Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN755553
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ120590
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 120590
   Godziny urzędowania 5907
   Program RODZINA 500+ 1399
   Organizacje pożytku publicznego 2159
     2017 rok 116
   Struktura organizacyjna 15322
   Ogłoszenia o konkursach 585
     2017 rok 817
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia 987
     2017 rok 2023
   Zaproszenia 353
     2017 rok 296
   Nabór pracowników 960
     2017 rok 983
   Wybory 2913
     Wybory na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 1197
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 539
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 628
     Wybory samorządowe 2014 2712
     Wybory do Izb Rolniczych 567
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1013
     Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 594
     Referendum ogólnokrajowe 883
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 900
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2249
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2432
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 5495
     2017 rok 126
Organy
   Wójt Gminy 10883
     Kontakt 2369
     Dyżury 1852
    ›    Zarządzenia 2013 rok 5299
    ›    Zarządzenia 2014 rok 3735
    ›    Zarządzenia 2015 rok 4048
    ›    Zarządzenia 2016 rok 3264
    ›    Zarządzenia 2017 rok 967
     Zarządzenia 316
   Zastępca Wójta Gminy 6947
   Sekretarz 4900
   Skarbnik 4582
   Rada Gminy 7828
     Przewodniczący Rady 2734
     Skład Rady 4140
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 456
     Sesje 7450
    ›    Plan pracy 2592
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-2018 1430
     Protokoły 19193
    ›    Protokoły 2010 rok 2935
    ›    Protokoły 2011 rok 2894
    ›    Protokoły 2012 rok 2891
    ›    Protokoły 2013 rok 1578
    ›    Protokoły 2014 rok 1106
    ›    Protokoły 2015 rok 982
    ›    Protokoły 2016 rok 1508
    ›    Protokoły 2017 rok 372
     Uchwały Rady Gminy 6244
    ›    Rok 2012 5008
    ›    Rok 2013 3363
    ›    Rok 2014 3878
    ›    Rok 2015 3124
    ›    Projekty uchwał 2015 rok 3120
    ›    Rok 2016 2225
    ›    Projekty uchwał 2016 rok 2623
    ›    Rok 2017 794
    ›    Projekty uchwał 2017 rok 1151
     Dyżury radnych 2262
   Komisje Rady 4530
    ›    Przedmiot działania 1524
    ›    Skład osobowy 2124
    ›    Posiedzenia komisji 1005
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa 1395
    ›    Plan pracy 2515
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 626
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 614
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 455
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 87
    ›    Przedmiot działania 1497
    ›    Skład osobowy 1579
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska 1269
    ›    Plan pracy 2643
    ›    Posiedzenia komisji 1272
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 629
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 578
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 433
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 87
    ›    Przedmiot działania 1887
    ›    Skład osobowy 1603
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1279
    ›    Plan pracy 2576
    ›    Posiedzenia komisji 1036
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 607
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 559
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 403
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 95
     Komisja Rewizyjna 1280
    ›    Skład osobowy 1478
    ›    Plan pracy 2437
    ›    Posiedzenia komisji 1106
    ›    Protokoły Komisji 2014 rok 806
    ›    Protokoły Komisji 2015 rok 665
    ›    Protokoły Komisji 2016 rok 496
    ›    Protokoły Komisji 2017 rok 111
   Urząd Stanu Cywilnego 7822
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 276
Prawo Lokalne
   Statut 6135
   Regulamin 5382
   Budżet 5001
     Budżet Gminy na 2010 rok 1331
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok 635
     Budżet Gminy na 2011 rok 1396
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku 747
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok 1013
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok 682
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok 686
     Budżet Gminy na 2012 rok 1232
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok 1377
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku 499
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok 693
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok 991
     Budżet Gminy na 2013 rok 1352
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku 596
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok 1687
     Budżet Gminy na 2014 rok 895
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku 449
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok 1516
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok 756
     Emisja obligacji 1270
     Budżet Gminy na 2015 rok 694
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku 310
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok 1261
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok 630
     Budżet Gminy na 2016 rok 546
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku 437
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok 316
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok 364
     Budżet Gminy na 2017 rok 120
