główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana numer 1 do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Imielno

artykuł nr 2

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E NR 2/SU/2015- 2016 z dnia 22 marca 2016 Wójta Gminy Imielno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr l Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 381 KB
artykuł nr 4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Imielno - część tekstowa

Załącznik do uchwały Nr XXI/167/02 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2002 roku

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 G M I N Y I M I E L N O
 
obrazek
Studium Część I