Uchwała Nr XXV.176.2017

 UCHWAŁA Nr XXV.176.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Statutu  Gminnej  Biblioteki Publicznej w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.176.2017   368.286 KB

Uchwała Nr VI.34.2015

 

Uchwała Nr VI.34.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr VI.34.2015   227.917 KB

Uchwała Nr XXII/150/13

 

Uchwała Nr XXII/150/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt.2, 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm./ art.2, art.9 i art.13 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.406) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art.11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XVI/137/05 Rady Gminy Imielno z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXII/150/13
Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
S t a t u t
Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
   I . Postanowienie ogólne
§ 1
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
  kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 406),
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 642),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.   Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 649 z późn. zm.)
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.)
6. niniejszego statutu.
§ 2
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Imielno.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Imielno adres: Imielno ul Gówna 2, a obszarem jej działania jest teren Gminy Imielno.
3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz, za pomocą filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie.
§ 3
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.
 
§ 4
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna   w Kielcach.
§ 5
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.  
II . Cele i zadania Biblioteki
§ 6
 Celem biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
§ 7
 Do zakresu działań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;  
4) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
5) współdziałanie z innymi bibliotekami instytucjami upowszechnienia kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
6) doskonalenie form  i metod pracy bibliotecznej.
§ 8
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie jej działania.
III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką
§ 9
1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje  ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 10
Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnienia i zwalnia kierownik Biblioteki, informując o swoim zamiarze Wójta Gminy.
 
§ 11
1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje. 2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.
§ 13
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 14
Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
§ 15
 Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 16
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1. wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
2. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
3. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 
V. Postanowienie końcowe
§ 17
Statut nadaje oraz wprowadza do niego zmiany Rada Gminy.
§ 18
Tworzenie i likwidacje Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Gminy
§ 19
1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez gminę.
2. Biblioteka z urzędu podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
§ 20
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Organizatora.  
 
 
   
 
 
 

Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut