główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/ 2011
  Kierownika GOPS
  z dnia 01-03-2011
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE
Regulamin organizacyjny zwany dalej „ regulaminem „określa:
1/ postanowienia ogólne
2/ strukturę  organizacyjną ośrodka
3/zadania ośrodka
4/ zadania na poszczególnych stanowiskach pracy
5/ zasady obsługi interesantów podpisywania   pism
 
I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.   Podstawę unormowania ujętych w niniejszym regulaminie stanowią następujące akty prawne:
1)   ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
2)   ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U.z 2009r Nr175, poz1362 z późniejszymi zmianami.) oraz inne przepisy prawa mające na celu ochronę życia osób i rodzin;
3)   ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami );
4)   ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. (tekst jednolity  z 2006r Dz. Nr 139 ,poz. 992 z późniejszymi zmianami  );
5)   ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732   z późniejszymi zmianami);
6)   ustawy z dnia 7 września 2007roku pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2009r Dz.U. Nr 1 ,poz.7 z poźniejszymi zmianami) 
7)   ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223z późniejszymi  zmianami); 
8)   ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z późniejszymi  zmianami);
9)   ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 Nr 70,poz. 473
z późniejszymi zmianami)
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 ( Dz. U nr 180,poz. 1493 z późniejszymi zmianami)
11) ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U
 z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) ;
12) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.
 
2.   Siedziba Ośrodka mieści się na parterze w budynku przy ul. Cmentarnej 6
 w Imielnie.
3.   Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy
 Imielno obejmujący 21 sołectw.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa
  - Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
4.   Szczegółowe zadania funkcjonowania Ośrodka reguluje Kierownik w formie 
Zarządzeń
 
II. STRUKTURA ORGANIZACYJN  OŚRODKA
§ 2
1.   W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się następujące stanowiska pracy :
1)   Kierownik ośrodka
2)   Główny Księgowy
3)   Wieloosobowe stanowisko pracowników socjalnych 
4)   Inspektor
5)   Aspirant pracy socjalnej
2.   Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
3.   W przypadku nieobecności Kierownika spowodowanej urlopem lub chorobą obowiązki pełni pracownik wyznaczony do tego zadania przez Wójta Gminy.
4.   Ośrodek prowadzi samodzielnie obsługę finansowo-księgową i kadrową.
5.   Ośrodek Pomocy Społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami..
6.   Pracownicy wykonują zadania zgodnie z indywidualnymi i szczegółowymi zakresami czynności opracowanymi i zatwierdzonymi przez kierownika Ośrodka.
7.   Zakres czynności Kierownika ustala i zatwierdza Wójt Gminy.
8.   Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność kierownika i pracowników określają zakresy czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
9.   Podział obowiązków w zakresie czynności powinien być dokonany w taki sposób, aby suma tych zdań wyczerpała ustalony dla Ośrodka zakres zadań
10. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu
 
III. ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 3
Głównym zadaniem pomocy społecznej jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
1.   OŚRODEK REALIZUJE ZADANIA POPRZEZ:
1)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;
2)   realizację oraz koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin szczególnego ryzyka;
3)   analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, działalność profilaktyczną;
4)   przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
5)   pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
6)   pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
  w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;
7)   diagnozowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej;
8)   współpracę z samorządem w sprawach rozpoznania i organizacji pomocy mającej umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych;
9)   organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
10) współpracę i koordynację na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających pomocy, prowadzonych przez inne organizacje.
2.   DO ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM  REALIZOWANYM  PRZEZ  OŚRODEK  NALEŻY:
1)   opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka;
2)   sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3)   udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
7)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
8)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)   opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych  wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
13) tworzenie gminnego sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
14)  dożywianie dzieci
15) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
19) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych
Do zadań własnych Ośrodka należy również:
1)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4)   podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających   z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
5)   Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy , upowszechniania informacji
o usługach  poradnictwa zawodowego i o szkoleniach
3.   DO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK NALEŻY:
1)   organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
3)   prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom ,którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6)   Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
4.   ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ USTAWY O POSTĘPOWANIU WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ ORAZ USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW
1)   Przyjmowanie i kompletowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego oraz weryfikacja danych o przyznanie świadczeń
2)   Ustalanie prawa do świadczeń
3)   Naliczanie świadczeń i przygotowanie decyzji o wysokości i rodzaju przyznanych świadczeń zgodnie z ustawi innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi
w tym zakresie.
4)   Obsługa systemu informatycznego działającego w zakresie świadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
5)   Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
6)   przyznawanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach
7)   podejmowanie działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji
8) prowadzenie pełnej dokumentacji akt zgodnej z zapisem ustawowym
   i postępowaniem administracyjnym ,  archiwizowanie danych
9)   Współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do alimentacji i uprawnionych do świadczeń oraz organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne  przeciwko  dłużnikom  alimentacyjnym 
10) Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe   i ich rozliczanie
11) Prowadzenie pełnej sprawozdawczości w tym zakresie oraz dokonywanie okresowych analiz z zakresu prowadzonych działań
 
5. ZADANIA OŚRODKA W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO – KSIEGOWYCH
1.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
w sposób prawidłowy, zapewniając rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące przestawienie sytuacji majątkowej i finansowej Ośrodka w zarządzeniach księgowych: syntetycznych, analitycznych, na kontach przewidzianych w Zakładowym Planie Kont.
2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem bezpośrednio z budżetu Gminy Imielno, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu.
3.   Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym GOPS”.
4.   Rozliczenia finansowe dokonywane są według postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 ,poz. 2132   z późniejszymi zmianami).
5.   Rachunkowość Ośrodek prowadzi na podstawie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
6.   Kontrola prawidłowości sporządzania dokumentów księgowych pod względem formalnym rachunkowym oraz obiegu dokumentów finansowo- księgowych.
7.   Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
8.   Przeprowadzanie inwentaryzacji Ośrodka oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
9.   Rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia.
10.Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i innych z zakresu działań jednostki.
11.Sporządzanie planów dochodów i wydatków Ośrodka.
12.Wnioskowanie w sprawach uzasadnionych zmian w budżecie Ośrodka.
13.Dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych Ośrodka na podstawie 
  dokumentów źródłowych.
14.Bieżąca analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub
  środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka.
15.Dbałość o gospodarność i celowość wydatkowych środków budżetowych.
16.Przygotowanie oraz ocena umów i porozumień dotyczących działalności Ośrodka.
 
6. ZADANIA  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  Z  ZAKRESU  SPRAW KADROWYCH
1)   Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników GOPS
2)   Przygotowanie materiałów , dokumentów w sprawach pracowniczych umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy 
3)   Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
4)   Kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych
5)   prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
6)   przygotowanie dokumentów powierzenia stanowiska pracy , awansu ,przyznania wynagrodzeń
7)   Prowadzenie kompletnej dokumentacji związanej z wypłata wynagrodzeń
8)   Prowadzenie dokumentacji związanej podstawa naliczenia składek ZUS
9)   organizowanie konkursów na stanowiska pracy
10) prowadzenie spraw związanych z ochrona zdrowia pracowników
11) prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy ;
12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji i zakresu działalności GOPS.
 
  7. ZADANIA OŚRODKA Z ZAKRESU REALIZACJI PROGRAMÓW ,PROJEKTÓW 
SYSTEMOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
  SPOŁECZNEGO
1)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie od 2008r przystąpił i realizuje
 projekty systemowe  Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej ; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji ,Poddziałania 7.1.1. Rozwój   i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
2) Opracowuje i występuje z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja
  integracji społecznej ; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
  integracji ,Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
  przez ośrodki pomocy społecznej .
3) Prowadzi pełną dokumentację w związku z wnioskiem o dofinansowanie
  realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII
  Promocja integracji społecznej ; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
  aktywnej integracji , Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
  integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
4) Występuje z wnioskiem o płatności i prowadzi odrębną księgowość dotyczącą
  realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej ;
  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,Poddziałania
  7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej .
5) w siedzibie GOPS wyodrębiona jest szafa biurowa i specjalnie oznakowana
  na dokumenty dotyczące realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja 
  integracji społecznej ; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
  Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
  Pomocy społecznej .
 
  8 ZADANIA Z ZAKRESU  STYPENIÓW
1) przyjmowanie wniosków o stypendia  dla uczniow  z terenu gminy Imielno
2) Rozpatrywanie wnioskow, analizowanie sytuacji finansowej rodzin
3) Podejmowanie działań wspólnie z komisją stypendialna w zakresie przyznania formy pomocy dla uczniów
3) Przygotowanie decyzji administracyjnych
4) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania .
5) przygotowanie materiałów : wniosków stypendialnych i innych niezbędnych do realizacji zadania
 9 ZADANIA Z ZAKRESU  PROFILAKTYKI
1)   Czynny udział w opracowaniu programu przeciwdziałania profilaktyki
i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Imielno
2)   sporządzanie harmonogramu wydatków alkoholowych i narkomania oraz odpowiedzialność  za ich realiazacje
3)   Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania patologia społecznych występującym na terenie gminy
4)   Rozeznanie potrzeb w zakresie podejmowania działań profilaktycznych
5)   Współpraca z instytucjami : Policja , Szkołami , z Prokuraturą, Sądami Rodzinnymi, organizacjami pozarządowymi w celu przeciwdziałania potologią , przemocy w rodzinie 
6)   Prowadzenie dokumentacji w zakresie podejmowanych działań wynikającyh 
z realizacji powyższego zadania
10.  ZADANIA OSRODKA Z  ZKRESU  DODATKOW MIESZKANIOWYCH
1)   Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2)   Ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego
3)   Naliczenie dodatku mieszkaniowego i przygotowanie decyzji administracyjnej zgodnie z ustawą
4)   Prowadzenie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych
 
IV. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY.
§ 4
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone gminie, a także realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.
3.Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym także w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej   i funduszu alimentacyjnego.
4. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie: zarządzeń, regulaminów, instrukcji.
 
Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:
Kierowanie Ośrodkiem we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jego statutowej działalności i odpowiedzialność w tym zakresie zgodnie z przepisami prawa ,   a w szczególności Kierownik:
1)   Koordynuje i nadzoruje pracę Ośrodka poprzez właściwą organizację i planowanie pracy, stały nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników i udzielanie instruktażu do wykonywania zadań.
2)   Ustala i nadzoruje prawidłowe opracowanie budżetu Ośrodka i jego realizację.
3)   Analizuje i ocenia realizację planu zaspokajania potrzeb.
4)   Ocenia problemy związane z pomocą społeczną i przedstawia propozycję rozwiązań
5)   Współpracuje z organizacjami działającymi w dziedzinie pomocy społecznej.
6)   Organizuje realizację świadczeń pomocy społecznej w naturze i usługach, oraz innych działań zleconych przez Wójta lub Radę Gminy na podstawie odrębnych ustaw lub rozporządzeń
7)   Podejmuje decyzje dotyczące przyznawania bądź odmowie przyznania świadczeń   z pomocy społecznej oraz innych ustaw w zakresie objętym upoważnieniem.
8)   Czuwa nad realizacją w Ośrodku obowiązujących przepisów i norm, przestrzega zasady organizacji i dyscypliny pracy wynikające z kodeksu pracy, regulaminu pracy i statutu Ośrodka, a także obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
9)   Załatwia skargi i wnioski z zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej.
10) Ustala wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka, oraz podejmuje decyzje związane
z prawami i obowiązkami pracowniczymi wynikającymi z ustaw oraz przepisów wewnętrznych Ośrodka.
11) Wydaje zarządzenia wewnętrzne w celu sprawnego wykonywania zadań Ośrodka.
12) Składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
 
Do zadań pracowników socjalnych w przydzielonych rejonach opiekuńczych należy:
1)   Praca socjalna
2)   Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do tych świadczeń.
3)   Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań 
4)   Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe ,samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy
5)   Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
6)   Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób , rodzin , grup i środowisk społecznych
7)   Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania   i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych i łagodzenie skutków ubóstwa.
8)   Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powoływania instytucji świadczące usługi, służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
9)   Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu i wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
10) Obsługa systemu informatycznego POMOST.
  Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
 1. kierować się zasadami etyki zawodowej,
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę   i grupę,
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
 7. - opracowanie i realizacja projektów systemowych w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej tytuł projektu . „Program Aktywizacji społeczno –zawodowej bezrobotnych w gminie Imielno” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
- podejmowanie wszelkich czynności w trakcie realizacji projektu wynikających z jego zapisów
- czynny udział w szkolenia wspierających przygotowanie do opracowania i realizacji projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego.
 
Do zadań Głównego Księgowego należy:
1)   Kierownik Ośrodka powierza Głównemu Księgowemu zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
2)   prowadzenia rachunkowości Ośrodka;
3)   wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
4)   dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych   z planem finansowym.
5)   Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 
Do zadań Głównej Księgowej ponadto należy w szczególności:
6)   opracowywanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych;
7)   nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
8)   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości;
9)   sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i innych z zakresu działania jednostki, analiz i bilansów.
10) Czynny udział w podejmowanych działaniach związanych z przystąpieniem
do realizacji projektów systemowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej ; Działanie 7.1
  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,Poddziałania 7.1.1. Rozwój
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 
Do zadań pracownika ds. świadczeń rodzinnych 
1)   Prowadzenie pełnej dokumentacji za zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , zaliczce alimentacyjnej oraz realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2)   Wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych
i świadczeń alimentacyjnych
3)   Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków wynikających z zapisów ustawy
4)   Bieżące rejestrowanie wniosków i spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych w systemie komputerowym ŚR, FA
5)   Naliczanie świadczeń i przygotowanie decyzji o wysokości i rodzaju przyznanych świadczeń zgodnie z ustawi I innymi  aktami wykonawczymi obowiązującymi
  w tym zakresie.
6)   podejmowanie działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji
7)   Wnikliwa analiza budżetu na realizacje powyższych zadań
8)   Comiesięczne przedstawiania zapotrzebowania na realizacje świadczeń rodzinnych i realizacje funduszu alimentacyjnego
9)   Współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do alimentacji i uprawnionych do świadczeń oraz organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne  przeciwko  dłużnikom  alimentacyjnym 
10) Dokonywanie zamówień materiałów do realizacji zadania w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie
11) Archiwizowanie akt z tego zakresu   w oparciu o obowiązujące przepisy
 
V. ZAŁATWIANIE SPRAW W OŚRODKU – ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA  INDYWIDUALNYCH  SPRAW  OBYWATELI.
  § 5
 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są na zasadach, w trybie i w terminach określonych w rozdziale II „Kodeksu Postępowania Administracyjnego”   z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących realizowanych zadań.
 2. Sprawy wniesione przez obywateli do Ośrodka Pomocy Społecznej są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
 3. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa .
 4. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 5. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne powinno być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
 6. Pracownicy załatwiający indywidualne sprawy obowiązani są do należytego informowania o okolicznościach faktycznych i sprawach oraz czuwają nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa.
 7. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1)   udzielania informacji niezbędnych przy załatwieniu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów;
2)   rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia;
3)   informowania zainteresowanego o stanie załatwienia ich sprawy;
4)   powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy;
5)   informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.
 1. Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.
 2. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
 3. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie podlega odpowiedzialności określonej w art. 38 KPA.
 
VI. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
  § 6.
1.   Kierownik Ośrodka podpisuje osobiście zarządzenia, decyzje, umowy, porozumienia, pisma, a w szczególności:
2)   Zarządzenia, ogłoszenia – wynikające z bieżącej działalności Ośrodka,
3)   Odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne,
4)   Materiały kierowane pod obrady Rady Gminy,
5)   Decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka,
6)   Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu:
1)   zadań zleconych gminie przez administrację rządową;
2)   zadań własnych oraz własnych o charakterze obowiązkowym dotyczących pomocy społecznej, jak również zadań wynikających z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
3)   zadań dotyczących realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych;
4)   zadań dotyczących postępowania wobec dłużników i zaliczce alimentacyjnej;
5)   zadań dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
7)   Ponadto Kierownik podpisuje:
1)   zarządzenia;
2)   delegacje służbowe pracowników;
3)   analizy i sprawozdania dotyczące spraw finansowych Ośrodka.
4)   oraz  innych pism i decyzji w zakresie objętym upoważnieniem wójta Gminy
8)   W razie nieobecności Kierownika prawa do podpisywania decyzji administracyjnych ma Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.
9)   Kierownik Ośrodka może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
10) Kierownik Ośrodka może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz   w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
11) Kierownik Ośrodka może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
12) Pracownicy socjalni podpisują wywiady środowiskowe, wywiady kontrolne i dokumentację do przyznawania świadczeń rodzinnych ze swojego terenu, zgodnie z podziałem zadań określonych w zakresie czynności.
13) Księgowy Ośrodka podpisuje wszystkie dokumenty gdzie wymagana jest kontrasygnata księgowego.
14) Czeki, polecenia przelewu podpisują: Kierownik i Księgowy a w przypadku ich nieobecności osoby do tego upoważnione.
 
 VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
1.   Tygodniowy wymiar czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 40 godzin.
2.   Kierownik przyjmuje interesantów sprawach indywidualnych każdego dnia   w godzinach pracy.
3.   Wszyscy pracownicy Ośrodka ponoszą odpowiedzialność za całokształt powierzonych im obowiązków zgodnie z zakresami czynności oraz za przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych przeciwpożarowych i zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.
4.   Za całokształt pracy organizacyjnej podczas nieobecności Kierownika odpowiada inna, każdorazowo osoba upoważniona przez Kierownika osoba.
5.   Na poszczególnych stanowiskach pracy obowiązuje prowadzenie teczek rzeczowych i dokumentów wynikających z zakresu czynności zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji z zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz67).
6.   Ośrodek Pomocy Społecznej przy znakowaniu pism używa:
1)   do spraw z zakresu pomocy społecznej - OPS
2)   do spraw z zakresu świadczeń rodzinnych   - ŚR
3)   zaliczki alimentacyjnej - ZAL
4)   do spraw z zakresu realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych – OPS.
5)   funduszu alimentacyjnego - FA
6)   stypendiów szkolnych - ST
7.   Ośrodek prowadzi pracę w następujących systemach informatycznych:
1)   System informatyczny „POMOST”
2)   System informatyczny „ŚWIADCZENIA RODZINNE”
3)   System informatyczny „ STYPENDIA SZKOLNE”
4)   Program ZUS „PŁATNIK”
5)   Program finansowo-księgowy KORELACJA
6)   Program płacowy KORELACJA.
 
8. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników określa „Regulamin pracy ” wprowadzony w życie Zarządzeniem Kierownika Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
10. Z niniejszym regulaminem zapoznano pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
 
IMIELNO dnia  01-03- 2011r