?000,00 zł, wykonanie 169?120,95 zł - środki na konserwację urządzeń wodnych - wodociągów (energia, konserwatorzy, remonty, ekspertyzy).plan 376?567,00 zł, wykonanie 169?735,61

Dz. 758 - Różne rozliczenia

–plan 6?063?207,00 zł, wykonanie 3?398?710,00 zł,
z czego:
- subwencja oświatowa – 1?957?912,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1?416?186,00 zł,
- subwencja równoważąca – 24?612,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie -

plan 997?291,00 zł, wykonanie – 209?138,38 zł;
w tym:
- dotacje na inwestycje – 83?242,38 zł.

Dz. 852 - Opieka społeczna - plan 2?106?608,00

zł, wykonanie 1?172?093,26 zł.
Są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z czego:
- zasiłki i zapomogi – 69?015,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – 7?394,00zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22?674,00. zł,
- świadczenia rodzinne – 981?677,00 zł,
- pozostała działalność (wyżywienie uczniów) – 89?383,00 zł,
- oraz dochody własne – 1?950,26 zł.

Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -

plan 104?025,85 zł, wykonanie – 60?000,00 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 56?209,00

zł, wykonanie 56?209,00 zł. Jest to pomoc stypendialna dla uczniów oraz zakup podręczników.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan 10?000,00 zł, wykonanie – 3?671,25 zł.plan 237?000,00 zł, wykonanie – 145?985,98 zł.
Dz.926 – Kultura fizyczna –

 

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznikNr l.

 

Planowane wydatki 13?951?421,64 zł wykonano w kwocie 6?487?741,17 zł tj. 46,50 %.

 

Wykonanie strony wydatkowej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -
- składki na izby rolnicze 3?168,78 zł i zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego 166?566,83 zł.

 

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -

 

Dz. 600 - Transport i łączność -

419,764,00

zł.
Środki wykorzystane na remonty i budowę dróg gminnych.

 

Dz. 630 - Turystyka
Środki przeznaczone na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie".

 

Dz. 700 - Gospodarka komunalna -

Dz. 710 - Działalność usługowa -

plan 20?000,00 zł, wykonanie 6?380,50 zł
-

Dz.720 – Informatyka –

plan 226?400,00 zł, wykonanie --- zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna -

plan 1?909?674,79 zł, wykonanie 1?138?464,95 zł,
w tym:
- zadania zlecone – 22?491,00 zł,
- działalność rady gminy – 33?250,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 22?126,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy – 1?048?649,95 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup opału, energii, druków, sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłaty serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.),
- promocja gminy – 5?087,00 zł
- spis ludności – 6?861,00 zł

 

?

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa -
plan 756,00 zł, wykonanie – 150,00 zł, z czego stały rejestr wyborców – 150,00 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego -plan 150?000,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów.
Dz. 758 – Różne rozliczenia - plan 30?000,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
z czego:
- na działalność szkół podstawowych – 1?535?350,96 zł,
- gimnazjum – 546?663,11 zł,
- dowóz dzieci do szkół – 104?963,33 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 113?972,79 zł,
- zespół ekonomiczno-administracyjny – 172?045,29 zł,
- pozostała działalność – 32?400,00 zł,
- stołówki szkolne – 219?445,67 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 750,00 zł.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Środki wykorzystane na profilaktykę przeciwalkoholową -- zł
Dz. 852 - Opieka społeczna - plan 2?442?846,00
z czego:
- zasiłki i zapomogi – 36?399,82 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne – 7?394,00 zł,
- zasiłki stałe – 46?615,18 zł,
- świadczenia rodzinne – 970?474,24 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 127?925,11 zł,
- usługi opiekuńcze – 5?897,60 zł,
- dożywianie dzieci – 120?775,20 zł.
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
- gospodarka odpadami – 4?250,00 zł,
- oświetlenie dróg – 70?354,01 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9?596,12 zł,
- oczyszczanie wsi – 7?026,32zł,
- pozostała działalność – 44?738,02 zł.
Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 2?337,00 zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
Dz.926 - Kultura fizyczna i sport -
Zestawiając uzyskane dochody w kwocie 7?098?698,16 zł i zrealizowane wydatki 6?487?741,17 zł uzyskujemy za I półrocze 2011 roku dodatni wynik finansowy w wysokości 610?956,99 zł.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

 

plan 20?000,00 zł, wykonanie 4?297,21 zł.
plan 100?000,00zł, wykonanie 58?310,00 zł - środki wykorzystane na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy.
plan 256?000,00 zł, wykonanie 138?301,47 zł, z czego:
plan 81?209,00 zł, wykonanie 58?300,00 zł - stypendia dla uczniów.
plan 104?025,85 zł, wykonanie 28?063,27 zł, program operacyjny „Kapitał ludzki".
zł, wykonanie 1?316?382,95 zł,
- plan 90?000,00 zł, wykonanie 16?273,82 zł.
- plan 6?318?360,00 zł, wykonanie 2?725?591,15 zł,
zł, wykonanie --- zł.
zł, wykonanie 79?950,19
- plan 185?600,00 zł, wykonanie 95?021,16 zł - środki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, remonty remiz strażackich oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

