Sprawozdania finansowe za 2018 rok z SSP w Motkowicach znajdują się w zakładce Jednostki obsługującej, czyli Centrum Usług Wspólnych w Imielnie.

Zarządzenie Nr 26.2019

ZARZĄDZENIE Nr 26.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Załączniki
Zarządzenie Nr 26.2019   97.723 KB

Zarządzenie Nr 20.2019

ZARZĄDZENIE Nr 20.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 4 marca 2019r. w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 20.2019   145.018 KB

Zarządzenie Nr 10.2019

ZARZĄDZENIE Nr 10.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Wójt Gminy Imielno

ogłasza konkurs 

na stanowisko dyrektora

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2019   123.877 KB
Załącznik - Ogłoszenie o konkursie   438.896 KB

Plan Pracy SSP w Motkowicach na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy SSP w Motkowicach na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr XXV.171.2017

UCHWAŁA Nr XXV.171.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Motkowicach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Motkowicach

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.171.2017   329.902 KB

Uchwała Nr XXI.135.2017

UCHWAŁA Nr XXI.135.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 

Załączniki
Uchwała Nr XXI.135.2017   203.091 KB
Załącznik Nr 1   175.030 KB
Załącznik Nr 2   160.412 KB
Załącznik Nr 3   174.246 KB

Uchwała Nr XX.132.2017

UCHWAŁA Nr XX.132.2017 RADY GMINY W Imielnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załączniki
Uchwała Nr XX.132.2017   580.924 KB
Załącznik Nr 1   222.489 KB
Załącznik Nr 2   242.529 KB
Załącznik Nr 3   222.202 KB

Zarządzenie Nr 37.2017

ZARZĄDZENIE NR 37.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Załączniki
Zarządzenie Nr 37.2017   337.807 KB

Analiza wyników Motkowice

RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2016 SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOTKOWICACH MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI I JĘZYK ANGIELSKI

Załączniki
Analiza wyników   404.379 KB
Analiza wyników Gimnazjum   661.514 KB

Liczba uczniów

Liczba uczniów - teren Gminy Imielno

Załączniki
Liczba uczniów na rok 2015-2016   360.237 KB
Liczba uczniów na rok 2016-2017   359.867 KB

Dyrektor

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach
Pani Dorota Nowak
ul. Szkolna 1
Motkowice
28-313 Imielno
tel. 041-38-513-02

Ogłoszenie konkursie

 

Wójt Gminy Imielno
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Motkowicach
Motkowice, ul. Szkolna 2/1, 28-313 Imielno
 
 
  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone   w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół   i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1)   jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2)   ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie   z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5)   uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,  a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie  
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego,
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  
 środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
2.   O stanowisko dyrektora zespołu szkół może ubiegać się również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt  2-9 w/w rozporządzenia.
3.   Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)   posiada obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państw   członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej),
2)   ukończyła studia magisterskie,
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  
 środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
4.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania  i rozwoju zespołu szkół,
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwowego z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –   w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365   z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych   i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7,  28-313 Imielno w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach”  w terminie do 06.05.2013r. do godz. 11.00.
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Imielno.   7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  
powiadomieni indywidualnie.
 
 
  Wójt Gminy
  Zygmunt Brzeziński

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach

 

Imielno, dn. 05.06.2012r.
 
 
 
 
Wójt Gminy Imielno
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Motkowicach
Motkowice, ul. Szkolna 2/1, 28-313 Imielno
 
 
  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone   w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół   i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1)   jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2)   ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie   z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5)   w okresie ostatnich pięciu lat pracy uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,   a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego,
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
 
2.   O stanowisko dyrektora zespołu szkół może ubiegać się również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone    w § 1 pkt 2-9 w/w rozporządzenia.
3.   Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:
1)   posiada obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państw   członkowskich UE, państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej);
2)   ukończyła studia wyższe magisterskie;
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6)   spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 w/w rozporządzenia.
 
4.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół,
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)   oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwowego z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –   w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365   z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych   i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem: ,,Konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Motkowicach”   w terminie do 20.06.2012r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy Imielno,    ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, pokój nr 16 (sekretariat).
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Imielno.   O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
  Wójt Gminy
 
  Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mierzwinie

 

 Imielno, dn. 05.06.2012r.
 
 
 
Wójt Gminy Imielno
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Mierzwinie
Mierzwin 11, 28-313 Imielno
 
 
 
  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół   i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1)   jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2)   ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie   z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5)   w okresie ostatnich pięciu lat pracy uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,  a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego,
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
 
2.   O stanowisko dyrektora zespołu szkół może ubiegać się również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 w/w rozporządzenia.
3.   Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:
1)   posiada obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich UE, państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej);
2)   ukończyła studia wyższe magisterskie;
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 w/w rozporządzenia.
 
4.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół,
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)   oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwowego z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –   w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365  z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem: ,,Konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Mierzwinie”   w terminie do 20.06.2012r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy Imielno,  ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, pokój nr 16 (sekretariat).
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Imielno.   O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
  Wójt Gminy
 
  Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 

Dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach

Pani Dorota Nowak

ul. Szkolna 1

Motkowice

28-313 Imielno

tel. 041-38-513-02

szkolamotkowice@op.pl

 

Uchwała Nr VII/31/07

Uchwała Nr VII/31/07

Rady Gminy w Imielnie

z dnia  11 maja 2007 roku

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Motkowicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art.58 ust.1, ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104;  z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273) po uzyskaniu pozytywnych opinii rad pedagogicznych Szkół wchodzących w skład Zespołu oraz pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,  Rada Gminy Imielno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się z dniem 1 września 2007 roku Zespół Szkół w Motkowicach zwany dalej „Zespołem” z siedzibą w Motkowicach ul. Szkolna 2.

2. W skład Zespołu wchodzą:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach,

- Gminne Gimnazjum w Motkowicach.

§ 2

Zespół obejmuje swym zasięgiem terytorialnym miejscowości z obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach: Motkowice, Borszowice, Stawy, Wygoda, Jakubów, Dalechowy, Karczunek, Rajchotka i z obwodu Gminnego Gimnazjum w Motkowicach: Motkowice, Borszowice, Stawy, Jakubów, Wygoda, Imielno, Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Dalechowy.

§ 3

Niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski Zespołu Szkół w Motkowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.