Uchwała Nr XXIV.162.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.162.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.162.2017   261.588 KB

Uchwała Nr XXI.139.2017

UCHWAŁA Nr XXI.139.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XXI.139.2017   175.957 KB
Załącznik   1.319 MB

Uchwała Nr XIV.88.2016

Uchwała Nr XIV.88.2016 Rady Gminy w Imielnie z  dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XIV.88.2016   784.848 KB

Uchwała Nr VIII.48.2015

 

Uchwała Nr VIII.48.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 

 

Załączniki
Uchwała Nr VIII.48.2015   228.185 KB
Załącznik   1.694 MB

Uchwała Nr IV/23/11

 

Uchwała Nr IV/23/11   Rady Gminy w Imielnie   z dnia 25 lutego 2011 roku
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. h i art.40 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 grudnia 2007 roku  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmieniona uchwałą  Nr XVII/92/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008 roku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/11  Rady Gminy w Imielnie z dnia  25 lutego 2011 roku
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE
I. Przepisy ogólne
§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
1.   uchwały Nr X/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Imielnie z dnia 7 marca 1990 r.  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie”,
2.   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
3.   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
4.   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240  z późn. zm.),
5.   ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152,  poz. 1223 z późn. zm.),
6.   ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.),
7.   ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.),
8.   ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
9.   ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2009r. Nr 1 poz. 7z późn. zm.),
10. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
11. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.    Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 12ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),  13. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  z środków  publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),  
14. Niniejszego statutu.
 
§ 2
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Imielno utworzoną w celu realizacji zadań własnych Gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren administracyjny Gminy Imielno.
 
II. Zakres rzeczowy działalności Ośrodka
§ 3
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej obejmujące w szczególności poprzez:   1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,   2. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,  4. analizę, ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,   5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,   6.podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 7.rozwoju nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 4
Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej, które z ustawy spoczywają na gminie lub administracji rządowej. W powyższym zakresie Ośrodek opracowuje plany rzeczowo-finansowe.
§ 5
Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których należą:
1.   opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2.   sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3.   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
5.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
6.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
7.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
8.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia,
9.   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
10. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
11. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
12. praca socjalna,
13. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,
14. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
15. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina,
16. dożywianie dzieci,
17. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
18. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
19. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
20. sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
21. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
22. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
23. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
24. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia  o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
25.  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
26. udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.
§ 6
Ośrodek realizuje zadania zlecone do których należą:
1.organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekonomiczną,
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi,
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych ,a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , a także udzielenie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania, cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków   rodzinnych w zakresie świadczeń rodzinnych, określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,   9. realizacja postępowań administracyjnych wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych , zaliczek alimentacyjnych na podstawie tytułów wykonawczych jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
10.przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
§ 7
Ośrodek prowadzi postępowanie w sprawie pomocy dla kombatantów i innych osób uprawnionych na zasadach określonych w art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002r Nr 42, poz.371 ze zm.).
 
§ 8
 
Ośrodek przygotowuje niezbędną dokumentację w odniesieniu do osób kierowanych do domów pomocy społecznej.
§ 9
 
Ośrodek wytycza powództwa o alimenty na rzecz podopiecznych od osób zobowiązanych i występuje z wnioskami egzekucyjnymi w tych sprawach, występuje z wnioskiem do sądów i innych organów z zakresu spraw opiekuńczych i kurateli na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, przygotowuje wnioski w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
 
§ 10
 
Ośrodek sporządza wykaz należności w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
żądanie zwrotu wydatków na podstawie ustawy o pomocy społecznej, stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji administracyjnej.
§ 11
 
Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi.  
 
§ 12
 
Ośrodek realizuje projekty przy zaangażowaniu środków zewnętrznych.
 
§ 13
 
Decyzje administracyjne w sprawach objętych zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek wydaje Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta.
 
III. Organizacja i tryb postępowania w sprawach świadczeń
 
§ 14
 
1.   Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2.   Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3.   Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.
 
 
 
 
§ 15
 
1. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.   2. Do zadań kierownika w szczególności należy:    1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów:     a) pomocy społecznej,  b) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,   c) innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,   2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,   3) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Świętokrzyskiemu,   4) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 5) wytaczanie na rzecz mieszkańców Gminy powództw o roszczenia alimentacyjne, 6) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności do właściwych organów,    7) opracowanie rocznego planu finansowego Ośrodka, 8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.
 
IV. Majątek i finanse
 
§ 20
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Imielno.
 
§ 21
 
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.   2. Obsługa finansowo-księgowa prowadzi księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Obsługę kasową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Imielnie.   3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody  i wydatki, podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy, 3. Środki finansowe na realizację zadań i prowadzenie Ośrodka zapewniają:   1) Wojewoda Świętokrzyski na zadania zlecone,   2) Rada Gminy w Imielnie na zadania własne,   3) Środki własne pochodzące z dobrowolnych wpłat. 4. Ośrodek przedkłada w terminie przewidzianym do składania wniosków budżetowych projekt planu finansowego Ośrodka na następny rok.   5. Na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy rocznego budżetu Gminy Imielno, Ośrodek dostosowuje plan finansowy do uchwały budżetowej. 6. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia   27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)   7. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 
§ 22
Kierownik Ośrodka kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka i może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym Ośrodka.
§ 23
Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla jednostek budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.
§ 24
Ośrodek opracowuje półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego   w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów oraz inne sprawozdania, jeżeli obowiązek opracowania wynika z obowiązujących przepisów.
 
V. Postanowienia końcowe
§ 24
 
Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w IMIELNIE
28-313 Imielno, ul. Cmentarna 6
tel. 041 385-12-99
REGON 290664821
 
§ 25
 
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XII/60/07

Uchwała Nr XII/60/07

Rady Gminy w Imielnie 

z dnia 21 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Imielnie 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 08 marca 1900roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r.  Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,   Nr 167, poz.1759;  z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1757; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593; zm. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788,   Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 186, poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844; z 2007r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz.226,   Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818) Rada Gminy, uchwala co następuje :

 

  § 1

Rada Gminy uchwala statut  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Imielnie ,który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

  §2

Traci moc Uchwała nr XII/95/04 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2004roku  w sprawie uchwalenia  statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie , Uchwała nr XIX/158/05 Rady Gminy w Imielnie 

z dnia 13 grudnia 2005roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

 

  § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  i  Kierownikowi  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

  § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do uchwały  

Nr XII/60/07 Rady  Gminy    w Imielnie

z dnia 21 grudnia 2007 roku

 

STATUT

GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  IMIELNIE

I  Przepisy ogólne

 

§ 1

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Imielnie zwany dalej Ośrodkiem,  działa na podstawie:

1. Uchwały Nr X/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Imielnie z dnia 7 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie”,

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.   Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm.),

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2004r. Nr 64,poz.593 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r Dz. U.

Nr 70, poz.473 z późn. zm)

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180 poz.1493),

8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

9. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001  o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

11. Niniejszego statutu.

§ 2

 

Ośrodek jest samodzielna jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Imielno.

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren administracyjny gminy Imielno.

 

 

 

II Zakres rzeczowy działalności Ośrodka

 

§ 3

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej obejmujące w szczególności:

1. analizę,  ocenę  zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń potwierdzonych obowiązującymi przepisami,

3. podejmowanie działań zmierzających  do życiowego usamodzielnienia osób  i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

4. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 4

Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej, które z ustawy spoczywają na gminie lub administracji rządowej. W powyższym zakresie Ośrodek opracowuje plany rzeczowo-finansowe.