 

w zł

 

Ogółem
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

 

Załącznik Nr 2 do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za
I półrocze 2011 roku
Dział
Rozdz.
Nazwa
Plan
Wykonanie
010
Rolnictwo i łowiectwo
376?567,00
169?735,61
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
200?000,00
---
01030
Izby rolnicze
10?000,00
3?168,78
01095
Pozostała działalność
166?567,00
166?566,83
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
255?000,00
169?120,95
40002
Dostarczanie wody
255?000,00
169?120,95
600
Transport i łączność
1?262583,00
419?764,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
100?000,00
---
60016
Drogi publiczne gminne
900?913,00
419?764,00
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
261?670,00
---
630
Turystyka
8?000,00
7?443,97
63095
Pozostała działalność
8?000,00
7443,97
700
Gospodarka komunalna
115?000,00
56?189,97
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
115?000,00
56?189,97
710
Działalność usługowa
20?000,00
6?380,50
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
18?000,00
6?380,50
71035
Cmentarze
2?000,00
---
720
Informatyka
226?400,00
---
72095
Pozostała działalność
226?400,00
---
750
Administracja publiczna
1?909?674,79
1?138?464,95
75011
Urzędy wojewódzkie
41?775,00
22?491,00
75022
Rady gmin
50?000,00
33?250,00
75023
Urzędy gmin
1?708?069,79
1?048?649,95
75056
Spis powszechny i inne
9?821,00
6?861,00
75075
Promocja gmin
50?009,00
5?087,00
75095
Pozostała działalność
50?000,00
22?126,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa
756,00
150,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
756,00
150,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
185?600,00
95?021,16
75405
Komendy Powiatowe Policji
3?000,00
---
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
154?600,00
95?021,16
75421
Zarządzanie kryzysowe
28?000,00
---
757
Obsługa długu publicznego
150?000,00
 
79?950,19
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
150?000,00
79?950,19
758
Różne rozliczenia
30?000,00
---
75818
Rezerwy ogólne i celowe
30?000,00
---
801
Oświata i wychowanie
6?318?360,00
2?725?591,15
80101
Szkoły podstawowe
4?131?360,00
1?535?350,96
80103
Przedszkola przy szkołach podstawowych
232?500,00
113?972,79
80110
Gimnazja
893?300,00
546?663,11
80113
Dowożenie uczniów do szkół
212?900,00
104?963,33
80114
Zespoły ekonomiczno-administracyjne
372?800,00
172?045,29
80146
Dokształcanie nauczycieli
10?000,00
750,00
80148
Stołówki szkolne i przedszkola
431?200,00
219?445,67
80195
Pozostała działalność
34?300,00
32?400,00
851
Ochrona zdrowia
90?000,00
16?273,82
85153
Zwalczanie narkomanii
5?000,00
---
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
65?000,00
12?938,82
85195
Pozostała działalność
20?000,00
3?335,00
852
Opieka społeczna
2 442846,00
1?316?382,95
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1?842?163,00
970?474,24
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10?608,00
7?394,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
91?198,00
36?399,82
85215
Dodatki mieszkaniowe
4?000,00
901,80
85216
Zasiłki stałe
89?218,00
46?615,18
85219
Ośrodki pomocy społecznej
219?368,00
127?925,11
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
17?000,00
5?897,60
85295
Pozostała działalność
169?291,00
120?775,20
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczna
104?025,85
28?063,27
85395
Pozostała działalność
104?025,85
28?063,27
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
81?209,00
58?300,00
85415
Pomoc stypendialna dla uczniów
81?209,00
58?300,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
256?000,00
138?301,47
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
20?000,00
9?596,12
90002
Gospodarka odpadami
20?000,00
4?250,00
90003
Oczyszczanie miast i wsi
26?000,00
7?026,32
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
100?000,00
70?354,01
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10?000,00
2?337,00
90095
Pozostała działalność
80?000,00
44?738,02
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
100?000,00
58?310,00
92116
Biblioteki
100?000,00
58?310,00
926
Kultura fizyczna i sport
20?000,00
4?297,21
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
5?000,00
4?297,21
92695
Pozostała działalność
15?000,00
---
13?951?421,64 6?487?741,17

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

 

