główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki:
Decyzja 421 KB
Obwieszczenie 296 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 182 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 204 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 306 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania oraz osoby zainteresowane źe w dniu 20.04.2017r. wydało decyzję znak: SKO.OŚ.60/428/23/2017, którą po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez Stowarzyszenie EKO-Karczunek, z siedzibą w msc. Karczunek 14,28-313 Imielno, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Imielno z dnia 10.01.2017r. znak: DOŚ.6220A.I72.20 15.20 17 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sześciu obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 319/8, obręb
Dalechowy, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, które zamiar ma realizować P.Robert Fatyga" i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania
organowi I instancji.

Załączniki:
Obwieszczenie SKO 381 KB