artykuł nr 1

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2023 r.

INFORMACJE ZGODNIE Z ART.  3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2023 r.
artykuł nr 2

INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2022 r. - korekta

INFORMACJE ZGODNIE Z ART.  3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2022 r. - korekta

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno, realizowany był przez firmę Ekom Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26 - 052 Nowiny na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz umowy nr OŚR.272.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.

Obecnie odpady komunalne z terenu Gminy Imielno są odbierane i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny  na podstawie umowy nr OŚR.272.2.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.  

  Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi), a powstają odpady komunalne odbierają firmy, które są wpisane do rejestru działalności (właściciele tych nieruchomości mają obowiązek podpisania indywidualnej umowy z uprawnioną firmą).

Odbierane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do:

1. PGKiM Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych ,,Kępny Ług”

 ul. Przedborska 89

   29 - 100 Włoszczowa

 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. –

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Promniku

ul. Świętej Tekli 62

  26 - 067 Strawczyn

 

3. Remondis Kraków Sp. z. o. o. - Instalacja MBP

  ul.  Półłanki 64

30 - 740 Kraków

 

4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28 - 142 Tuczępy

 

Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Odbiór od właścicieli nieruchomości w ramach w/w umowy odbywa się w ramach zbiórki sprzed posesji z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.

W 2022 r. osiągnięte zostały następujące poziomy w zakresie gospodarki odpadami:

Lp.

Nazwa firmy

Poziom  przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej ,,poziomem składowania”

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

1

Gmina Imielno

ul. Cmentarna 7

28 – 313 Imielno

 

34,78 %

 

 34,19 %

 

 

 

24,64 %

2

 ,,EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29; 26 - 052 Nowiny

 

1,03 %

 

45,26 %

 

-

3

Usługi  Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski ul. Ogrodowa 20, 28 - 300  Jędrzejów

-

-

-

4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,TAMAX” Szczepan Cieślak os. Sady 20/2, 28 - 340 Sędziszów

-

-

-

5

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30 - 307 Kraków

-

-

-

6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,, FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 A, 25 - 116 Kielce

-

-

-

 

W roku 2022 Gmina Imielno osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielnie zorganizowany przez Gminę Imielno znajduje się w miejscowości Imielno ul. Cmentarna 8 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Imielno mieszkańcy mogą przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takie jak:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale i tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do opadów medycznych powstałych   w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 14. popiół z palenisk domowych,
 15. tekstylia i odzież  - przyjmowane do PSZOK-u w Imielnie w terminie od 01.01.2025 r.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne z uwzględnieniem ograniczeń:

 1. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - ilości do  0,5 m3  (nieruchomość) na rok,
 2. zużyte opony - wyłącznie z samochodów o nośności do 3,5 tony - w ilości 8 sztuk rocznie,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 700 kg/nieruch./rok.

Odpady komunalne z PSZOK-u odbierane są i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny na podstawie aktualniej umowy na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.

 

 

 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów, które mogą odebrać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

1. P.U.H. EKO – RASPOL - utylizacja opon, folii

 Brzeziny, ul. Nidziańska 3,

  26 - 026 Morawica

  tel. 41 311 75 68

 fax. 41 301 40 07

 tel. kom. 601 867 543

 e-mail: raspol@raspol.com.pl

 

2. TERMO – GUM Sp. z o.o. Sp. k.- utylizacja opon

Instalacja do termolizy odpadów gumowych

ul. Przemysłowa 38, 26 - 052 Nowiny

adres e-mail: biuro@termo-gum.pl

 

tel: 601-993-058

 

3. Evoltaic Sp. z o.o. – utylizacja folii

Al. Solidarności 21,

27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 733 211404

tel. 41 2228001

 

4. Ecomplex FHU P. Wierzbicki - utylizacja folii

 

ul. Skrzetlewska 4

 

25 - 656 Kielce

 

tel. 530313793

 

5. P.P.U.H. „CO NIECO” Rafał Godzisz - utylizacja odpadów z folii rolniczych, sznurka, big bagi po nawozach

ul. Nowowiejska 39

28 -400 Pińczów

tel. 790 575 523

e - mail: godzisz.rafal@gmail.com

 

 

 

 

artykuł nr 3

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2021 r.

