artykuł nr 1

Promocja szczepień

Szanowni Państwo,
opanowanie pandemii jest możliwe dzięki szczepieniom. Dzięki nim wszyscy wrócimy do
normalnego życia. W celu osiągnięcia poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego
zapanowanie nad pandemią COVID-19, Wojewoda Świętokrzyski podejmuje szereg działań
mających na celu zachęcenie mieszkańców naszego województwa do zaszczepienia się.
Skuteczność tych działań uzależniona jest w dużej mierze od Państwa pomocy. Zwracam się zatem
z uprzejmą prośbą o informowanie mieszkańców z terenu właściwych Państwu jednostek
samorządowych o inicjatywie Wojewody Świętokrzyskiego, jaką jest Konkurs na spot/materiał
filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19.
Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał
warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform
społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie
z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw
COVID-19 oraz zachęcanie do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób
indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Uczestnikami mogą być osoby fizyczne
(dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one
przyznawane w dwóch etapach konkursu w ramach nagród tygodniowych oraz głównych. Liczba
nagród tygodniowych przyznanych w każdym tygodniu zależna będzie od ilości
i jakości złożonych prac. Ostateczną decyzję o liczbie przyznawanych nagród podejmuje Komisja.
Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od 20.09.2021 r. do wyczerpania środków
finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26.11.2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone zostały w Regulaminie, który
przekazuję Państwu w załączeniu wraz z plakatem dot. tej inicjatywy.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upowszechnianie informacji
o konkursie oraz jego regulaminu i plakatu poprzez dostępne Państwu źródła komunikacji
elektronicznej (strony internetowe, profile społecznościowe) oraz przekazanie jej do podległych
Państwu jednostek organizacyjnych, celem rozpowszechnienia akcji.
Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
artykuł nr 2

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.
Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek:
bezpiecznych i skutecznych,
w wystarczającej ilości,
w najkrótszym czasie,
darmowych,
dobrowolnych,
łatwo dostępnych.
Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
https://www.gov.pl/web/koronawirus