Zbiorcze zestawienie ofert: Przetarg nieograniczony na:Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018

Zbiorcze zestawienie ofert: Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2017-2018. Postępowanie nr: BGP.271.4.2017

Załączniki
Informacja dot. złożonych ofert   223.198 KB

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2017-2018. postepowanie  nr BGP.271.4.2017

Zbiorcze zestawienie ofert: Przetarg nieograniczony na:Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018

Zbiorcze zestawienie ofert: Przetarg nieograniczony na:Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018

Załączniki
Informacja dotycząca złożonych ofert   208.513 KB

Przetarg nieograniczony na:Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2017-2018. Postępowanie nr: BGP.271.3.2017

Zbiorcze zestawienie ofert -Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami.

Zbiorcze zestawienie ofert -Przetarg nieograniczony na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami. Postępowanie: BGP.271.2.2017

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   309.172 KB

Przetarg nieograniczony na; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami

Przetarg nieograniczony na; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami”. Postępowanie znak: BGP.271.2.2017.

Załacznik nr 10 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) do pobrania po zalogowaniu się na stronie:  ftp://195.62.13.79 , Użytkownik: ftpimielno@imielno.pl , hasło: ftpimielno.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działka nr 826 o pow. 0,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KIIJ/00034000/2
 

Przetarg nieograniczony na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno

Przetarg nieograniczony na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno. Numer postępowania: BGP.271.1.2017

Przetarg nieograniczony na; "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów" "Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin ? Bełk ? Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495"

Przetarg nieograniczony na; „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1079 / ul. Wąska / w Motkowicach od km 0 + 000 do km 0 + 244 plus 12 m2 rozjazdów”
„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 286 w Sobowicach od km 0 + 000 do km 0 + 168 plus 16 m2 rozjazdów”
„Przebudowa drogi  gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk – Kwasków od km 4 + 195 do km 4 + 495”

Postepowanie: DOŚ.271.1.2017

Informacja dotycząca złożonych ofert

Informacja dotycząca złożonych ofert w przetargu nieograniczonym pn:
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc
wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy lmielno". Numer referencyjny: RL.271.1.2017

Załączniki
Zestawienie   313.250 KB

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno. Postępowanie nr: RL.271.1.2017

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

WÓJT GMINY IMIELNO ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 35,70 m2 znajdującego się w budynku jednokondygnacyjnym wolnostojącym położonym w Opatkowicach Murowanych nr 32 (strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatkowicach Murowanych), zlokalizowanym na działce nr ewidencyjny 58/2, której Gmina Imielno jest właścicielem, a dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie nr KI1J/00038125/2.