INFORMACJE ZGODNIE Z ART.  3 UST. 2 PKT. 9) USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2021 r.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno, realizowany był przez firmę Ekom Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26 - 052 Nowiny na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2021 z dnia  29 czerwca 2021 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
Obecnie odpady komunalne z terenu Gminy Imielno są odbierane i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny  na podstawie umowy nr OŚR.272.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”.
Firma ta będzie odbierać odpady komunalne do dnia 30.06.2023 r.
Odbierane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do:
1. PGKiM Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych ,,Kępny Ług”
 ul. Przedborska 89
   29 - 100 Włoszczowa
2. Remondis Kraków Sp. z. o. o. - Instalacja MBP
  ul.  Półłanki 64
30 - 740 Kraków
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. - Instalacja MBP
ul. Spacerowa 145,
26 - 200 Końskie
4. Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o.
  Micigózd ul. Częstochowska 6
  26 – 065 Piekoszów,
  Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Przededworzu
05. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28 - 142 Tuczępy
Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Zbiórka elektroodpadów odbywa się poprzez akcję mobilną - do oznakowanego samochodu zbierane są elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
W 2021 r. osiągnięte zostały następujące poziomy w zakresie gospodarki odpadami:
Lp.
Nazwa firmy
Poziom  przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej ,,poziomem składowania”
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
1
Gmina Imielno
ul. Cmentarna 7
28 – 313 Imielno
 
38,05 %
 
 32,24 %
 
 
 
8,25 %
2
 ,,EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29; 26 - 052 Nowiny
 
0,24 %
 
47,48 %
 
-
3
Usługi  Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski ul. Ogrodowa 20, 28 - 300  Jędrzejów
-
-
-
4
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,TAMAX” Szczepan Cieślak os. Sady 20/2, 28 - 340 Sędziszów
-
-
-
5
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30 - 307 Kraków
-
-
-
6
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,, FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 A, 25 - 116 Kielce
-
-
-
 
W roku 2021 Gmina Imielno osiągnęła wymagany poziom recyklingu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielnie zorganizowany przez Gminę Imielno znajduje się w miejscowości Imielno ul. Cmentarna 8 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.
W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Imielno mieszkańcy mogą przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takie jak:
 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale i tworzywa sztuczne,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do opadów medycznych powstałychw gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 14. popiół z palenisk domowych,
 15. tekstylia i odzież- przyjmowane do PSZOK-u w Imielnie w terminie od 01.01.2025 r.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne z uwzględnieniem ograniczeń:
 1. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - ilości do0,5 m3(nieruchomość) na rok,
 2. zużyte opony - wyłącznie z samochodów o nośności do 3,5 tony,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 700 kg/nieruch./rok.
Odpady komunalne z PSZOK-u odbierane są i zagospodarowane przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny obecnie na podstawie umowy  nr OŚR.272.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”. 
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW
 
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów, które mogą odebrać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:
1. P.U.H. EKO – RASPOL - utylizacja opon, folii
 Brzeziny, ul. Nidziańska 3,
  26 - 026 Morawica
  tel. 41 311 75 68
 fax. 41 301 40 07
 tel. kom. 601 867 543
 e-mail: raspol@raspol.com.pl
2. TERMO – GUM Sp. z o.o. Sp. k.- utylizacja opon
Instalacja do termolizy odpadów gumowych
ul. Przemysłowa 38, 26 - 052 Nowiny
adres e-mail: biuro@termo-gum.pl
tel: 601-993-058
3. Evoltaic Sp. z o.o. – utylizacja folii
Al. Solidarności 21,
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 733 211404
tel. 41 2228001
4. Ecomplex FHU P. Wierzbicki - utylizacja folii
ul. Skrzetlewska 4
25 - 656 Kielce
tel. 530313793
5. P.P.U.H. „CO NIECO” Rafał Godzisz - utylizacja odpadów z folii rolniczych, sznurka, big bagi po nawozach
ul. Nowowiejska 39
28 -400 Pińczów
tel. 790 575 523
e - mail: godzisz.rafal@gmail.com
 
 
 
 
artykuł nr 4

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Imielno - wpisane podmioty

artykuł nr 5

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Imielno - wpisane podmioty