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku 142
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok 90
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok 87
     Opinie RIO 1627
   Podatki i opłaty lokalne 4411
     Podatek od nieruchomości 4816
     Podatek od środków transportowych 3133
     Podatek rolny 3753
     Podatek leśny 2137
     Podatek od posiadania psów 1693
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2617
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej 1492
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 115
     Opłata targowa 1600
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1280
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1283
   Informacje Urzędu 4818
     Ustalenia pokontrolne 1531
    ›    2011 rok 869
    ›    2012 rok 872
    ›    2013 rok 809
    ›    2014 rok 840
    ›    2015 rok 373
    ›    2016 rok 330
    ›    2017 rok 188
     Obwieszczenia i zawiadomienia 100
    ›    2017 rok 439
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 185
   Informacja publiczna 341
   Petycje 476
     2016 266
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 467
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 193
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 183
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 76
     2017 rok 80
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 141
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno 122
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 90
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY 4073
   Zagospodarowanie przestrzenne 18812
     Inwestycje gminne 2596
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 2008
   Pozostałe 3565
     Informacja o zabytkach 480
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1269
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 3882
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 1114
   Ochrona środowiska 4089
     Informacja o środowisku 11435
     Informacja o środowisku 2014 rok 1632
     Informacja o środowisku 2015 rok 1505
     Informacja o środowisku 2016 rok 1503
     Informacja o środowisku 2017 rok 897
     Plan gospodarki niskoemisyjnej 571
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 581
     Czyste powietrze 190
   Odnawialne Źródła Energii 350
   Publicznie dostępny wykaz danych danych 291
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 58456
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok 15019
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok 828
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok 11154
   Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok 818
   Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 213
   Zapytania ofertowe 36970
   2016 rok 7714
   2017 rok 4670
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania 527
     Druki - podatki gminne 265
     Druki - odpady komunalne 204
     Druki - planowanie przestrzenne 193
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego 110
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 18
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 15
     Druki - różne 253
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno 65
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej 2176
Inne
   Jednostki organizacyjne 6907
    ›    Kontakt 1512
    ›    Kierownictwo 1734
    ›    Statut 1629
    ›    Regulamin 1162
    ›    Struktura organizacyjna 1145
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5190
    ›    Ogłoszenia 1668
    ›    Aktualności 214
    ›    Kierownictwo 1029
    ›    Statut 765
    ›    Procedury 641
     Gminna Biblioteka Publiczna 2136
    ›    Kontakt 1101
    ›    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Motkowicach 1023
    ›    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzwinie 972
     Gminny Ośrodek Zdrowia 3106
    ›    Kontakt 1044
    ›    Kierownictwo 1057
    ›    Statut 690
    ›    Regulamin 683
    ›    Struktura organizacyjna 676
    ›    Ogłoszenie o konkursie - Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie 278
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 113
    ›    Protokoły 2016 rok 112
    ›    Uchwały 2016 rok 105
    ›    Protokoły 2017 rok 55
    ›    Uchwały 2017 rok 54
     Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 2979
    ›    Kontakt 1023
    ›    Kierownictwo 968
    ›    Statut 729
    ›    Regulamin 780
    ›    Struktura organizacyjna 741
    ›    Aktualności 155
     Placówki oświatowe 1924
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 1884
    ›    Zespół Szkół w Mierzwinie 2256
    ›    Zespół Szkół w Motkowicach 3431
    ›    Aktualności 116
     Centrum Usług Wspólnych 97
    ›    Statut 73
    ›    Regulamin 52
    ›    Kierownictwo 87
   Jednostki pomocnicze 4347
     Sołectwa 2543
    ›    Statut Sołectwa 1086
    ›    Wykaz sołtysów 2244
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3572
     Stowarzyszenia zwykłe 1127
   Rejestr Instytucji Kultury 1579
   Oświadczenia majątkowe 17888
     Oświadczenie majątkowe XI.2012 pracownika 624
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2015 rok 635
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy Imielno za 2015 rok 916
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok 140
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok 279
   Kontrola zarządcza 598
     Kontrola zarządcza za 2015 rok 341
     Kontrola zarządcza za 2016 rok 115
   Informacje nieudostępnione 3744
   Redakcja Biuletynu 4932