artykuł nr 1

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2021 r.

INFORMACJE ZGODNIE Z ART.  3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2021 r.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno, realizowany był przez firmę Ekom Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26 - 052 Nowiny na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2021 z dnia  29 czerwca 2021 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
Obecnie odpady komunalne z terenu Gminy Imielno są odbierane i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny  na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
Firma ta będzie odbierać odpady komunalne do dnia 30.06.2023 r.
Odbierane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do:
1. PGKiM Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych ,,Kępny Ług”
 ul. Przedborska 89
   29 - 100 Włoszczowa
2. Remondis Kraków Sp. z. o. o. - Instalacja MBP
  ul.  Półłanki 64
30 - 740 Kraków
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. - Instalacja MBP
ul. Spacerowa 145,
26 - 200 Końskie
4. Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o.
  Micigózd ul. Częstochowska 6
  26 – 065 Piekoszów,
  Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Przededworzu
05. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28 - 142 Tuczępy
Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Zbiórka elektroodpadów odbywa się poprzez akcję mobilną - do oznakowanego samochodu zbierane są elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
W 2021 r. osiągnięte zostały następujące poziomy w zakresie gospodarki odpadami:
Lp.
Nazwa firmy
Poziom  przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej ,,poziomem składowania”
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
1
Gmina Imielno
ul. Cmentarna 7
28 – 313 Imielno
 
38,05 %
 
 32,24 %
 
 
 
8,25 %
2
 ,,EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29; 26 - 052 Nowiny
 
0,24 %
 
47,48 %
 
-
3
Usługi  Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski ul. Ogrodowa 20, 28 - 300  Jędrzejów
-
-
-
4
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,TAMAX” Szczepan Cieślak os. Sady 20/2, 28 - 340 Sędziszów
-
-
-
5
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30 - 307 Kraków
-
-
-
6
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,, FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 A, 25 - 116 Kielce
-
-
-
 
W roku 2021 Gmina Imielno osiągnęła wymagany poziom recyklingu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielnie zorganizowany przez Gminę Imielno znajduje się w miejscowości Imielno ul. Cmentarna 8 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.
W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Imielno mieszkańcy mogą przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takie jak:
 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale i tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do opadów medycznych powstałychw gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 14. popiół z palenisk domowych,
 15. tekstylia i odzież- przyjmowane do PSZOK-u w Imielnie w terminie od 01.01.2025 r.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne z uwzględnieniem ograniczeń:
 1. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - ilości do0,5 m3(nieruchomość) na rok,
 2. zużyte opony - wyłącznie z samochodów o nośności do 3,5 tony,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 700 kg/nieruch./rok.
Odpady komunalne z PSZOK-u odbierane są i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny obecnie na podstawie umowy  nr OŚR.272.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”. 
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW
 
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów, które mogą odebrać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:
1. P.U.H. EKO – RASPOL - utylizacja opon, folii
 Brzeziny, ul. Nidziańska 3,
  26 - 026 Morawica
  tel. 41 311 75 68
 fax. 41 301 40 07
 tel. kom. 601 867 543
 e-mail: raspol@raspol.com.pl
2. TERMO – GUM Sp. z o.o. Sp. k.- utylizacja opon
Instalacja do termolizy odpadów gumowych
ul. Przemysłowa 38, 26 - 052 Nowiny
adres e-mail: biuro@termo-gum.pl
tel: 601-993-058
3. Evoltaic Sp. z o.o. – utylizacja folii
Al. Solidarności 21,
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 733 211404
tel. 41 2228001
4. Ecomplex FHU P. Wierzbicki - utylizacja folii
ul. Skrzetlewska 4
25 - 656 Kielce
tel. 530313793
5. P.P.U.H. „CO NIECO” Rafał Godzisz - utylizacja odpadów z folii rolniczych, sznurka, big bagi po nawozach
ul. Nowowiejska 39
28 -400 Pińczów
tel. 790 575 523
e - mail: godzisz.rafal@gmail.com
 
 
 
 
artykuł nr 2

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Imielno - wpisane podmioty

artykuł nr 3

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Imielno - wpisane podmioty

artykuł nr 4

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

INFORMACJE ZGODNIE Z ART.  3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Odpady komunalne z terenu Gminy Imielno z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych były odbierane i zagospodarowane do dnia 30.06.2021 r. przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny  na podstawie umowy nr OŚR.272.4.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. na ,,Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
Obecnie odpady komunalne z terenu Gminy Imielno z nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy są odbierane i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny  na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.  
Firma ta będzie odbierać odpady do dnia  30.06.2022 r.
Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i jednostek organizacyjnych Gminy zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do:
1. PGKiM Sp. z o.o.
we Włoszczowie
 ul. Sienkiewicza 31
   29 - 100 Włoszczowa
 
2. Remondis Kraków Sp. z. o. o.
ul. Półłanki 64
30 - 740 Kraków
3. Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o.
  Micigózd ul. Częstochowska 6,
  26 - 065 Piekoszów
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. 
  ul. Spacerowa 145
  26 - 200 Końskie
Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Zbiórka elektroodpadów odbywa się poprzez akcję mobilną - do oznakowanego samochodu zbierane są elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
W 2020 r. osiągnięte zostały następujące poziomy przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Imielno w zakresie gospodarki odpadami:
Lp.
Nazwa firmy
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
1
 ,,EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29; 26 - 052 Nowiny
50,4
-
29,57
 
2
Usługi  Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski ul. Ogrodowa 20, 28 - 300  Jędrzejów
-
-
-
3
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,TAMAX” Szczepan Cieślak os. Sady 20/2, 28 - 340 Sędziszów
-
-
-
4
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30 - 307 Kraków
-
-
-
5
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,, FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 A, 25 - 116 Kielce
-
-
-
 
Na terenie Gminy Imielno w 2020 r. został osiągnięty wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielnie zorganizowany przez Gminę Imielno znajduje się w miejscowości Imielno ul. Cmentarna 8 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.
W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Imielno mogą przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takie jak:
 1. papier
 2. szkło
 3. metale i tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do opadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 14. popiół z palenisk domowych,
 15. tekstylia i odzież- przyjmowane do PSZOK-u w Imielnie w terminie od 01.01.2025 r.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne z uwzględnieniem ograniczeń:
 1. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - ilości do 0,5 m3(nieruchomość) na rok,
 2. zużyte opony - wyłącznie z samochodów o nośności do 3,5 tony,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 700 kg/nieruch./rok.
Odpady komunalne z PSZOK-u odbierane są i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny obecnie na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE
 
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów, które mogą odebrać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:
1. Firma zajmująca się zbiórką zużytych opon min. z maszyn rolniczych
P.U.H. EKO – RASPOL
 Brzeziny, ul. Nidziańska 3,
26 - 026 Morawica
tel. 41 311 75 68
fax. 41 301 40 07
tel. kom. 601 867 543
e-mail: raspol@raspol.com.pl
2. Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe LLDPE, LDPE, HDPE 
Evoltaic Sp. z o.o.
Al. Solidarności 21,
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 733 211404
tel. 41 2228001
e-mail: biuro@evoltaic.pl
3. Firma skupująca i przetwarzająca odpady z folii rolniczych, sznurka, big bagi po nawozach:
PPUH „CO NIECO” Rafał Godzisz
Ul. Nowowiejska 39
28 -400 Pińczów
tel. 790 575 523
e - mail: godzisz.rafal@gmail.com
 
 
 
artykuł nr 5

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

INFORMACJE ZGODNIE Z ART.  3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Odpady komunalne z terenu Gminy Imielno z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych są odbierane i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny obecnie na podstawie umowy nr OŚR.272.4.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. na ,,Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
Firma ta będzie odbierać odpady komunalne do dnia 30.06.2021 r.
Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do:
1. PGKiM Sp. z o.o.
we Włoszczowie
 ul. Przedborska 89
   29 - 100 Włoszczowa
2. Remondis Kraków Sp. z. o. o.
Półłanki 64
30 - 740 Kraków
3. Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o.
  Przededworze
  26 – 020 Chmielnik
4. Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o. o. 
  ul. Osadowa 1
  32 - 329 Bolesław
Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Zbiórka elektroodpadów odbywa się poprzez akcję mobilną - do oznakowanego samochodu zbierane są elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielnie zorganizowany przez Gminę Imielno znajduje się w miejscowości Imielno ul. Cmentarna 8 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu) z imieniem, nazwiskiem oraz dokumentu potwierdzającego uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni kwartał.
W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Imielno mogą przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takie jak:
 1. papier
 2. szkło
 3. metale i tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do opadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 14. popiół z palenisk domowych,
 15. tekstylia i odzież- przyjmowane do PSZOK-u w Imielnie w terminie od 01.01.2025 r.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne z uwzględnieniem ograniczeń:
 1. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - ilości do 0,5 m3(nieruchomość) na rok,
 2. zużyte opony - wyłącznie z samochodów o nośności do 3,5 tony,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 700 kg/nieruch./rok.
Odpady komunalne z PSZOK-u odbierane są i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny obecnie na podstawie umowy nr OŚR.272.4.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. na ,,Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów, które mogą odebrać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:
1. Firma zajmująca się zbiórką zużytych opon min. z maszyn rolniczych
P.U.H. EKO – RASPOL
 Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26 - 026 Morawica tel. 41 311 75 68 fax. 41 301 40 07   tel. kom. 601 867 543                                                                                           e-mail: raspol@raspol.com.pl
2. Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe LLDPE, LDPE, HDPE 
Evoltaic Sp. z o.o.                                                                                                                                                             Al. Solidarności 21,  27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                                           tel. 733 211404 tel. 41 2228001                                                                                                     e-mail: biuro@evoltaic.pl