Wystąpienie pokontrolne Archiwum 2017

Wystąpienie pokontrolne Archiwum 2017

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne Archiwum 2017   3.780 MB

Protokół kontroli

PROTOKÓŁ KONTROLI- Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art 21 ust 2 i art 28 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z póź. zmianami).

Protokół kontroli

PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Imielno za 2016 rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie,   28 - 313 Imielno, ul. Cmentarna 7, w okresie od 20 marca do 28 kwietnia 2017 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne GOPS

Wystąpienie pokontrolne GOPS

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne GOPS   4.352 MB

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie