Sprawoazdanie Rb-WSa za 2013 rok

Sprawoazdanie Rb-WSa za 2013 rok

Załączniki
Sprawoazdanie Rb-WSa za 2013 rok   165.283 KB

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2013 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2013 rok

Rachunek zysków i strat za 2013 rok

Rachunek zysków i strat za 2013 rok

Załączniki
Rachunek zysków i strat za 2013 rok   98.981 KB

Sprawozdania za 2013 rok jednostek z osobowością prawną

Sprawozdania za 2013 rok

Załączniki
Sprawozdanie Rb-27S   644.214 KB
Sprawozdanie Rb-28S   1,022.355 KB
Sprawozdanie Rb-N   291.427 KB
Sprawozdanie Rb-NDS   185.665 KB
Sprawozdanie Rb-PDP   181.753 KB
Sprawozdanie Rb-ST   151.012 KB
Sprawozdanie Rb-UN   184.509 KB
Sprawozdanie Rb-UZ   277.283 KB
Sprawozdanie Rb-Z   84.849 KB

Sprawozdania za IIIkw.2013r. jednostek z osobowością prawną

Załączniki
prbn   108.918 KB
prbn - zbiorczo   110.313 KB
prbn ZOZ   109.056 KB
prbz   90.704 KB
prbz - zbiorczo   90.857 KB
prbz - ZOZ   90.821 KB

Sprawozdania finansowe za III kwartał 2013r.

Załączniki
Rb-28S   357.153 KB
Rb-N   118.372 KB
Rb-NDS   111.285 KB
Rb-Z   128.635 KB

Informacja

 

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY Imielno
za I półrocze 2013 roku
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na lata 2013 – 2019 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XIX/126/13
Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmowała:
1)   Dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
- na obsługę długu,
- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2)   Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3)   Wynik budżetu Gminy;
4)   Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5)   Przychody i rozchody budżetu Gminy;
6)   Kwotę długu Gminy;
7)   Objaśnienia przyjętych wartości.
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na rok 2013 przedstawiała się następująco:
 
1)   Dochody ogółem – 17.001.871.70 zł
z tego:
- dochody bieżące – 14.653.692.70 zł
- dochody majątkowe – 2.348.179,00  zł w tym:
- ze sprzedaży majątku –  120.000,00 zł
2) Wydatki ogółem – 17.201.969,70 zł.
3) Wydatki bieżące razem – 13.273.473,07 zł
4) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 13.043.473,07zł
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.721.075,00 zł
- związane z funkcjonowaniem organów jst. – 6.322.398.07 zł
- z tytułu gwarancji i poręczeń - --- zł.
5)  Spłata i obsługa długu – 2.744.902,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek- 2.514.902,00 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu / odsetki od kredytów i pożyczek/ - 230.000,00 zł
6) Wydatki majątkowe – 3.928.496.63 zł
7) Przychody (kredyty) – 1.915.000,00 zł w tym kredyty 1.400.000,00 zł, pożyczki 
515.000,00 zł
8) Kwota długu – 5.614.979,49 zł
9) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu 
wyłączeń – 6,65 % (Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 15 %)
10) Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - 30 %  (maksymalny dopuszczalny 
  wskaźnik - 60 %)
 Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały również zmiany Wieloletniej
 Prognozy Finansowej.
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:
  1. Dochody ogółem – 17.354.537,08 zł
z tego:
- dochody bieżące – 14.980.958,08 zł
- dochody majątkowe – 2.373.579,00 zł
  - ze sprzedaży majątku – 120.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 17.604.598,06 zł
3. Wydatki bieżące razem – 13.630.701,43 zł
4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 13.400.701,43 zł
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.799.327,89 zł
- związane z funkcjonowaniem organów jst. – 2.219.340,37 zł
- z tytułu gwarancji i poręczeń - --- zł.
5. Wolne środki – 849.962,98 zł
6. Spłata i obsługa długu – 2.744.902,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 2.514.902,00 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek – 230.000,00zł
7. Wydatki majątkowe – 3.973.896,63 zł
8. Przychody (kredyty) – 2.764.962,98 zł, w tym kredyty i pożyczki – 1.915.000,00 zł
9. Kwota długu – 5.614.979,49 zł
10. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów  po uwzględnieniu 
  wyłączeń – 6,52 %
  - Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 15 %
11. Wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem 29,39 % - maksymalny dopuszczalny
  wskaźnik dochodów ogółem /max  60 %
12. Dochody bieżące minus wydatki bieżące –  1.350.256,65 zł
13. Przychody budżetu – 2.764.962,98 zł
14. Rozchody budżetu – 2.514.902,00 zł
 
