artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy w Imielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Imielnie -  www.bip.imielno.akcessnet.net
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-14
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
osób całkowicie niewidzących
osób całkowicie głuchych
Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Seweryn, e-mail:  sekretarz@imielno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3851210. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.
Dostępność architektoniczna
1. Wejście do budynku Urzędu Gminy w Imielnie stanowią schody od poziomu gruntu do poziomu parteru. Na parterze budynku jest zorganizowany Punkt Obsługi Interesantów.
2. Dla interesantów ogólnodostępne są jedynie schody zewnętrzne i część holu na parterze budynku. Wind Urząd nie posiada.
3. Budynek Urzędu Gminy nie posiada pochylni, platform, brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
4. Przy budynku Urzędu Gminy wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
5. Brak możliwości wstępu do Urzędu z psem asystującym.
6. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.