Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   295.707 KB
Decyzja   421.214 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   181.796 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   204.281 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   305.735 KB

Obwieszczenie SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania oraz osoby zainteresowane źe w dniu 20.04.2017r. wydało decyzję znak: SKO.OŚ.60/428/23/2017, którą po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez Stowarzyszenie EKO-Karczunek, z siedzibą w msc. Karczunek 14,28-313 Imielno, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Imielno z dnia 10.01.2017r. znak: DOŚ.6220A.I72.20 15.20 17 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sześciu obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 319/8, obręb
Dalechowy, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, które zamiar ma realizować P.Robert Fatyga" i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania
organowi I instancji.

Załączniki
Obwieszczenie SKO   380.798 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   208.057 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   169.273 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   212.078 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   177.280 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   295.546 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   294.551 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   233.594 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   224.047 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   334.054 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   276.818 KB

Obwieszczenie

Wójt Gminy Imielno - Zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "budowa kurnika na odchów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikami nil ścieki oraz silosami na pasze na działce nr ewid. 325/10 w miejscowości Stawy, gm. Imielno"

Załączniki
Obwieszczenie   43.856 KB

Obwieszczenie

Wójt Gminy Imielno - Zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "budowa kurnika na odchów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikami na ścieki oraz silosami na pasze, na działce nr ewid.325/10 w miejscowości Stawy, gm. Imielno"

Załączniki
Obwieszczenie   46.171 KB