PRZYCHODY i ROZCHODY
Przychody:
Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto kredytu. Kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł. zostanie zaciągnięty w II półroczu, oraz Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 515.000.00 zł (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).
 
Rozchody:
Spłata kredytów i pożyczek:
  1. Bank Spółdzielczy Jędrzejów umowa z  2009 r. – 200.000,00 zł
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego Kielce umowa z 2010 r. – 300.000,00 zł
  3. Bank Spółdzielczy Jędrzejów umowa z  2011 r. – 200.000,00 zł
  4. Bank Spółdzielczy Jędrzejów umowa z  2012 r. – 150.000,00 zł
  5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa z 2010r. – 51.200,00 zł
  6. Bank Gospodarstwa Krajowego Kielce (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) –  1.613.702,00 zł
 
Ogółem spłaty na dzień 30 czerwca wyniosły – 450.600,00 zł
 
Wykaz Przedsięwzięć do WPF na 2013 rok
 
1)   programy, projekty lub zadania:
  a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
 

Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Plan po zmianach na 30.06.2013
Wykonanie na
30.06.2013
 
 
 
Wydatki bieżące
 
652.759,42
260.259,55
 
1.
 
Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Imielno
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
152.300,50  
43.549,55
 
2.
 
Lepszy Start – wyrównanie szans edukacyjnych,
Zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
475.679,22
205.064,40
 
3.
 
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Imielno.
24.779,70
11.645,60
 
 
 
Wydatki majątkowe
3.388.496,63
324.694,31
 
1.
,,e- świętokrzyskie – Budowa Systemu
Informacja Przestrzenna
Województwa Świętokrzyskiego”  
85.000,00  
-------------
 
2.
,,e- świętokrzyskie – Rozbudowa
Struktury Informatycznej JST”
230.000,00
-------------
 
3.
Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Dalechowy i Jakubów w Gminie Imielno
173.496,63  
3.500,00
4.
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
2.900.000.00  
321.194,31

 
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 
– nie dotyczy
 
c) programy, projekty lub zadania pozostałe – nie dotyczy
 
 
 

Informacja

Informacja o przebiegu planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za I półrocze 2013 roku

Załączniki
Informacja   1.210 MB

Informacja

Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za I półrocze 2013 roku

Załączniki
Informacja   1.045 MB

Korekta sprawozdania

Korekta sprawozdania Rb-Z

II kwartał 2013 roku

Załączniki
Korekta Rb-Z   293.685 KB

Korekta sprawozdania

Korekta sprawozdania Rb - 28S

II kwartał 2013 roku

Załączniki
Korekta Rb-28S   987.865 KB

Sprawozdania za IIkw.2013 jednostek z osobowością prawną

Załączniki
prbn   131.841 KB
prbz   120.391 KB

Sprawozdania finansowe za II kwartał 2013r.

Załączniki
Rb-27S   226.936 KB
Rb-28S   344.695 KB
Rb-N   117.619 KB
RB-NDS   110.770 KB
Rb-Z   127.923 KB

Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013r jednostek z osobowością prawną

Załączniki
Sprawozdanie   108.870 KB
Sprawozdanie zbiorczo   110.193 KB
Sprawozdanie   109.098 KB
Sprawozdanie   108.943 KB
Sprawozdanie   91.016 KB
Sprawozdanie   91.095 KB
Sprawozdanie   91.055 KB
Sprawozdanie   90.913 KB

Sprawozdania finansowe za I kawrtał 2013r.

Załączniki
Rb-27S   594.133 KB
Rb-28S   972.416 KB
Rb-N   289.198 KB
Rb-NDS   185.319 KB
Rb-Z   293.209 KB