Ogółem
DZIAŁ
ŹRÓDŁO DOCHODÓW
PLAN
WYKONANIE
ROZDZIAŁ
§
?
?
?
?
?
1
2
3
4
5
010
Rolnictwo i łowiectwo
166?567,00
166?566,83
01095
Pozostała działalność
166?567,00
166?566,83
2010
?
?
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
?
166?567,00
?
?
?
?
166?566,83
?
?
020
Leśnictwo
2?000,00
1?057,94
02001
Gospodarka leśna
2?000,00
1?057,94
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
2?000,00
1?057,94
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
303?640,00
82?914,57
40002
Dostarczanie wody
303?640,00
82?914,57
0830 0920
Wpływy z usług
Odsetki
300?000,00
3?640,00
81?625,04
1?289,53
600
Transport i łączność
497?019,00
417?019,00
60016
Drogi publiczne gminne
235?349,00
155?349,00
6260
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji sektora finansów
30?000,00
---
2030
?
2320
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
155?349,00
?
50?000,00
155?349,00
?
?
---
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
261?670,00
261?670,00
2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
261?670,00
261?670,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
661?820,00
310?681,48
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
661?820,00
310?681,48
0470
0750
0870
0920
6298
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
620,00
65?000,00
320?000,00
1?200,00
275?000,00
498,91
32?870,33
3?869,00
334,24
273?109,00
710
Działalność usługowa
2?000,00
2 000,00
71035
Cmentarze
2?000,00
2?000,00
?
?
?
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2?000,00
2?000,00
?
720
Informatyka
174?640,00
---
72095
Pozostała działalność
174?640,00
---
6207
Dotacje celowe w ramach programu finansowanego ze środków europejskich
174?640,00
---
750
Administracja publiczna
101?605,00
37?198,67
75011
Urzędy wojewódzkie
41?775,00
22?491,00
2010
?
?
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
41?775,00
?
?
22?491,00
?
?
75023
Urzędy gmin
30?000,00
4?886,67
0690
Wpływy z różnych opłat
30?000,00
4?886,67
75056
Spis powszechny i inne
9?821,00
9?821,00
2010
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
9?821,00
9?821,00
?
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
20?009,00
---
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
20?009,00
---
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
756,00
378,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
756,00
378,00
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
756,00
378,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
2?120?000,00
1?035?073,80
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
5?000,00
1?101,78
0350 0910
Podatek od działalności gospodarczej Odsetki
5?000,00
---
1?101,68
0,10
75615
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
368?000,00
201?335,40
0310 0320 0330 0340
0910
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Odsetki
350?000,00
4?000,00
12?000,00
---
2?000,00
192?065,40
1?511,00
5?972,00
1?600,00
187,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych
827?000,00
429?407,61
0310 0320 0330 0340 0360
0500
0910
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Odsetki
170?000,00
502?000,00
15?000,00
70?000,00
10?000,00
40?000,00
20?000,00
92?886,00
261?781,62
9?916,73
32?101,00
1?816,00
19?209,98
11?696,28
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
95?000,00
50?071,94
0410
0460
0480
0490
0590
0920
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Odsetki pozostałe
15?000,00
10?000,00
70?000,00
---
---
---
458,00
7?611,10
40?658,03
341,30
1?003,40
0,11
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
825?000,00
353?157,07
0010 0020
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
819?073,00
5?927,00
350?899,00
2 258,07
758
Różne rozliczenia
6?063?207,00
3?398?710,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3?181?608,00
1?957?912,00
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3?181?608,00
1?957?912,00
75807
Część wyrównująca subwencje ogólne dla gmin
2?832?373,00
1?416?186,00
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2?832?373,00
1?416?186,00
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
49?226,00
24?612,00
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
49?226,00
24?612,00
78515
Wpływy do wyjaśnienia
---
---
2980
Wpływy do wyjaśnienia
---
---
801
Oświata i wychowanie
997?291,00
209?138,38
80101
Szkoły podstawowe
757?291,00
84?178,38
0690
Wpływ z różnych opłat
---
936,00
62077
Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków unii europejskiej
757?291,00
83?242,38
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
240?000,00
124?960,00
2030
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
240 000,00
124?960,00
852
Opieka społeczna
2?106?608,00
1?172?093,23
85212
Świadczenia rodzinne z ubezpieczenia społecznego
1?842?163,00
983?627,26
2010
?
?
2360
Świadczenia rodzinne , świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
1?842?163,00
?
---
981?677,00
?
1?950,26
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
9?308,00
7?394,00
2010
?
?
2030
Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
4?127,00
?
?
5?181,00
4?127,00
?
?
3?267,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
31?198,00
23?475,00
2030
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
31?198,00
23?475,00
85216
Zasiłki stałe
70?518,00
45?540,00
2030
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
70?518,00
45?540,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej
44?130,00
22?674,00
2030
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
42?912,00
21?456,00
2010
Dotacje celowe otrzymane
1?218,00
1?218,00
85295
Pozostała działalność
109?291,00
89?383,00
2030
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
109?291,00
89?383,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
104?025,85
60?000,00
85395
Pozostała działalność
104?025,85
60?000,00
2007
?
2009
?
?
Dotacje celowe na finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych
Dotacje celowe na finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych
98?795,42
5?230,43
?
?
?
56?983,24
3?016,76
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
56?209,00
56?209,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
56?209,00
56?209,00
2030
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
56?209,00
56?209,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10?000,00
3?671,25
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10?000,00
3?671,25
0690
Wpływy z różnych opłat
10?000,00
3?671,25
926
Kultura fizyczna
237?000,00
145?985,98
92695
Pozostała działalność
237?000,00
145?985,98
6269
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i jednostek sektora finansów publicznych
237?000,00
145?985,98
13?604?387,85 7?098?698,16

?
?

Załącznik Nr l do
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za
I półrocze 2011 roku
Informacji