 

§ 5

Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których należą:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

10. praca socjalna,

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina,

14. dożywianie dzieci,

15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

18. sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

19. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

21. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie  w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

22. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

23.  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

§ 6

Ośrodek realizuje zadania zlecone do których  należą w szczególności:

1.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2.  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3.  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekonomiczną,

5.  prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6.  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

7.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

8.  realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

9.  realizacja postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułów wykonawczych jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,

10. przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących

  dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu

wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

 

§ 7

Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki przewidziane w art. 19 ustawy z dnia  24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U.   z 2002r. Nr 42, poz.371).

 

§ 8

Ośrodek przygotowuje niezbędną dokumentację w odniesieniu do osób kierowanych do domów pomocy społecznej.

 

§ 9

Ośrodek wytycza powództwa o alimenty na rzecz podopiecznych od osób zobowiązanych i występuje z wnioskami egzekucyjnymi w tych sprawach, występuje z wnioskiem do sądów i innych organów z zakresu spraw opiekuńczych i kurateli na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, przygotowuje wnioski w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

 

§ 10

Ośrodek sporządza wykaz należności w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądanie zwrotu wydatków na podstawie ustawy o pomocy społecznej, stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji administracyjnej.

 

§ 11

Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

 

§ 12

Decyzje w sprawie świadczeń pomocy społecznej  są wydawane w formie pisemnej. W szczególnych przypadkach decyzja może być wydana w formie ustnej. Nie dotyczy to decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Świadczenia w postaci pracy socjalnej nie wymagają wydania decyzji.

 

III  Organizacja i tryb postępowania w sprawach świadczeń

 

§ 13

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Pozostałych pracowników zatrudnia  i zwalnia Kierownik Ośrodka.

 

§ 14

Kierownik jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych i własnych gminy, dotyczących pomocy społecznej oraz do realizacji zadań i prowadzenia wszelkich postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, oraz do realizacji zadań i prowadzenia wszelkich postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także wydawania decyzji w tych sprawach.

 

§ 15

Zadania szczegółowe i organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.

 

IV  Majątek i finanse

 

§ 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Imielno.

 

§ 17

Ośrodek realizuje budżet gminy w części dotyczącej działu 852 w zakresie zadań własnych jako dysponent II stopnia oraz zadań zleconych jako dysponent III stopnia.

 

§ 18

Środki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka lokowane są na własnym rachunku bankowym.

 

§ 19

Obsługę finansowo – księgową prowadzi księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Obsługę kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie prowadzi kasa Urzędu Gminy w Imielnie.

 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 20

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 21

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w IMIELNIE

28-313 Imielno, ul. Cmentarna 6

tel. 041 385-12-99

REGON 290664821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

STATUT  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY

SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

 

§ 1

 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Imielnie zwany dalej Ośrodkiem 

działa na podstawie:

1.   Uchwały Nr X/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Imielnie z dnia 7 marca 1990 roku.

  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Gminny Ośrodek Pomocy

 Społecznej w Imielnie”.

2.   Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. Nr 64 poz. 593).

3.   Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. Nr 228 poz. 2255

  z późniejszymi  zmianami).

4.   Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi  zmianami).

5.   Innych właściwych aktów prawnych.

6.   Niniejszego statutu .

§ 2

 

1.   Ośrodek jest samodzielna jednostką organizacyjną Gminy Imielno i jej podlegającą.

2.   Teren gminy Imielno jest obszarem działania Ośrodka.

 

§ 3

 

1.   Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej na swoim

terenie,  realizuje zadania zlecone przez Wojewodę, zadania własne i zadania własne

o charakterze obowiązkowym.

 

§ 4

 

1.   Do zadań zleconych  na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

  o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593) należy:

1/ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2/ Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3/ Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4/ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych  na pokrycie wydatków związanych

  z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5/  Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów  samopomocy, dla osób

  z zaburzeniami psychicznymi,

6/ Realizacja zadań  wynikających  z rządowych programów pomocy społecznej, mających na

  celu  ochronę poziomu życia  osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój

  specjalistycznego wsparcia,

2.   Środki na realizację i obsługę zadań , o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego statutu

zapewnia budżet państwa.

