Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Kontakt

Dyżury

Zarządzenia

Zarządzenia 2013 rok

Zarządzenia 2014 rok

Zarządzenia 2015 rok

Zarządzenia 2016 rok

Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenia 2019 rok

Zastępca Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018

Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023

Sesje

Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023

Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018

Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy

Plany pracy Rady Gminy

Interpelacje i zapytania radnych

Protokoły

Protokoły 2012 rok

Protokoły 2013 rok

Protokoły 2011 rok

Protokoły 2010 rok

Protokoły 2014 rok

Protokoły 2015 rok

Protokoły 2016 rok

Protokoły 2017 rok

Protokoły 2018 rok

Protokoły 2019 rok

Uchwały Rady Gminy

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Projekty uchwał 2017 rok

Projekty uchwał 2018 rok

Projekty uchwał 2019 rok

Dyżury radnych

Komisje Rady

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy

Plan pracy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy

Urząd Stanu Cywilnego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Statut

Regulamin

Rejestr umów

Budżet

Budżet Gminy na 2010 rok

Sprawozdania finanoswe za 2010 rok

Budżet Gminy na 2011 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku

Sprawozdania finanoswe 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok

Bilans Gminy Imielno za 2011 rok

Budżet Gminy na 2012 rok

Sprawozdania finanoswe 2012 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku

Bilans Gminy Imielno za 2012 rok

Budżet Gminy na 2013 rok

- Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku

- Sprawozdania finanoswe 2013 rok

Bilans Gminy Imielno za 2013 rok

Budżet Gminy na 2014 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku

Sprawozdania finansowe 2014 rok

Bilans Gminy Imielno za 2014 rok

Emisja obligacji

Budżet Gminy na 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku

Sprawozdania finansowe 2015 rok

Bilans Gminy Imielno za 2015 rok

Budżet Gminy na 2016 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku

Sprawozdania finansowe 2016 rok

Bilans Gminy Imielno za 2016 rok

Budżet Gminy na 2017 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku

Sprawozdania finansowe 2017 rok

Bilans Gminy Imielno za 2017 rok

Budżet Gminy na 2018 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku

Sprawozdania finansowe 2018 rok

Bilans Gminy Imielno za 2018 rok

Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok

Budżet Gminy na 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2019 roku

Sprawozdania finansowe 2019 rok

Bilans Gminy Imielno za 2019 rok

Opinie RIO

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od posiadania psów

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wprowadzenie opłaty administracyjnej

Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Opłata targowa

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Informacje Urzędu

Ustalenia pokontrolne

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja publiczna

Petycje

Petycje do Wójta Gminy Imielno

2016

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Rady Gminy Imielno

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016

2017 rok

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Rady Gminy Imielno

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017

2018 rok

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Rady Gminy Imielno

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018

2019 rok

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje do Rady Gminy Imielno

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno

Pozostałe

Informacja o zabytkach

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Ochrona środowiska

Informacja o środowisku

Informacja o środowisku 2014 rok

Informacja o środowisku 2015 rok

Informacja o środowisku 2016 rok

Informacja o środowisku 2017 rok

Informacja o środowisku 2018 rok

Informacja o środowisku 2019 rok

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Czyste powietrze

Jak segregować odpady - Informacje

Program "AURA"

Program "ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno

Odnawialne Źródła Energii

Publicznie dostępny wykaz danych

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenia

Aktualności

Kontakt

Budżet Jednostki

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Gminna Biblioteka Publiczna

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Gminny Ośrodek Zdrowia

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

Aktualności

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Placówki oświatowe

Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach

Centrum Usług Wspólnych

Aktualności

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Ochrona Danych Osobowych - RODO

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Statut Sołectwa

Wykaz sołtysów

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Stowarzyszenia zwykłe

Rejestr Instytucji Kultury

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza za 2015 rok

Kontrola zarządcza za 2016 rok

Kontrola zarządcza za 2017 rok

Kontrola zarządcza za 2018 rok

Informacje nieudostępnione

Redakcja Biuletynu