główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 124/12

 

Zarządzenie Nr 124/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej i określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustalam się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie, dla której organizatorem  
jest Gmina Imielno, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego  
zarządzenia.
2. Określam  wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, stanowiący załącznik  
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/12
  Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia  2012 roku
 
 
Zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
§ 1
Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
 
§ 2
1. Nagroda roczna może być przyznana kierownikowi, który pełnił funkcję przez cały rok
kalendarzowy.
2.   Kierownik, który nie przepracował u pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo
do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem,
że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
3.   Wniosek o przyznanie nagrody składa się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
§ 3
Nagroda roczna może być przyznana kierownikowi jeżeli:
1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
2) efektywnie zrealizował plan merytoryczny i finansowy,
3) efektywnie i terminowo realizował powierzone zadania;
§ 4
Nagrody nie przyznaje się, jeżeli Kierownik naruszył swoje obowiązki w sposób stanowiący
podstawę do:
1) wymierzenia kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
2) wymierzenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
5) odwołania z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania
  umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 5
1.   Nagrodę roczną Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej przyznaje Wójt Gminy Imielno na
pisemny wniosek Sekretarza Gminy.
2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/12 Wójta Gminy Imielno
z  dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 6
 
Wniosek o przyznanie nagrody składa się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
 
WNIOSEK
o przyznanie nagrody rocznej za rok ….............
 
 
 
Sekretarz Gminy Imielno
 
….....................................................
 
 
Wójt Gminy Imielno
 
 
 
1. Imię i nazwisko uprawnionego kierownika
 
…................................................................................................................................................
 
2. Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku
 
…................................................................................................................................................
 
3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto kierownika za rok poprzedzający przyznanie
nagrody
 
…................................................................................................................................................
 
4. Proponowana wysokość nagrody
 
…................................................................................................................................................
 
 
 
  …...................................................
  Podpis wnioskodawcy