główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVIII/136/09

 

Uchwała Nr XXVIII/136/09
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 listopada 2009 roku
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,   Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 )  w związku z art.8, art.10 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844; zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463;  z 2009r. Nr 56, poz.458/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowychokreślonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr XIX/98/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXVIII/136/09
  Rady Gminy w Imielnie z dnia
  27 listopada 2009 roku
 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Ustalone w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach i opłatach lokalnych /Dz. U Nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami/
 

L.p.
Wyszczególnienie
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów liczba osi /rodzaj zawieszenia/
Stawka podatku
w zł
 
1.
1.1.
1.2.
1.3.
 
2.
 
2.1
2.1.1.
 
 
 
2.1.2.
 
 
 
2.1.3.
 
 
 
2.1.4.
 
 
 
2.2.
2.2.1.
 
 
 
 
 
 
2.2.2.
 
 
 
2.2.3.
 
 
 
2.2.4.
 
 
 
2.2.5.
 
 
 
2.2.6.
 
 
 
2.3
2.3.1.
 
 
 
2.3.2.
 
 
 
2.3.3.
 
 
 
2.3.4.
 
 
 
2.3.5.
 
 
 
 
 
 
3.
3.1.
 
4.
 
4.1.
4.1.1.
 
 
 
4.1.2.
 
 
 
4.1.3.
 
 
 
4.1.4.
 
 
 
4.2.
4.2.1
 
 
 
4.2.2.
 
 
 
4.3
4.3.1.
 
 
 
4.3.2.
 
 
 
 
 
 
5.
5.1.
 
 
6.
 
6.1.
6.1.1.
 
 
 
 
6.1.2.
 
 
 
6.1.3.
 
 
 
6.2.
6.2.1.
 
 
 
6.2.2.
 
 
 
6.2.3.
 
 
 
6.2.4.
 
 
 
6.3.
6.3.1.
 
 
 
 
6.3.2.
 
 
 
 
7.
 
7.1.
7.1.2.
7.1.3.
 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE /art.8, pkt.1/
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE /art.8, pkt.2/
 
  DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton;
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 15 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
 
 
 
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
 
 
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8, pkt.3/
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8, pkt.4/
 
  DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
TRZY OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 40 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
 
 
PRZYCZEPY I NACZEPY/art.8, pkt.5/
Od 7 ton i poniżej 12 ton
 
 
PRZYCZEPY I NACZEPY/art.8, pkt.6/
 
  JEDNA OŚ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 25 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
Nie mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
TRZY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
Nie mniej niż 38 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
- inny system zawieszenia osi
 
 
AUTOBUSY-LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA/art.8, pkt.7/
- do 15 miejsc
- od 16 do 30 miejsc
- równa lub wyższa niż 30 miejsc
 
 
 
400,00
600,00
700,00
 
 
 
 
 
1.100,00
1.300,00
 
 
1.100,00
1.300,00
 
 
1.100,00
1.300,00
 
 
1.100,00
1.400,00
 
 
 
1.200,00
1.300,00
 
 
 
 
 
1.500,00
1.500,00
 
 
1.500,00
1.500,00
 
 
1.500,00
1.500,00
 
 
1.500,00
1.700,00
 
 
1.500,00
1.700,00
 
 
 
1.300,00
1.500,00
 
 
1.500,00
1.700,00
 
 
1.800,00
1.800,00
 
 
2.100,00
2.480,00
 
 
 
2.100,00
2.480,00
 
 
 
 
750,00
 
 
 
 
 
600,00
800,00
 
 
1.600,00
1.600,00
 
 
1.800,00
1.800,00
 
 
1.800,00
1.960,00
 
 
 
1.800,00
1.900,00
 
 
2.000,00
2.580,00
 
 
 
1.350,00
1.900,00
 
 
1.900,00
2.580,00
 
 
 
 
 
600,00
 
 
 
 
 
 
700,00
700,00
 
 
 
800,00
800,00
 
 
1.100,00
1.100,00
 
 
 
1.100,00
1.100,00
 
 
1.300,00
1.300,00
 
 
1.300,00
1.400,00
 
 
1.400,00
1.800,00
 
 
 
1.400,00
1.400,00
 
 
 
1.400,00
1.400,00
 
 
 
 
 700,00
1.100,00
1.600,00