Petycje do Rady Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Petycje do Rady Gminy

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacje
o sposobie załatwienia petycji