 

3.   Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia

  28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi

  zmianami).

4.   Ośrodek prowadzi i realizuje  zadania przekazane  do wykonania na mocy ustawy z dnia

  13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137, poz. 987

  z późniejszymi zmianami).

 

§ 5

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1do 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) należy w szczególności:

1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

2.przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie  w formie zasiłków,

  pożyczek oraz pomocy w naturze.

3.prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

  o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.

4.podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej  wynikających  z rozeznanych

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

§ 6

 

1. Do  zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:

1/ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  ze

  szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki

  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja  osób

  i rodzin szczególnego ryzyka,

2/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3/ udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

  pozbawionym,

4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków  celowych  na pokrycie wydatków powstałych

  w wyniku zdarzenia  losowego,

7/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

  zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości

  uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu

  w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8/ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

9/ opłacanie składek na ubezpieczenie  emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje

  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi

matką, ojcem lub rodzeństwem,

10/ praca socjalna,

11/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych , w miejscu

  zamieszkania z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób

  z zaburzeniami psychicznymi,

12/ prowadzenie i zapewnienie miejsc  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia

  dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13/ tworzenie gminnego systemu  profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14/ dożywianie dzieci

15/ sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

  gminy w tym domu,

17/ sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

  również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

18/ utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na

  wynagrodzenia pracowników.

 

§ 7

 

Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek  Pomocy Społecznej polega w szczególności na: -   tworzeniu warunków organizacyjnych  funkcjonowania pomocy społecznej w tym

  rozbudowę niezbędnej infrastruktury  socjalnej,

- analizę i ocenę  zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów  społecznych o której mowa w § 6 pkt 1 niniejszego statutu,

- przyznawanie i wypłacanie  przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej

- pobudzanie  społecznej aktywności w zaspakajaniu  niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

- prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 8

 

W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z:

- Wojewodą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Samorządem terytorialnym i jego organami wykonawczymi,

- Pracownikami  ochrony zdrowia  na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem  współpracy z lekarzem, pielęgniarką środowiskową, policją, prokuraturą rejonową, sądem rodzinnym, szkołami i innymi instytucjami prowadzącymi działalność socjalną,

- z istniejącymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi  prowadzącymi działalność  w zakresie pomocy społecznej  oraz osobami prawnymi i innymi jednostkami  działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

  w Rzeczypospolitej  Polskiej, stosunku Państwa do innych  kościołów  i  związków

  wyznaniowych  oraz o gwarancji wolności sumienia,  jeżeli ich cele statutowe obejmują

  prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej i może im zlecić na ich wniosek

  w trybie określonym  przez art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004

  roku realizacje określonych zadań pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo.

 

§ 9

 

1.   Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność ośrodka oraz pracę podległych mu pracowników.

2.   Kierownika i pracowników zatrudnia Wójt Gminy.

3.   Pracownicy zatrudnieni w GOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

 

§ 10

 

1. Obsługę  finansowo – księgową, prawną i kadrową  prowadzi Urząd  Gminy.

2.   Dochody i wydatki ośrodka są objęte budżetem Gminy.

 

§ 11

 

Wójt Gminy udziela kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych  w indywidualnych  sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

 

§ 12

 

Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

W postępowaniu przed Sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora 

w postępowaniu  cywilnym.

 

  § 13

 

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności  do pracy, niepełnosprawności

i stopnia niepełnosprawności  do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 14

 

Organizację pracy określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Imielnie wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy.

 

§ 15

 

Kierownik GOPS składa  przed radą gminy coroczne sprawozdanie z jego działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

  § 16

 

Zadania zawarte w niniejszym statucie znajdują odzwierciedlenie w zakresie  czynności  kierownika, który jest odpowiedzialny za ich realizację.